Lütfen bekleyiniz...

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Kararları

Esas No
Karar No
Karar Tarihi
Kavram
 
1. 2016/6925 2016/10541 23.06.2016
2. 2015/11594 2016/10513 23.06.2016
3. 2015/17053 2016/10317 21.06.2016
4. 2015/15395 2016/9691 13.06.2016
5. 2016/8054 2016/9443 09.06.2016
6. 2016/7750 2016/9441 09.06.2016
7. 2016/6851 2016/9375 07.06.2016
İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİMİNİN %5 PUANLIK HAZİNE TEŞVİKİNİN TAHSİLİ İSTEMİNDE HUSUMET - Sigortalı Çalıştıran İşverenlerce Ödenecek Primin İşveren Hissesinin Beş Puanlık Kısmına İsabet Eden Tutarın Hazine Tarafından Karşılanacağı - Gerek Bu Tutarın Hazinece Karşılanmaması, Gerek İşverenin Bu Tutarı Kuruma Ödemiş Olması, Gerekse de İhale Makamınca İşveren Şirketin Hak Edişlerinden, Sigorta Primi İşveren Hissesinin, %5 Puanlık Muafiyet İndirimi Yapılmadan Tümüyle Kesilmesi Durumunda Sebepsiz Zenginleşenin Hazine Olacağı - Husumetin Hazineye Yöneltilmesi Gerektiği, HUSUMETİN HAZİNEYE YÖNELTİLMESİ GEREKTİĞİ - İşveren Hissesi Sigorta Priminin %5 Puanlık Hazine Teşvikinin Tahsili İsteminde Husumet - Sigortalı Çalıştıran İşverenlerce Ödenecek Primin İşveren Hissesinin Beş Puanlık Kısmına İsabet Eden Tutarın Hazine Tarafından Karşılanacağı - Gerek Bu Tutarın Hazinece Karşılanmaması, Gerek İşverenin Bu Tutarı Kuruma Ödemiş Olması, Gerekse de İhale Makamınca İşveren Şirketin Hak Edişlerinden, Sigorta Primi İşveren Hissesinin, %5 Puanlık Muafiyet İndirimi Yapılmadan Tümüyle Kesilmesi Durumunda Sebepsiz Zenginleşenin Hazine Olacağı
8. 2015/20947 2016/9339 07.06.2016
9. 2015/20594 2016/9335 07.06.2016
10. 2015/17554 2016/9195 06.06.2016
11. 2016/992 2016/8965 26.05.2016
12. 2015/14692 2016/8041 04.05.2016
İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİĞE UĞRAYAN SİGORTALININ EŞİNİN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ - Ağır Bedensel Zarar ya da Ölüm Halinde Zarar Görenin veya Ölenin Yakınlarına da Manevi Tazminat Olarak Uygun Bir Miktar Para Ödenmesine Karar Verilebilineceği - Yaralanan Sigortalının Yakınlarının Manevi Tazminat Davası Bakımından Haksahipliği Durumu Ön Şartı Olarak "Ağır Bedensel"Zarar Koşulunun Getirildiği - Ağır Bedensel Zarar Oluşturmamasına Göre Eş Lehine Manevi Tazminat Verilemeyeceği, AĞIR BEDENSEL ZARAR ÖN KOŞULU - Yaralanan Sigortalının Yakınlarının Manevi Tazminat Davası Bakımından Haksahipliği Durumu Ön Şartı Olarak "Ağır Bedensel"Zarar Koşulunun Getirildiği - Ağır Bedensel Zarar Oluşturmamasına Göre Eş Lehine Manevi Tazminat Verilemeyeceği
13. 2016/1515 2016/7995 04.05.2016
14. 2016/3959 2016/7859 03.05.2016
İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ - Manevi Tazminatın Sınırının Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Takdir Edilecek Miktarın Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği - Hakimin Takdir Hakkını Kullanırken, Ülkenin Ekonomik Koşulları, Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları, Davacının Sürekli İş Göremezlik Oranını Göz Önünde Tutmasıgerektiği -Hükmedilecek Tutarın Manevi Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Olması Gerektiği, PROTEZ GİDERİNİN SADECE SGK'DAN İSTENEBİLECEĞİ - Bir İş Kazası Nedeniyle Sigortalının Başvuracağı Mercinin Kendisini Bu Yönde Güvenceye Alan Kurum ve Onun Sağlık Kuruluşları Olduğu - İşverenin Zararlandırıcı Olayların Meydana Gelmesi Durumlarında Sigortalısına Karşı Muhatap Olmadığı
15. 2016/7875 2016/7841 03.05.2016
16. 2015/11415 2016/5929 04.04.2016
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ - İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan - Davacının Açtığı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Bakımından Davalılar Aleyhine Verilen Hükümler Miktar İtibariyle Kesin Nitelik Taşıdığından Temyiz Eden Davalı Vekilinin Temyiz Dilekçesinin Reddi Gerektiği, TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI - Davacının Açtığı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Bakımından Davalılar Aleyhine Verilen Hükümlerin Miktar İtibariyle Kesin Nitelik Taşıdığı - Temyiz Eden Davalı Vekilinin Temyiz Dilekçesinin Reddi Gerektiği, MİKTAR İTİBARİYLE KESİN HÜKÜM - Davalılar Aleyhine Verilen Hükümlerin Miktar İtibariyle Kesin Nitelik Taşıdığı - Davalı Vekilinin Temyiz Dilekçesinin Reddi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat İstemi
17. 2015/18820 2016/4907 22.03.2016
18. 2016/986 2016/4813 21.03.2016
19. 2016/5370 2016/4489 17.03.2016
20. 2016/3438 2016/3890 10.03.2016
21. 2015/8807 2016/3789 08.03.2016
22. 2015/21767 2016/3739 08.03.2016
İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ - İş Kazası Sonucu Bedensel Zarara Uğranılmış Olup % 10 Sürekli İş Göremezlik Oranının Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Gelir Bağlamasında Bir Ölçü Olduğu - Maddi Tazminat İsteminin Kabulü Gerektiği, MÜKERRER ÖDEME - Davanın Niteliği Gereği Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Gelir Bağlanması Durumunda Mükerrer Ödemeye ve Sebepsiz Zenginleşmeye Yol Açılmaması Bakımından Kurumca Bağlanan Gelirin İlk Peşin Sermaye Değerinin Rücu Edilebilir Bölümünün Tazminattan İndirilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat İstemi, İŞ GÖREMEZLİK ORANI - % 10’un Altında Olmasının Maddi Zararın Bulunmadığının Değil Kazalıya Sosyal Güvenlik Kurum Tarafından Sürekli İş Göremezlik Geliri Bağlanmadığını Giderek İndirimi Gerekli Bir Peşin Sermaye Değerinin Bulunmadığını Göstereceği, BEDENSEL ZARAR - Çalışma Gücünün Azalmasından ya da Yitirilmesinden Doğan Kayıpların Bedensel Zarar İçerisinde Sayıldığı - Maddi Tazminat İsteminin Kabulü Gerektiği
23. 2016/2108 2016/3359 03.03.2016
24. 2015/15476 2016/3177 01.03.2016
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ - İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Hak Sahiplerinin Maddi ve Manevi Zararlarının Giderilmesi İstemi - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularında Uzman Bilirkişilere Konuyu Yeniden İnceletmek ve Bilgi ve Belgelerle Birlikte Değerlendirilerek Karar Vermek Gerektiği - Malik ya da İşleten Sıfatı Bulunmayan Giderek İş Makinesini Kiralaması da Söz Konusu Olmayan İl Özel İdaresine Kusur Veren Kusur Bilirkişi Raporunun Hatalı Olduğu, BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ - İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Hak Sahiplerinin Maddi ve Manevi Zararlarının Giderilmesi İstemi - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularında Uzman Bilirkişilere Konuyu Yeniden İnceletmek ve Verilen Rapor Dosyadaki Bilgi ve Belgelerle Birlikte Değerlendirilerek Karar Vermek Gerektiği
25. 2016/1976 2016/3173 01.03.2016
Sayfada 25 Kayıt Toplam 92 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor
Kapat
Yargıtay Büyük Genel Kurulu KararlarıYargıtay Başkanlar Kurulu KararlarıYargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu KararlarıYargıtay Hukuk Genel Kurulu KararlarıYargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları