Lütfen bekleyiniz...

Makaleler

Yayın

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (566) Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (54) Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi (240) Ankara Barosu Dergisi (547) Ankara Law Review (77) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (1.794) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (2.336) Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul (784) Aydın İktisat Fakültesi Dergisi (28) Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi (20) Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi (15) Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi (17) Cankaya University Journal of Law (37) Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi (90) Çalışma İlişkileri Dergisi (92) Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (196) Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi (10) Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (220) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (388) Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (166) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (182) Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi (6) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (1.309) Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi (110) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (14) Gazi İktisat ve İşletme Dergisi (58) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (620) Gaziantep University Journal of Social Sciences (632) Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi (139) Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi (6) Hukuk ve Adalet, Eleştirel Hukuk Dergisi (66) Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (115) International Journal of Legal Progress (18) İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi (225) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (272) İstanbul İktisat Dergisi (1.090) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (1.363) İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi (398) Journal of Economy Culture and Society (501) Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi (12) Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (219) Legal Banka ve Finans Hukuku Dergisi (94) Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi (207) Legal Hukuk Dergisi (417) Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (372) Legal Mali Hukuk Dergisi (346) Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi (142) Legal Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi (56) Maliye Araştırma Merkezi Konferansları (531) Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (389) Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi (91) Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (686) Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi (12) Mülkiye Dergisi (1.070) Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (81) Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan, Cilt II, Beta (1) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (56) Sosyal Bilimler Dergisi (127) Sosyal Çalışma Dergisi (16) Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi (559) Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (797) Tıp Hukuku Dergisi (98) Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi (11) Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi (55) Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (40) Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi (9)

Yazar

Tarih

Yıl

Paket

Anayasa ve İdare Mevzuatı (1.144) Medeni Kanun Mevzuatı (568) İş Hukuku Mevzuatı (561) Ceza Kanunu Mevzuatı (503) Ticaret Mevzuatı (487) Borçlar Kanunu Mevzuatı (406) İcra ve İflas Kanunu Mevzuatı (287) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı (268) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı (230) Vergi Usul Kanunu Mevzuatı (230) İnsan Hakları Mevzuatı (224) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı (197) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı (169) Banka ve Finans Mevzuatı (158) Sosyal Güvenlik Mevzuatı (153) İdari Yargılama Mevzuatı (150) Sağlık Mevzuatı (146) Avrupa Birliği Mevzuatı (132) Gelir Vergisi Mevzuatı (120) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı (83) Tahkim Mevzuatı (81) Amme Alacakları Mevzuatı (77) Sermaye Piyasası Mevzuatı (74) Katma Değer Vergisi Mevzuatı (73) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı (72) Tüketici Mevzuatı (70) Avukatlık Mevzuatı (58) Sigortacılık Mevzuatı (53) Bilişim Mevzuatı (44) Çevre Mevzuatı (44) Kurumlar Vergisi Mevzuatı (41) Trafik Mevzuatı (40) Devlet Memurları Mevzuatı (37) Belediye Mevzuatı (35) Basın Mevzuatı (30) Rekabetin Korunması Mevzuatı (30) Yükseköğretim Mevzuatı (26) Kamulaştırma Mevzuatı (25) Kira Hukuku Mevzuatı (21) Spor Mevzuatı (21) İmar Mevzuatı (19) Tapu ve Kadastro Mevzuatı (19) Harçlar Mevzuatı (17) Kooperatifler Mevzuatı (15) Vakıflar Mevzuatı (15) Enerji Mevzuatı (13) Gümrük Mevzuatı (13) İhale Mevzuatı (13) Kat Mülkiyeti Mevzuatı (12) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı (12) Emlak Vergisi Mevzuatı (11) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı (10) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı (10) Belediye Gelirleri Mevzuatı (9) Damga Vergisi Mevzuatı (9) Gider Vergisi Mevzuatı (9) Kambiyo Mevzuatı (9) Teşvik Mevzuatı (8) Mali Müşavirlik Mevzuatı (7) Turizm Mevzuatı (7) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı (6) Dernekler Mevzuatı (5) Serbest Bölgeler Mevzuatı (5) İmalat Mevzuatı (4) Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı (3) Gıda Mevzuatı (3) İhracat Mevzuatı (3) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı (2) Doğal Afetler Mevzuatı (1) İthalat Mevzuatı (1)

Vesâyet Ve Kısıtlılık Kararı Verilmesine Veya Sona Ermesine Ve Vesâyetin Yürütülmesine Uygulanacak Hukuk, Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi Ve Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması

MakaleDoğa ELÇİNAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 67, Sayı 2
VESÂYET VE KISITLILIK KARARI VERİLMESİNE VEYA SONA ERMESİNE VE VESÂYETİN YÜRÜTÜLMESİNE UYGULANACAK HUKUK, TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ VE YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI The Law Applicaple to the Legal Reas...

Naram-sîn Antlaşması = Treaty Of Naram-sîn

MakaleNeyire AKPINARLIAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 67, Sayı 1
NARAM-SÎN ANTLAŞMASI Treaty of Naram-Sîn Neyire AKPINARLI * ÖZET Devletlerin birbirleriyle ilişkileri ve bu ilişkiler üzerine inşa ettikleri hukuk, devletlerin varoluş tarihi kadar esk...

Türkiye’de Uygulanan Kürtajda Eşin Rızasını Alma Zorunluluğu Ve Amerikan Yargısından Bir Örnek: Planned Parenthood Of Southeastern Pennsylvania V. Casey Kararı

MakaleTansu SAYAR, Yasemin KILIÇ ÖZTÜRKDokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 20, Sayı 1
Türkiye’de Uygulanan Kürtajda Eşin Rızasını Alma Zorunluluğu ve … 321 TÜRKİYE’DE UYGULANAN KÜRTAJDA EŞİN RIZASINI ALMA ZORUNLULUĞU VE AMERİKAN YARGISINDAN BİR ÖRNEK: PLANNED PARENTHOOD OF SOUTHEASTERN PENNSYLVANİA V. CASEY KARAR...

Afetlerin Ekonomik Ve Sosyal Etkileri: Türkiye Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme

MakaleFatih AltunSosyal Çalışma DergisiYıl 2018, Cilt 2, Sayı 1
Sosyal Çalışma Dergisi Yıl: 2018, Cilt: 2, Sayı: 1, ss. 1-15 Turkish Journal of Social Work Year: 2018, Vol: 2, Issue: 1, pp. 1-15 Alındı / Received: 10.04.2018 Kabul / Accepted: 12.06.2018 1 | S a y f a Makale türü: Derleme ...

Türkiye’de Dil Bilgisi Öğretimi Üzerine Hazırlanan Lisansüstü Tezler Hakkında Bir Meta-analiz Çalışması

MakaleSevtap ARSLANKırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiYıl 2018, Cilt 8, Sayı 1
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD) Cilt 8, Sayı 1, Ocak 2018, Sayfa 107-122 Kırıkkale University Journal of Social Sciences (KUJSS) Volume 8, No 1, January 2018, Pages 107-122 TÜRKİYE’DE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE HAZIRLANA...

Imf’nin Yönetimsel Reformlarını Engelleyen Etmenler Ve Çözüm Önerileri

MakaleMustafa Soba, Özden Sevgi AkıncıSosyal Ekonomik Araştırmalar DergisiYıl 2018, Cilt 18, Sayı 36
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi (The Journal of Social Economic Research) / 18 / 36 / 147-171  Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi  (The Journal of Social Economic Research)  ISSN: 2148 – 3043 / Ekim 2018 / Cilt: 18 / Sayı: 36  Araştırma Makale...

Instıtutıonalızatıon And Emotıonal Labour Behavıour: A Research In Hospıtalıty Organızatıons

MakaleAli Şükrü ÇetinkayaSosyal Ekonomik Araştırmalar DergisiYıl 2018, Cilt 18, Sayı 35
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi (The Journal of Social Economic Research) / 18 / 35 / 64-77 Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi (The Journal of Social Economic Research) ISSN: 2148 – 3043 / Nisan 2018 / Cilt: 18 / Sayı: 35 Araştırma Makales...

Geliştirme Ödeneğinin Üniversitelerin Gelişimine Etkisi

MakaleAli USLUMuhasebe ve Finans İncelemeleri DergisiYıl 2018, Cilt 1, Sayı 1
MUFİDER, 1, 1 (2018), 9-26 MUHASEBE VE FİNANS İNCELEMELERİ DERGİSİ Dergi Anasayfası: www.dergipark.gov.tr/mufider * Sorumlu Yazar, E-mail adresi: ali.uslu@gop.edu.tr GELİŞTİRME ÖDENEĞİNİN ÜNİVERSİTELERİN GELİŞİMİNE ETKİSİ EFF...

“2001-2008 Abd” Ve “2009 Sonrası Türkiye” Ekonomileri: Üç Açık Konjonktürü Ve Sürdürülebilirlik Sorunu

MakaleYiğit KarahanoğullarıMülkiye DergisiYıl 2018, Cilt 42, Sayı 2
261 Karahanoğulları Y (2018). “2001-2008 ABD” ve “2009 Sonrası Türkiye” Ekonomileri: Üç Açık Konjonktürü ve Sürdürülebilirlik Sorunu. Mülkiye Dergisi, 42 (2), 261-292. Makale Gönderim Tarihi: 21.05.2018; Makale Kabul Tarihi:19.07.2018 “2001-2008 ABD...

Birikim, Emek Gücünün Yeniden Üretiminin Ücretdışılaştırılması Ve Sosyal Yardım: Kuramsal Bir Model Denemesi

MakaleDenizcan KutluMülkiye DergisiYıl 2018, Cilt 42, Sayı 1
47 Kutlu D (2008). Birikim, Emek Gücünün Yeniden Üretiminin Ücretdışılaştırılması ve Sosyal Yardım: Kuramsal Bir Model Denemesi. Mülkiye Dergisi, 42 (1), 47-78. Birikim, Emek Gücünün Yeniden Üretiminin Ücretdışılaştırılması ve Sosyal Yardım: Kuram...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 2130 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor