Lütfen bekleyiniz...

23 Mayıs 2020 Tarihli ve 31135 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2566)

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2567)

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244)

YÖNETMELİKLER

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği

Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmelik

Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Yönetim Kurulunun Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Subay Meslek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Silahlı Kuvvetleri Gazi Uyum Evleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Silahlı Kuvvetleri Şerit Rozet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halkbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Lokman Hekim Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Asansör Teknik Komitesinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (SGM: 2013/17)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (SGM: 2020/1)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/15)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/16)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 10/3/2020 Tarihli ve 2017/20669 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/3/2020 Tarihli ve 2017/23360 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.