Lütfen bekleyiniz...

25 Mart 2020 Tarihli ve 31079 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2281)

Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2282)

COVID-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2283)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2284)

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2285)

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2286)

Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2020/105)

YÖNETMELİK

Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2020/4)

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 23/3/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/47]

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 28/1/2020 Tarihli ve 2017/29474 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 29/1/2020 Tarihli ve 2017/5809 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 29/1/2020 Tarihli ve 2017/15134 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.