Lütfen bekleyiniz...

7 Aralık 2019 Tarihli ve 30971 Sayılı Resmî Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

7194 Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7195 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükûmeti Arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükûmeti Arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1815)

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2019/419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429)

YÖNETMELİK

Sakarya Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGE

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile İlgili 2019/27 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞ

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

İLKE KARARI

Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı (No: 109)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.