Lütfen bekleyiniz...

26 Mayıs 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32202

TEBLİĞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE

BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğin 13 üncü maddesinin başlığı “Likidite riski yönetimi, likidite karşılama oranı ve net istikrarlı fonlama oranı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) 26/5/2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Net İstikrarlı Fonlama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanan net istikrarlı fonlama oranı ve bu orana ilişkin kalemler cari ve önceki dönem sonu için aşağıdaki formatta kamuya açıklanır. Raporlama dönemi dahil son üç aya ilişkin net istikrarlı fonlama oranlarının üç aylık basit aritmetik ortalaması bir önceki dönem üç aylık basit aritmetik ortalaması ile birlikte ayrıca açıklanır.

(5) Bankalar, sonuçların ve verinin anlaşılmasını teminen net istikrarlı fonlama oranına ilişkin sayısal açıklamalarda bulunur. Bankalarca önemlilik durumu göz önünde bulundurularak, asgari olarak net istikrarlı fonlama oranının ana kalemlerini etkileyen önemli unsurlar ile dönemler arasında ve zaman içerisinde oluşan verilerdeki değişiklikler (strateji değişiklikleri, fonlama yapısı, değişen durumlar) ve bu değişikliklerin nedenleri açıklanır.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “likidite riski yönetimine ve likidite karşılama oranınave” ibaresi “likidite riski yönetimine, likidite karşılama oranına, net istikrarlı fonlama oranına ve” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.