Lütfen bekleyiniz...

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

 

 

EK - 1 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

 


Hizmet Kodu

 

HİZMET KONUSU

 

2017

IHR

İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN

(HER BEYANNAME)

 

İHR-l

Kesin ihracat işlemleri (Dahilde işleme dahil)

Kara/Hava

115 TL

Deniz 155 TL

İHR-2

Geçici ihracat işlemleri (Hariçte işleme dahil)

230 TL

İHR-3

ATA Karneli işlem

230 TL

İHR-4

Gayri ticari çıkış (Bedelsiz)

155 TL

İHR-5

İkinci gümrük yoluyla ihracat işlemleri (Havayolu hariç)

310 TL

İHR-6

İhrakiye ve kumanya işi. 25 faturaya kadar-25 fatura üzeri her fatura için 6.-TL ilave edilir.

155 TL

İHR-7

Dökme eşya ihracat işlemleri

465 TL

İHR-8

Yukarıda hizmet ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her tır/konteyner/araç/vagon v.b.

42 TL

İTH

İTHALAT İŞLEMLERİ (HER BEYANNAME)

 

İTH-1

İthalat işlemleri (Kara, Hava Yolu )

Kara 195 TL Hava 170 TL

İTH-2

İthalat işlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat)

270 TL

İTH-3

Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul (her beyanname için ayrıca)

125 TL

İTH-4

Dökme tarım ürünleri ithalat işlemleri

735 TL

İTH-5

Diğer dökme eşya ithalat işlemleri

580 TL

İTH-6

Geçici ithalat beyannamesi (Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat)

310 TL

İTH-7

ATA Karneli işlem

230 TL

İTH-8

Dahilde işleme rejimi kapsamında ithalat

270 TL

İTH-9

Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CİF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz)

465 TL

İTH-10

İşlenmiş ve işlenmemiş kıymetli maden (altın, gümüş, platin) ithalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72 nci fasılda yer alan demir ve çelik ürünleri ithalat işlemleri (CİF kıymeti 1.000.000 USD' ye kadar olan işlemlerde uygulanır. CİF Kıymeti 1.000.000 USD' yi aşan kısımlar için %0,001 (yüzbindebir)'nden az olmamak üzere tarafların anlaşması ile asgari ücret belirlenir.

285 TL

İTH-11

Taahhütname ile ithalat işlemleri (Herbir taahhütname başı)

125 TL

İTH-12

Gayri ticari giriş(Bedelsiz)

195 TL

İTH-13

Her bir ithalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CİF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır,

 
 

a) CİF Kıymeti 0- 40.000 USD'ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır.

 
 

b) CİF Kıymeti (40.001)-200.000 USD' ye kadar, (40.000) USD' yi aşan kısım için %0.3'ü (binde üç) uygulanır\(a+b)

 
 

c) CİF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD' ye kadar, 200.000 USD' yi aşan kısım için % 0,1'i (binde bir) uygulanır.(a+b+c)

 
 

d) CİF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD'ye kadar, 2.000.000 USD' yi aşan kısım için % 0,01'i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d)

 
 

e) CİF Kıymeti 10.000.000 USD’ den fazla olan işlemlerde, 10.000.000 USD’ ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir, 10.000.001 USD’ den fazla olan işlemlerde ise CİF kıymetin %0,003’(yüzbindeüç) 'inden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir.” (a+b+c+d+e)

 

İTH-14

Yukarıdaki hizmet ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her tır/konteyner/araç/vagon v.b.

75 TL

TR

TRANSİT İŞLEMLERİ

 

TR-1

Transit işlemleri (ilk araç)

230 TL

TR-2

Özet beyan

60 TL

TR-3

Aynı taşıma belgesi kapsamı ikinci ve sonraki sevkiyatlara ilişkin transit işlemleri

60 TL

ANT

GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ

 

ANT-1

Antrepo beyannamesi

75 TL

ANT-2

Antrepo beyannamesi (Dökme eşya)

155 TL

ANT-3

Antrepoda / Geçici Depolamada eşya devri

215 TL

ANT-4

Yukarıdaki hizmet ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her tır/konteyner/araç/vagon

60 TL

 

ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER

 

SB-1

Serbest bölge işlem formları (1 adet form için)

75 TL

ÖZ-1

Teminatların çözümü (Her teminat için), geri verme ve kaldırma işlemleri, gümrükçe alınan depozitoların çözümü (herbir teminat için) (herbir teminat gümrük beyannamesi için)

50 TL

ÖZ-2

Müfrez işlemler (gümrük beyannamesi/özet beyan) her işlem için

125 TL

ÖZ-3

Geçici ithalat İzni- Dahilde İşleme İzni- Bağlayıcı Tarife Bilgisi- Bağlayıcı Menşe Bilgisi - INF Belge işlemleri - Küşat İzni

90 TL

ÖZ-4

DTS-TSE-Tarım İl - Ölçü Ayar-Zirai Karantina-Vetrinerlik-Kayıt Belgesi-Ekspertiz Alıraı- Konsolosluk Onayları

55 TL

DAN

DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ        

 

DAN-1

Büroda sözlü danışma bir saate kadar

150 TL

DAN-1-1

Takip eden her saat için          

75 TL

DAN-2

Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate kadar

370 TL

DAN-2-1

Takip eden her saat için          

150 TL

DAN-3

Yazılı görüş bildirme

370 TL

DAN-4

Sürekli danışma (aylık)           

745 TL

 

 

EK -2 YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ


KODU


TESPİT KONUSU

 

2017

ANİ

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

15.000 TL

 

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

11.000 TL

 

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

22.000 TL

     

AN 2

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

7.200 TL

 

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

6.000 TL

 

Özel Antrepo (E Tipi), Tespit Raporu Başına

11.000 TL

     

AN3

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

7.200 TL

 

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

6.000 TL

 

Özel Antrepo (E Tipi), Tespit Raporu Başına

11.000 TL

     

AN4

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

7.200 TL

 

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

6.000 TL

 

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

11.000 TL

     

AN 5

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

7.200 TL

 

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

6.000 TL

     

AN 6

0-3000 m2/m3 olanlar

5.000 TL (aylık)

 

3001ın2/m3 - 5000 ın2/ın3 arasında olanlar

7.600 TL (aylık)

 

5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar

11.000 TL (aylık)

 

10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar

15.200 TL (aylık)

 

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri

Her bir beyanname için 15 TL

     

AN 7

Genel Antrepo

15.200 TL (yıllık)

 

Özel Antrepo

7.600 TL (yıllık)

     

AN8

0-3000 m2/m3 olanlar

5.200 TL (aylık)

 

3001nı2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar

8.300 TL (aylık)

 

5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar

12.400 TL (aylık)

 

10.001 m2/ın3 ve üstünde olanlar

16.500 TL (aylık)

 

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri

Her bir beyanname için 15 TL

     

AN 9

Tespit Sözleşmesi Başına

770 TL (yıllık)

 

Antrepo içerisinde yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak düzenlenecek her bir tespit raporu başına

70 TL

 

Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her bir tespit raporu başına

155 TL

 

Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak başına

65 TL

 

Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 7.500 TL'yi aştığı durumlarda

Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

     

GC1

Tespit Raporu Başına

700 TL'den az olmamak üzere 71.000 TL'ye kadar CİF kıymetin yüzde 2'si, 71.000 TL'yi aşan izinlerde ise aşan kısma ait CİF kıymetin onbinde l'i, toplam ücretin 7.400 TL'yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

     

NK1

Tespit Raporu Başına

Her bir ay itibarıyla düzenlenecek olan ilk rapor için 2.100 TL olmak üzere, sonraki her bir rapor için 700 TL, ay içerisinde düzenlenen rapor sayısının beş adedi aşması halinde bu hesaplama yöntemiyle elde edilecek tutar.

     

DR1

Tespit Raporu Başına

1.500 TL'den az olmamak üzere CİF kıymetin onbinde 5'i

     

GC2

Tespit Raporu Başma

3.700 TL'den az olmamak üzere CİF kıymetin onbinde 5'i

     

GK1

Tespit Raporu Başına

1.500 TL'den az olmamak üzere CİF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 6.000 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar.

     

ATİ

ATİ tespit kodu çerçevesinde yapılacak tespit işlemlerinde belge başına

1.500 TL

     

EU2

Tespit Raporu Başına

3.100 TL

     

OKI

A Sınıfı ve B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü Belgeleri başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi

1.500 TL

 

C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi başvurusu dosyasının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi

900 TL

     

SKİ

Tespit Sözleşmesi Başına

660 TL

 

Sonradan kontrol talebinin birden fazla belge içermesi durumunda ilave her belge başına

65 TL

     

INF4

Kısa dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına

1.500 TL

 

Uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına

7.600 TL

     

ZD1

Tespit Raporu Başına

820 TL

     

BD1

Tespit Sözleşmesi Başına

660 TL

 

Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı birden fazla beyannamede düzeltme yapılması durumunda 30 adete kadar ilave her beyanname başına

130 TL

 

Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı beyanname sayısı 30 adeti aştığı durumlarda aşan kısım için

Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

     

TKİ

Tespit Sözleşmesi Başına

610 TL'den az olmamak üzere gerçekleşen ithalat ve ihracat tutarları toplamının binde l'i, toplam ücretin 5.500 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar