Lütfen bekleyiniz...

Haftanın Kararı (09.10.2017)

Haber Tarihi: 09.10.2017

 

 

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2017/5836

Karar Numarası: 2017/6837

Karar Tarihi: 02.06.2017

YAPILANDIRMA MASRAFI OLARAK ALINAN BEDELİN TAHSİLİNE YÖNELİK TALEBİN REDDİNE DAİR TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARININ İTİRAZEN İPTALİ İSTEMİ - Davacının Kullandığı Krediyi Yapılandırdığı - Yapılandırma İşlemi Nedeniyle Banka Tarafından Erken Ödeme Cezası Altında Tahsilat Yapıldığı - Bankanın Ancak, Zorunlu, Makul ve Belgeli Masrafları Tüketiciden İsteyebileceği - Erken Ödeme Cezası Adı Altında Alınan Bedelin Davacıya İadesi Gerektiği

BANKANIN ANCAK, ZORUNLU, MAKUL VE BELGELİ MASRAFLARI TÜKETİCİDEN İSTEYEBİLECEĞİ - Davacının Kullandığı Krediyi Yapılandırdığı - Yapılandırma İşlemi Nedeniyle Banka Tarafından Erken Ödeme Cezası Altında Tahsilat Yapıldığı - Erken Ödeme Cezası Adı Altında Alınan Bedelin Davacıya İadesi Gerektiği

4077k/10/B

ÖZETİ: Davacının kullandığı krediyi yapılandırdığı, yapılandırma işlemi nedeniyle davalı banka tarafından erken ödeme cezası altında tahsilat yapıldığı anlaşılmaktadır. Bankanın ancak, zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceğinin kabulü düşünüldüğünde, erken ödeme cezası adı altında alınan bedelin davacıya iadesi gerekmektedir.

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde ve davacı vekilinin talebi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kanun Yararına bozulması istenilmekle incelenmenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı bankanın Kocasinan şubesinden konut kredisi kullandığını, faiz oranlarının  düşmesi üzerine 14.02.2013 tarihinde krediyi yapılandırdığını, yapılandırma işlemi sırasında kendisinden 744,37 TL ücret alındığını, bunun tahsili için Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne müracaat ettiğini, ancak talebinin reddedildiğini ileri sürerek, Melikgazi Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'nin 11.11.2013 tarih 2013/3211 sayılı kararının itirazen iptaline, yapılandırma işlemi sırasında kendisinde alınan 744,37 TL'nin tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece; davanın reddine karar verilmiş; hüküm temyiz edilmeksizin kesinleşmiş, davacı vekilinin talebi üzerine karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına bozulması istemi ile temyiz edilmiştir.

Davacı eldeki dava ile, yapılandırma masrafı olarak alınan bedelin tahsiline yönelik talebinin reddine dair Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının itirazen iptalini istemiş; mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Dava tarihinde yürürlükte bulunan 4077 sayılı kanunun 10/B maddesinde, "Tüketici, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda bir ya da birden çok ödemeyi vadesinden önce yapabilir. Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilebilir. Erken ödeme ücreti gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın yüzde ikisini geçemez. Oranların değişken olarak belirlenmesi halinde tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilemez" hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, dosya ele alındığında, Dairenin geri çevirme işlemi ile dosyaya kazandırılan, davalı bankanın 27.01.2017 tarihli cevabi yazısı ve ekindeki 26.06.2013 tarihli davacıya ait dilekçeden, davacının 14.02.2013 tarihinde kullandığı krediyi yapılandırdığı, yapılandırma işlemi nedeniyle davalı banka tarafından 744,37 TL erken ödeme cezası altında tahsilat yapıldığı anlaşılmaktadır. Bankanın ancak, zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceğinin kabulü düşünüldüğünde, 744,37 TL erken ödeme cezası adı altında alınan bedelin davacıya iadesi gerekirken, aksine düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozulması gerekir. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile, Kayseri 1. Tüketici Mahkemesi'nin 2013/3233 E. 2014/2643 K. Sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, 02/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

www.legalbank.net