Lütfen bekleyiniz...

Haftanın Kararı (13.08.2018)

Haber Tarihi: 13.08.2018

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2017/8881

Karar Numarası: 2018/4474

Karar Tarihi: 08.05.2018

YEREL MAHKEME KARAR DÜZELTME TALEBİNİ REDDEDEMEZ - Karar Düzeltme İstemini İnceleme Görevinin Yargıtay'a Ait Olduğu - Temyiz Talebi Hakkında Uygulanan İİK'nun 365. Maddesindekine Benzer Bir Düzenlemenin Karar Düzeltme Talebi Hakkında Mevcut Olmadığı – Yerel Mahkemenin Karar Düzeltme Dilekçesini Reddetme Yetkisi Bulunmadığı

ÖZETİ: Karar düzeltme istemini inceleme görevi Yargıtay'a ait olup, temyiz talebi hakkında uygulanan İİK'nun 365. maddesindekine benzer bir düzenleme, karar düzeltme talebi hakkında mevcut olmadığından, mahkemenin karar düzeltme dilekçesini reddetme yetkisi bulunmamaktadır.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 05/06/2017 tarih, 2016/31059 Esas - 2017/8758 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkikinin davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Güler Yağcı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Karar düzeltme istemini inceleme görevi Yargıtay'a ait olup, temyiz talebi hakkında uygulanan İİK'nun 365. maddesindekine benzer bir düzenleme, karar düzeltme talebi hakkında mevcut olmadığından, mahkemenin karar düzeltme dilekçesini reddetme yetkisi bulunmamaktadır.

Bu nedenle Keşan İcra Hukuk Mahkemesi'nin 13/09/2017 tarih ve 2016/30 Esas - 2016/195 Karar sayılı ek kararının oybirliğiyle kaldırılmasına karar verildikten sonra, şikayetçinin, Dairemizin 05/06/2017 tarih ve 2016/31059 E.-2017/8758 K. sayılı onama ilâmına yönelik karar düzeltme isteminin incelenmesine geçildi;

Düzeltilmesi istenen Yargıtay ilamıyla bunda atıf yapılan mahkeme kararında yazılı gerekçeler ve dosyada mevcut belgeler karşısında karar düzeltme isteği yerinde görülmediği gibi HUMK'nun 440. maddesinde yazılı dört halden hiçbirine de uymadığından İİK'nun 366. ve HUMK'nun 442. maddeleri uyarınca (REDDİNE), takdiren 315,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınmasına, 74.80 TL karar düzeltme harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın karar düzeltme isleyenden tahsiline, 08/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

www.legalbank.net