Lütfen bekleyiniz...

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları 

2017 yılı Tarifesi

 

(8) SAYILI TARİFE [1] [2]

Uygulanan Miktar (TL)

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

 

I- İmalat ruhsatları:

 

1. Müstahzar ruhsatnameleri:

 

Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:

 

a) Memleket dışında imal olunup ithal edilenler

1.342,60

b) Memleket içinde imal olunanlar

670,40

c) Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:

 

- Hariçten ithal edilenler

670,40

- Memleket içinde imal olunanlardan

334,40

2. Patent ve faydalı modeller: (5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 31/7/2004)

 

a) Başvuru harcı

22,50

b)Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri

112,80

(Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)

 

c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı

112,80

d) Ek patent belgesi düzenleme harcı

 

e) Kurumca[3] onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı

112,80

f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir.)

112,80

g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model belgeleri üzerinde tasarruf işlemleri;

 

- Devir

112,80

- Veraset

112,80

- Lisans

129,30

- Rehin

112,80

- Mevki fiil

112,80

h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı

129,30

3.(Ek: 16/7/2004-5228/37 md.) Tasarım:[4]

 

a) Tekli tasarım başvuru harcı

35,00

b) Çoklu tasarım (5'e kadar) başvuru harcı

92,90

c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı

19,10

d) Tasarım tescil harcı

37,10

e) Yenileme harcı (her bir yenilemede)

221,90

f) Süre uzatımı ile yenileme (6'şar aylık her bir süre uzatımı ile yenileme)

334,10

g) Devir şerhi tescil

112,80

h) Lisans işlemi kayıt harcı

221,90

ı) Veraset ve intikal işlemi harcı

  64,00

i) Birleşme kayıt harcı

166,00

j) Rüçhan hakkı kayıt harcı

129,30

k) Kurumca[5] onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi

37,10

l) Menşei memleket belgelerinden

129,30

m) Tasarım[6]erken inceleme harcı

803,10

4. Markalar:

 

a) Marka başvuru harcı (her bir sınıf için)[7]

92,90

b) (Mülga: 22/12/2016-6769/186 md.)

92,90

c) Marka yenileme harcı

241,55

d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı

322,20

e) Marka tescil harcı[8]

195,75

f) Marka devir işlemi kayıt harcı

179,40

g) Lisans kayıt ve yenileme harcı

322,20

h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı

118,35

ı) Rehin işlemi kayıt harcı[9]

186,00

i) Rüçhan hakkı kayıt harcı

129,30

j) Kurumca[10] onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı

92,90

k) Öncelikli başvuru harcı

1.504,10

l) Uluslararası başvurunun bildirim harcı[11]

92,90

5. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı:[12]

 

a) Başvuru harcı

22,50

b) Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil ve sicil kayıt harcı[13]

22,50

c) Kurumca[14] onaylı coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı[15] tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harcı

22,50

6. Marka ve patent vekillerinden:

 

a) Sicil kayıt harcı

322,20

b) Sicil yenileme harcı

322,20

c) Marka ve patent vekilliği belge harcı

322,20

II- İhracatçı ruhsatnameleri ve İthalatla ilgili belgeler:

 

(4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

 

III- Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları: (6592 sayılı Kanunun 26. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 18/02/2015)

 

IV- Petrol işlemleri:

 

1. Sicil işlemleri:

 

a) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin tescilinden

502,60

b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden

602,90

c) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin tescilinden

300,80

d) Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında, diğer bir hükmi şahsa muvakkaten kullanma hakkı tanınmasının tescilinden

502,60

e) Diğer hususların tescilinden

199,70

2. Ruhsatlar:

 

a) Müsaade vesikaları

1.342,60

b) Arama ruhsatnameleri

2.014,90

c) İşletme ruhsatnameleri

16.802,90

d) Belgeler

2.014,90

Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden aynı miktarda harç alınır.

 

3. Tarifelerin tasdiki

334,40

V- Satış ruhsatnameleri:

 

1. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)

 

2. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)

 

3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus sayımına göre):

 

Nüfusu 10.000'den aşağı yerlerde

25,30

Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde

65,40

Nüfusu 50.000'den yukarı olan yerlerde

132,90

4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat harçları:

 

Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):

 

Nüfusu 30.000'e kadar olan mahallerde

670,40

Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan mahallerde

1.342,60

Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan mahallerde

2.014,90

Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahallerde

3.359,60

Nüfusu 400.000 ve daha yukarı  olan mahallerde

6.719,90

VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar:

 

1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları:

 

Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):

 

Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller için

65,40

Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için

132,90

Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller için

334,40

Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller için

536,10

Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller için

805,10

Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller için

1.073,70

Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller için

1.342,60

Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için

2.014,90

2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri:

 

a)Programlarının Türk yüksek mühendis ve yüksek mimar eğitim müesseseleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek ruhsatnameler

670,40

b)Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler

401,50

3. Mütehassıs tabiplik vesikaları:

 

a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları

670,40

b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları

670,40

c) Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

670,40

4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları:

 

a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları

670,40

b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları

670,40

c) Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

670,40

5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları:

 

Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

670,40

6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları: Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

267,00

7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler:

 

a) Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire, ebe ve sünnetçilere verilecek  ruhsatnameler

199,70

b) Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık memuru ve laborantlara Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler

199,70

c) Sağlık okullarından ve kolejlerinden mezun olanlara verilecek şahadetnameler

199,70

8. Gözlükçülük ruhsatnameleri:

 

Hususi Kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri

1.006,50

9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri

 

a) Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri:

 

20 yataklıya kadar olanlar

1.342,10

20-50 yataklıya kadar olanlar

2.014,90

50-100 yataklıya kadar olanlar

3.359,60

100 yatak veya daha yukarı olanlar

5.375,60

(Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak hastanelerden bu harçların dörtte biri alınır.)

 

b) Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri açmak için verilecek ruhsatnameler

1.342,60

10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler: Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları açmak için verilecek ruhsatnameler

670,40

11.Avukatlık ruhsatnameleri: Hususi Kanunu mücibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri

670,40

12. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:6/8/1994)

 

13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri:

 

Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnamelerinden

 

a) Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için)

132,90

b) Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için)

65,40

c) Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için)

334,40

14. Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri:(4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:5/2/2000)

 

Gümrük müşavirliği izin belgesi

2.687,60

Gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi

1.342,60

15. Avcılık belgesi:

 

Hususi Kanunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için)

 

a) (5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004) Avcı derneklerine dahil olanlardan

175,90

b) (5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan

192,20

16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları: 

 

a) (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değiştirilen bent.Yürürlük:1/1/2004) Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için)

803,10

b) (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bulundurma vesikaları

1.285,05

c) (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri

31,20

17. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:6/8/1994)

 

18. (4369 sayılı Kanunun 81 ve 82 nci maddeleri ile değişen bent. Yürürlük: 29/7/1998) Özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri:

 

a)İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)

1.342,60

b)Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)

2.687,60

c)Özel dersanelerden (Her yıl için)

2.687,60

(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan özel okullar hariç)

 

d)(4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:31/12/2003) Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için),

 

Son nüfus sayımına göre;

 

Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde

   908,20

Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde

1.817,40

Nüfusu 500.000'den yukarı olan şehirlerde

2.726,30

19. Turizm müessese belgeleri: Merkez turizm komitesinin kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı üzerine

 

a) Dördüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

199,70

b) Üçüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

334,40

c) İkinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

401,50

d) Birinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

536,10

e) Lüks sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

805,10

f) Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

199,70

g) Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

334,40

h) İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

401,50

i) Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

536,10

j) Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

805,10

Turistik müessese harcı alınır.

 

20. Müteahhitlik karneleri: Karnede yazılı değer üzerinden (Geçerlilik süresi sonuna kadar)

(Binde 0,22)

Ancak, bu miktar (13.442.00 TL)’den fazla olamaz.

 

VII- Okul diplomaları:

 

1. (4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:29/7/1998)

 

2. (6528 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 14/3/2014)

 

3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar

13,30

VIII – (6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile düzenlenen bölüm. Yürürlük: 15/6/2012) Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı:

 

1.Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları kullanım izni (Söz konusu harç, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden önce ödenir. Elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması için yapılan başvuru sırasında harcın ödendiğine ilişkin belge aranır ve harç ödenmeden kayıt işlemi yapılmaz. Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kullanıma kapatılır. Ödenmeyen harç %50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Bu tahsilat yapılmadan cihaz kullanıma açılamaz.)

149,20

IX- Kapalı devre televizyon ruhsat harçları:

 

Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

 

a) 3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

2.014,90

b)16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

4.031,50

c) 31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

8.065,30

d) 61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden,

11.761,25

Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil edilir.

 

Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler tarafından kurulan kapalı devre televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.

 

X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları:

 

(4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük: 5/2/2000)

 

1- Genel antrepo izin belgeleri:

 

a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden:

 

-Açma

35.287,40

-İşletme (Her yıl için)

11.761,25

b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

 

-Açma

23.524,65

-İşletme (Her yıl için)

11.761,25

c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

 

-Açma

23.524,65

-İşletme (Her yıl için)

11.761,25

d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

 

-Açma

23.524,65

-İşletme (Her yıl için)

11.761,25

e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük hattı dışı eşya satış mağazası açma izin belgelerinden:

5.879,60

f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma izin belgelerinden

5.879,60

2- Özel antrepo izin belgeleri:

 

-Açma

17.642,50

-İşletme (Her yıl için)

8.736,60

3- Geçici depolama yeri izin belgeleri:

 

a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden:

 

-Açma

35.287,40

-İşletme (Her yıl için)

11.761,25

b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden:

 

-Açma

17.642,50

-İşletme (Her yıl için)

8.736,6

XI- Finansal faaliyet harçları (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişen şekli, Yürürlük:5/2/2010)

 

1.Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:

 

a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için)

369.997,70

b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için)

369.997,70

c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (6487 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen  parantez içi hüküm. Yürürlük; 11/6/2013) (her şube ve her yıl için, şube açılışında şubenin açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tahsil edilir.) bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre;

 

Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde

22.199,60

Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde

66.599,40

Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde    

88.799,40

2- (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:5/2/2010)

 

3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için)

54.825,75

4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri

54.825,75

5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:

 

a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

54.825,75

b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

27.412,60

6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:

 

a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

54.825,75

b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

27.412,60

7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:

 

(5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değişen hüküm.Yürürlük:1/1/2008)

 

a)Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

25.572,10

b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler

12.785,70

8- (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)

 

a)Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

137.066,50

b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

96.475,90

(6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:15/6/2012) (a) ve (b) bentlerinde yer alan şirket kuruluş izin belgelerinin her ikisini de alanlardan, izin belgelerinin alındığı yıldan sonraki yıllarda, bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olanı alınır.

 

9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:

 

a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)

54.825,75

(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)

 

b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için)

27.412,60

10- (5582 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:21/2/2007)

 

XII-Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları: (5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen  madde, Yürürlük:6/6/2008)

 

1- Başvuru harcı

56.979,40

2- Yenileme harcı

45.583,30

XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar:(5897 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük: 30/6/2009) 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden ve bunların vizelerinden (Gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre):

 

5 metreden 9 metreye kadar olanlardan

406,70

9 metreden 12 metreye kadar olanlardan

813,70

12 metreden 20 metreye kadar olanlardan

1.627,65

20 metreden 30 metreye kadar olanlardan

3.255,60

30 metreden büyük olanlardan

6.511,60

alınır.

 

Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için alınacak ruhsatname ve yapılacak vize işlemleri bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.

 

XIV- (6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:15/6/2012)Denetim yetkilendirme
belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

 

1- Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için):

 

a)Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

 

aa) Belgenin verildiği yıl

44.810,10

bb) Takip eden yıllarda 14.936,60 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının

Binde 5,75'i

b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

 

aa) Belgenin verildiği yıl

22.405,00

bb) Takip eden yıllarda 7.468,10 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının

Binde 5,75'i

2-Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

 

a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı

2.688,40

b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi

1.344,10

c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı

672,00

Bakanlar Kurulu gayrisafi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak harcın oranını binde 2’den az, binde 10’dan çok olmamak üzere yeniden belirlemeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini denetim kuruluşlarının gayrisafi iş hasılatlarına göre farklı oranlar belirleyerek de kullanabilir.

 

XV- (6456 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:1/1/2014) Elektrik üretimi lisans harçları:

 

1- Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisansı (Her yıl için):

 

Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunanların (Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden

Binde 15

Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektriğin bedeli gayrisafi iş hasılatına dâhil edilmez.

 

 

2016 yılı Tarifesi

(8) SAYILI TARİFE

2016 Yılında

Uygulanacak Olan Miktar (TL)

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

 

I- İmalat ruhsatları:

 

1. Müstahzar ruhsatnameleri:

 

Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:

 

a)Memleket dışında imal olunup ithal edilenler

1.248,90

b)Memleket içinde imal olunanlar

623,60

c)Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:

 

-Hariçten ithal edilenler

623,60

-Memleket içinde imal olunanlardan

311,10

2.Patent ve faydalı modeller :(5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004)

 

a) Başvuru harcı

20,90

b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri

20,90

 (Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)

 

c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı

104,90

d) Ek patent belgesi düzenleme harcı

104,90

e) Enstitüce onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı

104,90

f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir.)

104,90

g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model belgeleri üzerinde tasarruf işlemleri;

 

- Devir

104,90

- Veraset

104,90

- Lisans

120,30

- Rehin

104,90

- Mevki fiil

104,90

h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı

120,30

3. Endüstriyel tasarımlar:

 

a) Tekli tasarım başvuru harcı

32,60

b) Çoklu tasarım (5'e kadar) başvuru harcı

86,40

c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı

17,80

d) Tasarım tescil harcı

34,50

e) Yenileme harcı (her bir yenilemede)

206,40

f) Süre uzatımı ile yenileme (6'şar aylık her bir süre uzatımı ile yenileme)

310,80

g) Devir şerhi tescil

104,90

h) Lisans işlemi kayıt harcı

206,40

ı) Veraset ve intikal işlemi harcı

  59,50

i) Birleşme kayıt harcı

154,40

j) Rüçhan hakkı kayıt harcı

120,30

k) Enstitüce onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi

34,50

l) Menşei memleket belgelerinden

120,30

m) Endüstriyel tasarım erken inceleme harcı

747,10

4. Markalar:

 

a) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıf için)

86,40

b) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıftan sonraki her sınıf için ek olarak)

86,40

c) Marka yenileme harcı

224,70

d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı

299,70

e) Marka tescil belgesi düzenleme harcı

182,10

f) Marka devir işlemi kayıt harcı

166,90

g) Lisans kayıt ve yenileme harcı

299,70

h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı

110,10

ı) Rehine işlemi kayıt harcı

173,00

i) Rüçhan hakkı kayıt harcı

120,30

j) Enstitüce onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı

86,40

k) Öncelikli başvuru harcı

1.399,20

l) Uluslararası başvuru harcı

86,40

5. Coğrafi işaretler:

 

a) Başvuru harcı

20,90

b) Coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil kayıt harcı

20,90

c) Enstitüce onaylı coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harcı

20,90

6. Marka ve patent vekillerinden:

 

a) Sicil kayıt harcı

299,70

b) Sicil yenileme harcı

299,70

c) Marka ve patent vekilliği belge harcı

299,70

II- İhracatçı ruhsatnameleri ve İthalatla ilgili belgeler:

 

(4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesi ile kaldırılmıştır.)

 

III- Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları: (6592 sayılı Kanunun 26.maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:18/02/2015)

 

IV- Petrol işlemleri:

 

1. Sicil işlemleri:

 

a)Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin tescilinden

467,50

b)Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden

560,80

c)Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin tescilinden

279,80

d)Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında, diğer bir hükmi şahsa muvakkaten kullanma hakkı tanınmasının tescilinden

467,50

e)Diğer hususların tescilinden

185,80

2. Ruhsatlar:

 

a)Müsaade vesikaları

1.248,90

b)Arama ruhsatnameleri

1.874,30

c)İşletme ruhsatnameleri

15.630,60

d)Belgeler

1.874,30

Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden aynı miktarda harç alınır.

 

3. Tarifelerin tasdiki

311,10

V- Satış ruhsatnameleri:

 

1. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)

 

2. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)

 

3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus sayımına göre):

 

Nüfusu 10.000'den aşağı yerlerde

23,50

Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde

60,80

Nüfusu 50.000'den yukarı olan yerlerde

123,60

4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat harçları:

 

Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):

 

Nüfusu 30.000'e kadar olan mahallerde

623,60

Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan mahallerde

1.248,90

Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan mahallerde

1.874,30

Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahallerde

3.125,20

Nüfusu 400.000 ve daha yukarı  olan mahallerde

6.251,10

VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar:

 

1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları:

 

Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):

 

Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller için

60,80

Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için

123,60

Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller için

311,10

Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller için

498,70

Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller için

748,90

Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller için

998,80

Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller için

1.248,90

Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için

1.874,30

2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri:

 

a)Programlarının Türk yüksek mühendis ve yüksek mimar eğitim müesseseleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek ruhsatnameler

623,60

b)Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler

373,50

3. Mütehassıs tabiplik vesikaları:

 

a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları

623,60

b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları

623,60

c)Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

623,60

4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları:

 

a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları

623,60

b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları

623,60

c)Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

623,60

5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları:

 

Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

623,60

6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları: Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

248,40

7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler:

 

a)Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire, ebe ve sünnetçilere verilecek  ruhsatnameler

185,80

b)Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık memuru ve laborantlara Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler

185,80

c)Sağlık okullarından ve kolejlerinden mezun olanlara verilecek şahadetnameler

185,80

8. Gözlükçülük ruhsatnameleri:

 

Hususi Kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri

936,30

9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri

 

a)Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri:

 

20 yataklıya kadar olanlar

1.248,50

20-50 yataklıya kadar olanlar

1.874,30

50-100 yataklıya kadar olanlar

3.125,20

100 yatak veya daha yukarı olanlar

5.000,60

(Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak hastanelerden bu harçların dörtte biri alınır.)

 

b)Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri açmak için verilecek ruhsatnameler

1.248,90

10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler: Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları açmak için verilecek ruhsatnameler

623,60

11.Avukatlık ruhsatnameleri: Hususi Kanunu mücibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri

623,60

12. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır. Yürürlük:6/8/1994)

 

13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri:

 

Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnamelerinden

 

a)Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için)

123,60

b)Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için)

60,80

c)Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için)

311,10

14.Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri:(4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:5/2/2000)

 

Gümrük müşavirliği izin belgesi

2.500,10

Gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi

1.248,90

15. Avcılık belgesi: Hususi Kanunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için)

 

a) (5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004)Avcı derneklerine dahil olanlardan

163,60

b) (5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent.Yürürlük:31/7/2004)Avcı derneklerine dahil olmayanlardan

178,80

16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları: 

 

a) (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değiştirilen bent. Yürürlük:1/1/2004) Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için)

747,10

b) (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değiştirilen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bulundurma vesikaları

1.195,40

c) (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri

29,00

17. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır. Yürürlük:6/8/1994)

 

18. (4369 sayılı Kanunun 81 ve 82 nci maddeleri ile değişen bent. Yürürlük;29/7/1998) Özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri:

 

a)İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)

1.248,90

b)Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)

2.500,10

c)Özel dersanelerden (Her yıl için)

2.500,10

(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan özel okullar hariç)

 

d)(4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:31/12/2003) Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için),

 

Son nüfus sayımına göre;

 

Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde

   844,80

Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde

1.690,60

Nüfusu 500.000'den yukarı olan şehirlerde

2.536,10

19. Turizm müessese belgeleri: Merkez turizm komitesinin kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı üzerine

 

a)Dördüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

185,80

b)Üçüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

311,10

c)İkinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

373,50

d)Birinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

498,70

e)Lüks sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

748,90

f)Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

185,80

g)Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

311,10

h)İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

373,50

i)Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

498,70

j)Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

748,90

Turistik müessese harcı alınır.

 

20. Müteahhitlik karneleri: Karnede yazılı değer üzerinden (Geçerlilik süresi sonuna kadar)

(Binde 0,22)

Ancak, bu miktar (12.504,20 TL)’den fazla olamaz.

 

VII- Okul diplomaları:

 

1. (4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesi ile kaldırılmıştır. Yürürlük:29/7/1998)

 

2. (6528 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile kaldırılmıştır. Yürürlük: 14/3/2014)

 

3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar

12,40

VIII – (6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile düzenlenen bölüm. Yürürlük: 15/6/2012) Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı:

138,80

1.Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları kullanım izni (Söz konusu harç, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden önce ödenir. Elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması için yapılan başvuru sırasında harcın ödendiğine ilişkin belge aranır ve harç ödenmeden kayıt işlemi yapılmaz. Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kullanıma kapatılır. Ödenmeyen harç %50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Bu tahsilat yapılmadan cihaz kullanıma açılamaz.)

 

IX- Kapalı devre televizyon ruhsat harçları:

 

Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

 

a)3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

1.874,30

b)16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

3.750,20

c)31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

7.502,60

d)61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden,

10.940,70

Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil edilir.

 

Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler tarafından kurulan kapalı devre televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.

 

X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları:

 

(4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:5/2/2000)

 

1- Genel antrepo izin belgeleri:

 

a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden:

 

-Açma

32.825,50

-İşletme (Her yıl için)

10.940,70

b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

 

-Açma

21.883,40

-İşletme (Her yıl için)

10.940,70

c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

 

-Açma

21.883,40

-İşletme (Her yıl için)

10.940,70

d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

 

-Açma

21.883,40

-İşletme (Her yıl için)

10.940,70

e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük hattı dışı eşya satış mağazası açma izin belgelerinden:

5.469,40

f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma izin belgelerinden

5.469,40

2- Özel antrepo izin belgeleri:

 

-Açma

16.411,60

-İşletme (Her yıl için)

8.127,10

3- Geçici depolama yeri izin belgeleri:

 

a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden:

 

-Açma

32.825,50

-İşletme (Her yıl için)

10.940,70

b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden:

 

-Açma

16.411,60

-İşletme (Her yıl için)

8.127,10

XI- Finansal faaliyet harçları (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişen şekli, Yürürlük:5/2/2010)

 

1.Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:

 

a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için)

344.183,90

b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için)

344.183,90

c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (6487 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen  parantez içi hüküm. Yürürlük; 11/6/2013) (her şube ve her yıl için, şube açılışında şubenin açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tahsil edilir.) bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre;

 

Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde

20.650,80

Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde

61.952,90

Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde    

82.604,10

2- (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:5/2/2010)

 

3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için)

51.000,70

4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri

51.000,70

5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:

 

a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

51.000,70

b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

25.500,10

6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:

 

a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

51.000,70

b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

25.500,10

7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:

 

(5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilen hüküm.Yürürlük:1/1/2008)

 

a)Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

23.788,00

b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler

11.893,70

8- (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)

 

a)Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

127.503,70

b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

89.745,00

(6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:15/6/2012) (a) ve (b) bentlerinde yer alan şirket kuruluş izin belgelerinin her ikisini de alanlardan, izin belgelerinin alındığı yıldan sonraki yıllarda, bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olanı alınır.

 

9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:

 

a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)

51.000,70

(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)

 

b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için)

25.500,10

10- (5582 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:21/2/2007)

 

XII-Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları: (5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen  madde, Yürürlük:6/6/2008)

 

1- Başvuru harcı

53.004,10

2- Yenileme harcı

42.403,10

XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar:(5897 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük: 30/6/2009) 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden ve bunların vizelerinden (Gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre):

 

5 metreden 9 metreye kadar olanlardan

378,30

9 metreden 12 metreye kadar olanlardan

756,90

12 metreden 20 metreye kadar olanlardan

1.514,10

20 metreden 30 metreye kadar olanlardan

3.028,50

30 metreden büyük olanlardan

6.057,30

alınır.

 

Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için alınacak ruhsatname ve yapılacak vize işlemleri bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.

 

XIV- (6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:15/6/2012)Denetim yetkilendirme
belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

 

1- Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için):

 

a)Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

 

aa) Belgenin verildiği yıl

41.683,80

bb) Takip eden yıllarda 13.894,50 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının

Binde 5,75'i

b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

 

aa) Belgenin verildiği yıl

20.841,90

bb) Takip eden yıllarda 6.947,10 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının

Binde 5,75'i

2-Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

 

a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı

2.500,80

b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi

1.250,30

c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı

625,10

Bakanlar Kurulu gayrisafi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak harcın oranını binde 2’den az, binde 10’dan çok olmamak üzere yeniden belirlemeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini denetim kuruluşlarının gayrisafi iş hasılatlarına göre farklı oranlar belirleyerek de kullanabilir.

 

XV- (6456 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:1/1/2014) Elektrik üretimi lisans harçları:

 

1- Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisansı (Her yıl için):

 

Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunanların (Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden

Binde 15

Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektriğin bedeli gayrisafi iş hasılatına dâhil edilmez.

 

 

 

 

2015 yılı Tarifesi

(8) SAYILI TARİFE

2015 Yılında

Uygulanacak Olan Miktar (TL)

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

 

I- İmalat ruhsatları:

 

1. Müstahzar ruhsatnameleri:

 

Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:

 

a)Memleket dışında imal olunup ithal edilenler

1.182,90

b)Memleket içinde imal olunanlar

590,70

c)Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:

 

-Hariçten ithal edilenler

590,70

-Memleket içinde imal olunanlardan

294,70

2.Patent ve faydalı modeller :(5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004)

 

a) Başvuru harcı

19,80

b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri

19,80

 (Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)

 

c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı

99,40

d) Ek patent belgesi düzenleme harcı

99,40

e) Enstitüce onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı

99,40

f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir.)

99,40

g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model belgeleri üzerinde tasarruf işlemleri;

 

- Devir

99,40

- Veraset

99,40

- Lisans

114,00

- Rehin

99,40

- Mevki fiil

99,40

h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı

114,00

3. Endüstriyel tasarımlar:

 

a) Tekli tasarım başvuru harcı

30,90

b) Çoklu tasarım (5'e kadar) başvuru harcı

81,90

c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı

16,90

d) Tasarım tescil harcı

32,70

e) Yenileme harcı (her bir yenilemede)

195,50

f) Süre uzatımı ile yenileme (6'şar aylık her bir süre uzatımı ile yenileme)

294,40

g) Devir şerhi tescil

99,40

h) Lisans işlemi kayıt harcı

195,50

ı) Veraset ve intikal işlemi harcı

56,40

i) Birleşme kayıt harcı

146,30

j) Rüçhan hakkı kayıt harcı

114,00

k) Enstitüce onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi

32,70

l) Menşei memleket belgelerinden

114,00

m) Endüstriyel tasarım erken inceleme harcı

707,70

4. Markalar:

 

a) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıf için)

81,90

b) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıftan sonraki her sınıf için ek olarak)

81,90

c) Marka yenileme harcı

212,90

d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı

283,90

e) Marka tescil belgesi düzenleme harcı

172,50

f) Marka devir işlemi kayıt harcı

158,10

g) Lisans kayıt ve yenileme harcı

283,90

h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı

104,30

ı) Rehine işlemi kayıt harcı

163,90

i) Rüçhan hakkı kayıt harcı

114,00

j) Enstitüce onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı

81,90

k) Öncelikli başvuru harcı

1.325,30

l) Uluslararası başvuru harcı

81,90

5. Coğrafi işaretler:

 

a) Başvuru harcı

19,80

b) Coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil kayıt harcı

19,80

c) Enstitüce onaylı coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harcı

19,80

6. Marka ve patent vekillerinden:

 

a) Sicil kayıt harcı

283,90

b) Sicil yenileme harcı

283,90

c) Marka ve patent vekilliği belge harcı

283,90

II- İhracatçı ruhsatnameleri ve İthalatla ilgili belgeler:

 

(4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesi ile kaldırılmıştır.)

 

III- Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları: (Değişik : 24/3/1998 - 3418/36 md. ;Mülga: 4/2/2015-6592/26 md.)

 

IV- Petrol işlemleri:

 

1. Sicil işlemleri:

 

a)Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin tescilinden

442,80

b)Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden

531,20

c)Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin tescilinden

265,10

d)Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında,diğer bir hükmi şahsa muvakkaten kullanma hakkı tanınmasının tescilinden

442,80

e)Diğer hususların tescilinden

176,00

2. Ruhsatlar:

 

a)Müsaade vesikaları

1.182,90

b)Arama ruhsatnameleri

1.775,30

c)İşletme ruhsatnameleri

14.804,60

d)Belgeler

1.775,30

Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden aynı miktarda harç alınır.

 

3. Tarifelerin tasdiki

294,70

V- Satış ruhsatnameleri:

 

1. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)

 

2. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)

 

3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus sayımına göre):

 

Nüfusu 10.000'den aşağı yerlerde

22,30

Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde

57,60

Nüfusu 50.000'den yukarı olan yerlerde

117,10

4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat harçları:

 

Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):

 

Nüfusu 30.000'e kadar olan mahallerde

590,70

Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan mahallerde

1.182,90

Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan mahallerde

1.775,30

Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahallerde

2.960,10

Nüfusu 400.000 ve daha yukarı  olan mahallerde

5.920,80

VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar:

 

1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları:

 

Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):

 

Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller için

57,60

Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için

117,10

Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller için

294,70

Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller için

472,40

Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller için

709,40

Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller için

946,10

Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller için

1.182,90

Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için

1.775,30

2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri:

 

a)Programlarının Türk yüksek mühendis ve yüksek mimar eğitim müesseseleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek ruhsatnameler

590,70

b)Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler

353,80

3. Mütehassıs tabiplik vesikaları:

 

a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları

590,70

b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları

590,70

c)Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

590,70

4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları:

 

a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları

590,70

b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları

590,70

c)Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

590,70

5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları:

 

Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

590,70

6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları:Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

235,30

7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler:

 

a)Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire,ebe ve sünnetçilere verilecek  ruhsatnameler

176,00

b)Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık memuru ve laborantlara Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler

176,00

c)Sağlık okullarından ve kolejlerinden mezun olanlara verilecek şahadetnameler

176,00

8. Gözlükçülük ruhsatnameleri:

 

Hususi Kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri

886,90

9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri

 

a)Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri:

 

20 yataklıya kadar olanlar

1.182,60

20-50 yataklıya kadar olanlar

1.775,30

50-100 yataklıya kadar olanlar

2.960,10

100 yatak veya daha yukarı olanlar

4.736,40

(Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak hastanelerden bu harçların dörtte biri alınır.)

 

b)Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri açmak için verilecek ruhsatnameler

1.182,90

10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler: Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları açmak için verilecek ruhsatnameler

590,70

11.Avukatlık ruhsatnameleri: Hususi Kanunu mücibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri

590,70

12. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır. Yürürlük:6/8/1994)

 

13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri:

 

Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnamelerinden :

 

a)Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için)

117,10

b)Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için)

57,60

c)Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için)

294,70

14.Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri:(4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:5/2/2000)

 

Gümrük müşavirliği izin belgesi

2.368,00

Gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi

1.182,90

15. Avcılık belgesi (5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004): Hususi Kanunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için)

 

a) Avcı derneklerine dahil olanlardan

155,00

b) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan

169,40

16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları: (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değiştirilen bent. Yürürlük:1/1/2004)

 

a)Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için)

707,70

b)Bulundurma vesikaları

1.132,30

c)(5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri

27,50

17. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır. Yürürlük:6/8/1994)

 

18. (4369 sayılı Kanunun 81 ve 82 nci maddeleri ile değişen bent. Yürürlük;29/7/1998) Özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri:

 

a)İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)

1.182,90

b)Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)

2.368,00

c)Özel dersanelerden (Her yıl için)

2.368,00

(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan özel okullar hariç)

 

d)(4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:31/12/2003) Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için),

 

Son nüfus sayımına göre;

 

Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde

800,20

Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde

1.601,30

Nüfusu 500.000'den yukarı olan şehirlerde

2.402,10

19. Turizm müessese belgeleri: Merkez turizm komitesinin kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı üzerine

 

a)Dördüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

176,00

b)Üçüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

294,70

c)İkinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

353,80

d)Birinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

472,40

e)Lüks sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

709,40

f)Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

176,00

g)Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

294,70

h)İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

353,80

i)Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

472,40

j)Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

709,40

Turistik müessese harcı alınır.

 

20. Müteahhitlik karneleri: Karnede yazılı değer üzerinden (Geçerlilik süresi sonuna kadar)

(Binde 0,22)

Ancak, bu miktar (11.843,40 TL)’den fazla olamaz.

 

VII- Okul diplomaları:

 

1. (4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesi ile kaldırılmıştır. Yürürlük:29/7/1998)

 

2. (6528 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile kaldırılmıştır. Yürürlük: 14/3/2014)

 

3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar

11,80

VIII – (6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile düzenlenen bölüm. Yürürlük: 15/6/2012) Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı:

131,50

1.Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları kullanım izni (Söz konusu harç, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden önce ödenir. Elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması için yapılan başvuru sırasında harcın ödendiğine ilişkin belge aranır ve harç ödenmeden kayıt işlemi yapılmaz. Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kullanıma kapatılır. Ödenmeyen harç %50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Bu tahsilat yapılmadan cihaz kullanıma açılamaz.)

 

IX- Kapalı devre televizyon ruhsat harçları:

 

Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

 

a)3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

1.775,30

b)16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

3.552,00

c)31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

7.106,10

d)61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden,

10.362,50

Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil edilir.

 

Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler tarafından kurulan kapalı devre televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.

 

X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları:

 

(4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:5/2/2000)

 

1- Genel antrepo izin belgeleri:

 

a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden:

 

-Açma

31.090,70

-İşletme (Her yıl için)

10.362,50

b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

 

-Açma

20.726,90

-İşletme (Her yıl için)

10.362,50

c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

 

-Açma

20.726,90

-İşletme (Her yıl için)

10.362,50

d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

 

-Açma

20.726,90

-İşletme (Her yıl için)

10.362,50

e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük hattı dışı eşya satış mağazası açma izin belgelerinden:

5.180,40

f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma izin belgelerinden

5.180,40

2- Özel antrepo izin belgeleri:

 

-Açma

15.544,30

-İşletme (Her yıl için)

7.697,60

3- Geçici depolama yeri izin belgeleri:

 

a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden:

 

-Açma

31.090,70

-İşletme (Her yıl için)

10.362,50

b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden:

 

-Açma

15.544,30

-İşletme (Her yıl için)

7.697,60

XI- Finansal faaliyet harçları (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişen şekli, Yürürlük:5/2/2010)

 

1.Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:

 

a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için)

325.993,50

b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için)

325.993,50

c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (6487 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen  parantez içi hüküm. Yürürlük; 11/6/2013) (her şube ve her yıl için, şube açılışında şubenin açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tahsil edilir.) bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre;

 

Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde

19.559,40

Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde

58.678,70

Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde    

78.238,40

2- (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:5/2/2010)

 

3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için)

48.305,30

4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri

48.305,30

5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:

 

a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

48.305,30

b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

24.152,40

6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:

 

a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

48.305,30

b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

24.152,40

7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:

 

(5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilen hüküm.Yürürlük:1/1/2008)

 

a)Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

22.530,80

b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler

11.265,20

8- (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)

 

a)Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

120.765,10

b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

85.001,90

(6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:15/6/2012) (a) ve (b) bentlerinde yer alan şirket kuruluş izin belgelerinin her ikisini de alanlardan, izin belgelerinin alındığı yıldan sonraki yıllarda, bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olanı alınır.

 

9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:

 

a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)

48.305,30

(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)

 

b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için)

24.152,40

10- (5582 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:21/2/2007)

 

XII-Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları: (5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen  madde, Yürürlük:6/6/2008)

 

1- Başvuru harcı

50.202,80

2- Yenileme harcı

40.162,10

XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar:(5897 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük: 30/6/2009) 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden ve bunların vizelerinden (Gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre):

 

5 metreden 9 metreye kadar olanlardan

358,40

9 metreden 12 metreye kadar olanlardan

716,90

12 metreden 20 metreye kadar olanlardan

1.434,10

20 metreden 30 metreye kadar olanlardan

2.868,50

30 metreden büyük olanlardan

5.737,20

alınır.

 

Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için alınacak ruhsatname ve yapılacak vize işlemleri bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.

 

XIV- (6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:15/6/2012)Denetim yetkilendirme
belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

 

1- Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için):

 

a)Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

 

aa) Belgenin verildiği yıl

39.480,80

bb) Takip eden yıllarda 13.160,20 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki
yıl gayrisafi iş hasılatının

Binde 5,75'i

b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

 

aa) Belgenin verildiği yıl

19.740,40

bb) Takip eden yıllarda 6.580,00 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki
yıl gayrisafi iş hasılatının

Binde 5,75'i

2-Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

 

a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı

2.368,70

b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi

1.184,30

c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı

592,10

Bakanlar Kurulu gayrisafi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak harcın oranını binde 2’den az, binde 10’dan çok olmamak üzere yeniden belirlemeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini denetim kuruluşlarının gayrisafi iş hasılatlarına göre farklı oranlar belirleyerek de kullanabilir.

 

XV- (6456 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:1/1/2014) Elektrik üretimi lisans harçları:

 

1- Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisansı (Her yıl için):

 

Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunanların (Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden

Binde 15

Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektriğin bedeli gayrisafi iş hasılatına dâhil edilmez.

 

 

 

 

 [1] Bu tablodaki miktarlar, 27.12.2016 tarih, 29931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78) ile belirlenmiş ve 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlardır. Tablonun sağ sütununda ise, kanun ile getirilmiş miktarlar işlenmiştir.

[2] Bu Tarifedeki miktarlar için; Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden, 1/1/2017 tarihinden itibaren alacakları harç miktarında esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları 3,46 TL olarak belirlenmiş ve emsal sayının 1,000 olarak uygulanacağı, Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 79 Seri No’lu Tebliği ile hüküm altına alınmıştır.

[3] 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesiyle, bu alt bentte yer alan “Enstitüce” ibaresi “Kurumca” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

[4] 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesiyle, bu bendin başlığı “3. Endüstriyel tasarımlar:” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

[5] 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesiyle, bu alt bentte yer alan “Enstitüce” ibaresi “Kurumca” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

[6] 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesiyle, bu alt bentte yer alan “Endüstriyel tasarım” ibaresi “Tasarım” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

[7] 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesiyle, bu alt bentte yer alan “Marka başvuru harcı (ilk üç sınıf için)” ibaresi “Marka başvuru harcı (her bir sınıf için)” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

[8] 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesiyle, bu alt bentte yer alan “Marka tescil belgesi düzenleme harcı” ibaresi “Marka tescil harcı” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

[9] 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesiyle bu alt bentte yer alan “Rehine işlemi kayıt harcı” ibaresi “Rehin işlemi kayıt harcı” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

[10] 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesiyle, bu alt bentte yer alan “Enstitüce” ibaresi “Kurumca” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

[11] 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesiyle, bu alt bentte yer alan “Uluslararası başvuru harcı” ibaresi “Uluslararası başvurunun bildirim harcı” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

[12] 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesiyle, bu bendin başlığı “5. Coğrafi işaretler:” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

[13] 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesiyle, bu alt bentte yer alan “Coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil kayıt harcı” ibaresi “Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil ve sicil kayıt harcı” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

[14] 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesiyle, bu alt bentte yer alan “Enstitüce” ibaresi “Kurumca” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

[15] 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesiyle, bu alt bentte yer alan “coğrafi işaret” ibaresi “coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.