Lütfen bekleyiniz...

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları 

2020 Yılı Tarifesi

 

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

 

I- İmalat ruhsatları:

 

1. Müstahzar ruhsatnameleri:

 

Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:

 

a) Memleket dışında imal olunup ithal edilenler

2.330,70

b) Memleket içinde imal olunanlar

1.163,80

c) Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:

 

- Hariçten ithal edilenler

1.163,80

- Memleket içinde imal olunanlardan

580,40

2. Patent ve faydalı modeller: (5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 31/7/2004)

 

a) Başvuru harcı

38,80

b)Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri

38,80

(Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)

 

c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı

195,70

d) Ek patent belgesi düzenleme harcı

195,70

e) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 10/1/2017) Kurumca onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı

195,70

f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir.)

195,70

g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model belgeleri üzerinde tasarruf işlemleri;

 

- Devir

195,70

- Veraset

195,70

- Lisans

224,40

- Rehin

195,70

- Mevki fiil

195,70

h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı

224,40

3. (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 10/1/2017) Tasarım:

 

a) Tekli tasarım başvuru harcı

60,50

b) Çoklu tasarım (5'e kadar) başvuru harcı

161,10

c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı

32,90

d) Tasarım tescil harcı

64,20

e) Yenileme harcı (her bir yenilemede)

385,10

f) Süre uzatımı ile yenileme (6'şar aylık her bir süre uzatımı ile yenileme)

579,90

g) Devir şerhi tescil

195,70

h) Lisans işlemi kayıt harcı

385,10

ı) Veraset ve intikal işlemi harcı

110,90

i) Birleşme kayıt harcı

288,00

j) Rüçhan hakkı kayıt harcı

224,40

k) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent.Yürürlük:10/1/2017)Kurumca onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi

64,20

l) Menşei memleket belgelerinden

224,40

m) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük:10/1/2017 )Tasarım erken inceleme harcı

1.394,20

4. Markalar:

 

a) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük:10/1/2017) Marka başvuru harcı (her bir sınıf için)

161,10

b) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:10/1/2017.)

 

c) Marka yenileme harcı

419,30

d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı

559,30

e) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük:10/1/2017) Marka tescil harcı

339,60

f) Marka devir işlemi kayıt harcı

311,30

g) Lisans kayıt ve yenileme harcı

559,30

h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı

205,30

ı) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 10/1/2017) Rehin işlemi kayıt harcı

332,80

i) Rüçhan hakkı kayıt harcı

224,40

j) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 10/1/2017) Kurumca onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı

161,10

k) Öncelikli başvuru harcı

2.611,10

l) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 10/1/2017)Uluslararası başvurunun bildirim harcı

161,10

5. (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 10/1/2017) Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı:

 

a) Başvuru harcı

38,80

b) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 10/1/2017)  Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil ve sicil kayıt harcı

38,80

c) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 10/1/2017) Kurumca onaylı coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harcı

38,80

6. Marka ve patent vekillerinden:

 

a) Sicil kayıt harcı

559,30

b) Sicil yenileme harcı

559,30

c) Marka ve patent vekilliği belge harcı

559,30

II- İhracatçı ruhsatnameleri ve İthalatla ilgili belgeler:

 

(4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

 

III- Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları: (6592 sayılı Kanunun 26. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 18/02/2015)

 

IV- Petrol işlemleri:

 

1. Sicil işlemleri:

 

a) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin tescilinden

872,50

b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden

1.046,50

c) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin tescilinden

552,10

d) Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında, diğer bir hükmi şahsa muvakkaten kullanma hakkı tanınmasının tescilinden

872,50

e) Diğer hususların tescilinden

346,50

2. Ruhsatlar:

 

a) Müsaade vesikaları

2.330,70

b) Arama ruhsatnameleri

3.498,00

c) İşletme ruhsatnameleri

29.172,00

d) Belgeler

3.498,00

Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden aynı miktarda harç alınır.

 

3. Tarifelerin tasdiki

580,40

V- Satış ruhsatnameleri:

 

1. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)

 

2. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)

 

3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus sayımına göre):

 

Nüfusu 10.000'den aşağı yerlerde

43,70

Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde

143,30

Nüfusu 50.000'den yukarı olan yerlerde

230,50

4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat harçları:

 

Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):

 

Nüfusu 30.000'e kadar olan mahallerde

1.163,80

Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan mahallerde

2.330,70

Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan mahallerde

3.498,00

Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahallerde

5.832,60

Nüfusu 400.000 ve daha yukarı  olan mahallerde

11.666,50

VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar:

 

1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları:

 

Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):

 

Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller için

113,30

Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için

230,50

Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller için

580,40

Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller için

930,60

Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller için

1.397,50

Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller için

1.863,90

Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller için

2.330,70

Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için

3.498,00

2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri:

 

a)Programlarının Türk yüksek mühendis ve yüksek mimar eğitim müesseseleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek ruhsatnameler

1.163,80

b)Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler

696,80

3. Mütehassıs tabiplik vesikaları:

 

a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları

1.163,80

b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları

1.163,80

c) Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

1.163,80

4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları:

 

a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları

1.163,80

b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları

1.163,80

c) Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

1.163,80

5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları:

 

Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

1.163,80

6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları: Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

463,40

7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler:

 

a) Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire, ebe ve sünnetçilere verilecek  ruhsatnameler

346,50

b) Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık memuru ve laborantlara Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler

346,50

c) Sağlık okullarından ve kolejlerinden mezun olanlara verilecek şahadetnameler

346,50

8. Gözlükçülük ruhsatnameleri:

 

Hususi Kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri

1.747,20

9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri

 

a) Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri:

 

20 yataklıya kadar olanlar

2.330,00

20-50 yataklıya kadar olanlar

3.498,00

50-100 yataklıya kadar olanlar

5.832,60

100 yatak veya daha yukarı olanlar

9.332,70

(Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak hastanelerden bu harçların dörtte biri alınır.)

 

b) Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri açmak için verilecek ruhsatnameler

2.330,70

10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler: Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları açmak için verilecek ruhsatnameler

1.163,80

11.Avukatlık ruhsatnameleri: Hususi Kanunu mücibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri

1.163,80

12. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:6/8/1994)

 

13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri:

 

Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnamelerinden

 

a) Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için)

230,50

b) Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için)

113,30

c) Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için)

580,40

14. Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri:(4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:5/2/2000)

 

Gümrük müşavirliği izin belgesi

4.665,80

Gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi

2.330,70

15. Avcılık belgesi:

 

Hususi Kanunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için)

 

a) (5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004) Avcı derneklerine dahil olanlardan

305,20

b) (5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan

333,60

16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları: 

 

a) (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değiştirilen bent.Yürürlük:1/1/2004) Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için)

1.394,20

b) (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bulundurma vesikaları

2.230,80

c) (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri

54,00

17. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:6/8/1994)

 

18. (4369 sayılı Kanunun 81 ve 82 nci maddeleri ile değişen bent. Yürürlük: 29/7/1998) Özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri:

 

a)İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)

2.330,70

b)Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)

4.665,80

c)Özel dersanelerden (Her yıl için)

4.665,80

(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan özel okullar hariç)

 

d)(4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:31/12/2003) Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için),

 

Son nüfus sayımına göre;

 

Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde

1.576,60

Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde

3.155,00

Nüfusu 500.000'den yukarı olan şehirlerde

4.733,00

19. Turizm müessese belgeleri: Merkez turizm komitesinin kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı üzerine

 

a) Dördüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

346,50

b) Üçüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

580,40

c) İkinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

696,80

d) Birinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

930,60

e) Lüks sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

1.397,50

f) Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

346,50

g) Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

580,40

h) İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

696,80

i) Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

930,60

j) Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

1.397,50

Turistik müessese harcı alınır.

 

20. Müteahhitlik karneleri: Karnede yazılı değer üzerinden (Geçerlilik süresi sonuna kadar)

(Binde 0,22)

Ancak, bu miktar (23.337,10 TL)’den fazla olamaz.

 

VII- Okul diplomaları:

 

1. (4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:29/7/1998)

 

2. (6528 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 14/3/2014)

 

3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar

23,00

VIII – (6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile düzenlenen bölüm. Yürürlük: 15/6/2012) Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı:

 

1.Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları kullanım izni (Söz konusu harç, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden önce ödenir. Elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması için yapılan başvuru sırasında harcın ödendiğine ilişkin belge aranır ve harç ödenmeden kayıt işlemi yapılmaz. Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kullanıma kapatılır. Ödenmeyen harç %50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Bu tahsilat yapılmadan cihaz kullanıma açılamaz.)

1.838,70

IX- Kapalı devre televizyon ruhsat harçları:

 

Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

 

a) 3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

3.498,00

b)16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

6.999,00

c) 31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

14.002,40

d) 61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden,

20.419,10

Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil edilir.

 

Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler tarafından kurulan kapalı devre televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.

 

X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları:

 

(4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük: 5/2/2000)

 

1- Genel antrepo izin belgeleri:

 

a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden:

 

-Açma

61.263,80

-İşletme (Her yıl için)

20.419,10

b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

 

-Açma

40.842,00

-İşletme (Her yıl için)

20.419,10

c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

 

-Açma

40.842,00

-İşletme (Her yıl için)

20.419,10

d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

 

-Açma

40.842,00

-İşletme (Her yıl için)

20.419,10

e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük hattı dışı eşya satış mağazası açma izin belgelerinden:

10.207,70

f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma izin belgelerinden

10.207,70

2- Özel antrepo izin belgeleri:

 

-Açma

30.629,80

-İşletme (Her yıl için)

15.167,80

3- Geçici depolama yeri izin belgeleri:

 

a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden:

 

-Açma

61.263,80

-İşletme (Her yıl için)

20.419,10

b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden:

 

-Açma

30.629,80

-İşletme (Her yıl için)

15.167,80

XI- Finansal faaliyet harçları (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişen şekli, Yürürlük:5/2/2010)

 

1.Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:

 

a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için)

642.369,90

b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için)

642.369,90

c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (6487 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen  parantez içi hüküm. Yürürlük; 11/6/2013) (her şube ve her yıl için, şube açılışında şubenin açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tahsil edilir.) bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre;

 

Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde

38.541,60

Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde

115.626,10

Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde    

154.168,60

2- (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:5/2/2010)

 

3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için)

95.185,40

4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri

95.185,40

5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:

 

a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

95.185,40

b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

47.592,10

6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:

 

a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

95.185,40

b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

47.592,10

7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:

 

(5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değişen hüküm.Yürürlük:1/1/2008)

 

a)Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

44.396,70

b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler

22.197,60

8- (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)

 

a)Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

237.967,30

b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

167.496,10

(6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:15/6/2012) (a) ve (b) bentlerinde yer alan şirket kuruluş izin belgelerinin her ikisini de alanlardan, izin belgelerinin alındığı yıldan sonraki yıllarda, bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olanı alınır.

 

9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:

 

a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)

95.185,40

(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)

 

b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için)

47.592,10

10- (5582 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:21/2/2007)

 

XII-Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları: (7061 sayılı Kanunun 32 nci  maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 5/12/2017) 

 

XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden alınacak harçlar: (5897 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük: 30/6/2009) (6770 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük: 27/1/2017) 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden (Gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre):

 

5 metreden 9 metreye kadar olanlardan

705,90

9 metreden 12 metreye kadar olanlardan

1.412,60

12 metreden 20 metreye kadar olanlardan

2.825,70

20 metreden 30 metreye kadar olanlardan

5.652,20

30 metreden büyük olanlardan

11.304,90

alınır.

 

Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için alınacak ruhsatname işlemleri bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.

 

XIV- (6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:15/6/2012)Denetim yetkilendirme
belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

 

1- Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için):

 

a)Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

 

aa) Belgenin verildiği yıl

77.796,70

bb) Takip eden yıllarda 25.932,00 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının

Binde 5,75'i

b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

 

aa) Belgenin verildiği yıl

38.898,30

bb) Takip eden yıllarda 23.965,60’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının

Binde 5,75'i

2-Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

 

a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı

4.667,30

b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi

2.333,30

c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı

1.166,50

(2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 51 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 9/7/2018) Cumhurbaşkanı gayrisafi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak harcın oranını binde 2’den az, binde 10’dan çok olmamak üzere yeniden belirlemeye yetkilidir. (2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 51 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 9/7/2018)Cumhurbaşkanı bu yetkisini denetim kuruluşlarının gayrisafi iş hasılatlarına göre farklı oranlar belirleyerek de kullanabilir.

 

XV- (6456 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:1/1/2014) Elektrik üretimi lisans harçları:

 

1- Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisansı (Her yıl için):

 

Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunanların (Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden

Binde 15

Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektriğin bedeli gayrisafi iş hasılatına dâhil edilmez.

 

 

2019 Yılı Tarifesi

 

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

 

I- İmalat ruhsatları:

 

1. Müstahzar ruhsatnameleri:

 

Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:

 

a) Memleket dışında imal olunup ithal edilenler

1.901,40

b) Memleket içinde imal olunanlar

949,50

c) Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:

 

- Hariçten ithal edilenler

949,50

- Memleket içinde imal olunanlardan

473,50

2. Patent ve faydalı modeller: (5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 31/7/2004)

 

a) Başvuru harcı

31,70

b)Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri

31,70

(Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)

 

c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı

159,70

d) Ek patent belgesi düzenleme harcı

159,70

e) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişik ibare) Kurumca onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı

159,70

f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir.)

159,70

g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model belgeleri üzerinde tasarruf işlemleri;

 

- Devir

159,70

- Veraset

159,70

- Lisans

183,10

- Rehin

159,70

- Mevki fiil

159,70

h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı

183,10

3.(Ek: 16/7/2004-5228/37 md.) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişik ibare) Tasarım:

 

a) Tekli tasarım başvuru harcı

49,40

b) Çoklu tasarım (5'e kadar) başvuru harcı

131,50

c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı

26,90

d) Tasarım tescil harcı

52,40

e) Yenileme harcı (her bir yenilemede)

314,20

f) Süre uzatımı ile yenileme (6'şar aylık her bir süre uzatımı ile yenileme)

473,10

g) Devir şerhi tescil

159,70

h) Lisans işlemi kayıt harcı

314,20

ı) Veraset ve intikal işlemi harcı

  90,50

i) Birleşme kayıt harcı

235,00

j) Rüçhan hakkı kayıt harcı

183,10

k) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişik ibare)Kurumca onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi

52,40

l) Menşei memleket belgelerinden

183,10

m) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişik ibare)Tasarım erken inceleme harcı

1.137,40

4. Markalar:

 

a) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişik ibare) Marka başvuru harcı (her bir sınıf için)

131,50

b) (Mülga: 22/12/2016-6769/186 md.)

 

c) Marka yenileme harcı

342,10

d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı

456,30

e) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişik ibare) Marka tescil harcı

277,10

f) Marka devir işlemi kayıt harcı

254,00

g) Lisans kayıt ve yenileme harcı

456,30

h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı

167,50

ı) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişik ibare) Rehin işlemi kayıt harcı

263,40

i) Rüçhan hakkı kayıt harcı

183,10

j) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişik ibare) Kurumca onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı

131,50

k) Öncelikli başvuru harcı

2.130,20

l) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişik ibare)Uluslararası başvurunun bildirim harcı

131,50

5. (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişik ibare) Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı:

 

a) Başvuru harcı

31,70

b) 6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişik ibare)  Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil ve sicil kayıt harcı

31,70

c) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişik ibare) Kurumca onaylı (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişik ibare) coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harcı

31,70

6. Marka ve patent vekillerinden:

 

a) Sicil kayıt harcı

456,30

b) Sicil yenileme harcı

456,30

c) Marka ve patent vekilliği belge harcı

456,30

II- İhracatçı ruhsatnameleri ve İthalatla ilgili belgeler:

 

(4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

 

III- Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları: (6592 sayılı Kanunun 26. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 18/02/2015)

 

IV- Petrol işlemleri:

 

1. Sicil işlemleri:

 

a) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin tescilinden

711,80

b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden

853,80

c) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin tescilinden

426,00

d) Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında, diğer bir hükmi şahsa muvakkaten kullanma hakkı tanınmasının tescilinden

711,80

e) Diğer hususların tescilinden

282,70

2. Ruhsatlar:

 

a) Müsaade vesikaları

1.901,40

b) Arama ruhsatnameleri

2.853,70

c) İşletme ruhsatnameleri

23.798,40

d) Belgeler

2.853,70

Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden aynı miktarda harç alınır.

 

3. Tarifelerin tasdiki

473,50

V- Satış ruhsatnameleri:

 

1. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)

 

2. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)

 

3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus sayımına göre):

 

Nüfusu 10.000'den aşağı yerlerde

35,70

Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde

92,50

Nüfusu 50.000'den yukarı olan yerlerde

188,10

4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat harçları:

 

Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):

 

Nüfusu 30.000'e kadar olan mahallerde

949,50

Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan mahallerde

1.901,40

Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan mahallerde

2.853,70

Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahallerde

4.758,20

Nüfusu 400.000 ve daha yukarı  olan mahallerde

9.517,50

VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar:

 

1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları:

 

Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):

 

Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller için

92,50

Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için

188,10

Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller için

473,50

Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller için

759,20

Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller için

1.140,10

Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller için

1.520,60

Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller için

1.901,40

Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için

2.853,70

2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri:

 

a)Programlarının Türk yüksek mühendis ve yüksek mimar eğitim müesseseleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek ruhsatnameler

949,50

b)Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler

568,50

3. Mütehassıs tabiplik vesikaları:

 

a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları

949,50

b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları

949,50

c) Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

949,50

4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları:

 

a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları

949,50

b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları

949,50

c) Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

949,50

5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları:

 

Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

949,50

6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları: Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

378,10

7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler:

 

a) Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire, ebe ve sünnetçilere verilecek  ruhsatnameler

282,70

b) Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık memuru ve laborantlara Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler

282,70

c) Sağlık okullarından ve kolejlerinden mezun olanlara verilecek şahadetnameler

282,70

8. Gözlükçülük ruhsatnameleri:

 

Hususi Kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri

1.425,40

9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri

 

a) Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri:

 

20 yataklıya kadar olanlar

1.900,80

20-50 yataklıya kadar olanlar

2.853,70

50-100 yataklıya kadar olanlar

4.758,20

100 yatak veya daha yukarı olanlar

7.613,60

(Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak hastanelerden bu harçların dörtte biri alınır.)

 

b) Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri açmak için verilecek ruhsatnameler

1.901,40

10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler: Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları açmak için verilecek ruhsatnameler

949,50

11.Avukatlık ruhsatnameleri: Hususi Kanunu mücibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri

949,50

12. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:6/8/1994)

 

13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri:

 

Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnamelerinden

 

a) Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için)

188,10

b) Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için)

92,50

c) Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için)

473,50

14. Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri:(4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:5/2/2000)

 

Gümrük müşavirliği izin belgesi

3.806,40

Gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi

1.901,40

15. Avcılık belgesi:

 

Hususi Kanunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için)

 

a) (5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004) Avcı derneklerine dahil olanlardan

249,00

b) (5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan

272,20

16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları: 

 

a) (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değiştirilen bent.Yürürlük:1/1/2004) Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için)

1.137,40

b) (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bulundurma vesikaları

1.819,90

c) (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri

44,10

17. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:6/8/1994)

 

18. (4369 sayılı Kanunun 81 ve 82 nci maddeleri ile değişen bent. Yürürlük: 29/7/1998) Özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri:

 

a)İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)

1.901,40

b)Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)

3.806,40

c)Özel dersanelerden (Her yıl için)

3.806,40

(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan özel okullar hariç)

 

d)(4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:31/12/2003) Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için),

 

Son nüfus sayımına göre;

 

Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde

1.286,20

Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde

2.573,90

Nüfusu 500.000'den yukarı olan şehirlerde

3.861,20

19. Turizm müessese belgeleri: Merkez turizm komitesinin kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı üzerine

 

a) Dördüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

282,70

b) Üçüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

473,50

c) İkinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

568,50

d) Birinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

759,20

e) Lüks sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

1.140,10

f) Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

282,70

g) Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

473,50

h) İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

568,50

i) Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

759,20

j) Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

1.140,10

Turistik müessese harcı alınır.

 

20. Müteahhitlik karneleri: Karnede yazılı değer üzerinden (Geçerlilik süresi sonuna kadar)

(Binde 0,22)

Ancak, bu miktar (19.038,30 TL)’den fazla olamaz.

 

VII- Okul diplomaları:

 

1. (4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:29/7/1998)

 

2. (6528 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 14/3/2014)

 

3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar

18,80

VIII – (6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile düzenlenen bölüm. Yürürlük: 15/6/2012) Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı:

 

1.Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları kullanım izni (Söz konusu harç, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden önce ödenir. Elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması için yapılan başvuru sırasında harcın ödendiğine ilişkin belge aranır ve harç ödenmeden kayıt işlemi yapılmaz. Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kullanıma kapatılır. Ödenmeyen harç %50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Bu tahsilat yapılmadan cihaz kullanıma açılamaz.)

1.500[1]

IX- Kapalı devre televizyon ruhsat harçları:

 

Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

 

a) 3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

2.853,70

b)16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

5.079,80

c) 31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

11.423,10

d) 61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden,

16.657,80

Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil edilir.

 

Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler tarafından kurulan kapalı devre televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.

 

X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları:

 

(4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük: 5/2/2000)

 

1- Genel antrepo izin belgeleri:

 

a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden:

 

-Açma

49.978,70

-İşletme (Her yıl için)

16.657,80

b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

 

-Açma

33.318,70

-İşletme (Her yıl için)

16.657,80

c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

 

-Açma

33.318,70

-İşletme (Her yıl için)

16.657,80

d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

 

-Açma

33.318,70

-İşletme (Her yıl için)

16.657,80

e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük hattı dışı eşya satış mağazası açma izin belgelerinden:

8.327,40

f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma izin belgelerinden

8.327,40

2- Özel antrepo izin belgeleri:

 

-Açma

24.987,60

-İşletme (Her yıl için)

12.373,80

3- Geçici depolama yeri izin belgeleri:

 

a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden:

 

-Açma

49.978,70

-İşletme (Her yıl için)

16.657,80

b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden:

 

-Açma

24.987,60

-İşletme (Her yıl için)

12.373,80

XI- Finansal faaliyet harçları (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişen şekli, Yürürlük:5/2/2010)

 

1.Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:

 

a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için)

524.041,40

b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için)

524.041,40

c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (6487 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen  parantez içi hüküm. Yürürlük; 11/6/2013) (her şube ve her yıl için, şube açılışında şubenin açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tahsil edilir.) bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre;

 

Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde

31.442,00

Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde

94.327,10

Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde    

125.769,80

2- (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:5/2/2010)

 

3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için)

77.651,70

4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri

77.651,70

5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:

 

a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

77.651,70

b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

38.825,40

6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:

 

a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

77.651,70

b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

38.825,40

7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:

 

(5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değişen hüküm.Yürürlük:1/1/2008)

 

a)Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

36.218,60

b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler

18.108,70

8- (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)

 

a)Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

194.132,30

b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

136.642,30

(6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:15/6/2012) (a) ve (b) bentlerinde yer alan şirket kuruluş izin belgelerinin her ikisini de alanlardan, izin belgelerinin alındığı yıldan sonraki yıllarda, bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olanı alınır.

 

9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:

 

a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)

77.651,70

(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)

 

b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için)

38.825,40

10- (5582 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:21/2/2007)

 

XII-Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları: (5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen  madde, Yürürlük:6/6/2008) ; (Mülga: 28/11/2017-7061/32 md.)

 

XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden (6770 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile “ve bunların vizelerinden” ibaresi başlıktan çıkartılmıştır.) alınacak harçlar: (5897 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük: 30/6/2009) 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden (6770 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile “ve bunların vizelerinden” ibaresi metinden çıkartılmıştır.) (Gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre):

 

5 metreden 9 metreye kadar olanlardan

575,90

9 metreden 12 metreye kadar olanlardan

1.152,40

12 metreden 20 metreye kadar olanlardan

2.305,20

20 metreden 30 metreye kadar olanlardan

4.610,90

30 metreden büyük olanlardan

9.222,50

alınır.

 

Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için alınacak ruhsatname (6770 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile “ve yapılacak vize” ibaresi metinden çıkartılmıştır.) işlemleri bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.

 

XIV- (6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:15/6/2012)Denetim yetkilendirme
belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

 

1- Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için):

 

a)Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

 

aa) Belgenin verildiği yıl

63.466,10

bb) Takip eden yıllarda 21.155,20 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının

Binde 5,75'i

b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

 

aa) Belgenin verildiği yıl

31.733,00

bb) Takip eden yıllarda 10.577,30 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının

Binde 5,75'i

2-Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

 

a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı

3.807,60

b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi

1.903,50

c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı

951,70

(770 sayılı KHK’nın 51 inci maddesiyle değişen ibare) Cumhurbaşkanı gayrisafi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak harcın oranını binde 2’den az, binde 10’dan çok olmamak üzere yeniden belirlemeye yetkilidir. (770 sayılı KHK’nın 51 inci maddesiyle değişen ibare) Cumhurbaşkanı bu yetkisini denetim kuruluşlarının gayrisafi iş hasılatlarına göre farklı oranlar belirleyerek de kullanabilir.

 

XV- (6456 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:1/1/2014) Elektrik üretimi lisans harçları:

 

1- Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisansı (Her yıl için):

 

Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunanların (Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden

Binde 15

Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektriğin bedeli gayrisafi iş hasılatına dâhil edilmez.

 

 

2018 Yılı Tarifesi

 

(8) SAYILI TARİFE

2018 Yılında

Uygulanacak Olan Miktar (TL)

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

 

I- İmalat ruhsatları:

 

1. Müstahzar ruhsatnameleri:

 

Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:

 

a)Memleket dışında imal olunup ithal edilenler

1.536,80

b)Memleket içinde imal olunanlar

767,40

c)Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:

 

-Hariçten ithal edilenler

767,40

-Memleket içinde imal olunanlardan

382,70

2.Patent ve faydalı modeller :(5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004)

 

a) Başvuru harcı

25,70

b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri

25,70

 (Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)

 

c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı

129,10

d) Ek patent belgesi düzenleme harcı

129,10

e) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük:10/1/2017) Kurumca onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı

129,10

f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir.)

129,10

g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model belgeleri üzerinde tasarruf işlemleri;

 

- Devir

129,10

- Veraset

129,10

- Lisans

148,00

- Rehin

129,10

- Mevki fiil

129,10

h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı

148,00

3. (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük:10/1/2017) Tasarım:

 

a) Tekli tasarım başvuru harcı

40,00

b) Çoklu tasarım (5'e kadar) başvuru harcı

106,30

c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı

21,80

d) Tasarım tescil harcı

42,40

e) Yenileme harcı (her bir yenilemede)

254,00

f) Süre uzatımı ile yenileme (6'şar aylık her bir süre uzatımı ile yenileme)

382,40

g) Devir şerhi tescil

129,10

h) Lisans işlemi kayıt harcı

254,00

ı) Veraset ve intikal işlemi harcı

73,20

i) Birleşme kayıt harcı

190,00

j) Rüçhan hakkı kayıt harcı

148,00

k) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük:10/1/2017) Kurumca onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi

42,40

l) Menşei memleket belgelerinden

148,00

m) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük:10/1/2017) Tasarım erken inceleme harcı

919,30

4. Markalar:

 

a) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük:10/1/2017) Marka başvuru harcı (her bir sınıf için)

106,30

b) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 10/1/2017)

 

c) Marka yenileme harcı

276,50

d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı

368,80

e) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük:10/1/2017) Marka tescil harcı

224,00

f) Marka devir işlemi kayıt harcı

205,30

g) Lisans kayıt ve yenileme harcı

368,80

h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı

135,40

ı) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük:10/1/2017) Rehin işlemi kayıt harcı

212,90

i) Rüçhan hakkı kayıt harcı

148,00

j) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük:10/1/2017) Kurumca onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı

106,30

k) Öncelikli başvuru harcı

1.721,70

l) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük:10/1/2017) Uluslararası başvurunun bildirim harcı

106,30

5. (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük:10/1/2017) Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı:

 

a) Başvuru harcı

25,70

b) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük:10/1/2017) Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil ve sicil kayıt harcı

25,70

c) (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile değişen bent. Yürürlük:10/1/2017) Kurumca onaylı coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harcı

25,70

6. Marka ve patent vekillerinden:

 

a) Sicil kayıt harcı

368,80

b) Sicil yenileme harcı

368,80

c) Marka ve patent vekilliği belge harcı

368,80

II- İhracatçı ruhsatnameleri ve İthalatla ilgili belgeler:

 

(4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

 

III- Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları:

 

(6592 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:18/02/2015)

 

IV- Petrol işlemleri:

 

1. Sicil işlemleri:

 

a)Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin tescilinden

575,30

b)Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden

690,10

c)Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin tescilinden

344,30

d)Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında, diğer bir hükmi şahsa muvakkaten kullanma hakkı tanınmasının tescilinden

575,30

e)Diğer hususların tescilinden

228,50

2. Ruhsatlar:

 

a)Müsaade vesikaları

1.536,80

b)Arama ruhsatnameleri

2.306,40

c)İşletme ruhsatnameleri

19.234,20

d)Belgeler

2.306,40

Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden aynı miktarda harç alınır.

 

3. Tarifelerin tasdiki

382,70

V- Satış ruhsatnameleri:

 

1. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)

 

2. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)

 

3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus sayımına göre):

 

Nüfusu 10.000'den aşağı yerlerde

28,90

Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde

74,80

Nüfusu 50.000'den yukarı olan yerlerde

152,10

4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat harçları:

 

Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):

 

Nüfusu 30.000'e kadar olan mahallerde

767,40

Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan mahallerde

1.536,80

Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan mahallerde

2.306,40

Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahallerde

3.845,70

Nüfusu 400.000 ve daha yukarı  olan mahallerde

7.692,20

VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar:

 

1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları:

 

Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):

 

Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller için

74,80

Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için

152,10

Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller için

382,70

Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller için

613,60

Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller için

921,50

Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller için

1.229,00

Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller için

1.536,80

Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için

2.306,40

2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri:

 

a)Programlarının Türk yüksek mühendis ve yüksek mimar eğitim müesseseleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek ruhsatnameler

767,40

b)Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler

459,50

3. Mütehassıs tabiplik vesikaları:

 

a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları

767,40

b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları

767,40

c)Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

767,40

4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları:

 

a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları

767,40

b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları

767,40

c)Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

767,40

5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları:

 

Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

767,40

6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları:Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

305,60

7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler:

 

a)Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire, ebe ve sünnetçilere verilecek  ruhsatnameler

228,50

b)Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık memuru ve laborantlara Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler

228,50

c)Sağlık okullarından ve kolejlerinden mezun olanlara verilecek şahadetnameler

228,50

8. Gözlükçülük ruhsatnameleri:

 

Hususi Kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri

1.152,10

9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri

 

a)Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri:

 

20 yataklıya kadar olanlar

1.536,30

20-50 yataklıya kadar olanlar

2.306,40

50-100 yataklıya kadar olanlar

3.845,70

100 yatak veya daha yukarı olanlar

6.153,40

(Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak hastanelerden bu harçların dörtte biri alınır.)

 

b)Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri açmak için verilecek ruhsatnameler

1.536,80

10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler: Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları açmak için verilecek ruhsatnameler

767,40

11.Avukatlık ruhsatnameleri: Hususi Kanunu mücibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri

767,40

12. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:6/8/1994)

 

13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri:

 

Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnamelerinden :

 

a)Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için)

152,10

b)Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için)

74,80

c)Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için)

382,70

14.Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri:(4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli.Yürürlük:5/2/2000)

 

Gümrük müşavirliği izin belgesi

3.076,40

Gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi

1.536,80

15. Avcılık belgesi:

 

Hususi Kanunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için)

 

a) (5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004) Avcı derneklerine dahil olanlardan

201,30

b) (5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan

220,00

16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları:

 

a)(5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için)

919,30

b)(5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bulundurma vesikaları

1.470,90

c)(5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri

35,70

17. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:6/8/1994)

 

18. (4369 sayılı Kanunun 81 ve 82 nci maddeleri ile değişen bent. Yürürlük:29/7/1998) Özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri:

 

a)İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)

1.536,80

b)Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)

3.076,40

c)Özel dersanelerden (Her yıl için)

3.076,40

(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan özel okullar hariç)

 

d)(4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:31/12/2003) Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için),

 

Son nüfus sayımına göre;

 

Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde

1.039,60

Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde

2.080,30

Nüfusu 500.000'den yukarı olan şehirlerde

3.120,70

19. Turizm müessese belgeleri: Merkez turizm komitesinin kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı üzerine

 

a)Dördüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

228,50

b)Üçüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

382,70

c)İkinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

459,50

d)Birinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

613,60

e)Lüks sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

921,50

f)Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

228,50

g)Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

382,70

h)İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

459,50

i)Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

613,60

j)Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

921,50

Turistik müessese harcı alınır.

 

20. Müteahhitlik karneleri: Karnede yazılı değer üzerinden (Geçerlilik süresi sonuna kadar)

(Binde 0,22)

Ancak, bu miktar (15.387,00 TL)’den fazla olamaz.

 

VII- Okul diplomaları:

 

1. (4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:29/7/1998)

 

2. (6528 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 14/3/2014)

 

3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar

15,20

VIII – (6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile düzenlenen bölüm. Yürürlük: 15/6/2012) Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı:

 

1.Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları kullanım izni (Söz konusu harç, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden önce ödenir. Elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması için yapılan başvuru sırasında harcın ödendiğine ilişkin belge aranır ve harç ödenmeden kayıt işlemi yapılmaz. Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kullanıma kapatılır. Ödenmeyen harç %50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Bu tahsilat yapılmadan cihaz kullanıma açılamaz.)

170,70

IX- Kapalı devre televizyon ruhsat harçları:

 

Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

 

a)3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

2.306,40

b)16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

4.614,80

c)31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

9.232,30

d)61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden,

13.463,10

Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil edilir.

 

Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler tarafından kurulan kapalı devre televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.

 

X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları:

 

(4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:5/2/2000)

 

1- Genel antrepo izin belgeleri:

 

a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden:

 

-Açma

40.393,40

-İşletme (Her yıl için)

13.463,10

b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

 

-Açma

26.928,60

-İşletme (Her yıl için)

13.463,10

c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

 

-Açma

26.928,60

-İşletme (Her yıl için)

13.463,10

d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

 

-Açma

26.928,60

-İşletme (Her yıl için)

13.463,10

e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük hattı dışı eşya satış mağazası açma izin belgelerinden:

6.730,30

f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma izin belgelerinden:

6.730,30

2- Özel antrepo izin belgeleri:

 

-Açma

20.195,30

-İşletme (Her yıl için)

10.000,70

3- Geçici depolama yeri izin belgeleri:

 

a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden:

 

-Açma

40.393,40

-İşletme (Her yıl için)

13.463,10

b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden:

 

-Açma

20.195,30

-İşletme (Her yıl için)

10.000,70

XI- Finansal faaliyet harçları (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişen şekli, Yürürlük:5/2/2010)

 

1.Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:

 

a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için)

423.536,30

b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için)

423.536,30

c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (6487 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen  parantez içi hüküm. Yürürlük; 11/6/2013) (her şube ve her yıl için, şube açılışında şubenin açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tahsil edilir.) bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre;

 

Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde

25.411,80

Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde

76.236,30

Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde    

101.648,60

2- (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:5/2/2010)

 

3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için)

62.759,00

4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri

62.759,00

5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:

 

a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

62.759,00

b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

31.379,20

6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:

 

a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

62.759,00

b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

31.379,20

7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:

 

(5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değişen hüküm.Yürürlük:1/1/2008)

 

a)Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

29.272,30

b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler

14.635,70

8- (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)

 

a)Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

156.900,00

b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

110.435,90

(6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:15/6/2012) (a) ve (b) bentlerinde yer alan şirket kuruluş izin belgelerinin her ikisini de alanlardan, izin belgelerinin alındığı yıldan sonraki yıllarda, bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olanı alınır.

 

9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:

 

a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)

62.759,00

(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)

 

b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için)

31.379,20

10- (5582 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:21/2/2007)

 

XII-Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları:

 

(7061 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 05/12/2017)

 

XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden alınacak harçlar:(5897 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük: 30/6/2009) (6770 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük: 27/01/2017)  10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden (Gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre):

 

5 metreden 9 metreye kadar olanlardan

465,50

9 metreden 12 metreye kadar olanlardan

931,40

12 metreden 20 metreye kadar olanlardan

1.863,10

20 metreden 30 metreye kadar olanlardan

3.726,60

30 metreden büyük olanlardan

7.453,80

alınır.

 

Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için alınacak ruhsatname işlemleri bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.

 

XIV- (6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:15/6/2012)Denetim yetkilendirme
belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

 

1- Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için):

 

a)Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

 

aa) Belgenin verildiği yıl

51.294,10

bb) Takip eden yıllarda 17.097,90 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki
yıl gayrisafi iş hasılatının

Binde 5,75'i

b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

 

aa) Belgenin verildiği yıl

25.647,00

bb) Takip eden yıllarda 8.548,70 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki
yıl gayrisafi iş hasılatının

Binde 5,75'i

2-Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

 

a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı

3.077,40

b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi

1.538,50

c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı

769,20

Cumhurbaşkanı gayrisafi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak harcın oranını binde 2’den az, binde 10’dan çok olmamak üzere yeniden belirlemeye yetkilidir. Cumhurbaşkanı bu yetkisini denetim kuruluşlarının gayrisafi iş hasılatlarına göre farklı oranlar belirleyerek de kullanabilir.

 

XV- (6456 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:1/1/2014) Elektrik üretimi lisans harçları:

 

1- Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisansı (Her yıl için):

 

Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunanların (Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden

Binde 15

Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektriğin bedeli gayrisafi iş hasılatına dâhil edilmez.

 

 

2017 yılı Tarifesi

(8) SAYILI TARİFE

Uygulanan Miktar (TL)

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

 

I- İmalat ruhsatları:

 

1. Müstahzar ruhsatnameleri:

 

Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:

 

a) Memleket dışında imal olunup ithal edilenler

1.342,60

b) Memleket içinde imal olunanlar

670,40

c) Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:

 

- Hariçten ithal edilenler

670,40

- Memleket içinde imal olunanlardan

334,40

2. Patent ve faydalı modeller: (5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 31/7/2004)

 

a) Başvuru harcı

22,50

b)Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri

112,80

(Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)

 

c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı

112,80

d) Ek patent belgesi düzenleme harcı

 

e) Kurumca onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı

112,80

f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir.)

112,80

g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model belgeleri üzerinde tasarruf işlemleri;

 

- Devir

112,80

- Veraset

112,80

- Lisans

129,30

- Rehin

112,80

- Mevki fiil

112,80

h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı

129,30

3.(Ek: 16/7/2004-5228/37 md.) Tasarım:

 

a) Tekli tasarım başvuru harcı

35,00

b) Çoklu tasarım (5'e kadar) başvuru harcı

92,90

c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı

19,10

d) Tasarım tescil harcı

37,10

e) Yenileme harcı (her bir yenilemede)

221,90

f) Süre uzatımı ile yenileme (6'şar aylık her bir süre uzatımı ile yenileme)

334,10

g) Devir şerhi tescil

112,80

h) Lisans işlemi kayıt harcı

221,90

ı) Veraset ve intikal işlemi harcı

  64,00

i) Birleşme kayıt harcı

166,00

j) Rüçhan hakkı kayıt harcı

129,30

k) Kurumca onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi

37,10

l) Menşei memleket belgelerinden

129,30

m) Tasarım erken inceleme harcı

803,10

4. Markalar:

 

a) Marka başvuru harcı (her bir sınıf için)

92,90

b) (Mülga: 22/12/2016-6769/186 md.)

92,90

c) Marka yenileme harcı

241,55

d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı

322,20

e) Marka tescil harcı

195,75

f) Marka devir işlemi kayıt harcı

179,40

g) Lisans kayıt ve yenileme harcı

322,20

h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı

118,35

ı) Rehin işlemi kayıt harcı

186,00

i) Rüçhan hakkı kayıt harcı

129,30

j) Kurumca[10] onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı

92,90

k) Öncelikli başvuru harcı

1.504,10

l) Uluslararası başvurunun bildirim harcı

92,90

5. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı:

 

a) Başvuru harcı

22,50

b) Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil ve sicil kayıt harcı

22,50

c) Kurumca onaylı coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harcı

22,50

6. Marka ve patent vekillerinden:

 

a) Sicil kayıt harcı

322,20

b) Sicil yenileme harcı

322,20

c) Marka ve patent vekilliği belge harcı

322,20

II- İhracatçı ruhsatnameleri ve İthalatla ilgili belgeler:

 

(4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

 

III- Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları: (6592 sayılı Kanunun 26. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 18/02/2015)

 

IV- Petrol işlemleri:

 

1. Sicil işlemleri:

 

a) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin tescilinden

502,60

b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden

602,90

c) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin tescilinden

300,80

d) Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında, diğer bir hükmi şahsa muvakkaten kullanma hakkı tanınmasının tescilinden

502,60

e) Diğer hususların tescilinden

199,70

2. Ruhsatlar:

 

a) Müsaade vesikaları

1.342,60

b) Arama ruhsatnameleri

2.014,90

c) İşletme ruhsatnameleri

16.802,90

d) Belgeler

2.014,90

Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden aynı miktarda harç alınır.

 

3. Tarifelerin tasdiki

334,40

V- Satış ruhsatnameleri:

 

1. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)

 

2. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)

 

3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus sayımına göre):

 

Nüfusu 10.000'den aşağı yerlerde

25,30

Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde

65,40

Nüfusu 50.000'den yukarı olan yerlerde

132,90

4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat harçları:

 

Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):

 

Nüfusu 30.000'e kadar olan mahallerde

670,40

Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan mahallerde

1.342,60

Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan mahallerde

2.014,90

Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahallerde

3.359,60

Nüfusu 400.000 ve daha yukarı  olan mahallerde

6.719,90

VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar:

 

1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları:

 

Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):

 

Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller için

65,40

Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için

132,90

Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller için

334,40

Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller için

536,10

Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller için

805,10

Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller için

1.073,70

Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller için

1.342,60

Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için

2.014,90

2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri:

 

a)Programlarının Türk yüksek mühendis ve yüksek mimar eğitim müesseseleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek ruhsatnameler

670,40

b)Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler

401,50

3. Mütehassıs tabiplik vesikaları:

 

a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları

670,40