Lütfen bekleyiniz...

KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV Tevkifatlarına İlişkin Tablo (*)

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNE GÖRE KDV TEVKİFATLARINA İLİŞKİN TABLO TABLO

 

SIRA NO

KDV TEVKİFATINA TABİ

TESLİM VEYA HİZMETLER

TEVKİFAT ORANI

(Hesaplanan KDV’nin)

TEVKİFAT YAPMAK ZORUNDA OLANLAR

MAHSUBEN İADE OLUP OLMADIĞI

NAKDEN İADE OLUP OLMADIĞI

 

1

İkametgahı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler

% 100

Teslim ve Hizmet İfası İşlemlerine Muhatap Olan Türkiye’deki Alıcılar

YOK

YOK

 

2

GVK’nın 18. Maddesi Kapsamına Giren Teslim ve Hizmetler

(Bunlardan Sadece GVK'nın 94. maddesinde Sayılanlara Yapılanlar)

% 100’ü

GVK’nın 94. Maddesinde Sayılan Kişi ve Kuruluşlar

YOK

YOK

 

3

GVK’nın 70. Maddesinde Sayılan Mal ve Hakların Kiralanması İşlemleri

(İktisadi İşletmelere Dahil Olmayan Taşınmazlar Hariç) (Kiraya verenin gerçek usulde KDV mükellefi Olmadığı, ancak kiracının gerçek usulde KDV mükellefi olduğu hallerde)

% 100’ü

1- Gerçek Usulde KDV Mükellefleri,

2- Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi), banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV’den istisna olan işletmeler, sadece KDV’ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler, 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar

YOK

YOK,

 

4

Reklam Verme İşlemleri

(KDV mükellefiyeti olmayan; amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek, şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek, dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak ve benzeri şekillerde verilen reklamlar)

% 100’ü

1- Reklam Hizmeti Alanlar

2- Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi), banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV’den istisna olan işletmeler, sadece KDV’ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler, 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar

YOK

 

 

5

Temizlik, Çevre ve Bahçe Hizmetleri

7/10

1- KDV Mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

2- Belirlenmiş Alıcılar(1)

VAR

- 5000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın,

- 5000 TL ve üzeri talepler ise sadece Teminat ve/veya VİR sonucuna göre (5.000 TL’yi aşan kısım için Teminat verilmesi halinde, Teminat VİR ile çözülür.)

 

VAR

Miktarına bakmaksızın münhasıran Teminat ve/veya VİR karşılığı yapılır. İade talebinin tamamı kadar Teminat verilmesi halinde, Teminat, münhasıran VİR sonucuna göre çözülür.

 

 

 

6

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri

5/10

Belirlenmiş Alıcılar

 

7

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri

5/10

Belirlenmiş Alıcılar

 

8

Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

9/10

Belirlenmiş Alıcılar

 

9

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

5/10

1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

2- Belirlenmiş Alıcılar

 

10

Yapı Denetim Hizmetleri

9/10

1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

2- Belirlenmiş Alıcılar

 

11

Servis Taşımacılığı Hizmeti

5/10

1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

2- Belirlenmiş Alıcılar

 

12

Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

5/10

Belirlenmiş Alıcılar

 

13

İşgücü Temin Hizmetleri

9/10

1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

2- Belirlenmiş Alıcılar

 

14

Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmetleri

9/10

KDV mükellefleri

(sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

 

15

Yapım İşleri ve Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri

 

3/10

Belirlenmiş Alıcılar

VAR

- 5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın,

- 5.000 TL ve üzeri talepler ise VİR sonucuna göre veya YMM Raporu ile (5.000 TL’yi aşan kısım için Teminat verilmesi halinde, Teminat VİR veya YMM Raporu ile çözülür.)

VAR

- 5.000 TL’ye kadar Teminat, VİR, YMM Raporu aranmaksızın,

- 5.000 TL ve üzeri talepler ise VİR sonucuna göre veya YMM Raporu ile (5.000 TL’yi aşan kısım için Teminat verilmesi halinde, Teminat VİR veya YMM Raporu ile çözülür.)

 

16

Spor Kulüplerinin (Şirketleşenler dahil) Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

 

9/10

1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

2- Belirlenmiş Alıcılar

17

5018 sayılı Kanuna Ekli Cetveller Kapsamındaki İdare Kurum ve Kuruluşlara Yapılan ve Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler

5/10

5018 sayılı Kanuna Ekli Cetveller Kapsamındaki İdare, Kurum ve Kuruluşlar

18

Külçe Metal Teslimleri

(Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun)

7/10

1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

2- Belirlenmiş Alıcılar

VAR

Miktarına bakılmaksızın VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın

19

Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi

7/10

1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

2- Belirlenmiş Alıcılar

20

Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt, Cam Hurda ve Atıklarının Teslimleri (Sadece İstisnadan Vazgeçenlerde)

7/10

1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

2- Belirlenmiş Alıcılar

21

Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi

9/10

1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

2- Belirlenmiş Alıcılar

22

Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri

9/10

1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

2- Belirlenmiş Alıcılar

23

Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

5/10

1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

2- Belirlenmiş Alıcılar


(1) Belirlenmiş Alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

- Döner sermayeli kuruluşlar,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

- Bankalar,

- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

- Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’de işlem gören şirketler.

- Kalkınma ve yatırım ajansları (okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

(2) Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. Tam tevkifat kapsamındaki işlemlerde ise tevkifat yapılması için bir limit söz konusu değildir.

(3) İade olarak talep edilecek tutar, işlemin bünyesine giren KDV değil, tevkif edilen KDV esas alınarak belirlenecektir. İadesi istenilecek KDV, hiçbir surette tevkifata tabi tutulan KDV’den fazla olmayacaktır. YMM Tasdik Raporunun arandığı hallerde, YMM raporlarına ilişkin limitlerde gümrük beyannameli mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için öngörülen tutarlar (süresinde yapılmış tam tasdik sözleşmesi varsa sınırsız, yoksa 1.1.2021 tarihinden itibaren aylık 930.000 TL) geçerlidir.

(4) Tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş olması, alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiş olması zorunlu olup, alıcı tarafından 2 No.lu beyanname ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olma şartı aranmaz. Genel bütçe kapsamındaki idarelere yapılan işlemlerde hakedişin harcama yetkililerince onaylanmış olması yeterli olup, ayrıca beyan ve ödeme şartı aranamaz.

(5) Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının mahsuben iadesi, mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalat sırasında uygulananlar dahil vergi borçları ile sosyal sigortalar prim borçları ve ferileri için söz konusu olabilecektir. Mahsup kapsamına, tevkifatla ilgili olarak verilen 2 No.lu KDV Beyannamesine göre tahakkuk eden vergiler de dahildir.

(6) Tevkifat uygulamasından kaynaklanan ve vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılan mahsuben iade taleplerinde, vergi inceleme raporu dışında diğer belgelerin tamamlanmış olması şartıyla standart iade talep dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla mahsup işlemi yapılır.http://www.yaklasim.com/BookList.aspx?AnnouncementId=2766&AnnouncementCategoryId=8&_