Lütfen bekleyiniz...

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlandı

Haber Tarihi: 10.05.2018

* Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayınlandı.

* Yapılan düzenleme ile il özel idareleri, belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar, mahalli idare birlikleri, sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait şirketler tarafından doğrudan sunulan "personel çalıştırılmasına dayalı bazı hizmetler" için KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacaktır. Bu kapsamda, temizlik ve güvenlik gibi yerel yönetimlerin daha önce dışarıdan aldığı alt işveren hizmetleri bulunmaktadır. Bahse konu düzenleme 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

* Mezkûr Karar’a aşağıda yer verilmiştir;

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 2018/11658

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 9/4/2018 tarihli ve 46111 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM

Başbakan

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Madde 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listeye aşağıdaki sıra eklenmiştir.

“20- İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait şirketler tarafından doğrudan sunulan 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler.”

Madde 2- Bu Karar, yayımı tarihini izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

https://legalbank.net/files/283062/%5b403%5d_files/image001.png