Lütfen bekleyiniz...

3 Şubat 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30675

YÖNETMELİK

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden:

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Akademik ve bilimsel anlamda yürütülen yurt içi ve yurt dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım ve otomasyonlarla ilgili danışmanlık yapmak, bu konuda akademisyenler ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

b) Bilişim alanında faaliyet gösterecek öğrencilerin Merkez bünyesinde görevlendirilerek öğrencileri mesleki bilgi, tecrübe ve kariyer alanlarında desteklemek ve Üniversitedeki bilişim teknolojileri ve yazılım kalitesi/yazılım süreç yönetimi çalışmalarına öncülük etmek; uygulama geliştirecek Üniversite personelini Merkezin faaliyet alanına giren konularda desteklemek, bu personele eğitimler vermek.

c) Bilişim alanındaki projelerde ülke ve dünya ölçeğinde, akademik ve bilimsel uygulamalara yönelik çözümlere öncelik vermek.

ç) Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş sürecinde akademik ve bilimsel çalışmalar yaparak, bu konuda uygulanacak politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak.

d) Yapılacak akademik ve bilimsel çalışmalar ile Üniversitenin bilişim konusunda ön plana çıkmasını sağlamak, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde tüm kurum ve kuruluşlara bilişim alanında danışmanlık hizmeti vererek, gerek bölgenin gerekse ülkenin kalkınmasına yardımcı olmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversite içindeki ve dışındaki akademik ve bilimsel projelerde ihtiyaç duyulan yazılım ve otomasyonları gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

b) Bilgisayardan yararlanan tüm kurum ve kuruluşların bilişim teknolojileri ve yazılım alanında ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yapmak.

c) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki bilgisayar destekli bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, gerektiğinde bilgisayar uygulamalarını gerçekleştirmek ve özendirmek.

ç) Bilgisayarla ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Disiplinler arası araştırma projeleri geliştirilmesine ve uygulama alanına aktarılmasına yönelik koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

e) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının çağdaş düzeyde yerleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli önlemleri almak.

f) Temel ve uygulamalı araştırma konularında çağdaş düzeyde bilimsel proje üretimi için gerekli önlemleri almak.

g) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek, öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak ve bu projelere imkân sağlamak.

ğ) Her düzeyde araştırmacının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu konularla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak.

h) Araştırmacılar arası bilimsel proje yarışmaları düzenlemek veya diğer etkinlikler ile bilimsel çalışmaları teşvik etmek.

ı) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

i) Merkezin araştırma imkânlarının arttırılması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak.

j) Diğer üniversitelerle işbirliği çerçevesinde, araştırma fonları ile yürütülen projelere eğitim ve teknik destek sağlamak.

k) Merkezin işlevsel alanlarında güvenlik ve etik kurallarını uygulamak.

l) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Birimleri ve Görevleri

Merkez yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, üç yıl süre ile Üniversitenin konuyla ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektöre sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdürün diğer görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Merkezi temsil etmek.

c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

e) Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek.

f) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

g) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ğ) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma alanı ile bilgisayar-bilişim teknolojileri konusunda eğitimli veya deneyimli, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından belirlenen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en az üç, en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine aynı usulle son verilebilir. Yönetim Kurulu yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, uygulama, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Merkezin kuruluş amacına uygun olan müracaatları inceleyerek uygun görülen destekleme şeklini karara bağlamak.

c) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili fikri ve sınaî patent haklarına ait esasları ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.

ç) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında mali destek isteklerini imkânlar dâhilinde karşılamak amacıyla kararlar almak.

d) Merkezin yıl sonu raporunu hazırlamak.

e) Müdürün daveti ile ayda en az bir defa toplanmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmelerde bulunmak ve istişarî nitelikte görüş ve önerilerde bulunmak üzere oluşturulan kuruldur. Bir önceki yıla ait işler hakkında bilgi alır, yıllık çalışma planını görüşür.

(2) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen, Üniversite içinden veya istekleri halinde konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden veya konu ile ilgili uzman kişilerden oluşur. Danışma Kurulu üye sayısı en az üç, en fazla on beş kişiden oluşur. Kurul, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kere toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda ve yeni çalışma alanları üzerinde görüş ve önerilerini bildirir.

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezde; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yapmak üzere çalışma birimleri oluşturulur.

(2) Çalışma birimlerinde faaliyetler, faaliyet alanıyla ilgili kısmen deneyimi olan Üniversitede tam gün statülü öğretim elemanı olan birim sorumlularının denetiminde yürütülür. Birim sorumluları, Rektör tarafından bir yıl süreyle görevlendirilir. Birim sorumluları bu sürenin sonunda tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevlerine son verilebilir. Birim sorumluları çalışma biriminin ihtiyaçlarını zamanında tespit eder ve Müdüre bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini tamamen veya kısmen Merkez Müdürüne devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Taşınır mallar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan her türlü taşınır mal Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin ilgili birimlerinin kullanımına sunulur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 29/7/2011 tarihli ve 28009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü yürütür.