Lütfen bekleyiniz...

29 Kasım 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30963

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (bb) bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

“1) Endüstriyel Kullanım: Bir madde veya karışımın sanayide kullanılmasını,

2) Profesyonel Kullanım: Bir madde veya karışımın endüstri dışında eğitim, sağlık gibi alanlarda kullanılmasını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-17’sinde yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

67. Siyanürlü Bileşikler

(a) hidrojen siyanür, hidrosiyanik asit

EC No 200-821-6

CAS No 74-90-8

(b) Bu girdide tanımlananlar dışında kalan hidrojen siyanür tuzları

(c) Kalsiyum siyanür

EC No 209-740-0

CAS No 592-01-8

(ç) Kadmiyum siyanür

EC No 208-829-1

CAS No 542-83-6

(d) Diciva disiyanür oksit;

civa (II) oksisiyanür

EC No 215-629-8

CAS No 1335-31-5

(e) Sodyum siyanür

EC No 205-599-4

CAS No 143-33-9

(f) Bakır siyanür

EC No 208-883-6

CAS no 544-92-3

(g) Potasyum siyanür

EC No 205-792-3

CAS No 151-50-8

(ğ) Çinko siyanür

EC No 209-162-9

CAS No 557-21-1

1. Bu bileşikler, madde olarak halka satış amacıyla piyasaya arz edilemez ve internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda halka satılamaz.

2. 11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanması saklı kalmak koşuluyla, tedarikçi bu tür bileşikleri piyasaya arz etmeden önce ambalajlarında açık, okunabilir ve silinmeyecek şekilde “Yalnız profesyonel ve endüstriyel kullanım içindir” ifadesinin yer almasını sağlar.

3. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bir ay sonra 2 ile belirtilen hüküm yürürlüğe girer.

4. Bu bileşiklerin alt kullanıcıları ya da dağıtıcıları 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin ek-17sinin Ek-XI’inde yer alan 'Son Kullanıcı Beyannamesi'ni söz konusu bileşiklerin imalatçı ya da ithalatçısına vermekle yükümlüdür. Siyanürlü bileşiklerin imalatçısı ya da ithalatçısı her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayı sonuna kadar beyannameleri Bakanlığa iletir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe Ek-17/Ek-X’den sonra gelmek üzere ekteki EK 17/Ek-XI eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/6/2017

30105 (Mükerrer)

EK 17/ Ek XI

MÜŞTERİ/SON KULLANICI BEYANNAMESİ

………………………................adresinde faaliyette bulunan…………………….adlı firmam/kurumum adına; ………………..(ton,kg) miktarda...........................................isimli maddeyi sadece............................................................ amaçlar için kullanılmak üzere; maddenin imalatını/ithalatını yapmış olan …………………………..adresinde bulunan ………………………..............................isimli firmadan aldım.

Yukarıda belirtilen maddenin yeniden satılması durumunda veya bir başka müşteriye verilmesi durumunda malı alacak kişinin de aynı belgeyi dolduracağını ve söz konusu maddenin halka satış amacıyla piyasaya arz edilemeyeceğini taahhüt ederim.

Bu formda verilen bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim. TARİH:..........

Yetkilinin Adı-Soyadı :..........................

Görevi :..................................................

Firma Kaşesi ve Yetkilinin İmzası :.......

Yanlış bilgi verilmesi suç teşkil edeceğinden kanuni takibat başlar.