Lütfen bekleyiniz...

20 Kasım 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31310

YÖNETMELİK

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ISPARTA NÖRO BİLİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Nöro Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine, yetkilerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Nöro Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine, yetkilerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma birimi: Merkezde faaliyet gösteren laboratuvarı,

b) Ar-Ge: Araştırma ve geliştirmeyi,

c) Birim sorumlusu: Merkezde kurulmuş olan araştırma birimi sorumlusunu,

ç) Merkez (INBUM): Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Nöro Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

f) SEM: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

g) Senato: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

h) Ür-Ge: Ürün geliştirmeyi,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Nöro bilim disiplininin ilişkili olduğu diğer alanlarda toplumu bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak ve bu konuda öncü bir merkez olmak.

b) Sinir bilimsel ve bilişsel süreçleri fizyoloji, psikoloji ve yönetimsel davranış bilimleri disiplinleri ışığında incelemek.

c) Toplumun ve bilim dünyasının güncel sorunlarına cevap arayarak çözüm yollarını sunarak, ulusal ve uluslararası ilgili yazınlara katkı sağlamak.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda bilim insanı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak.

d) İlgili mevzuat kapsamında Merkezin faaliyet alanına giren ulusal-uluslararası kurum ve kuruluşlarla bir iletişim ağı kurmak ve iş birliği yapmak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında bölgede ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlara araştırma ve geliştirme desteği sağlamak.

f) Merkeze bağlı laboratuvarların etkin çalışmalarına destek sağlamak.

g) Üniversitenin nöro bilimle ilgili birim ve disiplinlerini bir araya getirerek, ortak çalışmalar yapılacak bilimsel ortam ve koşulları sağlamak.

ğ) Merkez tarafından üretilen bilimsel bilgi ve deneyimi diğer bilim insanlarına ulaştırma faaliyetlerinde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Nöro bilim disiplininin ilişkili olduğu diğer alt alanlarda proje hazırlamak, araştırma yapmak ve ortak araştırmalara katılmak.

b) Merkezin faaliyet alanlarına giren sorunlara özgü araştırma ve uygulamalar yapmak.

c) Nöro bilim başta olmak üzere, öğrenme, algı, dikkat, bellek gibi konularda güncel araştırmalar yapmak.

ç) Bilişsel bilimler, bilişsel psikoloji, davranışsal ekonomi, elektro fizyoloji, klinik elektroansefalografi, nörodilbilim, nörogörüntüleme, nöropazarlama ve yönetimsel davranış bilimleri gibi alanlarda güncel sorunlara yönelik çalışmalar yapmak.

d) İlgili alan ve alt alanlarda yeni kuram ve modeller üretmeye yönelik araştırmalar yapmak.

e) Yaşam boyu öğrenme ve bilişsel gelişimle ilişkili nöropsikolojik, genetik, çevresel ve kültürel çalışmalar yapmak.

f) Nöro bilimin ilişkili olduğu alanlarda kültürel faktörleri incelemek ve kültürler arası dinamikleri çalışmak.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunmak.

ğ) İlgili mevzuat kapsamında nöro bilim, bilişsel bilim ve bu iki disiplinin ilişkili olduğu diğer alt alanlarda insan kaynağı ihtiyacını gidermek için SEM ile ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve sertifika programları açmak.

h) Üniversiteye bağlı birimlerle ve diğer merkezlerle ortak araştırma ve uygulama faaliyetleri yürütmek.

ı) Üniversiteye bağlı birimlerin ve öğretim elemanlarının talepleri doğrultusunda Merkezin laboratuvar ve imkânlarının kullanılması ile ilgili gerekli planlama ve düzenlemeleri yapmak.

i) Üniversitede Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili lisansüstü alanlarının açılmasına ve yürütülmesine destek olmak.

j) Araştırma birimince psikoteknik değerlendirme kapsamında, sürücü davranışlarını, kazaya yatkınlıklarını ve trafik ihlalleri nedeniyle ehliyetleri ellerinden alınan sürücüleri test etmek, madde ve teknoloji bağımlılığı konularında araştırmalar yapmak ve uygulamalar geliştirmek, psikomotor, zihinsel yetenek ve becerilere ilişkin araştırma ve uygulamalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri kendisine vekâlet eder.

(4) Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine aynı usulle yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(5) Müdür; Merkez ve araştırma birimlerinin araştırma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında, Merkezde gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, Ar-Ge, Ür-Ge faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

e) Merkez ve araştırma birimlerinin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik yeni araştırma birimleri kurmak ve geçici çalışma gruplarını oluşturmak için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak Merkez adına? taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, danışmanlık almak ya da vermek, sözleşmeler ve protokoller yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve Müdürün önereceği, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki kişiyle birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine aynı usulle Rektör tarafından görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki kere ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine ve Müdürün başkanlığında toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada eşitlik olması halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından sunulan işleri görüşmek ve karara bağlamak, diğer çalışmalarda Müdüre yardımcı olmak.

b) Merkezin planladığı eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak.

c) Gerekli hallerde Müdürün önerisi üzerine Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

ç) Merkezde bulunan araştırma birimlerinde yer alan araç gereç kullanımına yönelik Merkez dışından gelecek kullanım taleplerine yönelik uygulama kararlarını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

(2) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversitenin lisans veya lisansüstü öğrencileri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından projelerde görevlendirilebilir.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.