Lütfen bekleyiniz...

24 Kasım 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31669

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE TANITIM GRUBUNUN KURULUŞ VE GÖREVLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.