Lütfen bekleyiniz...

25 Kasım 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31670

YÖNETMELİK

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Genel not ortalaması en az 75 puan olan ve alt dönemlerdeki bütün derslerini başarmış olan lisans öğrencileri, danışmanın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile ikinci fıkrada belirtilen haftalık ders saatini aşmamak üzere yalnızca bir üst sınıftan ders alabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, devamsızlıktan kaldıkları dersler de dâhil başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse kadar indirenlere üç yarıyıl ilave süre verilir. Ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl ilave süre verilir. Bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız; başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Azami öğrenim süresi sonunda, sınırsız sınav hakkı elde eden ve açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılında hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

f) Ek sınavlara girmeyen veya ek sınavlar sonunda başarısız ve alıp da devamı sağlanmayan dersler de dâhil olmak üzere başarısız ders sayısını beş ve altına indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/10/2011

28101

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/8/2012

28389

2-

17/1/2013

28531

3-

11/3/2013

28584

4-

19/6/2013

28682

5-

24/4/2014

28981

6-

1/8/2014

29075

7-

29/6/2015

29401

8-

7/6/2016

29735

9-

24/4/2017

30047

10-

11/3/2018

30357

11-

5/6/2018

30442

12-

22/4/2019

30753

13-

15/8/2019

30859

14-

23/3/2020

31077