Lütfen bekleyiniz...

26 Mayıs 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32202

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ULUDAĞ ALAN KOMİSYONUNUN KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Alan Komisyonunun kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esasları ile üyelerinin atanması ve üyeliklerinin sona ermesine dair hükümleri düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 18/1/2023 tarihli ve 7432 sayılı Uludağ Alanı Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile 117 sayılı Uludağ Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Başkan: Uludağ Alan Başkanını,

c) Başkanlık: Uludağ Alan Başkanlığını,

ç) Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları: Uludağ alan planları yürürlüğe girinceye kadar uyulacak esasları,

d) Grup Başkanı: Başkanlık Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanını,

e) Grup Başkanlığı: Başkanlık Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığını,

f) Kanun: 18/1/2023 tarihli ve 7432 sayılı Uludağ Alanı Hakkında Kanunu,

g) Komisyon: Uludağ Alan Komisyonunu,

ğ) Uludağ Alanı: Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen ve Başkanlığın yetkili ve görevli olduğu alanı,

h) Uludağ alan planları: Kanun hükümlerine göre hazırlanan, Uludağ Alanının korunması, geliştirilmesi, yönetimi, tanıtılması, koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenmesi, bölgede yer alan konaklama tesisleri ile kış ve dağ turizmi tesislerinin yapılması, iyileştirilmesi, yenilenmesi ve geliştirilmesi, ulaşım yöntemleri ve altyapı tesislerinin tasarım esaslarının belirlenmesi konularında hedefleri, stratejileri ve kararları belirleyen her tür ve ölçekteki planları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uludağ Alan Komisyonu

Komisyonun kuruluşu, başkanı ve başkan yardımcısı

MADDE 4- (1) Komisyon aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

a) Üniversitelerin mimarlık, şehir planlama/şehir ve bölge planlama, orman mühendisliği, hukuk, jeoloji mühendisliği, harita mühendisliği, çevre mühendisliği ve biyoloji bölümlerinden lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olmuş, Bakanlıkça görevlendirilecek, alanında uzman ve en az on yıl deneyime sahip dört üye.

b) Bursa Valisi tarafından görevlendirilecek bir vali yardımcısı.

c) Bakanlık Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden iki üye ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden bir üye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden iki üye ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünden alanlarında uzman birer üye.

ç) Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından görevlendirilecek bir üye.

(2) Komisyonda görüşülecek konunun niteliğine göre oy hakkı olmamak kaydıyla ilgili yerel yönetimler ile kurum ve kuruluşlardan uzman çağrılabilir. Komisyonun gündemiyle ilgili meslek odaları, Başkanlığın davetiyle toplantıya gözlemci olarak katılabilir.

(3) Komisyon başkanı ve başkan yardımcısı; birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen üyeler arasından, Komisyon üyelerinin tamamının katıldığı ilk toplantıda oy çokluğuyla seçilir. Komisyon üyelerinin yarıdan fazlasının değişmesi halinde Komisyon başkanlığı ve başkan yardımcılığı seçimi yenilenir. Komisyon başkanının yokluğunda başkan yardımcısı, Komisyona başkanlık eder.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca Komisyon başkanı ve başkan yardımcısının seçilemediği hallerde; birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen üyeler arasından, Komisyon üyelerinden en az yedi üyenin katılması koşuluyla yapılacak ilk toplantıda oy çokluğuyla geçici olarak Komisyon başkanı ve başkan yardımcısı seçilir. Komisyon üyelerinin tamamının katıldığı ilk toplantıda Komisyon başkanı ve başkan yardımcısının seçilmesi ile geçici olarak seçilen Komisyon başkanı ve başkan yardımcısının görevleri sona erer.

Komisyon üyeliği süresi, üyeliğin sona ermesi ve yolluk

MADDE 5- (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca görevlendirilen Komisyon üyelerinin görev süresi iki yıldır. Yeni üyeler görevlendirilene kadar mevcut üyeler görevlerine devam eder. Görev süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Komisyon üyelerinden herhangi bir nedenle bir yıl içinde yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri hariç toplam dört veya üst üste iki toplantıya katılmayanların üyelikleri sona erer.

(3) Üyelikleri süresince Komisyonun görev ve yetki alanlarına giren konularda Komisyon üyeleri hiçbir menfaat sağlayamaz. Aksine davrandığı tespit edilenlerin Komisyon üyeliği, Başkanlığın bildirimi üzerine kendilerini görevlendiren bakanlık veya kurumca sona erdirilir.

(4) Komisyon üyelerinin izin, mazeret ve devam durumları Grup Başkanlığınca takip edilerek üyeleri görevlendiren bakanlık veya kurumlara bildirilir.

(5) Komisyon üyelerinin yollukları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Başkanlıkça karşılanır.

Komisyonun görev ve yetkileri

MADDE 6- (1) Komisyon, Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda aşağıda yer alan görev ve yetkilere sahiptir:

a) Uludağ Alanında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile meri planlara ilişkin her türlü fiziki ve inşai uygulamaya yönelik karar almak.

b) Uludağ Alanında 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile kültür varlıklarını koruma bölge kurulları ve tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonlarına verilen yetki ve görevleri kullanmak.

c) Uludağ Alanı içerisinde doğal sit alanlarının tescili, sınır değişiklikleri ve yeniden değerlendirilmesine yönelik karar almak.

ç) Kanunun 4 üncü maddesi çerçevesinde; Uludağ Alanının bütününe ilişkin hazırlanan ya da hazırlatılan üst ölçekli planları, yönetim planları ve üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan ya da hazırlatılan nazım ve uygulama imar planlarını, yürürlüğe giriş sürecinde inceleyerek uygun görüş vermek.

d) Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca Uludağ Alanında uygulamaya yönelik imar planları yürürlüğe girene kadar geçerli olmak üzere Uludağ Alanının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Başkanlıkça hazırlanan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarını, yürürlüğe giriş sürecinde inceleyerek onaylamak.

Komisyonun çalışma usul ve esasları

MADDE 7- (1) Komisyon, ayda en az bir kez toplanır ancak gündemde bekleyen konu bulunmaması halinde toplantı bir sonraki aya ertelenebilir. Görüşülecek dosya sayısının fazla olması durumunda ise toplantı sayısı artırılabilir.

(2) Komisyon, Başkanlığın çağrısı ile toplanır. Komisyonun toplantı günleri ve gündemi, Grup Başkanının teklifi ve Başkan onayı ile belirlenir.

(3) Komisyon, toplantıya katılması gereken üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar alır. Ancak karar yeter sayısı yediden az olamaz. Sit sınır ve derece değişiklikleri, Komisyonun oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda gerçekleştirilir.

(4) Alınan kararlar, ilgili mevzuattaki dayanakları ile bilimsel gerekçeleri belirtilerek yazılır. Karara karşı olan üyelerin isimlerinin altına “karşı oy” ibaresi yazılır. Karşı oy gerekçesi, Başkanlıkta yer alan konunun ilgili dosyasında muhafaza edilir.

(5) Gündem gereği konularla ilgili Komisyon tarafından alınacak kararlar, toplantı sonunda Komisyon başkanı ve üyelerce imzalanır.

(6) Komisyonca alınan kararın ilgili mevzuata uygunluk noktasında tereddüt uyandırması halinde Başkanlıkça karar dağıtımı yapılmadan durum belgeleriyle birlikte ivedilikle kararın konusu ve içeriğine göre ilgili kurum ve kuruluşlara iletilerek görüşleri istenir. İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri, Komisyonun ilk toplantısında değerlendirilerek karara bağlanır.

(7) Komisyon kararlarına karşı idari yargıda açılan davalarda, gerek görülmesi halinde Başkanlık Hukuk Müşavirince yapılacak savunmalarda ve varsa bilirkişi raporlarına itirazda dikkate alınacak ayrıntılı görüş ve gerekçeler, Komisyon üyelerinden de istenebilir.

(8) Gündemdeki konu ile kişisel ve üçüncü derece dâhil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları açısından ilişkisi veya menfaati olan üye, bu konunun değerlendirilmesi sırasında Komisyon toplantısına katılamaz ve oy kullanamaz.

(9) Komisyonun kendi üyeleri tarafından; Komisyon üyeliği esnasında hazırlanarak Başkanlığa iletilen plan, proje ve benzeri konular Komisyonda görüşülemez.

(10) Komisyon üyeleri; Komisyon üyeliğinden önce kendileri tarafından hazırlanarak Başkanlığa iletilmiş bulunan plan, proje ve benzeri konuların görüşüldüğü toplantıya katılamaz ve oy kullanamaz.

(11) Komisyon toplantılarında konular gündeme uygun şekilde görüşülür ve karara bağlanır.

Alt komisyon kurulması

MADDE 8- (1) Komisyon; çalışmalarını kolaylaştırmak için gündemindeki konuları, üyeleri arasından oluşturacağı alt komisyona verip yerinde inceleme yaptırabilir. Alt komisyon, görüşlerini bir ay içinde rapor halinde hazırlayarak Komisyona sunulmak üzere Başkanlığa iletir. Konu, Komisyon toplantısında görüşülerek karara bağlanır.

Komisyon kararlarının dağıtımı ve kararlara uyma zorunluluğu

MADDE 9- (1) Komisyon kararlarının dağıtımı Başkanlıkça yapılır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler Komisyon kararlarına uymak zorundadır.

Komisyonun sekretarya hizmetleri ile idari ve teknik hizmetleri

MADDE 10- (1) Komisyonun sekretarya hizmetleri ile idari ve teknik hizmetleri Grup Başkanlığınca yürütülür.

(2) Komisyonda değerlendirilecek konular için başvurular Başkanlığa yapılır.

(3) Başkanlığa yapılan başvurular üzerine, Başkanlıkça konunun kapsamına göre mahallinde inceleme yapılır. Yapılan inceleme neticesinde hazırlanan rapor ve diğer belgeler değerlendirilmek üzere Komisyon gündemine alınır.

(4) Konuların ilgili mevzuatında belirtilen süreler içinde Komisyon gündemine alınmasından Grup Başkanı sorumludur.

(5) Komisyonca incelenip karara bağlanan plan, proje ve belgeler mühürlenir, imzalanır.

(6) Komisyonca alınan kararlar, Başkanlık tarafından resmî yazışma usulüne göre dağıtılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 11- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.