Lütfen bekleyiniz...

7 Aralık 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30971

YÖNETMELİK

Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MUHASEBE VE FİNANS UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Sakarya Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezinin (SAÜ-MUFAM) teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Sakarya Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SAÜ-MUFAM): Sakarya Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Sakarya Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Sakarya Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Muhasebe ve finans alanında bilgi düzeyinin artırılmasına katkı sağlamak için nitel ve nicel araştırma yapmak.

b) Muhasebe ve finans alanında uygulamalı ve disiplinler arası ileri seviyede araştırma altyapısını oluşturmak ve bu konuda araştırma geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek.

c) İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda bireylerin finansal okuryazarlıklarını arttırmaya yönelik çalışmalar yürütmek.

ç) Üretilen akademik çalışmalar ışığında, ülkemiz finans ve ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmak üzere, kanun yapıcı ve düzenleyici kurumlara politika tavsiyelerinde bulunmak.

d) Akademik çevrelere, bankalar, bireysel yatırımcılar ve düzenleyici kuruluşların fikir alışverişini sağlamak.

e) Akademik çevreler, bankalar, bireysel yatırımcılar ve düzenleyici kuruluşlar arasındaki işbirliğini ve işbirliğinin gelişimini sağlayan bir merkez görevini üstlenmek.

f) Kanun yapıcı ve düzenleyici kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek ve çalışma veri ve sonuçlarının pratikte kullanımını sağlamak.

g) Muhasebe ve finans alanında bilgi düzeyinin arttırılmasını desteklemek ve yaygınlaştırmak için danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

ğ) Muhasebe ve finans üzerine araştırmalar yapan sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışma ve projeler yürütmek.

h) Dünyanın çeşitli üniversitelerinde bulunan merkezlerle işbirliği sağlayarak araştırma, eğitim ve projeler yürüterek elde edilecek çıktıları uluslararası boyuta ulaştırmak.

ı) Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrencilerin hem akademik hem de pratik yönlerinin gelişimini eğitim ve araştırmalar yoluyla sağlamak.

i) Bilimsel dergilerde ve yayın organlarında uluslararası standartlarda uygun yayınlar yaparak akademik alana katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Muhasebe, finans alanında nitel ve nicel araştırmalar yapmak.

b) Muhasebe, finans, ekonomi, matematik, davranış bilimleri ve eğitim bilimleri gibi farklı disiplinleri buluşturarak ortak çalışmalar yapmak.

c) Disiplinler arası çalışma çıktılarını düzenleyici kuruluşlarla paylaşmak.

ç) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

d) Yapılan çalışmaların bilinirliğini artırmak üzere yayın, bilimsel toplantı, kongre, çalıştay ve konferanslar düzenlemek.

e) İlgili kurum ve kuruluşlara danışmanlık desteğinde bulunmak.

f) Üniversite yönetimince verilen veya yapılan ortaklıklardan doğabilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün dört aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdürün Yönetim Kurulunda bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından önereceği, en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayı ile Rektörlüğe sunmak.

e) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak; toplantıların gündemini hazırlamak ve başkanlık etmek.

f) Yurt içinde ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliği yapmak.

g) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki Müdür Yardımcısı ile en az dört kadrolu Üniversite öğretim elemanı olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri; Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilirler. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

(5) Yönetim Kurulu tutanakları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak.

b) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

c) Rektörlüğe sunulmak üzere hazırlanacak faaliyet raporlarını görüşmek.

ç) Araştırma, eğitim ve Merkez faaliyetlerini yürütmek ve düzenlemek için araştırma ve çalışma grupları oluşturmak.

d) Araştırma, yayım ve diğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar almak.

e) Merkezle ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak.

f) Yönetim Kurulu üyesi olan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür adayını seçmek ve Rektöre önermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, en fazla on bir üyeden oluşur. Bu üyeler; Üniversitenin öğretim elemanları, mezunları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi ile görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az iki kez Müdürün ya da Müdür Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı Müdürün ya da Müdür Vekilinin başkanlığında yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılacak üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(4) Danışma Kurulundan ilgili üyeler gerektiğinde Müdürün daveti üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek, Müdür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bölgedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin kararlar almak, bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

SAÜ-MUFAM birimleri ve görevleri

MADDE 14 – (1) SAÜ-MUFAM birimlerinde çalıştırılması planlanan her türlü personelin görevlendirilmeleri veya atanmaları Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile yapılır.

(2) SAÜ-MUFAM birimlerinin görevleri şunlardır:

a) Merkez biriminde araştırma geliştirme faaliyetlerinin uluslararası standartlara uygun koşullarda yürütülmesini ve hizmet kalitesinin sürekli artırılmasını sağlamak.

b) Merkez biriminde yapılan araştırma sonuçlarını raporlamak.

c) Merkezin ihtiyaçlarını belirlemek ve Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.