Lütfen bekleyiniz...

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarlar

 

Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01/01/2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Tutarlara İlişkin Liste

 

 

MADDE NO

 

KONUSU

2021 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

 

MADDE 104

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

3.600

3- İlanın;

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 

3.600-360.000

 

360.000 ve üzeri

 

MÜKERRER

MADDE 115

 

Tahakkuktan vazgeçme

43

MADDE 153/A

 

Teminat tutarı

150.000

MADDE 177

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

- Alış tutarı

 

- Satış tutarı

 

 

300.000

 

420.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

 

150.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

 

300.000

MADDE 232

Fatura kullanma mecburiyeti

1.500

 

MADDE 252

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

4,30

 

MADDE 313

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

1.500

 

MADDE 343

En az ceza haddi

 

 

- Damga vergisinde

 

- Diğer vergilerde

19

 

38

 

MADDE 352

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları  (Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

 

 

 

240

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

140

3- İkinci sınıf tüccarlar

70

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

32

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

19

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

9

 

II nci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

 

 

 

130

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

70

3 - İkinci sınıf tüccarlar

32

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

19

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

9

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

5

 

 

 

MADDE NO

 

KONUSU

2021 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

 

MADDE 353

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

380

 

 

 

 

 

190.000

 

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması

 

 

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

 

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.000

 

190.000

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

 

380

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

 

 

9.000

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

 

450

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.400

 

280.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

 

1.900

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

 

1.400

MADDE 355

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

3,10

MÜKERRER MADDE 355 

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

 

- 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

2.500

 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.300

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

650

 

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

1-     Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.500

2-     İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

 

760

3-     Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

390

- Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 

1.900.000

MADDE 370

İzaha davet

 

 

-       Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı

109.000

 

Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01/01/2020 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Tutarlara İlişkin Liste

 

MADDE NO

 

KONUSU

2020 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

 

MADDE 104

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

3.300

3- İlanın;

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 

3.300-330.000

 

330.000 ve üzeri

 

MÜKERRER

MADDE 115

 

Tahakkuktan vazgeçme

40

MADDE 153/A

 

Teminat tutarı

140.000

MADDE 177

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

- Alış tutarı

 

- Satış tutarı

 

 

280.000

 

390.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

 

140.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

 

280.000

MADDE 232

Fatura kullanma mecburiyeti

1.400

 

MADDE 252

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

4

 

MADDE 313

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

1.400

 

MADDE 343

En az ceza haddi

 

 

- Damga vergisinde

 

- Diğer vergilerde

18

 

35

 

MADDE 352

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları  (Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

 

 

 

220

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

130

3- İkinci sınıf tüccarlar

67

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

30

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

18

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

8,50

 

II nci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

 

 

 

120

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

67

3 - İkinci sınıf tüccarlar

30

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

18

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

8,50

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

4,70

 

 

 

MADDE NO

 

KONUSU

2020 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

 

MADDE 353

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

350

 

 

 

 

 

180.000

 

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması,bulundurulmaması, aslı ile örneğinden farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması

 

 

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

 

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.000

 

180.000

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

 

350

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

 

 

8.500

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

 

420

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.300

 

260.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

 

1.800

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

 

1.300

MADDE 355

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

2,90

MÜKERRER MADDE 355 

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

 

86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

2.300

 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.200

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

600

 

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

1-     Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.400

2-     İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

 

700

3-     Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

360

- Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 

1.800.000

Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01/01/2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Tutarlara İlişkin Liste

 

MADDE NO

 

KONUSU

2019 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

 

MADDE 104

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

2.700

3- İlanın;

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 

2.700-270.000

 

270.000 ve üzeri

 

MÜKERRER

MADDE 115

 

Tahakkuktan vazgeçme

33

MADDE 153/A

 

Teminat tutarı

120.000

MADDE 177

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

- Alış tutarı

 

- Satış tutarı

 

 

230.000

 

320.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

 

120.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

 

230.000

MADDE 232

Fatura kullanma mecburiyeti

1.200

 

MADDE 252

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

3,30

 

MADDE 313

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

1.200

 

MADDE 343

En az ceza haddi

 

 

- Damga vergisinde

 

- Diğer vergilerde

14,80

 

29

 

MADDE 352

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları  (Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

 

 

 

180

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

110

3- İkinci sınıf tüccarlar

55

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

25

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

14,80

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

7

II nci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

 

 

 

98

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

55

3 - İkinci sınıf tüccarlar

25

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

14,80

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

7

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

3,90

 

 

 

MADDE NO

 

KONUSU

2019 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

 

MADDE 353

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzer fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdna farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzemlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

290

 

 

 

 

148.000

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması

 

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

 

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

290

 

 

 

 

14.800

 

 

 

 

        148.000

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

290

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

7.000

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

350

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.100

 

220.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.480

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

1.100

MADDE 355

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

2,40

MÜKERRER MADDE 355 

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

 

86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.900

 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

980

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

490

 

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

1-     Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.200

2-     İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

600

3-     Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

300

- Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.480.000

MADDE 370

İzaha davet

 

 

- Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı

70.000

Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01/01/2018 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Tutarlara İlişkin Liste

 

MADDE NO

 

KONUSU

2018 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

 

MADDE 104

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

2.200

3- İlanın;

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 

2.200-220.000

 

220.000 ve üzeri

 

MÜKERRER

MADDE 115

 

Tahakkuktan vazgeçme

27

MADDE 153/A

 

Teminat tutarı

100.000

MADDE 177

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

- Alış tutarı

 

- Satış tutarı

 

 

190.000

 

260.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

 

100.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

 

190.000

MADDE 232

Fatura kullanma mecburiyeti

1.000

 

MADDE 252

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,70

 

MADDE 313

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

1.000

 

MADDE 343

En az ceza haddi

 

 

- Damga vergisinde

 

- Diğer vergilerde

12

 

24

 

MADDE 352

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları  (Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

 

 

 

148

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

90

3- İkinci sınıf tüccarlar

45

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

21

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

12

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

5,70

 

II nci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

 

 

 

80

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

45

3 - İkinci sınıf tüccarlar

21

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

12

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

5,70

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

3,20

 

 

 

MADDE NO

 

KONUSU

2018 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

 

MADDE 353

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

240

 

120.000

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

 

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

 

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

240

 

 

 

 

12.000

 

120.000

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

240

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

5.700

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

290

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

900

 

180.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.200

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

900

MADDE 355

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

2

MÜKERRER MADDE 355 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.600

 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

800

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

400

 

- Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.200.000

MADDE 370

İzaha davet

 

 

- Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı

57.000

 

Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01/01/2017 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Tutarlara İlişkin Liste

 

MADDE NO

KONUSU

2017 Yılında

 Uygulanacak Tutar (TL)

 

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

 

2.000

 

 

3- İlanın;

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla

     gazetede yapılması

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca

     yapılması

 

2.000-200.000

  

200.000 ve üzeri

MÜKERRER

MADDE 115-

 

Tahakkuktan vazgeçme

 

24

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

90.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

  - Alış tutarı

  - Satış tutarı

 

 

170.000

230.000

 

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

 

90.000

 

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

170.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

900

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,40

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

900

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

  - Damga vergisinde

  - Diğer vergilerde

                            11

 21

MADDE 352- 

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

 

 

                                

    130

 

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

     meslek erbabı                                                                          

 

80

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

 

40

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

     olanlar   

                                                                                          

19

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                                

 

11

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

                                                     

5

 

II nci derece usulsüzlükler                                   

 

1- Sermaye şirketleri

 

 

 

70

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

    meslek erbabı

 

40

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

 

19

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

     olanlar     

                                                                                     

                         11

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

                                               

5

 

 

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

 

2,80

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek

    makbuzu verilmemesi, alınmaması

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek

    toplam ceza

 

                                                         210

                   110.000

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu

    taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük

    müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu

    getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya

    bulundurulmaması

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam

   ceza

 

                                        210

                                          

 

 

 

 

                                            11.000

                 110.000

 

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme

    mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe

    kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

    bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

210

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve

    mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik 

    bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara

    uymayanlara

 

                    5.000

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak

    işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını  

    kullanmaksızın işlem yapanlara

 

260

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

 

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel   

    usulsüzlük cezası

   

 

800

 

 

160.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma

    zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin

    bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine

    getirmeyenlere

 

                      1.100

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel

    işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi

    adına

 

                       800

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,80

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci 

madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

 

                                       1.400

 

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

    tespit edilenler hakkında

 

700

 

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

350

 

 

    Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 1.100.000

MADDE 370

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı

50.000


  

 

Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01/01/2016 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar

MADDE NO – KONUSU

2016 Yılında

 Uygulanacak Olan Tutar (TL)

 

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

 

2.000

 

 

3- İlanın;

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla

     gazetede yapılması

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca

     yapılması

 

2.000-200.000

  

200.000 ve üzeri

MÜKERRER

MADDE 115-

 

Tahakkuktan vazgeçme

 

24

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

88.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

  - Alış tutarı

  - Satış tutarı

 

 

168.000

230.000

 

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

 

90.000

 

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

168.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

900

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,40

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

900

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

  - Damga vergisinde

  - Diğer vergilerde

                            11

 21

MADDE 352- 

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

 

 

                                

    126

 

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

     meslek erbabı                                                                          

 

80

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

 

40

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

     olanlar   

                                                                                          

19

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                                

 

11

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

                                                     

5

 

II nci derece usulsüzlükler                                   

 

1- Sermaye şirketleri

 

 

 

69

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

    meslek erbabı

 

40

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

 

19

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

     olanlar     

                                                                                     

                         11

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

                                               

5

 

 

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

 

2,70

MADDE NO – KONUSU

2016 Yılında

Uygulanacak Tutar(TL)

 

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek

    makbuzu verilmemesi, alınmaması

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek

    toplam ceza

 

                                                         210

                   110.000

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu

    taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük

    müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu

    getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya

    bulundurulmaması

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam

   ceza

 

                                        210

                                          

 

 

 

 

                                            11.000

                 110.000

 

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme

    mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe

    kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

    bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

210

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve

    mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik 

    bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara

    uymayanlara

 

                    5.000

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak

    işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını  

    kullanmaksızın işlem yapanlara

 

260

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine

    getirmeyen matbaa işletmecilerine

 

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel   

    usulsüzlük cezası

   

 

800

 

 

158.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma

    zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin

    bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine

    getirmeyenlere

 

                      1.100

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel

    işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi

    adına

 

                       800

MADDE 355-

c) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,79

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci 

madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

 

                                       1.370

 

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

    tespit edilenler hakkında

 

690

 

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

340

 

 

    Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 1.100.000