Lütfen bekleyiniz...

Kavramdan Mahkeme Kararı Arama

Kavram  

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • P.T.T. İDARESİ BÜSBÜTÜN KAYBOLMA ÇALINMA VEYA HASARA UĞRAMA HALİNDE TAZMİNATTAN BAŞKA DEĞERLENDİRME ÜCRETİ DIŞINDA KALAN POSTA ÜCRETLERİNİ DE GERİ VERECEĞİ (1)

 • PAÇACI VD./ TÜRKİYE DAVASI (1)

 • PADİŞAH BOZUNTUSU SÖZÜNÜN HAKARET OLMADIĞI - İddianameye Konu Sözlerin Söylendiği Yer ve Zaman Unsurları da Dikkate Alındığında Katılanın Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmadığı - Eleştiri Niteliğinde Olduğu - Aksi Düşünce Suçla Korunmak İstenen Değeri Ölçüsüz Bir Şekilde Genişletmek ve İfade Özgürlüğünü Ön Plana Çıkaran Evrensel Hukuk Düşüncesiyle Bağdaşmayan Bir Yorum Anlamına Gelebileceği - Bu İtibarla Hakaret Suçunun Unsurlarının Somut Olayda Oluşmadığı - Sanığın Beraati Gerektiği (1)

 • PAFİS DİRENME (1)

 • PAFTA İLE ÇAP UYUMSUZLUĞUNUN GİDERİLMESİ (1)

 • PAFTA SİSTEMİ GENEL İLKESİNE AYKIRILIK (1)

 • PAFTA YENİLEME ÇALIŞMALARI (1)

 • PAFTA YENİLEME ÇALIŞMASI (2)

 • PAFTA YENİLEME VE SINIRLANDIRMA İŞLEMİ (2)

 • PAFTA YENİLEMESİNE İTİRAZ (2)

 • PAFTA YENİLENMESİNİN ESASLARI (1)

 • PAFTADA GÖRÜNEN KOMŞU TAŞINMAZLARA AİT TAPU KAYITLARININ GETİRTİLMEMİŞ OLMASI (1)

 • PAFTADA GÖSTERİLMEYEN VE ÇAPLARA İNTİKAL ETMEYEN YOLLARA BAĞLANTILI GEÇİT HAKKI (1)

 • PAFTADA MERA OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINMAZ (1)

 • PAFTALARIN DÜZENLENDİĞİ TARİH (2)

 • PAFTALARIN TENİLENMESİ (1)

 • PAFTALARIN YENİLENMESİ (1)

 • PAFTALARIN YENİLENMESİ İTİRAZ DAVASI (1)

 • PAFTALARIN YENİLENMESİ SIRASINDA HATA YAPILMASI (1)

 • PAFTALARIN YENİLENMESİNE İTİRAZ (2)

 • PAFTANIN DÜZENLENME TARİHİ (1)

 • PAFTANIN YENİLENMESİ ÇALIŞMASI İLE OLUŞAN TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİL - Hak Düşürücü Süreler Geçmişse De, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olduğu İddiası İle Yürürlük Tarihinden Önce Açılmış ve Henüz Kesin Hükme Bağlanmamış Olan Davalarda Dahi Uygulanır Hükmü Uyarınca Hak Düşürücü Süre Nedeniyle Reddine Karar Verilemeyeceği (1)

 • PAFTASINDA YOL OLARAK BIRAKILAN TAŞINMAZIN TESCİLİ TALEBİ (8)

 • PAFTASINDA YOL OLARAK GÖSTERİLEN BİR YER HAKKINDA KADASTRO TUTANAĞI DÜZENLENMEDİĞİ TESPİT VE SINIRLANDIRMA GİBİ BİR İŞLEM YAPILMADIĞI İÇİN TESPİT DIŞI BIRAKILMA İŞLEMİ NİTELİĞİNDEDİR (1)

 • PAFTASINDA YOL OLARAK GÖSTERİLEN KISMIN ORMAN OLARAK HAZİNE ADINA TAPUYA TESCİLİ İSTEMİ (1)

 • PAFTASINDA YOL OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINMAZDA MÜLKİYET HAKKININ DOĞDUĞUNA KARAR VERİLMESİ TALEBİ (1)

 • PAFTOS VE ÖRF-Ü BELDE GEDİĞİ (1)

 • PAK/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • PAKDEMİRLİ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • PAKET SİGORTA POLİÇESİ (1)

 • PAKET TUR SÖZLEŞMELERİNDE TÜKETİCİNİN HAKLARINI KULLANMAKTAN FERAGAT ETTİĞİNE DAİR VEYA SEYAHAT ACENTESİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ SINIRLAYAN VEYA ORTADAN KALDIRAN KAYITLARIN GEÇERSİZ OLMASI (1)

 • PAKET TUR SÖZLEŞMESİ (5)

 • PAKET TUR SÖZLEŞMESİ İPTALİ VE SÖZLEŞME BEDELİNİN İADESİ İSTEMİ (1)

 • PAKET TUR SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI (1)

 • PAKET TUR SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK (1)

 • PAKET TUR SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHİNDEN KAYNAKLI, ÖDENMEYEN SÖZLEŞME ÜCRETİNİN İADESİ İSTEMİNİN REDDİNE DAİR TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ TALEBİ - Paket Tur Düzenleyicisinin Sözleşmenin Feshi Anına Kadar Yaptığı ve Geri Alma İmkanı Olmayan Harcamaların Tüketiciye İadesi Mümkün Olmadığı - Paket Tur Düzenleyicisinin Bu Kapsamdaki Harcamaları Belgelendirmesi Gerekeceği - Paket Tur Düzenleyicisinin Yaptığı ve Geri Alma İmkanı Olmayan Harcamalar Saptanarak, Kalan Bedelin Davacı Tüketiciye İadesine Karar Verilmesi Gerektiği - Eksik İncelemeye Dayalı Olarak Karar Verilmiş Olması Usul ve Yasaya Aykırı Olup, N Kanun Yararına Bozma Talebinin Kabulü Gerektiği (1)

 • PAKET TUR SÖZLEŞMESİNİN İPTAL EDİLMESİ NEDENİ İLE BALAYI TATİLİNİN YAPILAMAMASINDAN DOLAYI UĞRANILAN MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • PAKETLEME İŞİNİN YAN İŞ OLMASI (1)

 • PAKETLEME VE TORBALAMA İŞİNİN NİTELİĞİ (1)

 • PAKKAN/TÜRKİYE DAVASI (3)

 • PALAMAR ÜCRETİ (2)

 • PAMAK/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • PAMUK ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ (1)

 • PAMUK ÇIRÇIRLAMA VE NEBATİ YAĞ İŞLETMECİLİĞİ FAALİYETİNDE BULUNAN ŞİRKET HAKKINDA HATALI TAHRİYAT - Davacı Şirketin İncelenen Döneminde Yapmış Olduğu Mahlıç Pamuk, Ham Pamuk Yağı ve Küspe İmalatlarının Söke Ticaret Borsası'nca Belirlenen Fire ve Randıman Oranlarından Farklılık Arz Ettiği - Yeniden Yapılan İmalat Hesaplamalarına Göre Bir Miktar Kütlü Pamuğu Müstahsil Makbuzu Düzenlemeksizin Belgesiz Aldığı - Belgesiz Olarak Alınan Kütlü Pamuk İçin %4 Oranı Üzerinden Tarhiyatın Yapıldığı - İnceleme Elemanı Tarafından Mükellefin Defter ve Belgeleri Üzerinde Yapılan İnceleme Neticesinde Bulunan Belgesiz Alımlar İçin Dava Konusu Cezalı Gelir (Stopaj) Vergisi Tarhiyatı Yapılmış ve Belgesiz Alımı Olduğu Tespit Edildiği - Gelir Vergisi Kanunun İlgili Maddesi Uyarınca Mükelleflerin Çiftçilerden Aldıkları Kütlü Pamuk İçin Gelir Vergisi Kesintisi Yapmaları Gerektiği - Davacının Söz Konusu Emtiayı Çiftçiden Aldığı Hususunda Somut Bir Tespitin Olmadığı - Sadece İnceleme Elamanının Bu Yöndeki Varsayımından Hareketle Tarhiyat Yapıldığı - Dava Konusu Tarhiyatta Hukuka Uyarlık Bulunmadığı (1)

 • PAMUK ÇIRÇIRLAMA VE NEBATİ YAĞ İŞLETMECİLİĞİ FAALİYETİNDE BULUNAN ŞİRKETİN, KAYIT VE BEYAN DIŞI BIRAKTIĞI TESPİT EDİLEN BELGESİZ ALIŞLARININ ÇİFTÇİDEN YAPILDIĞININ KABULÜ SURETİYLE GELİR (STOPAJ) VERGİSİ TARHİYATI YAPILDIĞI - Şirketin Yapmış Olduğu Mahlıç Pamuk, Ham Pamuk Yağı ve Küspe İmalatlarının Ticaret Borsası'nca Belirlenen Fire ve Randıman Oranlarından Farklılık Arz Ettiği - Yeniden Yapılan İmalat Hesaplamalarına Göre Bir Miktar Kütlü Pamuğu Müstahsil Makbuzu Düzenlemeksizin Belgesiz Aldığından, Belgesiz Olarak Alınan Toplam Kütlü Pamuk İçin %4 Oranı Üzerinden Tarhiyatın Yapıldığı - İnceleme Elemanı Tarafından Mükellefin Defter ve Belgeleri Üzerinde Yapılan İnceleme Neticesinde Bulunan Belgesiz Alımlar İçin Dava Konusu Cezalı Gelir (Stopaj) Vergisi Tarhiyatı Yapıldığı - Belgesiz Alımı Olduğu Tespit Edilmiş İse De, Mükelleflerin Çiftçilerden Aldıkları Kütlü Pamuk İçin Gelir Vergisi Kesintisi Yapmaları Gerektiği - Davacının Söz Konusu Emtiayı Çiftçiden Aldığı Hususunda Somut Bir Tespitin Olmadığı - Sadece İnceleme Elemanının Bu Yöndeki Varsayımından Hareketle Tarhiyat Yapıldığı - Tarhiyatta Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Tarhiyatı Kaldıran Mahkeme Kararında Sonucu İtibariyla Hukuka Aykırılık Görülmediği (1)

 • PAMUK DESTEKLEME PRİMİNİN TEMELLÜK EDİLMESİ (1)

 • PAMUK SATIŞ SÖZLEŞMESİ UYARINCA ÖDENMEYEN MAL BEDELİNİN TAHSİLİ (1)

 • PAMUK/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • PANCAR VE YAŞ PANCAR POSASI NAKLİYE HİZMET ALIMI TİP SÖZLEŞMESİ UYARINCA HAK EDİŞLERDEN FİYAT FARKI ADI ALTINDA KESİLEN PARANIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • PANDEMİ DÖNEMİNDE GÖRECEĞİ EĞİTİME DAİR HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA DAVALININ SÖZLEŞMEYİ TEK TARAFLI FESHİNİN HAKLI FESİH OLMASI (1)

 • PANDEMİ NEDENİYLE DÜĞÜNÜN İPTAL EDİLMESİNDEN KAYNAKLI ÖDENEN KAPARO BEDELİNİN İADESİNE DAİR VERİLEN TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PANDEMİ NEDENİYLE KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI TALEBİNDE ŞARTLARIN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE İHTİYATİ TEDBİR KARARININ VERİLEBİLECEĞİ - Covid 19 Salgın Hastalığının Önlenmesi Amaçlı Kısıtlayıcı ve Yasaklayıcı İdari Tedbirlerden Olumsuz Etkilenme Nedeniyle Kira Bedelinin Uyarlanması Davasında Salgın Sonrasında Taraflardan Biri İçin Edimin İfasının Katlanılamayacak Hâle Gelmesi Nedeniyle Kira Sözleşme Bedelinin Değişen Koşullara Uyarlanmasının Talep Edildiği - Uyarlama İstemindeki Amacın Sözleşmenin Ayakta Tutulması Olduğu - Tedbir Kararı Verilmemesi Durumunda Doğrudan veya Önleme Amaçlı İdari Kararlar Nedeniyle Pandemiden Kaynaklanan Ekonomik Darlığa Bağlı Olarak Kira Bedelinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Sözleşmenin Feshi İle Tahliyesinin Mümkün Hale Geleceği - Uyarlama Talepli Olarak Açılan Davalarda İhtiyati Tedbir Kararı Verilmediğinde Dava Sonuna Kadar Kira Sözleşmesinin Ayakta Tutulmasının Bazı Hallerde Mümkün Olmayabileceği - Açılan Davada Esas Hakkındaki Hükme Kadar Kiracının Açmış Olduğu Davayı Kazanması Halinde Dava Konusu Olan Şeye Kavuşmasını Daha Dava Sırasında Güvence Altına Almak ve Mağduriyetin Önüne Geçmek Amacıyla Tedbir Kararı Verilebileceği - Aksi Halde Pandeminin Doğrudan Doğruya Etkisi Nedeniyle Faaliyetleri Yasaklanan veya Kısıtlanan Sektörlerdeki İşletmelerin Kiracıları Cirolarının Azalması Nedeniyle Aşırı İfa Güçlüğüne Düşüp Uyarlama Davasının Sonuçlanmasına Kadar Temerrüt Nedeniyle Kiralanandan Tahliye Edilebileceği - Uyarlama Davası İle Amaçlanan Sözleşmenin Ayakta Tutulması Amacına Ulaşılamayacağı - Pandemi Sebebiyle Kira Bedelinin Uyarlanmasına İlişkin Açılan Davada Şartların Gerçekleşmesi Durumunda İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesinin Hukuk Muhakemeleri Kanununun İlgili Hükümlerine Uygun Olduğu - Bölge Adliye Mahkemesinin Kira Bedelinin Uyarlanması Davasında, İhtiyati Tedbir Talebinin Reddine İlişkin Kararına Karşı Yapılan İstinaf Talebinin Reddine İlişkin Kararının Yerinde Olmadığı (1)

 • PANDEMİ NEDENİYLE KİRA SÖZLEŞMESİNİN UYARLANMASI TALEBİYLE AÇILAN DAVADA SULH HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU – Taraflar Arasında Futbol Reklam Alanının Kiralanmasına İlişkin Sözleşme Akdedildiği - Tüm Dünyada Etkisini Gösteren ve Ülkemizi de Etkisi Altına Alan Covid 19 Pandemisinin Türk Borçlar Kanunu’Nun İlgili Maddesi Tahtında Aşırı İfa Güçlüğü Oluşturduğu - Edimler Arasındaki Dengenin Kiracı Aleyhine ve Dürüstlük Kuralına Aykırı Şekilde Bozulduğu - Çeklerin Ödenmemesi Hususunda İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi, Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Uyarlanması ve Dava Tarihinde Hala Ödenmemiş Çeklerin İptal Edilmesinin Talep Edildiği - Dava Tarihinde Yürürlükte Olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu’Nun İlgili Maddesi Gereğince Dava Değerine Bakılmaksızın Davaya Bakma Görevinin Sulh Hukuk Mahkemesi'ne Ait Olduğu - Görevle İlgili Düzenlemelerin Kamu Düzenine İlişkin Olduğu - Mahkemece Verilen Görevsizlik Kararının Yerinde Olduğu - İlk Derece Mahkemesinin Kararında Esası Etkileyen Bir Usul Hatası Bulunmadığının Anlaşıldığı - İstinaf Başvurusunun Esastan Reddine Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • PANDEMİ NEDENİYLE SÜRELERİN DURDURULMASI SEBEBİ İLE DAVACININ ALTI İŞ GÜNLÜK SÜREDE DAVAYI SÜRESİNDE AÇTIĞININ KABULÜNÜN GEREKMESİ (1)

 • PANDEMİ NEDENİYLE UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLMESİ (1)

 • PANDEMİ NEDENİYLE YÜZ YÜZE EĞİTİME VERİLEN ARADA ÇOCUĞA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ ALMIŞ OLDUĞU KARAR GEREĞİNCE BELİRLENEN ŞARTLARDA EĞİTİMİN UZAKTAN VERİLMESİ (1)

 • PANİK YARATABİLECEK TARZDA SİLAHLA ATEŞ ETME SUÇU (1)

 • PANKART AÇMAK (1)

 • PANO KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİNDE GÖREVLİ MAHKEME - Kira İlişkisinden Doğan Alacak Davaları da Dâhil Olmak Üzere Tüm Uyuşmazlıkları Konu Alan Davalar İle Bu Davalara Karşı Açılan Davalar Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülür (1)

 • PANSİYON İŞYERİNİN MÜHÜRLENMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PANSİYON TİCARİ KAZANCI (1)

 • PANSİYONUN KAPATILMASI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PARA ALACAĞI (1)

 • PARA ALACAĞI NEDENİYLE TAKİP (2)

 • PARA ALACAĞI TALEBİ (1)

 • PARA ALACAĞI VE ZİYNET EŞYALARI (1)

 • PARA ALACAĞINA İLİŞKİN DAVALARDA AKSİ KARARLAŞTIRILMADIKÇA PARA BORCU ALACAKLININ YERLEŞİM YERİNDE ÖDENMESİ GEREKTİĞİNDEN ALACAKLININ BULUNDUĞU YER MAHKEMESİNİN DE YETKİLİ OLDUĞU (1)

 • PARA ALACAĞINA İLİŞKİN DAVALARDA AKSİ KARARLAŞTIRILMADIKÇA PARA BORCUNUN ALACAKLININ YERLEŞİM YERİNDE ÖDENMESİNİN GEREKMESİ (1)

 • PARA ALACAĞINA İLİŞKİN DAVALARDA AKSİ KARARLAŞTIRILMADIKÇA PARA BORCUNUN ALACAKLININ YERLEŞİM YERİNDE ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİNDEN DAVADA ALACAKLININ BULUNDUĞU YER MAHKEMESİNİN DE YETKİLİ OLMASI (1)

 • PARA ALACAĞINA İLİŞKİN DAVALARDA YETKİ - Aksi Kararlaştırılmadıkça Para Borcunun Alacaklının Yerleşim Yerinde Ödenmesi Gerektiği - Alacaklının Bulunduğu Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu (1)

 • PARA ALACAĞINA İLİŞKİN İLAMIN TAKİBİ (1)

 • PARA ALACAĞINDAN KAYNAKLANAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PARA ALACAĞINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIĞIN DAVACININ İKAMETGAHI MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ (1)

 • PARA ALACAĞINI İÇEREN İLAMIN İCRASI (1)

 • PARA ALACAĞININ ÖDETİLMESİ TALEBİ (6)

 • PARA ALACAĞININ TAKİBİ (1)

 • PARA ALACAKLARI HAKKINDA BU İSTEMLERİ İÇİN İHTİYATİ TEDBİR İSTENMESİ (1)

 • PARA ALACAKLARINDA İCRA TAKİBİ (1)

 • PARA ALACAKLARINDA SATIŞ TALEBİ (1)

 • PARA ALACAKLARINDA TENKİS HESABI (1)

 • PARA ALARAK HAKSIZ MENFAAT TEMİN ETMEK SURETİYLE DOLANDIRICILIK SUÇU (1)

 • PARA BİRİMİNDE DEĞİŞİKLİK (1)

 • PARA BORCU (3)

 • PARA BORCU ALACAKLISININ SEÇİMLİK HAKKINI YABANCI PARA BORCUNU AYNEN ÖDENMESİ ŞEKLİNDE KULLANMASI (1)

 • PARA BORCU İÇİN ALACAKLININ İKAMETGAHINDA TAKİP BAŞLATILABİLMESİ (1)

 • PARA BORCU VE TEMİNAT İÇİN İCRA TAKİBİ (21)

 • PARA BORCUNA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR (2)

 • PARA BORCUNA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA YETKİLİ MAHKEME (2)

 • PARA BORCUNA VEYA TEMİNAT VERİLMESİNE DAİR İLAMA DAYALI OLARAK İLAMSIZ İCRA TAKİBİ YAPILMASI - Alacaklı Tarafından Para Borcuna veya Teminat Verilmesine Dair İlam İcra Dairesine Verilince İcra Memuru Borçluya Bir İcra Emri Tebliğ Eder - İcra Memurunun Aksi Yöndeki İşlemleri Kamu Düzenine Aykırılık Oluşturacağından, Süresiz Şikayete Tabi Olacağı Gibi Hakim Tarafından da Re'sen Gözetilmelidir - İlama Dayalı Olarak İlamsız İcra Takibi Yapılamaz (1)

 • PARA BORCUNU İÇEREN İLAM (1)

 • PARA BORCUNUN DAYANAĞI FATURA (1)

 • PARA BORCUNUN GÖTÜRÜLECEK BORÇ OLMASI (1)

 • PARA BORCUNUN GÖTÜRÜLECEK BORÇLARDAN OLMASI (1)

 • PARA BORCUNUN İFA YERİ (2)

 • PARA BORCUNUN ÖDENME YERİ (1)

 • PARA BORCUNUN REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ VE VADESİNİN GELMİŞ BULUNMASI ŞARTI (1)

 • PARA BORCUNUN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ (1)

 • PARA BORÇLARI AÇISINDAN BORÇLU TEMERRÜDÜNE BAĞLANAN SONUÇLARDAN BİRİSİ TEMERRÜT FAİZİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜDÜR (2)

 • PARA BORÇLARI AÇISINDAN BORÇLU TEMERRÜDÜNE BAĞLANAN SONUÇLARDAN BİRİSİ, TEMERRÜT FAİZİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜDÜR (1)

 • PARA BORÇLARI ALACAKLININ ÖDEME ZAMANINDAKİ YERLEŞİM YERİNDE ÖDENİR (1)

 • PARA BORÇLARINDA ÖDEME YERİ (1)

 • PARA BORÇLARINDA TEMERRÜT (1)

 • PARA BORÇLARINDA YETKİLİ İCRA DAİRESİ (1)

 • PARA BORÇLARININ ALACAKLININ YERLEŞİM YERİNDE ÖDENMESİ GEREKİR (1)

 • PARA CEZALARI (9)

 • PARA CEZALARI BELİRLENİRKEN HÜKÜMDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN YASANIN GÖZETİLMESİ ZORUNLULUĞU (2)

 • PARA CEZALARI VE SÜRELİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI (3)

 • PARA CEZALARINA İTİRAZ (1)

 • PARA CEZALARINA VAKİ İTİRAZ (4)

 • PARA CEZALARINA YAPILAN İTİRAZ ÜZERİNE İDARE MAHKEMESİNCE VERİLEN KARARLARIN KESİN OLMASI (1)

 • PARA CEZALARINDA ARTIKLARIN DİKKATE ALINMAMASI (1)

 • PARA CEZALARINDA BİN LİRANIN KÜSURUNUN ATILMASI (15)

 • PARA CEZALARINDA ÜST SINIRIN GEÇİLEMEYECEĞİ (1)

 • PARA CEZALARINDAN ÇEVRİLEN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR (1)

 • PARA CEZALARINI HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZAYA ÇEVİRME YASAĞI (1)

 • PARA CEZALARININ ALT VE ÜST SINIRI (2)

 • PARA CEZALARININ FARKLI İNFAZ REJİMLERİNE TABİ OLMALARI SEBEBİYLE TOPLANAMAMALARI (1)

 • PARA CEZALARININ İNFAZI (1)

 • PARA CEZALARININ MİKTARI (1)

 • PARA CEZALARININ TARİFİ, TESPİTİ VE YERİNE GETİRİLMESİ (2)

 • PARA CEZALARININ TESPİTİ VE YERİNE GETİRİLMESİ (1)

 • PARA CEZALARININ YERİNE GETİRİLMESİ (1)

 • PARA CEZASI (68)

 • PARA CEZASI DIŞINDAKİ TEDBİRLERE ÇEVİRME (1)

 • PARA CEZASI DIŞINDAKİ TEDBİRLERE HÜKMEDİLMESİ (1)

 • PARA CEZASI İLE HAPİSTEN ÇEVİRME PARA CEZASININ BİRLİKTE İÇTİMA EDİLEMEMESİ (1)

 • PARA CEZASI KARARINA VAKİ İTİRAZ (1)

 • PARA CEZASI MİKTARININ BELİRLENİRKEN HÜKÜMDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN YASA MADDESİNİN GÖZETİLMESİ ZORUNLULUĞU (1)

 • PARA CEZASI MİKTARININ BELİRLENMESİ (1)

 • PARA CEZASI MİKTARININ BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINACAK TEMEL ÖLÇÜTÜN YAPI SINIFI VE GRUBU İLE RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI İMALAT ALANININ VARSA AYKIRILIKTAN EKLENEN ALANIN KATILMASI SURETİYLE BULUNACAK ALAN OLDUĞU (1)

 • PARA CEZASI ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ EDİLMEDEN İADESİ (1)

 • PARA CEZASI ÖDEME EMRİNİN USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEMESİ (1)

 • PARA CEZASI TAKSİT ÖDEME SÜRESİNİN GÖSTERLMEMESİ (1)

 • PARA CEZASI TAKSİTLENDİRİLİRKEN TAKSİT ARALIĞININ GÖSTERİLMEMESİ (1)

 • PARA CEZASI TEBLİĞ EDİLMEDEN ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ (1)

 • PARA CEZASI UYGULANMASINA İLİŞKİN ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (5)

 • PARA CEZASI ÜZERİNDEN HÜKMOLUNAN NİSBİ HARCIN EKSİK ALINMASI (1)

 • PARA CEZASI VE ARACIN TRAFİKTEN MEN EDİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ (2)

 • PARA CEZASI VE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI AÇILAN DAVANIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNDE ADLİ YARGI YERİ GÖREVLİDİR (1)

 • PARA CEZASI VE TAZMİNAT (5)

 • PARA CEZASI VERİLMESİ İŞLEMİ İMAR MEVZUATINA AYKIRI BİR YAPILANMANIN TESPİTİ ÖNLENMESİ VEYA GİDERİLMESİNE YÖNELİK İDARİ BİR İŞLEMİN DEVAMI NİTELİĞİNDE OLDUĞUNDAN PARA CEZALARINA KARŞI AÇILACAK DAVALARDA İDARİ YARGI GÖREVLİDİR (1)

 • PARA CEZASI VERİLMESİNDE ÖLÇÜ (1)

 • PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU'NUN İŞLEMİNİN İPTALİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ (1)

 • PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARI İLE CEZAYA DAYANAK ALINAN YÖNETMELİĞİN VE ÖZELLİKLE GEÇİCİ 1. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ DAVACI ŞİRKETE İLİŞKİN KISIMLARININ İPTALİ İSTEMİ (3)

 • PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PARA CEZASI-HAPİS CEZASI (1)

 • PARA CEZASINA ÇEVİREMEME (1)

 • PARA CEZASINA ÇEVİRME (5)

 • PARA CEZASINA ÇEVİRME ESNASINDA UYGULAMA MADDESİNİN GÖSTERİLMEMESİ (1)

 • PARA CEZASINA ÇEVİRME VE ERTELEME (1)

 • PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ (1)

 • PARA CEZASINA GECİKME ZAMMI UYGULANMAMASI (3)

 • PARA CEZASINA GECİKME ZAMMI UYGULANMASI (1)

 • PARA CEZASINA HÜKMEDİLECEKSE ORANININ DAVACININ İHALE SÜRECİNİ UZATMA AMACI İLE HAREKET EDİP ETMEDİĞİNE VE FESİH İFFİASININ AĞIRLIĞINA GÖRE ÖLÜÜLÜ ŞEKİLDE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ (1)

 • PARA CEZASINA HÜKMEDİLEMEMESİ (5)

 • PARA CEZASINA HÜKMEDİLMEMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • PARA CEZASINA İLİŞKİN ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (2)

 • PARA CEZASINA İLİŞKİN GÖREVSİZLİK KARARI (1)

 • PARA CEZASINA İLİŞKİN İŞLEMİN DAYANAĞI OLAN YASAL DÜZENLMENİN ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLMESİ (1)

 • PARA CEZASINA İLİŞKİN KARARIN İPTAL EDİLMESİ İSTEMİ - Araç Trafikten Men İşlemi - İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği (1)

 • PARA CEZASINA İLİŞKİN TRAFİK CEZA TUTANAĞININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PARA CEZASINA İTİRAZ (3)

 • PARA CEZASINA KARŞI AÇILACAK DAVADA GÖREVLİ MAHKEME - Araç Trafikten Men İşleminin de İdari Yargıda Konu Yapılması Karşısında Kabahatler Kanunu’Nun İlgili Maddesi Gereği İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerekir (1)

 • PARA CEZASINA KONU AKARYAKIT İSTASYONUNUN YAKLAŞIK ÜÇ YIL ÖNCE FAALİYETİNE SON VERDİĞİ, LİSANSSIZ FAALİYETİN SÖZ KONUSU OLMADIĞI İLERİ SÜRÜLEREK İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PARA CEZASINA KONU EKSİKLİĞİN TAMAMLANMASI (1)

 • PARA CEZASINA VAKİ İTİRAZ (2)

 • PARA CEZASINA VEYA TEDBİRLERDEN BİRİNE ÇEVRİLMESİ (1)

 • PARA CEZASINDA 1 YTL’NİN ALTINDAKİ TUTARIN DİKKATE ALINMAMASI (1)

 • PARA CEZASINDA KÜSURATIN ATILMASI (1)

 • PARA CEZASINDA MİSİL ARTIRMASI (1)

 • PARA CEZASINDAKİ MİSLİ TABİRİ (1)

 • PARA CEZASINDAN ÇEVRİLEN HAPSİN YUKARI HADDİ (1)

 • PARA CEZASINDAN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ İSTEMİYLE GERÇEK KİŞİ ALEYHİNE AÇILAN DAVA - Özel Hukuk Hükümleri Çerçevesinde Görüm ve Çözümünde Adlİ Yargi Yerİnİn Görevli Olduğu (1)

 • PARA CEZASINDAN YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU (1)

 • PARA CEZASINI TAKSİTLENDİRMEK (1)

 • PARA CEZASININ ALT SINIRININ BELİRLENMEMİŞ OLMASI (1)

 • PARA CEZASININ ARTIRILARAK UYGULANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN VARLIĞI DURUMUNDA CEZANIN ARTIRILMA ŞEKLİ AÇIKÇA BELİRLEDİĞİNDEN İTİRAZ KONUSU KURALIN UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN İŞLETMECİLERİ BAKIMINDAN BELİRLİ VE ÖNGÖRÜLEBİLİR OLMADIĞINDAN SÖZ EDİLEMEMESİ (1)

 • PARA CEZASININ ARTTIRILAMAMASI (1)

 • PARA CEZASININ ASIL ALACAK ÜZERİNDEN VERİLMESİ GEREKLİLİĞİ (1)

 • PARA CEZASININ BELİRLENMESİ (1)

 • PARA CEZASININ ERTELEMEYE ESAS ALINAMAYACAĞI (1)

 • PARA CEZASININ ERTELENMESİ (2)

 • PARA CEZASININ EYLEM TARİHİNDEN BİR ÖNCEKİ YIL GAYRI SAFİ GELİR ÜZERİNDEN TESPİTİ (2)

 • PARA CEZASININ FAHİŞ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • PARA CEZASININ FAZLA TAYİNİ (1)

 • PARA CEZASININ GÜN HESABIYLA BELİRLENMESİ (1)

 • PARA CEZASININ HAPİS CEZASINA ÇEVRİLMESİ (2)

 • PARA CEZASININ HAPİS CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (1)

 • PARA CEZASININ HAZİNE LEHİNE HÜKMEDİLMEMESİ (1)

 • PARA CEZASININ HESAPLANMASI (3)

 • PARA CEZASININ HESAPLANMASINDA GAYRİ SAFİ GELİRİN YANLIŞ BELİRLENDİĞİ İDDİASI (2)

 • PARA CEZASININ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZAYA ÇEVRİLMEMESİ (1)

 • PARA CEZASININ İDARİ PARA CEZASINA DÖNÜŞMESİ (1)

 • PARA CEZASININ İPTALİ (2)

 • PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (4)

 • PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNDE ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI (1)

 • PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ (1)

 • PARA CEZASININ İPTALİNE İLİŞKİN KARAR (1)

 • PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ (3)

 • PARA CEZASININ KARAR DÜZELTME İSTEYENDEN ALINARAK HAZİNEYE GELİR KAYDEDİLECEĞİ (1)

 • PARA CEZASININ KESİN NİTELİTE OLMASI (1)

 • PARA CEZASININ KISMEN İPTALİ (1)

 • PARA CEZASININ MİKTAR YÖNÜNDEN KESİN NİTELİKTE OLMASI (3)

 • PARA CEZASININ MİRASÇILARDAN TAHSİL EDİLEMEMESİ (1)

 • PARA CEZASININ NİSBİ NİTELİKTE OLMASI (1)

 • PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ (1)

 • PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ HALİNDE GECİKME ZAMMI UYGULANAMAMASI (1)

 • PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ HALİNDE HAPSE ÇEVRİLMESİ (1)

 • PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ NEDENİYLE HAPİS YATILMASI (1)

 • PARA CEZASININ ÖDENMESİNE RAĞMEN YENİ ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ (1)

 • PARA CEZASININ ÖNLENMESİ (1)

 • PARA CEZASININ SEÇİMLİK OLARAK ÖNGÖRÜLMÜŞ OLMASI (1)

 • PARA CEZASININ TAHSİL EDİLECEĞİ TARİHTE CEZA MİKTARINDA LEHE BİR DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU İSE BU MİKTAR ESAS ALINARAK TAHSİLAT YAPILACAĞI (6)

 • PARA CEZASININ TAHSİL EDİLECEĞİ TARİHTE CEZA MİKTARINDA LEHE BİR DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU VARSA LEHE OLANIN UYGULANMASI (1)

 • PARA CEZASININ TAHSİLİ (1)

 • PARA CEZASININ TAHSİLİ AMACIYLA GAYRİMENKULE YÖNELİK OLARAK TESİS EDİLEN HACİZ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PARA CEZASININ TAKSİTLE ÖDENMESİ (3)

 • PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ (3)

 • PARA CEZASININ TAKSİTLER HALİNDE ÖDENECEĞİNE KARAR VERİLİRKEN ÖDENMEYEN PARA CEZASININ HAPSE ÇEVRİLECEĞİ İHTARINDA BULUNULMASI GEREKTİĞİ (1)

 • PARA CEZASININ TAKSİTLERİNDEN BİRİNİN ÖDENMEMESİ (1)

 • PARA CEZASININ TAYİNİ (6)

 • PARA CEZASININ TEHİRİ (1)

 • PARA CEZASININ TEKERRÜRE ESAS ALINMAMASI (1)

 • PARA CEZASININ TEKERRÜRE ESAS OLMASI (1)

 • PARA CEZASININ TEMYİZ KAPSAMINDA YER ALMAMASI (2)

 • PARA CEZASININ TESBİTİ (1)

 • PARA CEZASININ TESPİT USULÜ (1)

 • PARA CEZASININ TESPİTİ (3)

 • PARA CEZASININ TESPİTİNDE YASAL ZORUNLULUK BULUNMASI (1)

 • PARA CEZASININ USULÜNE UYGUN OLARAK TEBLİĞ EDİLMEDİĞİ VE CEZADAN ÖDEME EMRİ İLE HABERDAR OLDUKLARI (1)

 • PARA CEZASININ VE ARACIN 60 GÜN SÜRE İLE TRAFİKTEN MEN EDİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTAL EDİLMESİ İSTEMİ (4)

 • PARA CEZASININ VE ARACIN 60 GÜN SÜRE İLE TRAFİKTEN MEN EDİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ (2)

 • PARA CEZASININ VE ARACIN İLE TRAFİKTEN MEN EDİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ (3)

 • PARA CEZASININ VE ARACIN TRAFİKTEN MEN EDİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTAL EDİLMESİ İSTEMİ (4)

 • PARA CEZASININ VE ARACIN TRAFİKTEN MEN EDİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ (8)

 • PARA CEZASININ VE TRAFİKTEN MEN EDİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTAL EDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • PARA CEZASININ YASAL DAYANAĞININ KALMAMASI (1)

 • PARA CEZASININ YENİ TÜRK LİRASI OLARAK BELİRLENMESİ (1)

 • PARA CEZASININ YENİ TÜRK LİRASI OLARAK GÖSTERİLMESİ (1)

 • PARA CEZASININ YENİDEN TAKDİR EDİLMESİ (2)

 • PARA CEZASININ YTL OLARAK BELİRTİLMESİ (6)

 • PARA CEZASININA VAKİ İTİRAZIN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASI KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PARA ÇEKME YETKİSİ (1)

 • PARA DEĞERİNDEKİ DÜŞMENİN AYLIĞA ETKİSİ (1)

 • PARA DEĞERİNİN DÜŞMESİ ALIM GÜCÜNÜN AZALMASI (1)

 • PARA GÖNDERİCİSİ ALICISI İLE ACENTE SIFATI İLE İŞLEMLERE ARACILIK ETTİĞİ ANLAŞILAN BANKALAR ARASINDA DÜZENLENEN PARA GÖNDERME ALMA FORMLARI SEBEBİYLE DAVACI ADINA DÜZENLENEN VERGİ TEKNİĞİ RAPORU VE TAKDİR KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN İLGİLİ DÖNEMLERİNE İLİŞKİN OLARAK TARH EDİLEN BİR KAT VERGİ ZİYAI CEZALI DAMGA VERGİLERİNDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI - Para Göndericisi Alıcısı İle Acente Sıfatı İle İşlemlere Aracılık Ettiği Anlaşılan Bankalar Arasında Düzenlenen Para Gönderme Alma Formlarının Sözleşme Niteliğinde Olduğu - Bu Kapsamda Damga Vergisi Kanunu'nun 1 Sayılı Tablosunun I. Akitlerle İlgili Kağıtlar Başlıklı Bölümünün A/1 Bendi Mukavelenameler Kapsamında Nispi Oranda Damga Vergisine Tabi Olduğunun İleri Sürüldüğü - Davacı Adına Düzenlenen Vergi Tekniği Raporu ve Takdir Komisyonu Kararlarına İstinaden İlgili Dönemlerine İlişkin Olarak Tarh Edilen Bir Kat Vergi Ziyaı Cezalı Damga Vergilerinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Dava Konusu Bir Kat Vergi Ziyaı Cezalı Damga Vergisi Tarhiyatlarının Kaldırılmasına Karar Verilmiş Olup İstinaf İstemine Konu Kararın Usul ve Hukuka Uygun Olduğu (1)

 • PARA GÖNDERME TALEBİ (1)

 • PARA KARŞILIĞI MUSKA YAZMAK (1)

 • PARA KARŞILIĞI TAŞINMAZIN İPOTEK EDİLMESİ (1)

 • PARA MAKBUZU (1)

 • PARA MİKTARININ BELİRLENMESİ (1)

 • PARA MÜŞTEREK HESABA YATIRILDIĞINA VE PAY BAKIMINDAN BİR ANLAŞMA BULUNMADIĞINA GÖRE MÜLKİYETİN YARI YARIYA OLMAK ÜZERE HAK SAHİPLERİNE AİT OLMASI GEREKİR (1)

 • PARA MÜŞTEREK HESABA YATIRILDIĞINA VE PAY BAKIMINDAN BİR ANLAŞMA BULUNMADIĞINA GÖRE MÜLKİYETİN YARI YARIYA OLMAK ÜZERE HAK SAHİPLERİNE AİT OLMASI GEREKTİĞİ (1)

 • PARA ÖDEMELERİNİN BANKA VEYA ÖZEL FİNANS KURUMLARI İLE YAPILMASI ZORUNULULUĞU (1)

 • PARA TAHSİLİ VE GAYRİMENKUL TESLİMİ (1)

 • PARA TAHSİLİNE YETKİLİ SANIK (1)

 • PARA TRANSFERİNE İLİŞKİN AKDİ İLİŞKİNİN KURULMASI (1)

 • PARA ÜZERİNE ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN SONRA BİRDEN ÇOK KAMU ALACAĞI İÇİN HACİZ KONULMASI HALİNDE BÜTÜN KAMU ALACAKLARININ İLK HACZE İŞTİRAKİNİN KABULÜ GEREKTİĞİ (1)

 • PARA VE ALACAK HACİZLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER MENKUL MAL HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILIR (1)

 • PARA VE HAMİLE YAZILI SENETLERDE ZİLYEDİN DAVA HAKKI (2)

 • PARA VE HAMİLİNE YAZILI SENET (1)

 • PARA VE HAMİLİNE YAZILI SENETLERİN İYİNİYETLE İKTİSABI (1)

 • PARA VE KIYMETLİ DAMGALARI YAPMAYA YARAYAN ARAÇLAR (3)

 • PARA VE TEMİNAT BORCU İÇİN YAPILAN TAKİPLER (2)

 • PARA VE TEMİNAT BORÇLARINDA YETKİLİ İCRA DAİRESİ (1)

 • PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN İCRASI (1)

 • PARA VE TEMİNAT VERİLMESİNE İLİŞKİN İCRA EMRİ VE İÇERİĞİ (41)

 • PARA VEYA TEMİNAT BORCU İÇİN TAKİP HUSUSUNDA HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNUN YETKİYE DAİR HÜKÜMLERİ KIYAS YOLUYLA TATBİK OLUNUR (1)

 • PARADA SAHTECİLİK (3)

 • PARADA SAHTECİLİK - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İlişkin İlk Hükmün Ortadan Kalkması Nedeniyle Kurulan Yeni Hükmün Gerekçesinde İddia ve Savunmada İleri Sürülen Görüşlerin Yazılması - Kanıtların Tartışılarak Değerlendirilmesi - İnfazı Kabil Bir Hüküm Kurulması Gereği (1)

 • PARADA SAHTECİLİK SUÇU (133)

 • PARADA SAHTECİLİK SUÇUNUN İŞLENMESİ SIRASINDA BAŞKASINA AİT KİMLİK KULLANILMASI SUÇUNUN İŞLENMESİ (1)

 • PARADA SAHTECİLİK SUÇUNUN KESİNTİSİZ SUÇ OLMASI (1)

 • PARADA SAHTECİLİK SUÇUNUN KESİNTİSİZ SUÇLARDAN OLMASI VE İDDİANAMENİN DÜZENLENMESİ İLE HUKUKİ KESİNTİNİN OLUŞTUĞU (2)

 • PARADA SAHTECİLİK SUÇUYLA KORUNMASI AMAÇLANAN HUKUKSAL DEĞER MİLLİ EKONOMİDİR (1)

 • PARADA SAHTECİLİKLE İLGİLİ BİLGİLERİN TOPLANMASI (8)

 • PARADA SAHTECİLİKTE PARAYA EŞİT SAYILAN DEĞERLER (3)

 • PARADAKİ SAHTELİĞİN ANLAŞILMASI (2)

 • PARADAN YOKSUN KALMADAN DOĞAN ZARAR (1)

 • PARAF İMZANIN VADE TARİHİNDEKİ DÜZELTMEYE İLİŞKİN OLMASI (1)

 • PARAFE EDİLMEMİŞ DÜZELTME (1)

 • PARALARI YEDİNDE ALIKOYMA (1)

 • PARALARIN BANKALARA VE MALSANDIKLARINA YATIRILMASI (1)

 • PARALARIN FİİLEN KAMU HİZMETİNDE KULLANILIP KULLANILMADIĞININ TESPİTİ (3)

 • PARALARIN KÖY İŞLERİNDE HARCANDIĞININ İSPATI (1)

 • PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI (1)

 • PARALARIN SAHTELİĞİ HUSUSUNDA MERKEZ BANKASINDAN RAPOR ALINMASI GEREĞİ (1)

 • PARANIN AKTARILMASI TALEBİ (1)

 • PARANIN ALIM GÜCÜ (2)

 • PARANIN ALIM GÜCÜ, KİŞİLİK HAKLARINA YAPILAN SALDIRI İLE İHLÂL EDİLEN MEVCUT VE BEKLENEN MENFAAT DİKKATE ALINDIĞINDA KADIN YARARINA TAKDİR EDİLEN MADDÎ TAZMİNATIN AZ OLDUĞU (1)

 • PARANIN ALIM GÜCÜ, KİŞİLİK HAKLARINA YAPILAN SALDIRI İLE İHLÂL EDİLEN MEVCUT VE BEKLENEN MENFAAT DİKKATE ALINDIĞINDA KADIN YARARINA TAKDİR EDİLEN MADDÎ VE MANEVÎ TAZMİNATIN AZ OLDUĞU (3)

 • PARANIN ALINDIĞININ İNKARI (1)

 • PARANIN AVANS FAİZİYLE BİRLİKTE DAVALILARDAN MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • PARANIN BOŞANMA DAVA TARİHİNDEN ÖNCE DİĞER DAVALI OLAN BABASINA HAVALE ETTİĞİNİ AÇIKLAYARAK İŞLEYECEK YASAL FAİZİ İLE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • PARANIN DAVALI BANKA TARAFINDAN KKTCDE KURULAN DAVA DIŞI BANKA HESABINA AKTARILDIĞI (1)

 • PARANIN DEĞERİNİN KORUNMASI (1)

 • PARANIN ENVANTER KAYITLARINA GİRİP GİRMEDİĞNİN TESPİTİ (1)

 • PARANIN FAİL TARAFINDAN ÇEKİLDİĞİ YERİN SUÇ YERİ OLDUĞU - Dolandırıcılık Suçunun, İradesi Fesada Uğratılan Kişinin Yatırmış Olduğu Paranın Fail Tarafından Çekildiği Anda Tamamlanacak Olduğu - Suç Yerinin de Menfaatin Temin Edileceği Yer Olacağı - Müştekinin İnternet Sitesinde Yayınlanan İlan Üzerine Almak İstediği Çekme Karavan İle İlgili Olarak İlanda Yazan Telefon Numarasını Aradığı - İlanda İsimin Belirtildiği - Vermiş Olduğu Banka Hesap Numarasına Adına Havale Yöntemi İle Gönderdiği Paranın Atm'den Çekildiğinin Tespit Edildiği - Şüpheli ve Meçhul Şüpheli Tarafından Paranın Çekildiği Yerin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Yargı Çevresinde Kaldığı - (1)

 • PARANIN GERÇEK ALICINDAN BAŞKA BİRİNE ÖDENMESİ HALİNDE OLUŞAN ZARARDAN SORUMLULUK (1)

 • PARANIN HACZİ (1)

 • PARANIN İADESİ İSTEMİNİN BORÇLU TARAFINDAN GENEL MAHKEMELERDE AÇILACAK İSTİRDAT DAVASINDA TARTIŞILMASI GEREKMESİ (1)

 • PARANIN İADESİ ZORUNLULUĞU DOĞUP DOĞMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • PARANIN İCRA VEZNESİNDE KALMASI - Yoksun Kalınan Faiz Gelirinin Tahsili İstemi - İcra Veznesine Yatırılan Para Yargılama Aşamasında Davacıya İade Edildiği/mahkemece İcra Veznesine Paranın Yatırıldığı Tarihten Dava Tarihine Kadar Faize Hükmedileceği (1)

 • PARANIN İSTENEBİLMESİ İÇİN BİR YILLIK AZAMİ SÜRE (1)

 • PARANIN İŞLEYECEK AVANS FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • PARANIN KAMU GÖREVLİSİNE GÖREVİNİN GEREKLERİNE AYKIRI OLAN BİR İŞİ YAPMASI VEYA YAPMAMASI İÇİN VERİLİP VERİLMEDİĞİ HUSUSUNUN HİÇBİR DURAKSAMAYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • PARANIN KİRA BEDELİ VEYA DEPOZİTO OLARAK HAVALE EDİLDİĞİ İDDİASININ DAVACILAR TARAFINDAN USULÜNE UYGUN DELİLLERLE KANITLAMASI GEREKTİĞİ (1)

 • PARANIN NİTELİĞİ (1)

 • PARANIN NİTELİĞİ İTİBARİYLE HACZİNİN MÜMKÜN OLMAMASI (1)

 • PARANIN OFF SHORE BANKASINA GÖNDERİLMESİ (1)

 • PARANIN SATIN ALMA GÜCÜ, UZLAŞMA TARİHİNDEN İTİBAREN ARADAN GEÇEN SÜREDE DEĞİŞEN KUR FARKI VE HAKKANİYET İLKESİ GEREĞİNCE DAVACININ UZLAŞMA TUTANAĞI İLE BELİRLENEN ÖDEME YÜKÜMLÜĞÜNÜN UYARLANMASININ GEREKTİĞİ (1)

 • PARANIN SATIN ALMA GÜCÜNDEKİ AZALMA ORANI (1)

 • PARANIN SATIN ALMA GÜCÜNÜN ZİMMET SUÇUNA ETKİSİ (1)

 • PARANIN TAHSİL EDİLEMEMESİ NEDENİYLE DOĞAN ZARARDAN HER İKİ DAVALININ SORUMLU OLDUĞU (1)

 • PARANIN TAHSİLİ ANINDA DEVLETİN HARÇLA İLGİLİ KAYBINI ÖNLEMEK VE MEMUR MESULİYETİNİ AZALTMAK AMACI İLE İLERDE BORÇLUDAN ALINMAK ÜZERE TAHSİL HARCININ ALACAKLIYA ÖDEME YAPILDIĞI SIRADA ALACAKLIDAN ALINACAĞI (1)

 • PARANIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • PARANIN TEDAVİ GİDERLERİNE HARCANMASI (1)

 • PARANIN USULÜNE UYGUN DAĞITILMADIĞI İDDİASI (1)

 • PARANIN YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • PARANOİD BOZUKLUK (1)

 • PARANOİD ŞİZOFRENİ HASTALIĞI SEBEBİYLE CEZAİ EHLİYETİN BULUNMAMASI (1)

 • PARASAL EDİMLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE İHRAÇ (1)

 • PARASAL EDİMLERİNİN YERİNE GETİRİLMEDİĞİ İDDİASINA DAYALI KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN İHRAÇ (1)

 • PARASAL HAKLARA YÖNELİK İSTEM HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMAMASI (1)