Lütfen bekleyiniz...
Esas No
Karar No
Karar Tarihi
Kavram
 
1. 2015/1975 2017/3074 07.06.2017
DİSİPLİN SORUŞTURMASINI YAPAN İLE CEZAYI TESİS EDENİN AYNI KİŞİ OLMASI – Davacının 5 Gün Yıllık İzne Çıktığı, İzin Süresinin Son Gününde 20 Günlük Sağlık Raporu Aldığı, Sağlık Raporunun Bitiminde İşe Gelmediği - Davacının Disiplin Cezasına Konu Eyleminin Tutanak İle Tespit Edilmesi Üzerine Soruşturma Emri İle İlçe Tarım Müdürü Vekilinin Muhakkik Olarak Görevlendirildiği - Muhakkik Olarak Soruşturmayı Yürüten Müdür Vekilinin, Soruşturma Sonunda da Disiplin Amiri Sıfatıyla Dava Konusu Cezayı Verdiği - Hukuki Güvenlik İlkesine Aykırı Olarak Disiplin Soruşturmasını Yapan İle Cezayı Tesis Edenin Aynı Kişi Olduğu Görüldüğünden, Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık, Temyize Konu Mahkeme Kararında İse Hukuki İsabet Bulunmadığı
2. 2017/197 2017/2495 12.05.2017
3. 2017/200 2017/2494 12.05.2017
4. 2017/193 2017/2493 12.05.2017
5. 2017/194 2017/2492 12.05.2017
6. 2017/199 2017/2490 12.05.2017
7. 2017/198 2017/2489 12.05.2017
8. 2017/195 2017/2488 12.05.2017
9. 2017/196 2017/2487 12.05.2017
10. 2016/8855 2017/461 23.02.2017
MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK GÖREV YAPANIN DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA İLİŞKİN YÜKSEK DİSİPLİN KURULU İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ - Müdür Yardımcısı Olarak Görev Yapan Davacının Koridorda İlkokul Müdürüne Tokat Attığı ve Tekmelediği İddiası - Disipline Konu Eylemler İle Yaptırımlar Arasında Adil Bir Dengenin Gözetilmesinin Hukuk Devleti İlkesinin Bir Gereği Olduğu - Davacının Eyleminin Disiplin Cezası Verilmesini Gerektirdiği - Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası İle Bu Bağlamda "Fiili Tecavüz" Olarak Nitelendirilen İtme Eylemi Arasında Adil Bir Dengenin Bulunmadığı, DİSİPLİNE KONU EYLEM İLE YAPTIRIM ARASINDA ADİL DENGENİN BULUNMASI GEREKTİĞİ - Alt İlkelerin Elverişlilik, Zorunluluk ve Orantılılık İlkelerin Olduğu - Elverişlilik İlkesinin Öngörülen Yaptırımın Ulaşılmak İstenen Amaç İçin Elverişli Olmasını İfade Ettiği - Zorunluluk İlkesinin Öngörülen Yaptırımın Ulaşılmak İstenen Amaç Bakımından Zorunlu Olmasını İfade Ettiği - Orantılılık İlkesinin Öngörülen Yaptırım İle Ulaşılmak İstenen Amaç Arasında Olması Gereken Orantıyı İfade Ettiği - Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası İle Bu Bağlamda Fiili Tecavüz Olarak Nitelendirilen İtme Eylemi Arasında Adil Bir Dengenin Bulunmadığı
11. 2016/8701 2017/92 01.02.2017
HASTANEDE TEKNİSYEN OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ, DİPLOMASININ SAHTE OLDUĞUNDAN BAHİSLE GÖREVİNE SON VERİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İLE YOKSUN KALDIĞI HAKLARININ ÖDENMESİ İSTEMİ - Meslek Lisesinin Davacıya Ait Olduğu Belirtilen Diplomanın Kurumlarınca Düzenlenmediğini Belirttiği - Davacının Söz Konusu Meslek Lisesi Diplomasına Sahip Olmadığının Görüldüğü - Sahte Diploma İle Hile Yapmak Suretiyle İş Başvurusunda Bulunulduğu - Sahte Diploma İle Yapılan Atama İşleminin Davacı Lehine Kazanılmış Hak Doğurmayacağı - İdarece Süre Sınırlaması Olmaksızın Geri Alınabileceği, SAHTE DİPLOMA İLE YAPILAN ATAMA İŞLEMİNİN DAVACI LEHİNE KAZANILMIŞ HAK DOĞURMAYACAĞI - İdarece Süre Sınırlaması Olmaksızın Geri Alınabileceği - Meslek Lisesinin Davacıya Ait Olduğu Belirtilen Diplomanın Kurumlarınca Düzenlenmediğini Belirttiği - Davacının Söz Konusu Meslek Lisesi Diplomasına Sahip Olmadığının Görüldüğü - Sahte Diploma İle Hile Yapmak Suretiyle İş Başvurusunda Bulunulduğu
12. 2016/7642 2017/180 18.01.2017
6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA RİSKLİ YAPI KARARI SONRASI TAHLİYESİ VE YIKIMI NEDENİYLE 3 AYRI BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN KİRA YARDIMI YAPILMASI TALEBİNİN REDDİ - Davacının 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kira Yardımından Yararlanabilmek İçin 2014 Yılı İçerisinde İdareye Müracaat Ettiğine Dair Herhangi Bir Belgenin Dosyada Bulunmadığı - 2014 Yılı Kira Yardımı Kılavuzundan Yararlanabilmek İçin Müracaat Edildiği, Dava Dilekçesinde İptali İstenilen Dava Konusu İşlemin 14.10.2015 Tarihinde Tebellüğ Edildiğinin Beyan Edildiği - Tebliğ Edilen Dava Konusu İşleme Karşı Bu Tarihten İtibaren Otuz Gün İçinde Dava Açılması Gerektiği - Bu Süre Dolduktan Sonra 14.12.2015 Tarihinde Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğundan, Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gerektiği
13. 2016/1843 2016/6754 22.12.2016
2002 KPSS YERLEŞTİRMELERİNİN YAPILDIĞI TARİHTEN, İNFAZ VE KORUMA MEMURU OLARAK GÖREVE BAŞLADIĞI TARİHE KADAR GEÇEN SÜREYE İLİŞKİN MAAŞ KAYBININ ÖDENMESİ İSTEMİ - İptal Davasının Devamı Sırasında E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Çalışmaya Başladığı - Danıştayca Verilen İptal Kararının Gerekçesi Doğrultusunda 3. Tercihi Olan Tapu Kadastro Sicil Memurluğuna Yerleştirmesinin Yapıldığı, HİZMET KUSURUNUN BULUNDUĞU - Atamasının Hukuka Aykırı Olan ve İptal Edilen Kılavuzun İlgili Maddesi Hükmü Nedeniyle Zamanında Yapılmadığı - Hizmetin Kusurlu İşlediği - Davacının Göreve Başlaması Gereken Tarihten İtibaren Parasal Haklarının Tazminine Hükmedilmesinin Anayasal Bir Zorunluluk Olduğu - İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı
14. 2012/12566 2016/2448 26.04.2016
15. 2012/11831 2016/2058 12.04.2016
16. 2015/4946 2016/1938 06.04.2016
17. 2015/4947 2016/1936 06.04.2016
18. 2015/4945 2016/1935 06.04.2016
19. 2016/1719 2016/1741 30.03.2016
20. 2012/10636 2016/1598 23.03.2016
21. 2012/6364 2016/1596 23.03.2016
DÖRT ADET KINAMA CEZASINDAN BİRİNİN TEKERRÜR HÜKMÜ SEBEBİYLE 1/30 ORANINDA AYLIKTAN KESME CEZASI OLARAK UYGULANMASINA DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ - Fiil veya Halin Tekerrürü Ile Aynı Derecede Ceza Gerektiren Fakat Ayrı Fiil veya Haller Sebebiyle Verilen Disiplin Cezalarının Üçüncü Uygulaması Şeklinde İki Ayrı Durum Olarak Düzenlendiği - Disiplin Cezasında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanabilmesi İçin Sonraki Fiilin Önceki Fiilden ve Bu Fiil Sebebiyle Verilmiş Olan Disiplin Cezasının Tebliğinden Sonra İşlenmiş Olması Gerektiği, TEKERRÜRÜ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI - Fiil veya Halin Tekerrürü Ile Aynı Derecede Ceza Gerektiren Fakat Ayrı Fiil veya Haller Sebebiyle Verilen Disiplin Cezalarının Üçüncü Uygulaması Şeklinde İki Ayrı Durum Olarak Düzenlendiği - Disiplin Cezasında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanabilmesi İçin Sonraki Fiilin Önceki Fiilden ve Bu Fiil Sebebiyle Verilmiş Olan Disiplin Cezasının Tebliğinden Sonra İşlenmiş Olması Gerektiği
22. 2012/6360 2016/1595 23.03.2016
23. 2012/10607 2016/1594 23.03.2016
24. 2014/518 2016/1407 16.03.2016
25. 2015/18013 2016/791 17.02.2016
375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 9’UNCU MADDESİNDE DÜZENLENEN EK ÖDEMEDEN YARARLANMA - Benzer Kadro ve Görevlerde Bulunan Devlet Memurları Arasındaki Ücret Dengesini Sağlamak Amacıyla, Ekli Cetvelde Belirtilen Kadro ve Görev Unvanlarına Karşılık Gelen Oranda Ek Ödeme Öngörüldüğü - Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilenlerin Ek 9’Uncu Madde Kapsamında Değerlendirilmesinde Olanak Bulunmadığı - Sözleşme Uyarınca İstihdam Edilen Personelin de Ödenen Ek Ödemelerden Yararlandırılması Gerektiği, DEVLET MEMURLARI KANUNU'NUN 4/C MADDESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ PERSONEL OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN EK 9. MADDESİNDE DÜZENLENEN EK ÖDEMEDEN YARARLANDIRILMASI İSTEMİ - Sözleşme Uyarınca İstihdam Edilen Personelin de Ödenen Ek Ödemelerden Yararlandırılması Gerektiği - Aynı veya Benzer Kadro ve Görevlerde Bulunan Devlet Memurları Arasındaki Ücret Dengesini Sağlamak Amacıyla Getirilen Ek Ödemeden, Farklı Statüde Bulunan Geçici Personelin de Yararlandırılmamasında Adalet, Eşitlik ve Hakkaniyet Prensiplerine Aykırılık Bulunmadığı
Sayfada 25 Kayıt Toplam 35 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor
Kapat
Anayasa Mahkemesi Kararları
Yargıtay Büyük Genel Kurulu KararlarıYargıtay Başkanlar Kurulu KararlarıYargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu KararlarıYargıtay Hukuk Genel Kurulu KararlarıYargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları