Lütfen bekleyiniz...

Önemli bilgiler

Başlık
 
1. Amortisman Sınırı (2017 Yılı)
2. Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2017 Yılı)
3. Asgari Geçim İndirimi Miktarları (2017 Yılı)
4. Asgari Ücretler (16 yaşından büyükler ve 16 yaşından küçükler için) (2017 Yılı)
5. Avrupalı Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları
6. Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler (Havana Kuralları)
7. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2017 Yılı)
8. Avukatlık Meslek Kuralları
9. Aylık Engellilik İndirimi Tutarları (2017 Yılı)
10. Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerleme Oranları (2016 Yılı İçin)
11. Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2017 Yılı)
12. Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak Tanıklık Ücret Tarifesi (2017 Yılı)
13. Çevre Temizlik Vergisi (2017 Yılı)
14. Damga Vergisi Tutarları (2017 Yılı)
15. Değerli Kağıt Bedelleri (2017 Yılı)
16. Döviz Kurları (Geçmiş)
17. Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları (2017 Yılı)
18. Emlak Vergisi Oranları
19. Enflasyon Oranları (TEFE - ÜFE – TÜFE Oranları)
20. Fatura Düzenleme Sınırı (2017 Yılı)
21. Geçici Vergi Oranları
22. Gelir Vergisi Tarifeleri (2017 Yılı)
23. Gemi ve Liman Harçları Tarifesi (2017 Yılı)
24. Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
25. HMK ve İİK’da Yer Alan Parasal Sınırlar (2017 Yılı)
26. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi (2017 Yılı)
27. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2017 Yılı)
28. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2017 Yılı)
29. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2017 Yılı)
30. İhbar Tazminatı (Akdin Feshinde Bildirim Süreleri)
31. İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları (2017 yılı)
32. İstisna Tutarları (2017 Yılı)
33. İşsizlik Sigortası Primi
34. İzin Süreleri (Yıllık Ücretli İzin Süreleri)
35. Katma Değer Vergisi Oranları
36. KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo
37. Kıdem Tazminatı Tavanı (2017 Yılı)
38. Kira Artışına Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Uygulanan Endeksler (Oranlar)
39. Konsolosluk Harçları Tarifesi (2017 yılı)
40. Kurumlar Vergisi Oranı
41. Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi (2017 Yılı)
42. Motorlu Taşıtlar Vergisi Oranları (2017 Yılı)
43. Noter Harçları (2017 yılı)
44. Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları Tarifesi (2017 yılı)
45. Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan T.C. Merkez Bankası Faiz Oranları
46. Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2017 Yılı)
47. SGK Gecikme Zammı Oranları (Aylık)
48. Sigorta Primine Esas Aylık Taban Ve Tavan Ücret Tutarları
49. Sigorta Primine Tâbi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk Ve Aile Zammı Tutarları
50. Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar Tarifesi (2017 yılı)
51. Telsiz Ücretleri (2017 Yılı)
52. Ticari Temerrüt (Avans) Faiz Oranları
53. TPE 2017 Yılı Ücret Tarifesi
54. Trafik Harçları Tarifesi (2017 yılı)
55. Usulsüzlük Cezaları (2017 Yılı)
56. Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel (2017 Yılı)
57. Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi (2017 Yılı)
58. Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarlar (2017 Yılı)
59. Vergi Yargısı Harçlar Tarifesi (2017 Yılı)
60. Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı (2017 Yılı)
61. Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı (2017 Yılı)
62. Vergiden Müstesna Yemek Bedeli (2017 Yılı)
63. Yargı Harçları Tarifesi (2017 yılı)
64. Yasal Faiz Oranları
65. Yeniden Değerleme Oranları
66. 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Zorunlu İstihdam Oranları