Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama
477/501

Mahkemesi

Özet Durumu

Dairesi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi (91018) Yargıtay 2. Ceza Dairesi (68635) Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (68421) Yargıtay 5. Hukuk Dairesi (54598) Yargıtay 18. Hukuk Dairesi (46590) Yargıtay 4. Hukuk Dairesi (45489) Yargıtay 3. Ceza Dairesi (40301) Yargıtay 4. Ceza Dairesi (40694) Yargıtay 13. Ceza Dairesi (38036) Yargıtay 22. Hukuk Dairesi (37260) Yargıtay 7. Ceza Dairesi (36905) Yargıtay 3. Hukuk Dairesi (37775) Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (40323) Yargıtay 8. Ceza Dairesi (30306) Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (39243) Yargıtay 21. Hukuk Dairesi (28787) Yargıtay 12. Ceza Dairesi (27423) Yargıtay 6. Ceza Dairesi (26220) Yargıtay 11. Ceza Dairesi (25544) Yargıtay 19. Hukuk Dairesi (28652) Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (25989) Yargıtay 15. Ceza Dairesi (22658) Yargıtay 20. Hukuk Dairesi (23346) Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (26738) Yargıtay 7. Hukuk Dairesi (21783) Yargıtay 6. Hukuk Dairesi (22056) Yargıtay 19. Ceza Dairesi (18450) Yargıtay 13. Hukuk Dairesi (22276) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (27925) Yargıtay 1. Ceza Dairesi (18700) Yargıtay 10. Ceza Dairesi (18002) Yargıtay 9. Ceza Dairesi (18550) Yargıtay 18. Ceza Dairesi (16039) Yargıtay 17. Ceza Dairesi (15875) Yargıtay 17. Hukuk Dairesi (17079) Yargıtay 14. Ceza Dairesi (13493) Yargıtay 14. Hukuk Dairesi (14893) Yargıtay 5. Ceza Dairesi (12607) Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (13300) Yargıtay 22. Ceza Dairesi (10442) Yargıtay 23. Ceza Dairesi (9506) Yargıtay 21. Ceza Dairesi (9291) Yargıtay 15. Hukuk Dairesi (14198) Yargıtay Ceza Genel Kurulu (10001) Yargıtay 20. Ceza Dairesi (8374) Yargıtay 16. Hukuk Dairesi (10093) Yargıtay 16. Ceza Dairesi (6068) Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (7888) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu (635) Yargıtay Başkanlar Kurulu (12) Yargıtay Büyük Genel Kurulu (8)

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E. 2017/7121 K. 2017/4781 T. 30.05.2017

- K A R A R - Dosya kapsamına, iddia ve savunmaya, mahkemece kabul edilen hukuki niteliğe göre uyuşmazlık, boşanma, maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 14. maddesi ve Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 20.01...

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E. 2017/7141 K. 2017/4777 T. 30.05.2017

Taraflar arasındaki davada ... Sulh Hukuk ve ....Aile Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: - K A R A R - 5235 sayılı...

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E. 2017/6576 K. 2017/4681 T. 29.05.2017

Taraflar arasındaki davada ...1. Asliye Ticaret ile ... 2. Asliye Hukuk (Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi,...

Yargıtay 3. Ceza Dairesi E. 2016/15641 K. 2017/6994 T. 24.05.2017

Mahalli mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; Suç tarihinde 12-15 yaş grubunda bulunduğu anlaşılan suça sürüklenen çocuğa yüklenen suçun gerektirdiği cezanın türü ve üst haddine göre, s...

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E. 2016/2674 K. 2017/2232 T. 24.05.2017

ESER SÖZLEŞMESİNDE AYIPLI İFA SEBEBİYLE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ Ödenmeyen İş Bedeli Alacağıyla İlgili İş Sahibi Aleyhine Yaptığı İcra Takibi Kesinleştiği ve Takibe Konu Olan Dışında Sözleşme Kapsamında Ödenmeyen Başka Alacağın Varlığı İleri Sürülmediği - Hükme Esas Alınan Bilirkişi Kurulu Raporunda Nesafet Kesintisi Adı Altında Bedelden Tenzili Gereken Miktar Hesaplandığı ve Davalı Kesinleşen Takipteki Alacağı İle İlgili Ayrıca Yapılacak İcra Takibinde Takas Def'inde Bulunabileceği
Mahkemece davalının ödenmeyen iş bedeli alacağıyla ilgili iş sahibi aleyhine yaptığı icra takibi kesinleştiği ve takibe konu olan dışında sözleşme kapsamında ödenmeyen başka alacağın varlığı ileri sürülmediği ve hükme esas alınan bilirkişi kurulu rap...

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E. 2016/700 K. 2017/2235 T. 24.05.2017

İMALAT NEDENİYLE HAK EDİLEN BEDELİN ÖDENMEYEN KISMI VE SÖZLEŞME DIŞI İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ – Sözleşmede Bedelin Kararlaştırılmış Olduğu Ve Bu Bedele Ayrıca KDV Ekleneceğine Dair Sözleşmede Hüküm Bulunmadığı Sözleşme Kapsamındaki İşleri Yaptığı Gibi Sözleşme Dışı İmalâtlar Yaptığını da İleri Sürerek Bunların Bedelini Talep Ettiği - Davacının İddia Ettiği Sözleşme Dışı İşleri Yaptığı ve Bunların Davalı İş Sahibi Yararına Olduğundan Belirlemesi Halinde Yapıldığı 2005 Yılı Mahalli Piyasa Rayiçleriyle Bedelin Hesaplattırılması Gerektiği - Bu Şekilde Sözleşme Kapsamı ve Dışında Davacının Hak Ettiği Bedel Konusunda Gerekçeli ve Denetime Elverişli Ek Rapor Alınması Gerektiği
SÖZLEŞME DIŞI İMALAT Eser Sözleşmesi İlişkisinde Sözleşme Kapsamı Dışında İş Sahibinin Yararına Olarak İş Sahibinin Talimatı İle ya da Talimat Olmaksızın İşin Gereği Olarak Yüklenici Tarafından Gerçekleştirilen İmalât Olarak Tanımlandığı – İş Bedelinin İşin Yapıldığı ve Dava Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanununun Vekâletsiz İş Görme Hükümleri Gereğince Yapıldığı - Yıl Mahalli Piyasa Rayiçleriyle Hesaplanması Gerektiği
Mahkemece davacıya öncelikle sözleşme dışı olduğunu ileri sürdüğü işlerin nelerden ibaret olduğunun sorularak açıklattırılması, bundan sonra hükme esas raporu düzenleyen inşaat bilirkişisinden; yapılan keşif, delil tespit dosyasındaki bulgular ve dos...

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2017/12548 K. 2017/7981 T. 24.05.2017

Uyuşmazlık; araç tamirinden kaynaklanan itirazın iptali talebine ilişkindir. Davanın bu niteliğine göre, inceleme görevi ... ( .... ) ... Dairesinindir. Bu itibarla dosyanın gerekli inceleme yapılmak üzere ... ( .... ) ... Dairesine gönderilmesine 2...

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2017/2101 K. 2017/959 T. 24.05.2017

DİRENME KARARI İlk Derece Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Kararında Direnirse, Bu Kararın Temyiz Edilmesi Durumunda İnceleme, Kararına Direnilen Dairece Yapılır - Direnme Kararı Öncelikle İncelenir - Daire, Direnme Kararını Yerinde Görürse Kararını Düzeltir; Görmezse Dosyayı Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna Gönderir - Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibarıyla Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda Bulunan Dosyalar, Kararına Direnilen Daireye Gönderilir
Yerel mahkemece verilen direnme kararına yönelik olarak yeniden öncelikle inceleme yapılarak; Dairenin direnmeyi yerinde görmesi halinde kararını düzeltmesi, yerinde görmez ise Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna göndermesi için dosyanın bozma kararını ver...

Yargıtay 3. Ceza Dairesi E. 2017/3547 K. 2017/6990 T. 24.05.2017

KASTEN YARALAMA SUÇUNDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI Sanığın, Beş Yıl Süreyle Denetim Süresine Tabi Tutulacağı - Denetim Süresi İçinde Kasten Yeni Bir Suç İşlenmediği ve Denetimli Serbestlik Tedbirine İlişkin Yükümlülüklere Uygun Davranıldığı Takdirde, Açıklanması Geri Bırakılan Hüküm Ortadan Kaldırılarak, Davanın Düşmesi Kararı Verileceği – 5 Yıllık Denetim Süresinin Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının İtiraz Edilmeksizin Kesinleştiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlayacağı - Denetim Süresinin Başlangıcı Olarak İlk Hükmün Kesinleşme Tarihinin Belirlenerek Düşme Kararı Verilmesinde, İsabet Görülmediği
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI Sanığa Yüklenen Suçtan Dolayı Yapılan Yargılama Sonunda Hükmolunan Ceza, İki Yıl veya Daha Az Süreli Hapis veya Adli Para Cezası İse; Mahkemece, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilebilir - Sanık, Beş Yıl Süreyle Denetim Süresine Tabi Tutulur – Denetim Süresi İçinde Kasten Yeni Bir Suç İşlenmediği ve Denetimli Serbestlik Tedbirine İlişkin Yükümlülüklere Uygun Davranıldığı Takdirde, Açıklanması Geri Bırakılan Hüküm Ortadan Kaldırılarak, Davanın Düşmesi Kararı Verilir – 5 Yıllık Denetim Süresi Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının İtiraz Edilmeksizin Kesinleştiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlar
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesinde yer alan, “Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılma...

Yargıtay 3. Ceza Dairesi E. 2017/3548 K. 2017/6988 T. 24.05.2017

Kasten yaralama suçundan sanık ...'in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/2, 86/3-a ve 62/2. maddeleri gereğince 100,00 Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Sandıklı Sulh Ceza Mahkemesinin 10/04/2007 tarihli ve 2006/73 esas, 2007...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 130850 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor