Lütfen bekleyiniz...

HMK ve İİK’da Yer Alan Parasal Sınırlar

Prof. Dr. Nedim Meriç

(2024 Yılı)

PARASAL SINIRLAR TABLOSU

 

A.     HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

 

04.02.2011 tarihli 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun m. 450 düzenlemesi ile 18.06.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte tümüyle yürürlükten kaldırıldığından (bu kapsama, 5236 sayılı Kanunun 19. maddesi ile eklenen Ek Madde 4 de dâhil olduğundan) ve bu hususta ayrı bir düzenleme öngörülmediğinden her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki parasal sınırlar için uygulanmamaktaydı.  Ancak 02.12.2016 tarihli 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 40. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 341. maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrasında yer alan 1.500 TL tutarındaki istinaf sınırı 3.000 TL’ye, 41. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 362. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan 25.000 TL tutarındaki temyiz sınırı 40.000 TL’ye yükseltilmiştir. Bu artışlar, 6763 sayılı Kanun’un yayınlandığı 02.12.2016 tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6763 sayılı Kanun’un 44. maddesi ile de 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na ek madde (Ek Madde 1) eklenerek hem miktarları artırılan istinaf ve temyiz parasal sınırlarının (HMK m. 341, 362) hem de senetle ispat sınırı (HMK m. 200), senede karşı tanıkla ispat yasağı sınırı (HMK. m. 201) ve temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınırların Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre her yıl tespit ve ilan edilecek yeniden değerleme oranında artırılması öngörülmüştür. Yeniden Değerleme Oranı, TÜİK’in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belirlenmektedir (Belirlenen bu oranı Cumhurbaşkanı’nın % 10 artırma ya da düşürme hakkı bulunmaktadır). Belirlenen bu rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’de ilan edilmektedir. 25.11.2023 tarihli Resmi Gazete’de 2023 yılı için Hazine ve Maliye Bakanlığı yeniden değerleme oranını % 58,46 olarak hesap etmiştir (https://www.resmigazete.gov.tr/25.11.2023). Bu oran üzerinden esas alınarak, 2024 yılı takvim başından itibaren Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 200, 201, 341, 362, 369. maddelerinde öngörülen parasal sınırların miktarları, aşağıdaki şekilde tespit edilmiş ve aşağıdaki tablo hazırlanmıştır.

Senetle İspat Zorunluluğuna ve Senede Karşı Tanıkla İspat Yasağına İlişkin Parasal Sınır (HMK. m. 200, 201):

2023 yılı için senetle ispat zorunluluğu ve senede karşı tanıkla ispat yasağına ilişkin parasal sınır 14.800 TL olup, TÜİK yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2024 yılı için %58,46 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2024 yılı için senetle ispat zorunluluğuna ve senede karşı tanıkla ispat yasağına ilişkin parasal sınır, 14.800 x % 58,46 = 8.652,08 + 14.800 = 23.452,08 TL’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2024 yılı için 23.450 ,-TL olarak belirlenmiştir.

İstinaf Sınırı (HMK m. 341):

2023 yılı için miktar ve değere bağlı olarak ilk derece mahkemesinde verilen kararın istinaf edilebilmesine ilişkin parasal sınır 17.830 TL olup, yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2024 yılı için % 58,46 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2024 yılı için miktar ve değere bağlı olarak ilk derece mahkemesinde verilen kararın istinaf edilebilmesine ilişkin parasal sınır, 17.830 x % 58,46 = 10,423,418 + 17.830 = 28.253,418 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2024 yılı için 28.250 ,-TL olarak belirlenmiştir. 

Temyiz Sınırı (HMK m. 362):

2023 yılı için istinaf sonrası temyiz sınırı 238.730,- TL olup, yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2024 yılı için % 58,46 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2024 yılı için istinaf sonrası temyiz edilebilirlik sınırı, 238.730 x % 58,46 = 139.561,558 + 238.730 = 378.291,558 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2024 yılı için 378.290,- TL olarak belirlenmiştir.

Temyizde Duruşma Sınırı (HMK m. 369):

2023 yılı için temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınır 358.150 TL olup, yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2024 yılı için % 58,46 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2024 yılı için temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınır, 358.150 x % 58,46 = 209.374,49 + 358.150 = 567.524,49 TL’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2024 yılı için 567.520,- TL olarak belirlenmiştir. 

YIL

Senetle ispat zorunluluğu ve senede karşı tanıkla ispat yasağı (m.200, 201)

İstinaf sınırı (m.341)

Temyiz sınırı (m.362)

Temyizde duruşma sınırı (m.369)

01.10.2011-

02.12.2016

2.500 TL

1.500 TL

25.000 TL

60.000 TL

02.12.2016-

31.12.2016

2.500 TL

3.000 TL

40.000 TL

60.000 TL

2017

2.590 TL

3.110 TL

41.530 TL

62.290 TL

2018

2.960 TL

3.560 TL

47.530 TL

71.300 TL

2019

3.660 TL

4.400 TL

58.800 TL

88.210 TL

2020

4.480 TL

5.390 TL

72.070 TL

108.120 TL

2021

4.880 TL

5.880 TL

78.630 TL

117.960 TL

2022

6.640 TL

8.000 TL

107.090 TL

160.660 TL

2023

14.800 TL

17.830 TL

238.730 TL

358.150 TL

2024

23.450 TL

28.250 TL

378.290 TL

567.520 TL

           

B.     HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

18.7.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 450. maddesi ile tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak 6100 sayılı Kanun’un Geçici 3. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihte henüz göreve başlamamış olan Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlama tarihine kadar, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun temyize ilişkin hükümlerinin uygulanmaya devam edeceği belirtilmiştir. Bundan dolayı 1086 sayılı Kanun’un temyize ilişkin hükümler ile temyizin devamı olarak kabul edilen karar düzeltme kanun yoluna ilişkin hükümleri 20.07.2016 tarihinde Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlayana kadar hüküm verilmiş olan davalarda uygulanmaya devam edecektir. Bu kapsamda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun temyiz (HUMK m. 427), temyizde duruşma (HUMK m. 427 IV ve 438) ve karar düzeltmeye ilişkin parasal sınırları (HUMK m. 440), her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılmaya devam edecektir. Bu nedenle, Bölge Adliye Mahkemeleri’nin 20.07.2016 tarihinde göreve başlamasından evvel kanun yoluna başvurusu yapılmış veya 20.07.2016 tarihinden evvel karar verilmekle kanun yolu bakımından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanuna tabi olan yargılamalar bakımından parasal sınırların da artırılarak uygulanması gerekecektir.

Temyiz sınırı (HUMK m. 427):

 2023 yılı için temyiz sınırı 12.950 TL olup, yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2024 yılı için % 58,46 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2024 yılı için temyiz sınırı, 12.950 x % 58,46 = 7.570,57 + 12.950 = 20.520,57 TL’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2024 yılı için 20.520,- TL olarak belirlenmiştir.

Temyizde duruşma sınırı (HUMK m. 427 f.4, 438):

2023 yılı için temyizde duruşma sınırı 133.640,- TL olup, yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2024 yılı için % 58,46 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2024 yılı için temyizde duruşma sınırı, 133.640 x % 58,46 = 78.125,944 + 133.640 = 211.765,944 TL’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2024 yılı için 211.940,- TL olarak belirlenmiştir.

Karar düzeltme sınırı (HUMK m. 440):

2023 yılı için karar düzeltme sınırı 79.870,- TL olup, yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2024 yılı için % 58,46 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2024 yılı için karar düzeltme sınırı, 79.870 x % 58,46 = 46.692,002 + 79.870 = 126.562,002,- TL’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2024 yılı için 126.560,- TL olarak belirlenmiştir. (ANCAK, 5236 sayılı Kanunla 1086 sayılı Kanuna eklenen 4. Maddede karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranının uygulanacağına ilişkin açık hüküm bulunmamaktadır. Yargıtay içtihatları ve uygulama ile karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranına göre artış yapılmaktadır.)

 

YIL

Temyiz sınırı (m.427)

Temyizde duruşma sınırı (m.427/4; 438)

Karar düzeltme sınırı (m.440)

2016

2.190 TL

22.400 TL

13.390 TL

2017

2.270 TL

23.250 TL

13.900 TL

2018

2.590 TL

26.610 TL

15.910 TL

2019

3.200 TL

32.920 TL

19.680 TL

2020

3.920 TL

40.350 TL

24.120 TL

2021

4.270 TL

44.020 TL

26.310 TL

2022

5.810 TL

59.950 TL

35.830 TL

2023

12.950 TL

133.640 TL

79.870 TL

2024

20.520 TL

211.940 TL

126.560 TL

 

C.     İCRA VE İFLÂS KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’na 4949 sayılı Kanun’un 102 maddesiyle getirilen Ek Madde 1 düzenlemesi ile Kanun’un 119, 226, 326 ve 363. maddelerinde yer alan parasal sınırların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre her yıl Maliye Bakanlığı tarafından tespit ve Resmi Gazete’de ilan edilecek yeniden değerleme oranına göre artırılacağı öngörülmüştür. Ayrıca, İcra ve İflâs Kanunu’na istinaf ve istinaf sonrası temyiz kanun yolu düzenlemesinin getirildiği 5531 sayılı Kanun’la (m.29) düzenlenen Geçici Madde 7 ile, Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlayacağı tarihe kadar, 5311 sayılı Kanun’dan önce yapılan değişiklikten önceki temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Nitekim, Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlayana kadar da 2004 sayılı İİK.’nun pazarlık suretiyle satış sınırı (m.119), İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı (m.226), fevkalade mühlete tabi olma sınırı (m.326) ile icra mahkemesi kararlarının temyiz sınırına (m.363) yeniden değerleme oranı üzerinden artırmalar yapılmıştır. 20.07.2016 tarihinde Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlamasıyla uygulama bulmaya başlayan istinaf kanun yolu bakımından Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından farklı parasal sınırların uygulanması üzerine 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 3. maddesi ile İcra ve İflâs Kanunu’nun 363. maddesinde yer alan 1.000 TL tutarındaki istinaf sınırı 7.000 TL’ye, 4. maddesi ile de İcra ve İflâs Kanunu’nun 364. maddesinde belirtilen istinaf sonrası temyiz sınırı olan 10.000 TL, 40.000 TL’ye yükseltilmiştir. Bu değişiklikler 6763 sayılı Kanun’un yayınlandığı 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak 6763 sayılı Kanun’da İcra ve İflâs Kanunu m. 364’te belirtilen oranların yeniden değerleme oranına bağlı olarak her yıl takvim başında artırılacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktaydı. 7165 sayılı Kanun değişikliğinin 28.02.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmasıyla bu tarih itibarıyla 364. maddede belirtilen parasal sınır artırılmış, aynı kanunla Ek madde 1 ile yeniden değerleme oranına bağlı olarak artırılacağı öngörülmüştür. Mevcut yasal duruma göre İcra ve İflâs Kanunu’ndaki parasal sınırlar 2024 yılı için şu şekilde olacaktır.

 Pazarlık suretiyle satış sınırı (İİK m. 119):

2023 yılı için pazarlık suretiyle satış sınırı 18.450,- TL olup, yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2024 yılı için % 58,46 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2024 yılı için pazarlık suretiyle satış sınırı, 18.450 x % 58,46 = 10.785,87 + 18.450 = 29.235,87 TL’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2024 yılı için 29.230,- TL olarak belirlenmiştir.

 İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı (m.226):

2023 yılı için iflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı 37.580 TL olup, yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2024 yılı için % 58,46 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2024 yılı için iflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı, 37.580 x % 58,46 = 21.969,268 + 37.580 = 59.549,268 TL’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2024 yılı için 59.540,- TL olarak belirlenmiştir.

Fevkalade mühlete tabi olma sınırı (m.326):

2023 yılı için fevkalade mühlete tabi olma sınırı 8.850,- TL olup, yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2024 yılı için % 58,46 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2024 yılı için fevkalade mühlete tabi olma sınırı, 8.850 x % 58,46 = 5.173,71 + 8.850 = 14.023,71 TL’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2024 yılı için 14.020,- TL olarak belirlenmiştir.

İstinaf sınırı (m.363):

2023 yılı için istinaf sınırı 41.710 TL olup, yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2024 yılı için % 58,46 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2024 yılı için istinaf sınırı, 41.710 x % 58,46 = 24.383,666 + 41.710 = 66.093,666 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2024 yılı için 66.090,- TL olarak belirlenmiştir.

 Temyiz sınırı (m.364):

Bölge Adliye Mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde göreve başlamış olup, İcra ve İflâs Kanunu Geçici m. 7’ye göre 20.07.2016 tarihinden sonra verilen kararlar hakkında yeni kanun yolları (istinaf ve temyiz) uygulanacaktır. Bölge adliye mahkemelerinin kararlarının temyiz sınırı, İcra ve İflâs Kanunu m. 364’te 10.000 TL olarak belirlenmiş olup, buradaki parasal sınır, İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1’de bahsi geçen ve yeniden değerlendirmeye tabi olduğu belirtilen parasal sınırlar arasında sayılmamıştır. Dolayısıyla İcra ve İflâs Kanunu m. 364’teki parasal sınır, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlamasıyla uygulama bulmuştur. 10.000 TL olan bu parasal sınır, 02.12.2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 6763 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 40.000 TL’ye çıkarılmıştır. Kanun yayınlandığı gün yürürlüğe girdiğinden 02.12.2016 tarihi itibarıyla istinaf sonrası temyiz sınırı 40.000 TL olmuştur. 7165 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri tarafından verilen ve miktar veya değeri 58.800 TL’yi geçen nihai kararların temyiz sınırı 28.02.2019 tarihi itibarıyla 58.800 TL’ye çıkarılmış olup, aynı değişiklikle İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1’de m. 364’e atıf yapıldığından bahsi geçen parasal sınır 01.01.2020 tarihi itibarıyla yeniden değerleme oranına göre artırılacaktır.

2023 yılı için temyiz sınırı 238.730,- TL olup, yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2024 yılı için % 58,46 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2024 yılı için temyiz sınırı, 238.730 x % 58,46 = 139.561,558 + 238.730 = 378.291,558 TL’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2024 yılı için 378.290,- TL olarak belirlenmiştir.

Bölge Adliye Mahkemeleri Göreve Başlamadan Evvelki Temyiz sınırı (m.363):

Bölge Adliye Mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde göreve başlamış olup, İcra ve İflâs Kanunu Geçici m. 7’ye göre bu tarihten önce verilen nihai kararlar kesinleşinceye kadar, istinaf kanun yolu değişikliğinden önceki kanun yolları (temyiz ve karar düzeltme) uygulanacağından istinaf öncesi temyiz kanun yoluna ilişkin parasal sınırın da belirlenmesi gerekmektedir. 2017 yılı itibarıyla temyiz sınırı 6.550, 2018 yılı itibarıyla 7.490 TL, 2019 yılı itibarıyla 9.260 TL ve 2020 yılı itibarıyla 11.350 TL’ydi. Bu parasal sınır, İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine uyarınca artırılacaktır. Yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile tespit edilen % 58,46 yeniden değerleme oranına göre 2024 yılı için İcra ve İflâs Kanunu m. 363’teki temyiz sınırı 37.580 x % 58,46 = 21.969,268 + 37.580 = 59.549,268 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2024 yılı için 59.540,- TL olarak belirlenmiştir. 

YIL

Pazarlık suretiyle satış sınırı (m.119)

İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı (m.226)

Fevkalade mühlete tabi olma sınırı (m.326)

İstinaf sınırı (m.363)

Temyiz sınırı (m.364)

Temyiz sınırı (İstinaf kanun yolu öncesi uygulanan kanun yolu bakımından) (m.363)

01.01.2016- 02.12.2016

3.120 TL

6.310 TL

1.500 TL

2.190 TL

 

6.310 TL

02.12.2016- 31.12.2016

3.120 TL

6.310 TL

1.500 TL

7.000 TL

40.000 TL

6.310 TL

2017

3.230 TL

6.550 TL

1.550 TL

7.260 TL

40.000 TL

6.550 TL

2018

3.690 TL

7.490 TL

1.770 TL

8.310 TL

40.000 TL

7.490 TL

2019

4.560 TL

9.260 TL

2.190 TL

10.280 TL

40.000 TL (28.02.2019-31.12.2019) tarihlerinde 58.800 TL

9.260 TL

2020

5.580 TL

11.350 TL

2.680 TL

 

12.600 TL

72.070 TL

11.350 TL

2021

6.080 TL

12.380 TL

2.920 TL

13.740 TL

78.630 TL

12.380 TL

2022

8.280 TL

16.860 TL

3.970 TL

18.710 TL

107.090 TL

16.860 TL

2023

18.450 TL

37.580 TL

8.850 TL

41.710 TL

238.730TL

37.580 TL

2024

29.230 TL

59.540 TL

14.020 TL

66.090 TL

378.290 TL

59.540 TL

 

D.     İŞ MAHKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun (RG, 25.10.2017, Sayı:30221) 10. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 7. maddesinin 3. fıkrası ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun kanun yollarına ilişkin hükümlerinin iş mahkemelerince verilen kararlar hakkında da uygulanacağı belirtilmiştir. Bu nedenle Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 341, 362. maddelerindeki istinaf ve temyize ilişkin parasal sınırlar iş mahkemesi kararları bakımından da uygulanacaktır. 

YIL

İstinaf sınırı (m.7)

Temyiz sınırı (m.7)

20.07.2016- 02.12.2016

1.000 TL

5.000 TL

02.12.2016- 31.12.2016

3.000 TL

40.000 TL

01.01.2017- 25.10.2017

3.110 TL

41.530 TL

25.10.2017- 31.12.2017

3.110 TL

41.530 TL

2018

3.560 TL

47.530 TL

2019

4.400 TL

58.800 TL

2020

5.390 TL

72.070 TL

2021

5.880 TL

78.630 TL

2022

8.000 TL

107.090 TL

2023

17.830 TL

238.730 TL

2024

28.250 TL

378.290 TL

 

(2023 Yılı)

PARASAL SINIRLAR TABLOSU 

 

A.     HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

 

04.02.2011 tarihli 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanu-nu’nun m. 450 düzenlemesi ile 18.06.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte tümüyle yürürlükten kaldırıldığından (bu kapsama, 5236 sayılı Kanunun 19. maddesi ile eklenen Ek Madde 4 de dâhil olduğundan) ve bu hususta ayrı bir düzenleme öngörülmediğinden her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki parasal sınırlar için uygulanmamaktaydı. Ancak 02.12.2016 tarihli 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 40. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 341. maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrasında yer alan 1.500 TL tutarındaki istinaf sınırı 3.000 TL’ye, 41. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 362. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan 25.000 TL tutarındaki temyiz sınırı 40.000 TL’ye yükseltilmiştir. Bu artışlar, 6763 sayılı Kanun’un yayınlandığı 02.12.2016 tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6763 sayılı Kanun’un 44. maddesi ile de 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na ek madde (Ek Madde 1) eklenerek hem miktarları artırılan istinaf ve temyiz parasal sınırlarının (HMK m. 341, 362) hem de senetle ispat sınırı (HMK m. 200), senede karşı tanıkla ispat yasağı sınırı (HMK. m. 201) ve temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınırların Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre her yıl tespit ve ilan edilecek yeniden değerleme oranında artırılması öngörülmüştür. Yeniden Değerleme Oranı, TÜİK’in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belirlenmektedir (Belirlenen bu oranı Cumhurbaşkanı’nın % 10 artırma ya da düşürme hakkı bulunmaktadır). Belirlenen bu rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’de ilan edilmektedir. 24.11.2022 tarihli Resmi Gazete’de 2022 yılı için Hazine ve Maliye Bakanlığı yeniden değerleme oranını % 122,93 olarak hesap etmiştir (https://www.resmigazete.gov.tr/24.11.2022). Bu oran üzerinden esas alınarak, 2023 yılı takvim başından itibaren Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 200, 201, 341, 362, 369. maddelerinde öngörülen parasal sınırların miktarları, aşağıdaki şekilde tespit edilmiş ve aşağıdaki tablo hazırlanmıştır.

Senetle İspat Zorunluluğuna ve Senede Karşı Tanıkla İspat Yasağına İlişkin Parasal Sınır (HMK. m. 200, 201):

2022 yılı için senetle ispat zorunluluğu ve senede karşı tanıkla ispat yasağına ilişkin parasal sınır 6.640 TL olup, TÜİK yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2023 yılı için %122,93 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2023 yılı için senetle ispat zorunluluğuna ve senede karşı tanıkla ispat yasağına ilişkin parasal sınır, 6.640 x % 122,93 = 8.162,552 + 6.640 = 14.802,552 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aş-mayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2023 yılı için 14.800,-TL olarak belirlenmiştir.

İstinaf Sınırı (HMK m. 341):

2022 yılı için miktar ve değere bağlı olarak ilk derece mahkemesinde ve-rilen kararın istinaf edilebilmesine ilişkin parasal sınır 8.000 TL olup, yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2023 yılı için % 122,93 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2023 yılı için miktar ve değere bağlı olarak ilk derece mahkemesinde verilen kararın istinaf edilebilmesine ilişkin parasal sınır, 8.000 x % 122,93 = 9.834,4 + 8.000 = 17.834,4 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2023 yılı için 17.830,-TL olarak belirlenmiştir.

 Temyiz Sınırı (HMK m. 362):

2022 yılı için istinaf sonrası temyiz sınırı 107.090 TL olup, yeniden de-ğerleme oranının belirlenmesi ile 2023 yılı için % 122,93 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2023 yılı için istinaf sonrası temyiz edilebilirlik sınırı, 107.090 x % 122,93 = 131.645,737 + 107.090 = 238.735,737 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2023 yılı için 238.730,- TL olarak belirlenmiştir.

Temyizde Duruşma Sınırı (HMK m. 369):

2022 yılı için temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınır 160.660 TL olup, yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2023 yılı için % 122,93 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2023 yılı için temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınır, 160.660 x % 122,93 = 197.499,338 + 160.660 = 358.159,338 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2023 yılı için 358.150,- TL olarak belirlenmiştir.

 

YIL

Senetle ispat zorunluluğu ve senede karşı tanıkla ispat yasağı (m.200, 201)

İstinaf sınırı (m.341)

Temyiz sınırı (m.362)

Temyizde duruşma sınırı (m.369)

01.10.2011-

02.12.2016

2.500 TL

1.500 TL

25.000 TL

60.000 TL

02.12.2016-

31.12.2016

2.500 TL

3.000 TL

40.000 TL

60.000 TL

2017

2.590 TL

3.110 TL

41.530 TL

62.290 TL

2018

2.960 TL

3.560 TL

47.530 TL

71.300 TL

2019

3.660 TL

4.400 TL

58.800 TL

88.210 TL

2020

4.480 TL

5.390 TL

72.070 TL

108.120 TL

2021

4.880 TL

5.880 TL

78.630 TL

117.960 TL

2022

6.640 TL

8.000 TL

107.090 TL

160.660 TL

2023

14.800 TL

17.830 TL

238,730 TL

358,150 TL

           

B.     HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

18.7.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 450. maddesi ile tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak 6100 sayılı Kanun’un Geçici 3. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihte henüz göreve başlamamış olan Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlama tarihine kadar, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun temyize ilişkin hükümlerinin uygulanmaya devam edeceği belirtilmiştir. Bundan dolayı 1086 sayılı Kanun’un temyize ilişkin hükümler ile temyizin devamı olarak kabul edilen karar düzeltme kanun yoluna ilişkin hükümleri 20.07.2016 tarihinde Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlayana kadar hüküm verilmiş olan davalarda uygulanmaya devam edecektir. Bu kapsamda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun temyiz (HUMK m. 427), temyizde duruşma (HUMK m. 427 IV ve 438) ve karar düzeltmeye ilişkin parasal sınırları (HUMK m. 440), her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılmaya devam edecektir. Bu nedenle, Bölge Adliye Mahkemeleri’nin 20.07.2016 tarihinde göreve başlamasından evvel kanun yoluna başvurusu yapılmış veya 20.07.2016 tarihinden evvel karar verilmekle kanun yolu bakımından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanuna tabi olan yargılamalar bakımından parasal sınırların da artırılarak uygulanması gerekecektir.

 Temyiz sınırı (HUMK m. 427):

 2022 yılı için temyiz sınırı 5.810 TL olup, yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2023 yılı için % 122,93 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2023 yılı için temyiz sınırı, 5.810 x % 122,93 = 7.142,233 + 5.810 = 12.952,233 TL.’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2023 yılı için 12.950,- TL olarak belirlenmiştir.

Temyizde duruşma sınırı (HUMK m. 427 f.4, 438):

2022 yılı için temyizde duruşma sınırı 59.950 TL olup, yeniden değer-leme oranının belirlenmesi ile 2023 yılı için % 122,93 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2023 yılı için temyizde duruşma sınırı, 59.950 x % 122,93 = 73.696,535 + 59.950 = 133.646,535 TL.’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2023 yılı için 133.640,- TL olarak belirlenmiştir.

Karar düzeltme sınırı (HUMK m. 440):

2022 yılı için karar düzeltme sınırı 35.830 TL olup, yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2023 yılı için % 122,93 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2023 yılı için karar düzeltme sınırı, 35.830 x % 122,93 = 44.045,819 + 35.830 = 79.875,819 TL.’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2023 yılı için 79.870,- TL olarak belirlenmiştir. (ANCAK, 5236 sayılı Kanunla 1086 sayılı Kanuna eklenen 4. Maddede karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranının uygulanacağına ilişkin açık hüküm bulunmamaktadır. Yargıtay içtihatları ve uygulama ile karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranına göre artış yapılmaktadır.)

 

YIL

Temyiz sınırı (m.427)

Temyizde duruşma sınırı (m.427/4; 438)

Karar düzeltme sınırı (m.440)

2016

2.190 TL

22.400 TL

13.390 TL

2017

2.270 TL

23.250 TL

13.900 TL

2018

2.590 TL

26.610 TL

15.910 TL

2019

3.200 TL

32.920 TL

19.680 TL

2020

3.920 TL

40.350 TL

24.120 TL

2021

4.270 TL

44.020 TL

26.310 TL

2022

5.810 TL

59.950 TL

35.830 TL

2023

12.950 TL

133.640 TL

79.870 TL

 

C.     İCRA VE İFLÂS KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’na 4949 sayılı Kanun’un 102 maddesiyle getirilen Ek Madde 1 düzenlemesi ile Kanun’un 119, 226, 326 ve 363. maddelerinde yer alan parasal sınırların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre her yıl Maliye Bakanlığı tarafından tespit ve Resmi Gazete’de ilan edilecek yeniden değerleme oranına göre artırılacağı öngörülmüştür. Ayrıca, İcra ve İflâs Kanunu’na istinaf ve istinaf sonrası temyiz kanun yolu düzenlemesinin getirildiği 5531 sayılı Kanun’la (m.29) düzenlenen Geçici Madde 7 ile, Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlayacağı tarihe kadar, 5311 sayılı Kanun’dan önce yapılan değişiklikten önceki temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Nitekim, Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlayana kadar da 2004 sayılı İİK.’nun pazarlık suretiyle satış sınırı (m.119), İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı (m.226), fevkalade mühlete tabi olma sınırı (m.326) ile icra mahkemesi kararlarının temyiz sınırına (m.363) yeniden değerleme oranı üzerinden artırmalar yapılmıştır. 20.07.2016 tarihinde Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlamasıyla uygulama bulmaya başlayan istinaf kanun yolu bakımından Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından farklı parasal sınırların uygulanması üzerine 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 3. maddesi ile İcra ve İflâs Kanunu’nun 363. maddesinde yer alan 1.000 TL tutarındaki istinaf sınırı 7.000 TL’ye, 4. maddesi ile de İcra ve İflâs Kanunu’nun 364. maddesinde belirtilen istinaf sonrası temyiz sınırı olan 10.000 TL, 40.000 TL’ye yükseltilmiştir. Bu değişiklikler 6763 sayılı Kanun’un yayınlandığı 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak 6763 sayılı Kanun’da İcra ve İflâs Kanunu m. 364’te belirtilen oranların yeniden değerleme oranına bağlı olarak her yıl takvim başında artırılacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktaydı. 7165 sayılı Kanun değişikliğinin 28.02.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmasıyla bu tarih itibarıyla 364. maddede belirtilen parasal sınır artırılmış, aynı kanunla Ek madde 1 ile yeniden değerleme oranına bağlı olarak artırılacağı öngörülmüştür. Mevcut yasal duruma göre İcra ve İflâs Kanunu’ndaki parasal sınırlar 2023 yılı için şu şekilde olacaktır.

 

Pazarlık suretiyle satış sınırı (İİK m. 119):

2022 yılı için pazarlık suretiyle satış sınırı 8.280 TL olup, yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2023 yılı için % 122,93 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2023 yılı için pazarlık suretiyle satış sınırı, 8.280 x % 122,93 = 10.178,604 + 8.280 = 18.458,604 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2023 yılı için 18.450 TL olarak belirlenmiştir.

İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı (m.226):

2022 yılı için iflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı 16.860 TL olup, yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2023 yılı için % 122,93 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2023 yılı için iflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı, 16.860 x % 122,93 = 20.725,998 + 16.860 = 37.585,998 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2023 yılı için 37.580,- TL olarak belirlenmiştir.

Fevkalade mühlete tabi olma sınırı (m.326):

2022 yılı için fevkalade mühlete tabi olma sınırı 3.970 TL olup, yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2023 yılı için % 122,93 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2023 yılı için fevkalade mühlete tabi olma sınırı, 3.970 x % 122,93 = 4.880,321 + 3.970 = 8.850,321 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2023 yılı için 8.850,- TL olarak belirlenmiştir.

İstinaf sınırı (m.363):

2022 yılı için istinaf sınırı 18.710 TL olup, yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2023 yılı için % 122,93 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2023 yılı için istinaf sınırı, 18.710 x % 122,93 = 23.000,203 + 18.710 = 41.710,203 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2023 yılı için 41.710,- TL olarak belirlenmiştir.

 Temyiz sınırı (m.364):

Bölge Adliye Mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde göreve başlamış olup, İcra ve İflâs Kanunu Geçici m. 7’ye göre 20.07.2016 tarihinden sonra verilen kararlar hakkında yeni kanun yolları (istinaf ve temyiz) uygulanacaktır. Bölge adliye mahkemelerinin kararlarının temyiz sınırı, İcra ve İflâs Kanunu m. 364’te 10.000 TL olarak belirlenmiş olup, buradaki parasal sınır, İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1’de bahsi geçen ve yeniden değerlendirmeye tabi olduğu belirtilen parasal sınırlar arasında sayılmamıştır. Dolayısıyla İcra ve İflâs Kanunu m. 364’teki parasal sınır, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama-sıyla uygulama bulmuştur. 10.000 TL olan bu parasal sınır, 02.12.2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 6763 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 40.000 TL’ye çıkarılmıştır. Kanun yayınlandığı gün yürürlüğe girdiğinden 02.12.2016 tarihi itibarıyla istinaf sonrası temyiz sınırı 40.000 TL olmuştur. 7165 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri tarafından verilen ve miktar veya değeri 58.800 TL’yi geçen nihai kararların temyiz sınırı 28.02.2019 tarihi itibarıyla 58.800 TL’ye çıkarılmış olup, aynı değişiklikle İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1’de m. 364’e atıf yapıldığından bahsi geçen parasal sınır 01.01.2020 tarihi itibarıyla yeniden değerleme oranına göre artırılacaktır.

2022 yılı için temyiz sınırı 107.090 TL olup, yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2023 yılı için % 122,93 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2023 yılı için temyiz sınırı, 107.090 x % 122,93 = 131.645,737 + 107.090 = 238.735,737 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2023 yılı için 238.730,- TL olarak belirlenmiştir.

Bölge Adliye Mahkemeleri Göreve Başlamadan Evvelki Temyiz sınırı (m.363):

Bölge Adliye Mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde göreve başlamış olup, İcra ve İflâs Kanunu Geçici m. 7’ye göre bu tarihten önce verilen nihai kararlar kesinleşinceye kadar, istinaf kanun yolu değişikliğinden önceki kanun yolları (temyiz ve karar düzeltme) uygulanacağından istinaf öncesi temyiz kanun yoluna ilişkin parasal sınırın da belirlenmesi gerekmektedir. 2017 yılı itibarıyla temyiz sınırı 6.550, 2018 yılı itibarıyla 7.490 TL, 2019 yılı itibarıyla 9.260 TL ve 2020 yılı itibarıyla 11.350 TL’ydi. Bu parasal sınır, İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine uyarınca artırılacaktır. Yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile tespit edilen % 122,93 yeniden değerleme oranına göre 2023 yılı için İcra ve İflâs Kanunu m. 363’teki temyiz sınırı 16.860 x % 122,93 = 20.725,998. + 16.860 = 37.585,998 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2023 yılı için 37.580,- TL olarak belirlenmiştir. 

YIL

Pazarlık suretiyle satış sınırı (m.119)

İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı (m.226)

Fevkalade mühlete tabi olma sınırı (m.326)

İstinaf sınırı (m.363)

Temyiz sınırı (m.364)

Temyiz sınırı (İstinaf kanun yolu öncesi uygulanan kanun yolu bakımından) (m.363)

01.01.2016- 02.12.2016

3.120 TL

6.310 TL

1.500 TL

2.190 TL

 

6.310 TL

02.12.2016- 31.12.2016

3.120 TL

6.310 TL

1.500 TL

7.000 TL

40.000 TL

6.310 TL

2017

3.230 TL

6.550 TL

1.550 TL

7.260 TL

40.000 TL

6.550 TL

2018

3.690 TL

7.490 TL

1.770 TL

8.310 TL

40.000 TL

7.490 TL

2019

4.560 TL

9.260 TL

2.190 TL

10.280 TL

40.000 TL (28.02.2019-31.12.2019) tarihlerinde 58.800 TL

9.260 TL

2020

5.580 TL

11.350 TL

2.680 TL

 

12.600 TL

72.070 TL

11.350 TL

2021

6.080 TL

12.380 TL

2.920 TL

13.740 TL

78.630 TL

12.380 TL

2022

8.280 TL

16.860 TL

3.970 TL

18.710 TL

107.090 TL

16.860 TL

2023

18.450 TL

37.580 TL

8.850 TL

41.710 TL

238.730 TL

37.580 TL

 

D.     İŞ MAHKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanu-nu’nun (RG, 25.10.2017, Sayı:30221) 10. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 7. maddesinin 3. fıkrası ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun kanun yollarına ilişkin hükümlerinin iş mahkemelerince verilen kararlar hakkında da uygulanacağı belirtilmiştir. Bu nedenle Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 341, 362. maddelerindeki istinaf ve temyize ilişkin parasal sınırlar iş mahkemesi kararları bakımından da uygulanacaktır.

YIL

İstinaf sınırı (m.7)

Temyiz sınırı (m.7)

20.07.2016- 02.12.2016

1.000 TL

5.000 TL

02.12.2016- 31.12.2016

3.000 TL

40.000 TL

01.01.2017- 25.10.2017

3.110 TL

41.530 TL

25.10.2017- 31.12.2017

3.110 TL

41.530 TL

2018

3.560 TL

47.530 TL

2019

4.400 TL

58.800 TL

2020

5.390 TL

72.070 TL

2021

5.880 TL

78.630 TL

2022

8.000 TL

107.090 TL

2023

17.830 TL

238.730 TL

 

(2022 Yılı)

PARASAL SINIRLAR TABLOSU 

A.      HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU 

04.02.2011 tarihli 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun m. 450 düzenlemesi ile 18.06.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte tümüyle yürürlükten kaldırıldığından (bu kapsama, 5236 sayılı Kanunun 19. maddesi ile eklenen Ek Madde 4 de dâhil olduğundan) ve bu hususta ayrı bir düzenleme öngörülmediğinden her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki parasal sınırlar için uygulanmamaktaydı.  Ancak 02.12.2016 tarihli 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 40. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 341. maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrasında yer alan 1.500 TL tutarındaki istinaf sınırı 3.000 TL’ye, 41. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 362. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan 25.000 TL tutarındaki temyiz sınırı 40.000 TL’ye yükseltilmiştir. Bu artışlar, 6763 sayılı Kanun’un yayınlandığı 02.12.2016 tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6763 sayılı Kanun’un 44. maddesi ile de 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na ek madde (Ek Madde 1) eklenerek hem miktarları artırılan istinaf ve temyiz parasal sınırlarının (HMK m. 341, 362) hem de senetle ispat sınırı (HMK m. 200), senede karşı tanıkla ispat yasağı sınırı (HMK. m. 201) ve temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınırların Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre her yıl tespit ve ilan edilecek yeniden değerleme oranında artırılması öngörülmüştür. Yeniden Değerleme Oranı, TÜİK’in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belirlenmektedir (Belirlenen bu oranı Cumhurbaşkanı’nın % 10 artırma ya da düşürme hakkı bulunmaktadır). Belirlenen bu rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’de ilan edilmektedir. Bu ilan ise Kasım ayı sonlarına doğru olmaktadır. Resmi Gazete’de henüz ilan edilmemiş olsa bile 2021 yılı için TÜİK yeniden değerleme oranını % 36,20 olarak hesap etmiştir (https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index). Bu oran üzerinden esas alınarak, 2022 yılı takvim başından itibaren Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 200, 201, 341, 362, 369. maddelerinde öngörülen parasal sınırların miktarları, aşağıdaki şekilde tespit edilmiş ve aşağıdaki tablo hazırlanmıştır.

Senetle İspat Zorunluluğuna ve Senede Karşı Tanıkla İspat Yasağına İlişkin Parasal Sınır (HMK. m. 200, 201):

2021 yılı için senetle ispat zorunluluğu ve senede karşı tanıkla ispat yasağına ilişkin parasal sınır 4.880 TL olup, TÜİK yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2022 yılı için %36,20 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2022 yılı için senetle ispat zorunluluğuna ve senede karşı tanıkla ispat yasağına ilişkin parasal sınır, 4.880 x % 36,20 = 1.766,56 + 4.880 = 6.646,56 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2022 yılı için 6.640 TL olarak belirlenmiştir.

İstinaf Sınırı (HMK m. 341):

2021 yılı için miktar ve değere bağlı olarak ilk derece mahkemesinde verilen kararın istinaf edilebilmesine ilişkin parasal sınır 5.880 TL olup, TÜİK yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2022 yılı için % 36,20 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2022 yılı için miktar ve değere bağlı olarak ilk derece mahkemesinde verilen kararın istinaf edilebilmesine ilişkin parasal sınır, 5.880 x % 36,20 = 2.128,56 + 5.880 = 8.008,56 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2022 yılı için 8.000 TL olarak belirlenmiştir.

 Temyiz Sınırı (HMK m. 362):

2021 yılı için istinaf sonrası temyiz sınırı 78.630 TL olup, TÜİK yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2022 yılı için % 36,20 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2022 yılı için istinaf sonrası temyiz edilebilirlik sınırı, 78.630 x % 36,20 = 28.464,06 + 78.630 = 107.094,06 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2022 yılı için 107.090 TL olarak belirlenmiştir.

Temyizde Duruşma Sınırı (HMK m. 369):

2021 yılı için temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınır 117.960 TL olup, TÜİK yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2022 yılı için % 36,20 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2022 yılı için temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınır, 117.960 x % 36,20 = 42.701,52 + 117.960 = 160.661,52 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2022 yılı için 160.660 TL olarak belirlenmiştir.

 

YIL

Senetle ispat zorunluluğu ve senede karşı tanıkla ispat yasağı (m.200, 201)

İstinaf sınırı (m.341)

Temyiz sınırı (m.362)

Temyizde duruşma sınırı (m.369)

01.10.2011-

02.12.2016

2.500 TL

1.500 TL

25.000 TL

60.000 TL

02.12.2016-

31.12.2016

2.500 TL

3.000 TL

40.000 TL

60.000 TL

2017

2.590 TL

3.110 TL

41.530 TL

62.290 TL

2018

2.960 TL

3.560 TL

47.530 TL

71.300 TL

2019

3.660 TL

4.400 TL

58.800 TL

88.210 TL

2020

4.480 TL

5.390 TL

72.070 TL

108.120 TL

2021

4.880 TL

5.880 TL

78.630 TL

117.960 TL

2022

6.640 TL

8.000 TL

107.090 TL

160.660 TL

 

            

B.      HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

18.7.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 450. maddesi ile tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak 6100 sayılı Kanun’un Geçici 3. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihte henüz göreve başlamamış olan Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlama tarihine kadar, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun temyize ilişkin hükümlerinin uygulanmaya devam edeceği belirtilmiştir. Bundan dolayı 1086 sayılı Kanun’un temyize ilişkin hükümler ile temyizin devamı olarak kabul edilen karar düzeltme kanun yoluna ilişkin hükümleri 20.07.2016 tarihinde Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlayana kadar hüküm verilmiş olan davalarda uygulanmaya devam edecektir. Bu kapsamda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun temyiz (HUMK m. 427), temyizde duruşma (HUMK m. 427 IV ve 438) ve karar düzeltmeye ilişkin parasal sınırları (HUMK m. 440), her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılmaya devam edecektir. Bu nedenle, Bölge Adliye Mahkemeleri’nin 20.07.2016 tarihinde göreve başlamasından evvel kanun yoluna başvurusu yapılmış veya 20.07.2016 tarihinden evvel karar verilmekle kanun yolu bakımından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanuna tabi olan yargılamalar bakımından parasal sınırların da artırılarak uygulanması gerekecektir.

Temyiz sınırı (HUMK m. 427):

 2021 yılı için temyiz sınırı 4.270 TL olup, TÜİK yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2022 yılı için % 36,20 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2020 yılı için temyiz sınırı, 4.270 x % 36,20 = 1.545,74 + 4.270 = 5.815,74 TL.’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2022 yılı için 5.810 TL olarak belirlenmiştir.

Temyizde duruşma sınırı (HUMK m. 427 f.4, 438):

2021 yılı için temyizde duruşma sınırı 44.020 TL olup, TÜİK yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2022 yılı için % 36,20 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2022 yılı için temyizde duruşma sınırı, 44.020 x % 36,20 = 15.935,24 + 44.020 = 59.955,24 TL.’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2022 yılı için 59.950 TL olarak belirlenmiştir.

Karar düzeltme sınırı (HUMK m. 440):

2021 yılı için karar düzeltme sınırı 26.310 TL olup, TÜİK yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2022 yılı için % 36,20 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2022 yılı için karar düzeltme sınırı, 26.310 x % 36,20 = 9.524,22 + 26.310 = 35.834,22 TL.’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2022 yılı için 35.830 TL olarak belirlenmiştir. (ANCAK, 5236 sayılı Kanunla 1086 sayılı Kanuna eklenen 4. Maddede karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranının uygulanacağına ilişkin açık hüküm bulunmamaktadır. Yargıtay içtihatları ve uygulama ile karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranına göre artış yapılmaktadır.)

 

YIL

Temyiz sınırı (m.427)

Temyizde duruşma sınırı (m.427/4; 438)

Karar düzeltme sınırı (m.440)

2016

2.190 TL

22.400 TL

13.390 TL

2017

2.270 TL

23.250 TL

13.900 TL

2018

2.590 TL

26.610 TL

15.910 TL

2019

3.200 TL

32.920 TL

19.680 TL

2020

3.920 TL

40.350 TL

24.120 TL

2021

4.270 TL

44.020 TL

26.310 TL

2022

5.810 TL

59.950 TL

35.830 TL

 

C.      İCRA VE İFLÂS KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’na 4949 sayılı Kanun’un 102 maddesiyle getirilen Ek Madde 1 düzenlemesi ile Kanun’un 119, 226, 326 ve 363. maddelerinde yer alan parasal sınırların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre her yıl Maliye Bakanlığı tarafından tespit ve Resmi Gazete’de ilan edilecek yeniden değerleme oranına göre artırılacağı öngörülmüştür. Ayrıca, İcra ve İflâs Kanunu’na istinaf ve istinaf sonrası temyiz kanun yolu düzenlemesinin getirildiği 5531 sayılı Kanun’la (m.29) düzenlenen Geçici Madde 7 ile, Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlayacağı tarihe kadar, 5311 sayılı Kanun’dan önce yapılan değişiklikten önceki temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Nitekim, Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlayana kadar da 2004 sayılı İİK.’nun pazarlık suretiyle satış sınırı (m.119), İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı (m.226), fevkalade mühlete tabi olma sınırı (m.326) ile icra mahkemesi kararlarının temyiz sınırına (m.363) yeniden değerleme oranı üzerinden artırmalar yapılmıştır. 20.07.2016 tarihinde Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlamasıyla uygulama bulmaya başlayan istinaf kanun yolu bakımından Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından farklı parasal sınırların uygulanması üzerine 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 3. maddesi ile İcra ve İflâs Kanunu’nun 363. maddesinde yer alan 1.000 TL tutarındaki istinaf sınırı 7.000 TL’ye, 4. maddesi ile de İcra ve İflâs Kanunu’nun 364. maddesinde belirtilen istinaf sonrası temyiz sınırı olan 10.000 TL, 40.000 TL’ye yükseltilmiştir. Bu değişiklikler 6763 sayılı Kanun’un yayınlandığı 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak 6763 sayılı Kanun’da İcra ve İflâs Kanunu m. 364’te belirtilen oranların yeniden değerleme oranına bağlı olarak her yıl takvim başında artırılacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktaydı. 7165 sayılı Kanun değişikliğinin 28.02.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmasıyla bu tarih itibarıyla 364. maddede belirtilen parasal sınır artırılmış, aynı kanunla Ek madde 1 ile yeniden değerleme oranına bağlı olarak artırılacağı öngörülmüştür. Mevcut yasal duruma göre İcra ve İflâs Kanunu’ndaki parasal sınırlar 2022 yılı için şu şekilde olacaktır.

 

Pazarlık suretiyle satış sınırı (İİK m. 119):

2021 yılı için pazarlık suretiyle satış sınırı 6.080 TL olup, TÜİK yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2022 yılı için % 36,20 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2022 yılı için pazarlık suretiyle satış sınırı, 6.080 x % 36,20 = 2.200,96 + 6.080 = 8.280,96 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2022 yılı için 8.280 TL olarak belirlenmiştir.

 

İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı (m.226):

2021 yılı için iflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı 12.380 TL olup, TÜİK yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2022 yılı için % 36,20 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2022 yılı için iflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı, 12.380 x % 36,20 = 4.481,56 + 12.380 = 16.861,56 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2022 yılı için 16.860 TL olarak belirlenmiştir.

Fevkalade mühlete tabi olma sınırı (m.326):

2021 yılı için fevkalade mühlete tabi olma sınırı 2.920 TL olup, TÜİK yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2022 yılı için % 36,20 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2022 yılı için fevkalade mühlete tabi olma sınırı, 2.920 x % 36,20 = 1.057,04 + 2.920 = 3.977,04 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2022 yılı için 3.970 TL olarak belirlenmiştir.

İstinaf sınırı (m.363):

2021 yılı için istinaf sınırı 13.740 TL olup, TÜİK yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2022 yılı için % 36,20 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2022 yılı için istinaf sınırı, 13.740 x % 36,20 = 4.973,88 + 13.740 = 18.713,88 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2022 yılı için 18.710 TL olarak belirlenmiştir.

 

Temyiz sınırı (m.364):

Bölge Adliye Mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde göreve başlamış olup, İcra ve İflâs Kanunu Geçici m. 7’ye göre 20.07.2016 tarihinden sonra verilen kararlar hakkında yeni kanun yolları (istinaf ve temyiz) uygulanacaktır. Bölge adliye mahkemelerinin kararlarının temyiz sınırı, İcra ve İflâs Kanunu m. 364’te 10.000 TL olarak belirlenmiş olup, buradaki parasal sınır, İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1’de bahsi geçen ve yeniden değerlendirmeye tabi olduğu belirtilen parasal sınırlar arasında sayılmamıştır. Dolayısıyla İcra ve İflâs Kanunu m. 364’teki parasal sınır, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlamasıyla uygulama bulmuştur. 10.000 TL olan bu parasal sınır, 02.12.2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 6763 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 40.000 TL’ye çıkarılmıştır. Kanun yayınlandığı gün yürürlüğe girdiğinden 02.12.2016 tarihi itibarıyla istinaf sonrası temyiz sınırı 40.000 TL olmuştur. 7165 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri tarafından verilen ve miktar veya değeri 58.800 TL’yi geçen nihai kararların temyiz sınırı 28.02.2019 tarihi itibarıyla 58.800 TL’ye çıkarılmış olup, aynı değişiklikle İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1’de m. 364’e atıf yapıldığından bahsi geçen parasal sınır 01.01.2020 tarihi itibarıyla yeniden değerleme oranına göre artırılacaktır. 2021 yılı için temyiz sınırı 78.630 TL olup, TÜİK yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile 2022 yılı için % 36,20 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2022 yılı için temyiz sınırı, 78.630 x % 36,20 = 28.464,06 + 78.630 = 107.094,06 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2022 yılı için 107.090 TL olarak belirlenmiştir.

Bölge Adliye Mahkemeleri Göreve Başlamadan Evvelki Temyiz sınırı (m.363):

Bölge Adliye Mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde göreve başlamış olup, İcra ve İflâs Kanunu Geçici m. 7’ye göre bu tarihten önce verilen nihai kararlar kesinleşinceye kadar, istinaf kanun yolu değişikliğinden önceki kanun yolları (temyiz ve karar düzeltme) uygulanacağından istinaf öncesi temyiz kanun yoluna ilişkin parasal sınırın da belirlenmesi gerekmektedir. 2017 yılı itibarıyla temyiz sınırı 6.550, 2018 yılı itibarıyla 7.490 TL, 2019 yılı itibarıyla 9.260 TL ve 2020 yılı itibarıyla 11.350 TL’ydi. Bu parasal sınır, İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine uyarınca artırılacaktır. TÜİK yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile tespit edilen % 36,20  yeniden değerleme oranına göre 2022 yılı için İcra ve İflâs Kanunu m. 363’teki temyiz sınırı 12.380 x % 36,20 = 4.481,56 + 12.380 = 16.861,56 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2022 yılı için 16.860 TL olarak belirlenmiştir.

  

YIL

Pazarlık suretiyle satış sınırı (m.119)

İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı (m.226)

Fevkalade mühlete tabi olma sınırı (m.326)

İstinaf sınırı (m.363)

Temyiz sınırı (m.364)

Temyiz sınırı (İstinaf kanun yolu öncesi uygulanan kanun yolu bakımından) (m.363)

01.01.2016- 02.12.2016

3.120 TL

6.310 TL

1.500 TL

2.190 TL

 

6.310 TL

02.12.2016- 31.12.2016

3.120 TL

6.310 TL

1.500 TL

7.000 TL

40.000 TL

6.310 TL

2017

3.230 TL

6.550 TL

1.550 TL

7.260 TL

40.000 TL

6.550 TL

2018

3.690 TL

7.490 TL

1.770 TL

8.310 TL

40.000 TL

7.490 TL

2019

4.560 TL

9.260 TL

2.190 TL

10.280 TL

40.000 TL (28.02.2019-31.12.2019) tarihlerinde 58.800 TL

9.260 TL

2020

5.580 TL

11.350 TL

2.680 TL

 

12.600 TL

72.070 TL

11.350 TL

2021

6.080 TL

12.380 TL

2.920 TL

13.740 TL

78.630 TL

12.380 TL

2022

8.280 TL

16.860 TL

3.970 TL

18.710 TL

107.090 TL

16.860 TL

 

D.      İŞ MAHKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun (RG, 25.10.2017, Sayı:30221) 10. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 7. maddesinin 3. fıkrası ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun kanun yollarına ilişkin hükümlerinin iş mahkemelerince verilen kararlar hakkında da uygulanacağı belirtilmiştir. Bu nedenle Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 341, 362. maddelerindeki istinaf ve temyize ilişkin parasal sınırlar iş mahkemesi kararları bakımından da uygulanacaktır.

YIL

İstinaf sınırı (m.7)

Temyiz sınırı (m.7)

20.07.2016- 02.12.2016

1.000 TL

5.000 TL

02.12.2016- 31.12.2016

3.000 TL

40.000 TL

01.01.2017- 25.10.2017

3.110 TL

41.530 TL

25.10.2017- 31.12.2017

3.110 TL

41.530 TL

2018

3.560 TL

47.530 TL

2019

4.400 TL

58.800 TL

2020

5.390 TL

72.070 TL

2021

5.880 TL

78.630 TL

2022

8.000 TL

107.090 TL

 

(2021 Yılı)

PARASAL SINIRLAR TABLOSU 

A.    HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU 

04.02.2011 tarihli 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun m. 450 düzenlemesi ile 18.06.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte tümüyle yürürlükten kaldırıldığından (bu kapsama, 5236 sayılı Kanunun 19. maddesi ile eklenen Ek Madde 4 de dâhil olduğundan) ve bu hususta ayrı bir düzenleme öngörülmediğinden her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki parasal sınırlar için uygulanmamaktaydı.  Ancak 02.12.2016 tarihli 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 40. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 341. maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrasında yer alan 1.500 TL tutarındaki istinaf sınırı 3.000 TL’ye, 41. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 362. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan 25.000 TL tutarındaki temyiz sınırı 40.000 TL’ye yükseltilmiştir. Bu artışlar, 6763 sayılı Kanun’un yayınlandığı 02.12.2016 tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6763 sayılı Kanun’un 44. maddesi ile de 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na ek madde (Ek Madde 1) eklenerek hem miktarları artırılan istinaf ve temyiz parasal sınırlarının (HMK m. 341, 362) hem de senetle ispat sınırı (HMK m. 200), senede karşı tanıkla ispat yasağı sınırı (HMK. m. 201) ve temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınırların Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre her yıl tespit ve ilan edilecek yeniden değerleme oranında artırılması öngörülmüştür. 28.11.2020 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:521) ile 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11 olarak tespit edilmiş ve ilan edilmiştir. Bu oran esas alınarak, 2021 yılı takvim başından itibaren Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 200, 201, 341, 362, 369. maddelerinde öngörülen parasal sınırların miktarları, aşağıdaki şekilde tespit edilmiş ve aşağıdaki tablo hazırlanmıştır.

 Senetle İspat Zorunluluğuna ve Senede Karşı Tanıkla İspat Yasağına İlişkin Parasal Sınır (HMK. m. 200, 201):

2020 yılı için senetle ispat zorunluluğu ve senede karşı tanıkla ispat yasağına ilişkin parasal sınır 4.480 TL olup, 521 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için %9,11 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2021 yılı için senetle ispat zorunluluğuna ve senede karşı tanıkla ispat yasağına ilişkin parasal sınır, 4.480 x % 9,11 = 408,128 + 4.480 = 4.888,128 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2021 yılı için 4.880 TL olarak belirlenmiştir.

İstinaf Sınırı (HMK m. 341):

2020 yılı için miktar ve değere bağlı olarak ilk derece mahkemesinde verilen kararın istinaf edilebilmesine ilişkin parasal sınır 5.390 TL olup, 521 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için % 9,11 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2021 yılı için miktar ve değere bağlı olarak ilk derece mahkemesinde verilen kararın istinaf edilebilmesine ilişkin parasal sınır, 5.390 x % 9,11 = 491,029 + 5.390 = 5.881,029 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2021 yılı için 5.880 TL olarak belirlenmiştir.

 Temyiz Sınırı (HMK m. 362):

2020 yılı için istinaf sonrası temyiz sınırı 72.070 TL olup, 521 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için % 9,11 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2021 yılı için istinaf sonrası temyiz edilebilirlik sınırı, 72.070 x % 9,11 = 6.565,577 + 72.070 = 78.635,577 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2021 yılı için 78.630 TL olarak belirlenmiştir.

Temyizde Duruşma Sınırı (HMK m. 369):

2020 yılı için temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınır 108.120 TL olup, 521 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için % 9,11 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2021 yılı için temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınır, 108.120 x % 9,11 = 9.849,732 + 108.120 = 117.969,732 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2021 yılı için 117.960 TL olarak belirlenmiştir. 

 

HMK

01.10.2011- 02.12.2016

02.12.2016- 31.12.2016

2017 yılı

2018 yılı

2019 yılı

2020 yılı

2021 yılı

Senetle ispat zorunluluğu ve seneden karşı tanıkla ispat yasağı sınırı

m. 200, 201

2.500 TL

2.500 TL

2.590 TL

2.960 TL

3.660 TL

4.480 TL

4.880 TL

İstinaf  sınırı

m. 341

1.500 TL

3.000 TL

3.110 TL

3.560 TL

4.400 TL

5.390 TL

5.880 TL

Temyiz sınırı

m. 362

25.000 TL

40.000 TL

41.530 TL

47.530 TL

58.800 TL

72.070 TL

78.630 TL

Temyizde duruşma sınırı

m. 369

60.000 TL

60.000 TL

62.290 TL

71.300 TL

88.210 TL

108.120 TL

117.960 TL

        B.    HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

18.7.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 450. maddesi ile tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak 6100 sayılı Kanun’un Geçici 3. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihte henüz göreve başlamamış olan Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlama tarihine kadar, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun temyize ilişkin hükümlerinin uygulanmaya devam edeceği belirtilmiştir. Bundan dolayı 1086 sayılı Kanun’un temyize ilişkin hükümler ile temyizin devamı olarak kabul edilen karar düzeltme kanun yoluna ilişkin hükümleri 20.07.2016 tarihinde Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlayana kadar hüküm verilmiş olan davalarda uygulanmaya devam edecektir. Bu kapsamda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun temyiz (HUMK m. 427), temyizde duruşma (HUMK m. 427 IV ve 438) ve karar düzeltmeye ilişkin parasal sınırları (HUMK m. 440), her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılmaya devam edecektir. Bu nedenle, Bölge Adliye Mahkemeleri’nin 20.07.2016 tarihinde göreve başlamasından evvel kanun yoluna başvurusu yapılmış veya 20.07.2016 tarihinden evvel karar verilmekle kanun yolu bakımından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanuna tabi olan yargılamalar bakımından parasal sınırların da artırılarak uygulanması gerekecektir.

Temyiz sınırı (HUMK m. 427):

 2020 yılı için temyiz sınırı 3.920 TL olup, 521 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için % 9,11 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2021 yılı için temyiz sınırı, 3.920 x % 9,11 = 357,112 + 3.920 = 4.277,112 TL.’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2021 yılı için 4.270 TL olarak belirlenmiştir.

Temyizde duruşma sınırı (HUMK m. 427 f.4, 438):

2020 yılı için temyizde duruşma sınırı 40.350 TL olup, 521 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için % 9,11 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2021 yılı için temyizde duruşma sınırı, 40.350 x % 9,11 = 3.675,885 + 40.350 = 44.025,885 TL.’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2021 yılı için 44.020 TL olarak belirlenmiştir.

Karar düzeltme sınırı (HUMK m. 440):

2020 yılı için karar düzeltme sınırı 24.120 TL olup, 521 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için % 9,11 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2021 yılı için karar düzeltme sınırı, 24.120 x % 9,11 = 2.197,332 + 24.120 = 26.317,332 TL.’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2021 yılı için 26.310 TL olarak belirlenmiştir. (ANCAK, 5236 sayılı Kanunla 1086 sayılı Kanuna eklenen 4. Maddede karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranının uygulanacağına ilişkin açık hüküm bulunmamaktadır. Yargıtay içtihatları ve uygulama ile karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranına göre artış yapılmaktadır.) 

Konu

HUMK

01.01.2016- 31.12.2016

2017 yılı

2018 yılı

2019 yılı

2020 yılı

2021 yılı

Temyiz sınırı

m. 427

2.190 TL

2.270 TL

2.590 TL

3.200 TL

3.920 TL

4.270 TL

Temyizde duruşma sınırı

m. 427,IV, m. 438

22.400 TL

23.250 TL

26.610 TL

32.920 TL

40.350 TL

44.020 TL

Karar Düzeltme Sınırı

m.440

13.390 TL

13.900 TL

15.910 TL

19.680 TL

24.120 TL

26.310 TL

 

C.    İCRA VE İFLÂS KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’na 4949 sayılı Kanun’un 102 maddesiyle getirilen Ek Madde 1 düzenlemesi ile Kanun’un 119, 226, 326 ve 363. maddelerinde yer alan parasal sınırların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre her yıl Maliye Bakanlığı tarafından tespit ve Resmi Gazete’de ilan edilecek yeniden değerleme oranına göre artırılacağı öngörülmüştür. Ayrıca, İcra ve İflâs Kanunu’na istinaf ve istinaf sonrası temyiz kanun yolu düzenlemesinin getirildiği 5531 sayılı Kanun’la (m.29) düzenlenen Geçici Madde 7 ile, Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlayacağı tarihe kadar, 5311 sayılı Kanun’dan önce yapılan değişiklikten önceki temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Nitekim, Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlayana kadar da 2004 sayılı İİK.’nun pazarlık suretiyle satış sınırı (m.119), İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı (m.226), fevkalade mühlete tabi olma sınırı (m.326) ile icra mahkemesi kararlarının temyiz sınırına (m.363) yeniden değerleme oranı üzerinden artırmalar yapılmıştır. 20.07.2016 tarihinde Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlamasıyla uygulama bulmaya başlayan istinaf kanun yolu bakımından Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından farklı parasal sınırların uygulanması üzerine 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 3. maddesi ile İcra ve İflâs Kanunu’nun 363. maddesinde yer alan 1.000 TL tutarındaki istinaf sınırı 7.000 TL’ye, 4. maddesi ile de İcra ve İflâs Kanunu’nun 364. maddesinde belirtilen istinaf sonrası temyiz sınırı olan 10.000 TL, 40.000 TL’ye yükseltilmiştir. Bu değişiklikler 6763 sayılı Kanun’un yayınlandığı 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak 6763 sayılı Kanun’da İcra ve İflâs Kanunu m. 364’te belirtilen oranların yeniden değerleme oranına bağlı olarak her yıl takvim başında artırılacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktaydı. 7165 sayılı Kanun değişikliğinin 28.02.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmasıyla bu tarih itibarıyla 364. maddede belirtilen parasal sınır artırılmış, aynı kanunla Ek madde 1 ile yeniden değerleme oranına bağlı olarak artırılacağı öngörülmüştür. Mevcut yasal duruma göre İcra ve İflâs Kanunu’ndaki parasal sınırlar 2021 yılı için şu şekilde olacaktır.

Pazarlık suretiyle satış sınırı (İİK m. 119):

2020 yılı için pazarlık suretiyle satış sınırı 5.580 TL olup, 521 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için % 9,11 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2021 yılı için pazarlık suretiyle satış sınırı, 5.580 x % 9,11 = 508,338 + 5.580 = 6.088,338 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2021 yılı için 6.080 TL olarak belirlenmiştir.

 İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı (m.226):

2020 yılı için iflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı 11.350 TL olup, 521 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için % 9,11 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2021 yılı için iflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı, 11.350 x % 9,11 = 1.033,985 + 11.350 = 12.383,985 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2021 yılı için 12.380 TL olarak belirlenmiştir.

Fevkalade mühlete tabi olma sınırı (m.326):

2020 yılı için fevkalade mühlete tabi olma sınırı 2.680 TL olup, 521 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için % 9,11 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2021 yılı için fevkalade mühlete tabi olma sınırı, 2.680 x % 9,11 = 244,148 + 2.680 = 2.924,148 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2021 yılı için 2.920 TL olarak belirlenmiştir.

İstinaf sınırı (m.363):

2020 yılı için istinaf sınırı 12.600 TL olup, 521 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için % 9,11 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2021 yılı için istinaf sınırı, 12.600 x % 9,11 = 1.147,86 + 12.600 = 13.747,86 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2021 yılı için 13.740 TL olarak belirlenmiştir.

 Temyiz sınırı (m.364):

Bölge Adliye Mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde göreve başlamış olup, İcra ve İflâs Kanunu Geçici m. 7’ye göre 20.07.2016 tarihinden sonra verilen kararlar hakkında yeni kanun yolları (istinaf ve temyiz) uygulanacaktır. Bölge adliye mahkemelerinin kararlarının temyiz sınırı, İcra ve İflâs Kanunu m. 364’te 10.000 TL olarak belirlenmiş olup, buradaki parasal sınır, İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1’de bahsi geçen ve yeniden değerlendirmeye tabi olduğu belirtilen parasal sınırlar arasında sayılmamıştır. Dolayısıyla İcra ve İflâs Kanunu m. 364’teki parasal sınır, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlamasıyla uygulama bulmuştur. 10.000 TL olan bu parasal sınır, 02.12.2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 6763 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 40.000 TL’ye çıkarılmıştır. Kanun yayınlandığı gün yürürlüğe girdiğinden 02.12.2016 tarihi itibarıyla istinaf sonrası temyiz sınırı 40.000 TL olmuştur. 7165 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri tarafından verilen ve miktar veya değeri 58.800 TL’yi geçen nihai kararların temyiz sınırı 28.02.2019 tarihi itibarıyla 58.800 TL’ye çıkarılmış olup, aynı değişiklikle İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1’de m. 364’e atıf yapıldığından bahsi geçen parasal sınır 01.01.2020 tarihi itibarıyla yeniden değerleme oranına göre artırılacaktır. 2020 yılı için temyiz sınırı 72.070 TL olup, 521 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için % 9,11 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2021 yılı için temyiz sınırı, 72.070 x % 9,11 = 6.565,577 + 72.070 = 78.635,577 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2021 yılı için 78.630 TL olarak belirlenmiştir.

Bölge Adliye Mahkemeleri Göreve Başlamadan Evvelki Temyiz sınırı (m.363):

Bölge Adliye Mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde göreve başlamış olup, İcra ve İflâs Kanunu Geçici m. 7’ye göre bu tarihten önce verilen nihai kararlar kesinleşinceye kadar, istinaf kanun yolu değişikliğinden önceki kanun yolları (temyiz ve karar düzeltme) uygulanacağından istinaf öncesi temyiz kanun yoluna ilişkin parasal sınırın da belirlenmesi gerekmektedir. 2017 yılı itibarıyla temyiz sınırı 6.550, 2018 yılı itibarıyla 7.490 TL, 2019 yılı itibarıyla 9.260 TL ve 2020 yılı itibarıyla 11.350 TL’ydi. Bu parasal sınır, İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine uyarınca artırılacaktır. 28.11.2020 gün ve 31318 sayılı Resmî Gazetede ilân edilen Maliye Bakanlığı 521 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 9,11 yeniden değerleme oranına göre artırılacaktır. Buna göre, 2021 yılı için İcra ve İflâs Kanunu m. 363’teki temyiz sınırı 11.350 x % 9,11 = 1.033,985 + 11.350 = 12.383,985 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2021 yılı için 12.380 TL olarak belirlenmiştir.

 

İİK

01.01.2016- 02.12.2016

02.12.2016- 31.12.2016

2017 yılı

2018 yılı

2019 yılı

2020 yılı

2021 yılı

Pazarlık suretiyle satış sınırı

m. 119

3.120 TL

3.120 TL

3.230 TL

3.690 TL

4.560 TL

5.580 TL

6.080 TL

İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı

m. 226

6.310 TL

6.310 TL

6.550 TL

7.490 TL

9.260 TL

11.350 TL

12.380 TL

Fevkalade mühlete tabi olma sınırı

m. 326

1.500 TL

1.500 TL

1.550 TL

1.770 TL

2.190 TL

2.680 TL

2.920 TL

İstinaf sınırı

m. 363

2.190 TL

7.000 TL

7.260 TL

8.310 TL

10.280 TL

12.600 TL

13.740 TL

Temyiz sınırı

m. 364

 

40.000 TL

40.000 TL

40.000 TL

40.000 TL

(28.02.2019-31.12.2019) tarihlerinde 58.800 TL

72.070 TL

78.630 TL

Temyiz sınırı (İstinaf kanun yolu öncesi uygulanan kanun yolu bakımından)

m. 363

6.310 TL

6.310 TL

6.550 TL

7.490 TL

9.260 TL

11.350 TL

12.380 TL

 

D.   İŞ MAHKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun (RG, 25.10.2017, Sayı:30221) 10. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 7. maddesinin 3. fıkrası ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun kanun yollarına ilişkin hükümlerinin iş mahkemelerince verilen kararlar hakkında da uygulanacağı belirtilmiştir. Bu nedenle Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 341, 362. maddelerindeki istinaf ve temyize ilişkin parasal sınırlar iş mahkemesi kararları bakımından da uygulanacaktır.

İş Mah. K.

20.07.2016- 02.12.2016

02.12.2016- 31.12.2016

01.01.2017- 25.10.2017

25.10.2017- 31.12.2017

2018 yılı

2019 yılı

2020 yılı

2021 yılı

İstinaf sınırı (m.7)

1.000 TL

3.000 TL

3.110 TL

3.110 TL

3.560 TL

4.400 TL

5.390 TL

5.880 TL

Temyiz sınırı (m.7)

5.000 TL

40.000 TL

41.530 TL

41.530 TL

47.530 TL

58.800 TL

72.070 TL

78.630 TL

 

(2020 Yılı)

PARASAL SINIRLAR TABLOSU 

A.  HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

 

04.02.2011 tarihli 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun m. 450 düzenlemesi ile 18.06.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte tümüyle yürürlükten kaldırıldığından (bu kapsama, 5236 sayılı Kanunun 19. maddesi ile eklenen Ek Madde 4 de dâhil olduğundan) ve bu hususta ayrı bir düzenleme öngörülmediğinden her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki parasal sınırlar için uygulanmamaktaydı.  Ancak 02.12.2016 tarihli 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 40. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 341. maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrasında yer alan 1.500 TL tutarındaki istinaf sınırı 3.000 TL’ye, 41. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 362. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan 25.000 TL tutarındaki temyiz sınırı 40.000 TL’ye yükseltilmiştir. Bu artışlar, 6763 sayılı Kanun’un yayınlandığı 02.12.2016 tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6763 sayılı Kanun’un 44. maddesi ile de 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na ek madde (Ek Madde 1) eklenerek hem miktarları artırılan istinaf ve temyiz parasal sınırlarının (HMK m. 341, 362) hem de senetle ispat sınırı (HMK m. 200), senede karşı tanıkla ispat yasağı sınırı (HMK. m. 201) ve temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınırların Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre her yıl tespit ve ilan edilecek yeniden değerleme oranında artırılması öngörülmüştür. 23.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:512) ile 2019 yılı için yeniden değerleme oranı %22,58 olarak tespit edilmiş ve ilan edilmiştir. Bu oran esas alınarak, 2020 yılı takvim başından itibaren Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 200, 201, 341, 362, 369. maddelerinde öngörülen parasal sınırların miktarları, aşağıdaki şekilde tespit edilmiş ve aşağıdaki tablo hazırlanmıştır.

       Senetle İspat Zorunluluğuna ve Senede Karşı Tanıkla İspat Yasağına İlişkin Parasal Sınır (HMK. m. 200, 201):

2019 yılı için senetle ispat zorunluluğu ve senede karşı tanıkla ispat yasağına ilişkin parasal sınır 3.660 TL olup, 512 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı için % 22,58 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2020 yılı için senetle ispat zorunluluğuna ve senede karşı tanıkla ispat yasağına ilişkin parasal sınır, 3.660 x % 22,58 = 826,428 + 3.660 = 4.486,428 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2020 yılı için 4.480 TL olarak belirlenmiştir.

İstinaf Sınırı (HMK m. 341):

2019 yılı için miktar ve değere bağlı olarak ilk derece mahkemesinde verilen kararın istinaf edilebilmesine ilişkin parasal sınır 4.400 TL olup, 512 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı için % 22,58 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2020 yılı için miktar ve değere bağlı olarak ilk derece mahkemesinde verilen kararın istinaf edilebilmesine ilişkin parasal sınır, 4.400 x % 22,58 = 993,52 + 4.400 = 5.393,52 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2020 yılı için 5.390 TL olarak belirlenmiştir.

 Temyiz Sınırı (HMK m. 362):

2019 yılı için istinaf sonrası temyiz sınırı 58.800 TL olup, 512 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı için % 22,58 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2020 yılı için istinaf sonrası temyiz edilebilirlik sınırı, 58.800 x % 22,58 = 13.277,04 + 58.800 = 72.077,04 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2020 yılı için 72.070 TL olarak belirlenmiştir.

       Temyizde Duruşma Sınırı (HMK m. 369):

2019 yılı için temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınır 88.210 TL olup, 512 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı için % 22,58 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2020 yılı için temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınır, 88.210 x % 22,58 = 19.917,818 + 88.210 = 108.127,818 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2020 yılı için 108.120 TL olarak belirlenmiştir.

 

HMK

01.10.2011- 02.12.2016

02.12.2016- 31.12.2016

2017 yılı

2018 yılı

2019 yılı

2020 yılı

Senetle ispat zorunluluğu ve seneden karşı tanıkla ispat yasağı sınırı

m. 200, 201

2.500 TL

2.500 TL

2.590 TL

2.960 TL

3.660 TL

4.480 TL

İstinaf  sınırı

m. 341

1.500 TL

3.000 TL

3.110 TL

3.560 TL

4.400 TL

5.390 TL

Temyiz sınırı

m. 362

25.000 TL

40.000 TL

41.530 TL

47.530 TL

58.800 TL

72.070 TL

Temyizde duruşma sınırı

m. 369

60.000 TL

60.000 TL

62.290 TL

71.300 TL

88.210 TL

108.120 TL

 

   B.  HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

18.7.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 450. maddesi ile tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak 6100 sayılı Kanun’un Geçici 3. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihte henüz göreve başlamamış olan Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlama tarihine kadar, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun temyize ilişkin hükümlerinin uygulanmaya devam edeceği belirtilmiştir. Bundan dolayı 1086 sayılı Kanun’un temyize ilişkin hükümleri ile temyizin devamı olarak kabul edilen karar düzeltme kanun yoluna ilişkin hükümleri 20.07.2016 tarihine yani Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlayana kadar hüküm verilmiş olan davalarda uygulanmaya devam edecektir. Bu kapsamda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun temyiz (HUMK m. 427), temyizde duruşma (HUMK m. 427 IV ve 438) ve karar düzeltmeye ilişkin parasal sınırları (HUMK m. 440), her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılmaya devam edecektir. Bu nedenle, Bölge Adliye Mahkemeleri’nin 20.07.2016 tarihinde göreve başlamasından evvel kanun yoluna başvurusu yapılmış veya 20.07.2016 tarihinden evvel karar verilmekle kanun yolu bakımından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanuna tabi olan yargılamalar bakımından parasal sınırların da artırılarak uygulanması gerekecektir.

Temyiz sınırı (HUMK m. 427):

 2019 yılı için temyiz sınırı 3.200 TL olup, 512 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı için % 22,58 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2020 yılı için temyiz sınırı, 3.200 x % 22,58 = 722,56 + 3.200 = 3.922,56 TL.’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2020 yılı için 3.920 TL olarak belirlenmiştir.

Temyizde duruşma sınırı (HUMK m. 427 f.4, 438):

2019 yılı için temyizde duruşma sınırı 32.920 TL olup, 512 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı için % 22,58 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2020 yılı için temyizde duruşma sınırı, 32.920 x % 22,58 = 7.433,336 + 32.920 = 40.353,336 TL.’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2020 yılı için 40.350 TL olarak belirlenmiştir.

Karar düzeltme sınırı (HUMK m. 440):

2019 yılı için karar düzeltme sınırı 19.680 TL olup, 512 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı için % 22,58 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2020 yılı için karar düzeltme sınırı, 19.680 x % 22,58 = 4.443,744 + 19.680 = 24.123,744 TL.’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2020 yılı için 24.120 TL olarak belirlenmiştir. (ANCAK, 5236 sayılı Kanunla 1086 sayılı Kanuna eklenen 4. maddede karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranının uygulanacağına ilişkin açık hüküm bulunmamaktadır. Yargıtay içtihatları ve uygulama ile karar düzeltme parasal sınırında yeniden değerleme oranına göre artış yapılmaktadır.)

Konu

HUMK

01.01.2016- 31.12.2016

2017 yılı

2018 yılı

2019 yılı

2020 yılı

Temyiz sınırı

m. 427

2.190 TL

2.270 TL

2.590 TL

3.200 TL

3.920 TL

Temyizde duruşma sınırı

m. 427,IV, m. 438

22.400 TL

23.250 TL

26.610 TL

32.920 TL

40.350 TL

Karar Düzeltme Sınırı

m.440

13.390 TL

13.900 TL

15.910 TL

19.680 TL

24.120 TL

 

C.  İCRA VE İFLÂS KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’na 4949 sayılı Kanun’un 102 maddesiyle getirilen Ek Madde 1 düzenlemesi ile Kanun’un 119, 226, 326 ve 363. maddelerinde yer alan parasal sınırların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre her yıl Maliye Bakanlığı tarafından tespit ve Resmi Gazete’de ilan edilecek yeniden değerleme oranına göre artırılacağı öngörülmüştür. Ayrıca, İcra ve İflâs Kanunu’na istinaf ve istinaf sonrası temyiz kanun yolu düzenlemesinin getirildiği 5531 sayılı Kanun’la (m.29) düzenlenen Geçici Madde 7 ile Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlayacağı tarihe kadar, 5311 sayılı Kanun değişikliğinden önceki temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Nitekim, Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlayana kadar da 2004 sayılı İİK.’nun pazarlık suretiyle satış sınırı (m.119), iflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı (m.226), fevkalade mühlete tabi olma sınırı (m.326) ile icra mahkemesi kararlarının temyiz sınırına (m.363) yeniden değerleme oranı üzerinden artırmalar yapılmıştır. 20.07.2016 tarihinde Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlamasıyla uygulama bulmaya başlayan istinaf kanun yolu bakımından Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından farklı parasal sınırların uygulanması üzerine 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 3. maddesi ile İcra ve İflâs Kanunu’nun 363. maddesinde yer alan 1.000 TL tutarındaki istinaf sınırı 7.000 TL’ye, 4. maddesi ile de İcra ve İflâs Kanunu’nun 364. maddesinde belirtilen istinaf sonrası temyiz sınırı olan 10.000 TL, 40.000 TL’ye yükseltilmiştir. Bu değişiklikler 6763 sayılı Kanun’un yayınlandığı 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak 6763 sayılı Kanun’da İcra ve İflâs Kanunu m. 364’te belirtilen miktarın yeniden değerleme oranına göre her takvim yılı başında artırılacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktaydı. 28.02.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve yayımlandığı gün yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun değişikliğinin 28.02.2019 itibarıyla 364. maddede belirtilen parasal sınır artırılmış ve bu miktarın aynı kanunla sevkedilen Ek madde 1 ile yeniden değerleme oranına göre artırılacağı öngörülmüştür. Mevcut yasal duruma göre İcra ve İflâs Kanunu’ndaki parasal sınırlar 2020 yılı için şu şekilde olacaktır.

 Pazarlık suretiyle satış sınırı (İİK m. 119):

2019 yılı için pazarlık suretiyle satış sınırı 4.560 TL olup, 512 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı için % 22,58 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2020 yılı için pazarlık suretiyle satış sınırı, 4.560 x % 22,58 = 1.029,648 + 4.560 = 5.589,648 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2020 yılı için 5.580 TL olarak belirlenmiştir.

 İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı (m.226):

2019 yılı için iflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı 9.260 TL olup, 512 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı için % 22,58 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2020 yılı için iflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı, 9.260 x % 22,58 = 2.090,908 + 9.260 = 11.350,908 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2020 yılı için 11.350 TL olarak belirlenmiştir.

 

Fevkalade mühlete tabi olma sınırı (m.326):

2019 yılı için fevkalade mühlete tabi olma sınırı 2.190 TL olup, 512 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı için % 22,58 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2020 yılı için fevkalade mühlete tabi olma sınırı, 2.190 x % 22,58 = 494,502 + 2.190 = 2.684,502 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2020 yılı için 2.680 TL olarak belirlenmiştir.

 İstinaf sınırı (m.363):

2019 yılı için istinaf sınırı 10.280 TL olup, 512 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı için % 22,58 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2020 yılı için istinaf sınırı, 10.280 x % 22,58 = 2.321,224 + 10.280 = 12.601,224 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2020 yılı için 12.600 TL olarak belirlenmiştir.

 Temyiz sınırı (m.364):

Bölge Adliye Mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde göreve başlamış olup, İcra ve İflâs Kanunu Geçici m. 7’ye göre 20.07.2016 tarihinden sonra verilen kararlar hakkında yeni kanun yolları (istinaf ve temyiz) uygulanacaktır. Bölge adliye mahkemelerinin kararlarının temyiz sınırı, İcra ve İflâs Kanunu m. 364’te 10.000 TL olarak belirlenmiş olup, buradaki parasal sınır, İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1’de bahsi geçen ve yeniden değerlendirmeye tabi olduğu belirtilen parasal sınırlar arasında sayılmamıştır. Dolayısıyla İcra ve İflâs Kanunu m. 364’teki parasal sınır, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlamasıyla uygulama bulmuştur. 10.000 TL olan bu parasal sınır, 02.12.2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 6763 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 40.000 TL’ye çıkarılmıştır. Kanun yayınlandığı gün yürürlüğe girdiğinden 02.12.2016 tarihi itibarıyla istinaf sonrası temyiz sınırı 40.000 TL olmuştur. 7165 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri tarafından verilen ve miktar veya değeri 58.800 TL’yi geçen nihai kararların temyiz sınırı 28.02.2019 tarihi itibarıyla 58.800 TL’ye çıkarılmış olup, aynı değişiklikle İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1’de m. 364’e atıf yapıldığından bahsi geçen parasal sınır 01.01.2020 tarihi itibarıyla yeniden değerleme oranına göre artırılacaktır. 31.12.2019 tarihinde temyiz sınırı 58.800 TL olup, 512 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı için % 22,58 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2020 yılı için temyiz sınırı, 58.800 x % 22,58 = 13.277,04 + 58.800 = 72.077,04 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2020 yılı için 72.070 TL olarak belirlenmiştir.

 Bölge Adliye Mahkemeleri Faaliyete Başlamadan Evvelki Temyiz sınırı (m.363):

Bölge Adliye Mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde göreve başlamış olup, İcra ve İflâs Kanunu Geçici m. 7’ye göre bu tarihten önce verilen nihai kararlar kesinleşinceye kadar, istinaf kanun yolu değişikliğinden önceki kanun yolları (temyiz ve karar düzeltme) uygulanacağından istinaf öncesi temyiz kanun yoluna ilişkin parasal sınırın da belirlenmesi gerekmektedir. 2017 yılı itibarıyla temyiz sınırı 6.550, 2018 yılı itibarıyla 7.490 TL ve 2019 yılı itibarıyla 9.260 TL’ydi. Bu parasal sınır, İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine uyarınca artırılacaktır. 23.12.2019 gün ve 30987 sayılı Resmi Gazetede ilân edilen Maliye Bakanlığı 512 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 22,58 yeniden değerleme oranına göre artırılacaktır. Buna göre, 2020 yılı için İcra ve İflâs Kanunu eski m. 363’teki temyiz sınırı 9.260 x % 22,58 = 2.090,908 + 9.260 = 11.350,908 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2020 yılı için 11.350 TL olarak belirlenmiştir.

 

İİK

01.01.2016- 02.12.2016

02.12.2016- 31.12.2016

2017 yılı

2018 yılı

2019 yılı

2020 yılı

Pazarlık suretiyle satış sınırı

m. 119

3.120 TL

3.120 TL

3.230 TL

3.690 TL

4.560 TL

5.580 TL

İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı

m. 226

6.310 TL

6.310 TL

6.550 TL

7.490 TL

9.260 TL

11.350 TL

Fevkalade mühlete tabi olma sınırı

m. 326

1.500 TL

1.500 TL

1.550 TL

1.770 TL

2.190 TL

2.680 TL

İstinaf sınırı

m. 363

2.190 TL

7.000 TL

7.260 TL

8.310 TL

10.280 TL

12.600 TL

Temyiz sınırı

m. 364

 

40.000 TL

40.000 TL

40.000 TL

40.000 TL

(28.02.2019-31.12.2019) tarihlerinde 58.800 TL

72.070 TL

Temyiz sınırı (İstinaf kanun yolu öncesi uygulanan kanun yolu bakımından)

m. 363

6.310 TL

6.310 TL

6.550 TL

7.490 TL

9.260 TL

11.350 TL

 

 D.  İŞ MAHKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun (RG, 25.10.2017, Sayı:30221) 10. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 7. maddesinin 3. fıkrası ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun kanun yollarına ilişkin hükümlerinin iş mahkemelerince verilen kararlar hakkında da uygulanacağı belirtilmiştir. Bu nedenle Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 341 ve 362. maddelerindeki istinaf ve temyize ilişkin parasal sınırlar iş mahkemesi kararları bakımından da uygulanacaktır.

İş Mah. K.

20.07.2016- 02.12.2016

02.12.2016- 31.12.2016

01.01.2017- 25.10.2017

25.10.2017- 31.12.2017

2018 yılı

2019 yılı

2020 yılı

İstinaf sınırı (m.7)

1.000 TL

3.000 TL

3.110 TL

3.110 TL

3.560 TL

4.400 TL

5.390 TL

Temyiz sınırı (m.7)

5.000 TL

40.000 TL

41.530 TL

41.530 TL

47.530 TL

58.800 TL

72.070 TL

 

                                                                     (2019 Yılı)

PARASAL SINIRLAR TABLOSU 

A. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

04.02.2011 tarihli 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun m. 450 düzenlemesi ile 18.06.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte tümüyle yürürlükten kaldırıldığından (bu kapsama, 5236 sayılı Kanunun 19. maddesi ile eklenen Ek Madde 4 de dâhil olduğundan) ve bu hususta ayrı bir düzenleme öngörülmediğinden her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki parasal sınırlar için uygulanmamaktaydı.  Ancak 02.12.2016 tarihli 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayınmlanan 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 40. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 341. maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrasında yer alan 1.500 TL tutarındaki istinaf sınırı 3.000 TL’ye, 41. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 362. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan 25.000 TL tutarındaki temyiz sınırı 40.000 TL’ye yükseltilmiştir. Bu artışlar, 6763 sayılı Kanun’un yayınlandığı 02.12.2016 tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6763 sayılı Kanun’un 44. maddesi ile de 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na ek madde (Ek Madde 1) eklenerek hem miktarları artırılan istinaf ve temyiz parasal sınırlarının (HMK m. 341, 362) hem de senetle ispat sınırı (HMK m. 200), senede karşı tanıkla ispat yasağı sınırı (HMK. m. 201) ve temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınırların Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre her yıl tespit ve ilan edilecek yeniden değerleme oranında artırılması öngörülmüştür. 30.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:503) ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı %23,73 olarak tespit edilmiş ve ilan edilmiştir. Bu oran esas alınarak, 2019 yılı takvim başından itibaren Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 200, 201, 341, 362, 369. maddelerinde öngörülen parasal sınırların miktarları, aşağıdaki şekilde tespit edilmiş ve aşağıdaki tablo hazırlanmıştır.

Senetle İspat Zorunluluğuna ve Senede Karşı Tanıkla İspat Yasağına İlişkin Parasal Sınır (HMK. m. 200, 201):

2018 yılı için senetle ispat zorunluluğu ve senede karşı tanıkla ispat yasağına ilişkin parasal sınır 2.960 TL olup, 503 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı için % 23,73 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2019 yılı için senetle ispat zorunluluğuna ve senede karşı tanıkla ispat yasağına ilişkin parasal sınır, 2.960 x % 23,73 = 702,408 + 2.960 = 3.662,408 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2019 yılı için 3.660 TL olarak belirlenmiştir. 

İstinaf Sınırı (HMK m. 341):

2018 yılı için miktar ve değere bağlı olarak ilk derece mahkemesinde verilen kararın istinaf edilebilmesine ilişkin parasal sınır 3.560 TL olup, 503 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı için % 23,73 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2019 yılı için miktar ve değere bağlı olarak ilk derece mahkemesinde verilen kararın istinaf edilebilmesine ilişkin parasal sınır, 3.560 x % 23,73 = 844,788 + 3.560 = 4.404,788 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2019 yılı için 4.400 TL olarak belirlenmiştir. 

Temyiz Sınırı (HMK m. 362):

2018 yılı için istinaf sonrası temyiz sınırı 47.530 TL olup, 503 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı için % 23,73 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2019 yılı için istinaf sonrası temyiz edilebilirlik sınırı, 47.530 x % 23,73 = 11.278,869 + 47.530 = 58.808,869 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2019 yılı için 58.800 TL olarak belirlenmiştir.

Temyizde Duruşma Sınırı (HMK m. 369):

2018 yılı için temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınır 71.300 TL olup, 503 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı için % 23,73 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2019 yılı için temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınır, 71.300 x % 23,73 = 16.919,49 + 71.300 = 88.219,49 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2019 yılı için 88.210 TL olarak belirlenmiştir. 

 

HMK

01.10.2011- 02.12.2016

02.12.2016- 31.12.2016

2017 yılı

2018 yılı

2019 yılı

Senetle ispat zorunluluğu ve seneden karşı tanıkla ispat yasağı sınırı

m. 200, 201

2.500 TL

2.500 TL

2.590 TL

2.960 TL

3.660 TL

İstinaf  sınırı

m. 341

1.500 TL

3.000 TL

3.110 TL

3.560 TL

4.400 TL

Temyiz sınırı

m. 362

25.000 TL

40.000 TL

41.530 TL

47.530 TL

58.800 TL

Temyizde duruşma sınırı

m. 369

60.000 TL

60.000 TL

62.290 TL

71.300 TL

88.210 

B.   HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

18.7.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 450. maddesi ile tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak 6100 sayılı Kanun’un Geçici 3. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihte henüz göreve başlamamış olan Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlama tarihine kadar, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun temyize ilişkin hükümlerinin uygulanmaya devam edeceği belirtilmiştir. Bundan dolayı 1086 sayılı Kanun’un temyize ilişkin hükümler ile temyizin devamı olarak kabul edilen karar düzeltme kanun yoluna ilişkin hükümleri 20.07.2016 tarihinde Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlayana kadar hüküm verilmiş olan davalarda uygulanmaya devam edecektir. Bu kapsamda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun temyiz (HUMK m. 427), temyizde duruşma (HUMK m. 427 IV ve 438) ve karar düzeltmeye ilişkin parasal sınırları (HUMK m. 440), her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılmaya devam edecektir. Bu nedenle, Bölge Adliye Mahkemeleri’nin 20.07.2016 tarihinde göreve başlamasından evvel kanun yoluna başvurusu yapılmış veya 20.07.2016 tarihinden evvel karar verilmekle kanun yolu bakımından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanuna tabi olan yargılamalar bakımından parasal sınırların da artırılarak uygulanması gerekecektir.

Temyiz sınırı (HUMK m. 427):

2018 yılı için temyiz sınırı 2.590 TL olup, 503 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı için % 23,73 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2019 yılı için temyiz sınırı, 2.590 x % 23,73 = 614,607 + 2.590 = 3.204,607 TL.’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2019 yılı için 3.200 TL olarak belirlenmiştir.

Temyizde duruşma sınırı (HUMK m. 427 f.4, 438):

2018 yılı için temyizde duruşma sınırı 26.610 TL olup, 503 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı için % 23,73 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2019 yılı için temyizde duruşma sınırı, 26.610 x % 23,73 = 6.314,553 + 26.610 = 32.924,553 TL.’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2019 yılı için 32.920 TL olarak belirlenmiştir.

Karar düzeltme sınırı (HUMK m. 440):

2018 yılı için karar düzeltme sınırı 15.910 TL olup, 503 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı için % 23,73 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2019 yılı için karar düzeltme sınırı, 15.910 x % 23,73 = 3.775,443 + 15.910 = 19.685,443 TL.’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2019 yılı için 19.680 TL olarak belirlenmiştir. (ANCAK, 5236 sayılı Kanunla 1086 sayılı Kanuna eklenen 4. Maddede karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranının uygulanacağına ilişkin açık hüküm bulunmamaktadır. Yargıtay içtihatları ve uygulama ile karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranına göre artış yapılmaktadır.) 

Konu

HUMK

01.01.2016- 31.12.2016

2017 yılı

2018 yılı

2019 yılı

Temyiz sınırı

m. 427

2.190 TL

2.270 TL

2.590 TL

3.200 TL

Temyizde duruşma sınırı

m. 427,IV, m. 438

22.400 TL

23.250 TL

26.610 TL

32.920 TL

Karar Düzeltme Sınırı

m.440

13.390 TL

13.900 TL

15.910 TL

19.680 

 C.   İCRA VE İFLÂS KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’na 4949 sayılı Kanun’un 102 maddesiyle getirilen Ek Madde 1 düzenlemesi ile Kanun’un 119, 226, 326 ve 363. maddelerinde yer alan parasal sınırların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre her yıl Maliye Bakanlığı tarafından tespit ve Resmi Gazete’de ilan edilecek yeniden değerleme oranına göre artırılacağı öngörülmüştür. Ayrıca, İcra ve İflâs Kanunu’na istinaf ve istinaf sonrası temyiz kanun yolu düzenlemesinin getirildiği 5531 sayılı Kanun’la (m.29) düzenlenen Geçici Madde 7 ile, Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlayacağı tarihe kadar, 5311 sayılı Kanun’dan önce yapılan değişiklikten önceki temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Nitekim, Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlayana kadar da 2004 sayılı İİK.’nun pazarlık suretiyle satış sınırı (m.119), İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı (m.226), fevkalade mühlete tabi olma sınırı (m.326) ile icra mahkemesi kararlarının temyiz sınırına (m.363) yeniden değerleme oranı üzerinden artırmalar yapılmıştır. 20.07.2016 tarihinde Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlamasıyla uygulama bulmaya başlayan istinaf kanun yolu bakımından Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından farklı parasal sınırların uygulanması üzerine 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 3. maddesi ile İcra ve İflâs Kanunu’nun 363. maddesinde yer alan 1.000 TL tutarındaki istinaf sınırı 7.000 TL’ye, 4. maddesi ile de İcra ve İflâs Kanunu’nun 364. maddesinde belirtilen istinaf sonrası temyiz sınırı olan 10.000 TL, 40.000 TL’ye yükseltilmiştir. Bu değişiklikler 6763 sayılı Kanun’un yayınlandığı 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak 6763 sayılı Kanun’da İcra ve İflâs Kanunu m. 363 ve 364’te belirtilen oranların yeniden değerleme oranına bağlı olarak her yıl takvim başında artırılacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, Bölge Adliye Mahkemeleri bakımından uygulamada özellikle 363. maddede belirtilen parasal sınırın belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin farklılıkların görülmesi yine muhtemeldir. Bunun nedeni de 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1’de bahsi geçen parasal sınırlara ilişkin maddeler arasında bulunan 363. maddenin istinaf değişikliğine hitap edip etmediğinin belirsiz ve 6763 sayılı Kanunda İcra ve İflâs Kanunu için artışa ilişkin bir düzenlemenin yapılmamış olmasıdır. Mevcut yasal duruma göre İcra ve İflâs Kanunu’ndaki parasal sınırlar 2019 için şu şekilde olacaktır. 

Pazarlık suretiyle satış sınırı (İİK m. 119):

2018 yılı için pazarlık suretiyle satış sınırı 3.690 TL olup, 503 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı için % 23,73 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2019 yılı için pazarlık suretiyle satış sınırı, 3.690 x % 23,73 = 875,637 + 3.690 = 4.565,637 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2019 yılı için 4.560 TL olarak belirlenmiştir. 

İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı (m.226):

2018 yılı için iflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı 7.490 TL olup, 503 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı için % 23,73 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2019 yılı için iflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı, 7.490 x % 23,73 = 1.777,377 + 7.490 = 9.267,377 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2019 yılı için 9.260 TL olarak belirlenmiştir.

Fevkalade mühlete tabi olma sınırı (m.326):

2018 yılı için fevkalade mühlete tabi olma sınırı 1.770 TL olup, 503 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı için % 23,73 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2019 yılı için fevkalade mühlete tabi olma sınırı, 1.770 x % 23,73 = 420,021 + 1.770 = 2.190,021 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2019 yılı için 2.190 TL olarak belirlenmiştir. 

İstinaf sınırı (m.363):

2018 yılı için istinaf sınırı 8.310 TL olup, 503 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı için % 23,73 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2019 yılı için istinaf sınırı, 8.310 x % 23,73 = 1.971,963 + 8.310 = 10.281,963 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2019 yılı için 10.280 TL olarak belirlenmiştir. 

Temyiz sınırı (m.364):

Bölge Adliye Mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde göreve başlamış olup, İcra ve İflâs Kanunu Geçici m. 7’ye göre 20.97.2016 tarihinden sonra verilen kararlar hakkında yeni kanun yolları (istinaf ve temyiz) uygulanacaktır. Bölge adliye mahkemelerinin kararlarının temyiz sınırı, İcra ve İflâs Kanunu m. 364’te 10.000 TL olarak belirlenmiş olup, buradaki parasal sınır, İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1’de bahsi geçen ve yeniden değerlendirmeye tabi olduğu belirtilen parasal sınırlar arasında sayılmamıştır. Dolayısıyla İcra ve İflâs Kanunu m. 364’teki parasal sınır, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlamasıyla uygulama bulmuştur. 10.000 TL olan bu parasal sınır, 02.12.2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6763 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 40.000 TL’ye çıkarılmıştır. Kanun yayınlandığı gün yürürlüğe girdiğinden 02.12.2016 tarihi itibarıyla istinaf sonrası temyiz sınırı 40.000’dır. İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1’de m. 364’e atıf yapılmadığından, bahsi geçen parasal sınır artırılamayacaktır[1]. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2017, 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılı için de için 40.000 TL’dir. 

Bölge Adliye Mahkemeleri Göreve Başlamadan Evvelki Temyiz sınırı (m.363):

Bölge Adliye Mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde göreve başlamış olup, İcra ve İflâs Kanunu Geçici m. 7’ye göre bu tarihten önce verilen nihai kararlar kesinleşinceye kadar, istinaf kanun yolu değişikliğinden önceki kanun yolları (temyiz ve karar düzeltme) uygulanacağından istinaf öncesi temyiz kanun yoluna ilişkin parasal sınırın da belirlenmesi gerekmektedir. 2017 yılı itibarıyla temyiz sınırı 6.550, 2018 yılı itibarıyla 7.490 TL’ydi. Bu parasal sınır, İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine uyarınca artırılacaktır. 30.11.2018 gün ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı 503 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 23,73 yeniden değerleme oranına göre bu parasal sınır artırılacaktır. Buna göre, 2019 yılı için İcra ve İflâs Kanunu m. 363’teki temyiz sınırı 7.490 x % 23,73 = 1.777,377 + 7.490 = 9.267,377 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2019 yılı için 9.260 TL olarak belirlenmiştir.

 

İİK

01.01.2016- 02.12.2016

02.12.2016- 31.12.2016

2017 yılı

2018 yılı

2019 yılı

Pazarlık suretiyle satış sınırı

m. 119

3.120 TL

3.120 TL

3.230 TL

3.690 TL

4.560 TL

İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı

m. 226

6.310 TL

6.310 TL

6.550 TL

7.490 TL

9.260 TL

Fevkalade mühlete tabi olma sınırı

m. 326

1.500 TL

1.500 TL

1.550 TL

1.770 TL

2.190 TL

İstinaf sınırı

m. 363

2.190 TL

7.000 TL

7.260 TL

8.310 TL

10.280 TL

Temyiz sınırı

m. 364

 

40.000 TL

40.000 TL

40.000 TL

58.800[3] TL

Temyiz sınırı (İstinaf kanun yolu öncesi uygulanan kanun yolu bakımından)

m. 363

6.310 TL

6.310 TL

6.550 TL

7.490 TL

9.260 

 

D.   İŞ MAHKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun (RG, 25.10.2017, Sayı:30221) 10. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 7. maddesinin 3. fıkrası ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun kanun yollarına ilişkin hükümlerinin iş mahkemelerince verilen kararlar hakkında da uygulanacağı belirtilmiştir. Bu nedenle Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 341, 362. maddelerindeki istinaf ve temyize ilişkin parasal sınırlar iş mahkemesi kararları bakımından da uygulanacaktır.

İş Mah. K.

20.07.2016- 02.12.2016

02.12.2016- 31.12.2016

01.01.2017- 25.10.2017

25.10.2017- 31.12.2017

2018 yılı

2019 yılı

İstinaf sınırı (m.7)

1.000 TL

3.000 TL

3.110 TL

3.110 TL

3.560 TL

4.400 TL

Temyiz sınırı (m.7)

5.000 TL

40.000 TL

41.530 TL

41.530 TL

47.530 TL

58.800 TL

 

(2018 Yılı)

PARASAL SINIRLAR TABLOSU

A. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SI­NIRLAR VE TABLOSU

04.02.2011 tarihli 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanu­nu’nun m. 450 düzenlemesi ile 18.06.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte tümüyle yürürlükten kaldırıldığından (bu kapsama, 5236 sayılı Kanunun 19. maddesi ile eklenen Ek Madde 4 de dâhil olduğundan) ve bu hususta ayrı bir düzenleme öngörülmedi­ğinden her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Ka­nunu’nun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranı, Hukuk Muhakemeleri Kanu­nu’ndaki parasal sınırlar için uygulanmamaktaydı. Ancak 02.12.2016 tarihli 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanu­nu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 40. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 341. maddesinin ikinci, üçüncü ve dördün­cü fıkrasında yer alan 1.500 TL tutarındaki istinaf sınırı 3.000 TL’ye, 41. mad­desi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 362. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan 25.000 TL tutarındaki temyiz sınırı 40.000 TL’ye yüksel­tilmiştir. Bu artışlar, 6763 sayılı Kanun’un yayınlandığı 02.12.2016 tarih itiba­rıyla yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınla­nan 6763 sayılı Kanun’un 44. maddesi ile de 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na ek madde (Ek Madde 1) eklenerek hem miktarları artırılan istinaf ve temyiz parasal sınırlarının (HMK m. 341, 362) hem de senetle ispat sınırı (HMK m. 200), senede karşı tanıkla ispat yasağı sınırı (HMK. m. 201) ve tem­yizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınırların Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre her yıl tespit ve ilan edilecek yeniden değerleme oranında artırılması öngörülmüştür. 11.11.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayın­lanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:484) ile 2017 yılı için yeni­den değerleme oranı %14,47 olarak tespit edilmiş ve ilan edilmiştir. Bu oran esas alınarak, 2018 yılı takvim başından itibaren Hukuk Muhakemeleri Kanu­nu’nun 200, 201, 341, 362, 369. maddelerinde öngörülen parasal sınırların mik­tarları, aşağıdaki şekilde tespit edilmiş ve tablo şeklinde hazırlanmıştır.

Senetle İspat Zorunluluğuna ve Senede Karşı Tanıkla İspat Yasağına İlişkin Parasal Sınır (HMK. m. 200, 201):

2017 yılı için senetle ispat zorunluluğu ve senede karşı tanıkla ispat ya­sağına ilişkin parasal sınır 2.590 TL olup, 484 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için % 14,47 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu du­rumda 2018 yılı için senetle ispat zorunluluğuna ve senede karşı tanıkla ispat yasağına ilişkin parasal sınır, 2.590 x % 14,47 = 374,773 + 2.595 = 2.964,773 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme ora­nı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımları­nın dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2018 yılı için 2.960 TL olarak belirlenmiştir. 

İstinaf Sınırı (HMK m. 341):

2017 yılı için miktar ve değere bağlı olarak ilk derece mahkemesinde ve­rilen kararın istinaf edilebilmesine ilişkin parasal sınır 3.110 TL olup, 484 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için % 14,47 oranında artırıla­rak uygulanacaktır. Şu durumda 2018 yılı için miktar ve değere bağlı olarak ilk derece mahkemesinde verilen kararın istinaf edilebilmesine ilişkin parasal sınır, 3.110 x % 14,47 = 450,017 + 3.110 = 3.560,017 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2018 yılı için 3.560 TL olarak belirlenmiştir.

Temyiz Sınırı (HMK m. 362):

2017 yılı için istinaf sonrası temyiz sınırı 41.530 TL olup, 484 nolu Ver­gi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için % 14,47 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2018 yılı için istinaf sonrası temyiz edilebilirlik sınırı, 41.530 x % 14,47 = 6.009,391 + 41.530 = 47.539,391 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulana­rak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2018 yılı için 47.530 TL olarak belirlenmiştir.

Temyizde Duruşma Sınırı (HMK m. 369):

2017 yılı için temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınır 62.290 TL olup, 484 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için % 14,47 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2018 yılı için temyizde du­ruşma yapılmasına ilişkin parasal sınır, 62.290 x % 14,47 = 9.013,363 + 41.530 = 71.303,363 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Ka­nunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeni­den değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, madde­deki parasal sınır, 2018 yılı için 71.300 TL olarak belirlenmiştir. 

 

HMK

01.10.2011- 02.12.2016

02.12.2016- 31.12.2016

2017 yılı

2018 yılı

Senetle ispat zo­runlulu­ğu ve seneden karşı tanıkla ispat ya­sağı sınırı

m. 200, 201

2.500 TL

2.500 TL

2.590 TL

2.960 TL

İstinaf sınırı

m. 341

1.500 TL

3.000 TL

3.110 TL

3.560 TL

Temyiz sınırı

m. 362

25.000 TL

40.000 TL

41.530 TL

47.530 TL

Temyizde duruşma sınırı

m. 369

60.000 TL

60.000 TL

62.290 TL

71.300 TL

B. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

18.7.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 450. maddesi ile tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak 6100 sayılı Kanun’un Geçici 3. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği ta­rihte henüz göreve başlamamış olan Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlama tarihine kadar, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun temyize iliş­kin hükümlerinin uygulanmaya devam edeceği belirtilmiştir. Bundan dolayı 1086 sayılı Kanun’un temyize ilişkin hükümler ile temyizin devamı olarak ka­bul edilen karar düzeltme kanun yoluna ilişkin hükümleri 20.07.2016 tarihinde Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlayana kadar hüküm verilmiş olan dava­larda uygulanmaya devam edecektir. Bu kapsamda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun temyiz (HUMK m. 427), temyizde duruşma (HUMK m. 427 IV ve 438) ve karar düzeltmeye ilişkin parasal sınırları (HUMK m. 440), her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılmaya devam edecektir. Bu nedenle, Bölge Adliye Mahkemeleri’nin 20.07.2016 tarihinde göreve başlamasından evvel kanun yoluna başvurusu yapılmış veya 20.07.2016 tarihinden evvel karar verilmekle kanun yolu bakımından Hukuk Usulü Muha­kemeleri Kanuna tabi olan yargılamalar bakımından parasal sınırların da artırı­larak uygulanması gerekecektir.

Temyiz sınırı (HUMK m. 427):

2017 yılı için temyiz sınırı 2.270 TL olup, 484 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için % 14,47 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2018 yılı için temyiz sınırı, 2.270 x % 14,47 = 328,469 + 2.270 = 2.598,469 TL.’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2018 yılı için 2.590 TL olarak belirlenmiştir.

Temyizde duruşma sınırı (HUMK m. 427 f.4, 438):

2017 yılı için temyizde duruşma sınırı 23.250 TL olup, 484 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için % 14,47 oranında artırılarak uy­gulanacaktır. Şu durumda 2018 yılı için temyizde duruşma sınırı, 23.250 x % 14,47 = 3.364,275 + 23.250 = 26.614,275 TL.’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2018 yılı için 26.610 TL olarak belirlenmiştir.

Karar düzeltme sınırı (HUMK m. 440):

2017 yılı için karar düzeltme sınırı 13.900 TL olup, 484 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için % 14,47 oranında artırılarak uygulana­caktır. Şu durumda 2018 yılı için karar düzeltme sınırı, 13.900 x % 14,47 = 2.011,33 + 13.900 = 15.911,33 TL.’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüş­tür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2018 yılı için 15.910 TL olarak belir­lenmiştir. (ANCAK, 5236 sayılı Kanunla 1086 sayılı Kanuna eklenen 4. maddede karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranının uy­gulanacağına ilişkin açık hüküm bulunmamaktadır. Yargıtay içtihatları ve uygulama ile karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranına göre artış yapılmaktadır.)

Konu

HUMK

01.01.2016- 31.12.2016

2017 yılı

2018 yılı

Temyiz sınırı

m. 427

2.190 TL

2.270 TL

2.590 TL

Temyizde duruşma sı­nırı

m. 427,IV, m. 438

22.400 TL

23.250 TL

26.610 TL

Karar Dü­zeltme Sınırı

m.440

13.390 TL

13.900 TL

15.910 TL

C.İCRA VE İFLÂS KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’na 4949 sayılı Kanun’un 102 maddesiy­le getirilen Ek Madde 1 düzenlemesi ile Kanun’un 119, 226, 326 ve 363. mad­delerinde yer alan parasal sınırların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun müker­rer 298. maddesine göre her yıl Maliye Bakanlığı tarafından tespit ve Resmi Gazete’de ilan edilecek yeniden değerleme oranına göre artırılacağı öngörül­müştür. Ayrıca, İcra ve İflâs Kanunu’na istinaf ve istinaf sonrası temyiz kanun yolu düzenlemesinin getirildiği 5531 sayılı Kanun’la (m.29) düzenlenen Geçici Madde 7 ile, Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlayacağı tarihe kadar, 5311 sayılı Kanun’dan önce yapılan değişiklikten önceki temyiz ve karar dü­zeltmeye ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Nitekim, Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlayana kadar da 2004 sayılı İİK.’nun pazarlık suretiyle satış sınırı (m.119), İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı (m.226), fevkalade mühlete tabi olma sınırı (m.326) ile icra mahkemesi kararlarının temyiz sınırına (m.363) yeniden değerleme oranı üzerinden artırmalar yapıl­mıştır. 20.07.2016 tarihinde Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlamasıy­la uygulama bulmaya başlayan istinaf kanun yolu bakımından Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından farklı parasal sınırların uygulanması üzerine 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 3. madde­si ile İcra ve İflâs Kanunu’nun 363. maddesinde yer alan 1.000 TL tutarındaki istinaf sınırı 7.000 TL’ye, 4. maddesi ile de İcra ve İflâs Kanunu’nun 364. maddesinde belirtilen istinaf sonrası temyiz sınırı olan 10.000 TL, 40.000 TL’ye yükseltilmiştir. Bu değişiklikler 6763 sayılı Kanun’un yayınlandığı 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak 6763 sayılı Kanun’da İcra ve İflâs Kanunu m. 363 ve 364’te belirtilen oranların yeniden değerleme oranına bağlı olarak her yıl takvim başında artırılacağına ilişkin bir hüküm bulunma­maktadır. Bu nedenle, Bölge Adliye Mahkemeleri bakımından uygulamada özellikle 363. maddede belirtilen parasal sınırın belirlenmesine ve uygulanma­sına ilişkin farklılıkların görülmesi yine muhtemeldir. Bunun nedeni de 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1’de bahsi geçen parasal sınırlara ilişkin maddeler arasında bulunan 363. maddenin istinaf değişikliğine hitap edip et­mediği ve 6763 sayılı Kanunda İcra ve İflâs Kanunu için artışa ilişkin bir dü­zenlemenin yapılmamış olmasıdır. Mevcut yasal duruma göre İcra ve İflâs Ka­nunu’ndaki parasal sınırlar 2018 için şu şekilde olacaktır.

Pazarlık suretiyle satış sınırı (İİK m. 119):

2017 yılı için pazarlık suretiyle satış sınırı 3.230 TL olup, 484 nolu Ver­gi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için % 14,47 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2018 yılı için pazarlık suretiyle satış sınırı, 3.230 x % 14,47 = 467,381 + 3.230 = 3.697,381 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, madde­deki parasal sınır 2018 yılı için 3.690 TL olarak belirlenmiştir.

İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı (m.226):

2017 yılı için iflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı 6.550 TL olup, 484 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için % 14,47 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2018 yılı için iflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı, 6.550 x % 14,47 = 947,785 + 6.550 = 7.497,785 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarın­ca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belir­lenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2018 yılı için 7.490 TL olarak belirlenmiştir.

Fevkalade mühlete tabi olma sınırı (m.326):

2017 yılı için fevkalade mühlete tabi olma sınırı 1.550 TL olup, 484 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için % 14,47 oranında artırıla­rak uygulanacaktır. Şu durumda 2018 yılı için fevkalade mühlete tabi olma sınırı, 1.550 x % 14,47 = 224,285 + 1.550 = 1.774,285 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itiba­ren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırla­rın on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2018 yılı için 1.770 TL olarak belirlenmiştir.

İstinaf sınırı (m.363):

2017 yılı için istinaf sınırı 7.260 TL olup, 484 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için % 14,47 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2018 yılı için istinaf sınırı, 7.260 x % 14,47 = 1.050,522 + 7.260 = 8.310,522 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarın­ca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belir­lenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2018 yılı için 8.310 TL olarak belirlenmiştir.

Temyiz sınırı (m.364):

Bölge Adliye Mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde göreve başlamış olup, İcra ve İflâs Kanunu Geçici m. 7’ye göre 20.97.2016 tarihinden sonra verilen kararlar hakkında yeni kanun yolları (istinaf ve temyiz) uygulanacaktır. Bölge adliye mahkemelerinin kararlarının temyiz sınırı, İcra ve İflâs Kanunu m. 364’te 10.000 TL olarak belirlenmiş olup, buradaki parasal sınır, İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1’de bahsi geçen ve yeniden değerlendirmeye tabi olduğu belirtilen parasal sınırlar arasında sayılmamıştır. Dolayısıyla İcra ve İflâs Ka­nunu m. 364’teki parasal sınır, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama­sıyla uygulama bulmuştur. 10.000 TL olan bu parasal sınır, 02.12.2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 6763 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 40.000 TL’ye çıkarılmıştır. Kanun yayınlandığı gün yürürlüğe girdiğinden 02.12.2016 tarihi itibarıyla istinaf sonrası temyiz sınırı 40.000’dır. İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1’de m. 364’e atıf yapılmadığından, bahsi geçen parasal sınır artırılamayacaktır[1]. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2017 yılı olduğu gibi 2018 yılı için de için 40.000 TL’dir.

Bölge Adliye Mahkemeleri Göreve Başlamadan Evvelki Temyiz Sını­rı (m.363):

Bölge Adliye Mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde göreve başlamış olup, İcra ve İflâs Kanunu Geçici m. 7’ye göre bu tarihten önce verilen nihai kararlar kesinleşinceye kadar, istinaf kanun yolu değişikliğinden önceki kanun yolları (temyiz ve karar düzeltme) uygulanacağından istinaf öncesi temyiz kanun yo­luna ilişkin parasal sınırın da belirlenmesi gerekmektedir. 2017 yılı itibarıyla temyiz sınırı 6.550 TL’ydi. Bu parasal sınır, İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine uyarınca artırılacaktır. 11.11.2017 gün ve 30237 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Ma­liye Bakanlığı 484 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 14,47 yeniden değerleme oranına göre bu parasal sınır artırılacaktır. Buna göre, 2018 yılı için İcra ve İflâs Kanunu m. 363’teki temyiz sınırı 6.550 x % 14,47 = 947,785 + 6.550 = 7.497,785 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme ora­nı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on lirayı aşmayan kısımlarının dik­kate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2018 yılı için 7.490 TL olarak belirlenmiştir. 

 

İİK

01.01.2016- 02.12.2016

02.12.2016- 31.12.2016

2017 yılı

2018 yılı

Pazarlık suretiyle satış sınırı

m. 119

3.120 TL

3.120 TL

3.230 TL

3.690 TL

İflâs idare­sinin sulh olma ve tahkim yapma sını­rı

m. 226

6.310 TL

6.310 TL

6.550 TL

7.490 TL

 

Fevkalade mühlete tabi olma sınırı

m. 326

1.500 TL

1.500 TL

1.550 TL

1.770 TL

İstinaf sını­rı

m. 363

2.190 TL

7.000 TL

7.260 TL

8.310 TL

Temyiz sınırı

m. 364

 

40.000 TL

40.000 TL

40.000 TL

Temyiz sınırı (İsti­naf kanun yolu öncesi uygulanan kanun yolu bakımın­dan)

m. 363

6.310 TL

6.310 TL

6.550 TL

7.490 TL

 D. İŞ MAHKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIR­LAR VE TABLOSU

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanu­nu’nun (RG, 25.10.2017, Sayı:30221) 10. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış­tır. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 7. maddesinin 3. fıkrası ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun kanun yollarına ilişkin hükümlerinin iş mahkemelerince verilen kararlar hakkında da uygulanacağı belirtilmiş olup, bu düzenleme yayımlanmakla yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle 2017 ve 2018 yılı iş mahkemesi kararları bakımından parasal sınır, Hukuk Muhakemeleri Kanununa uygun olarak yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulama bulacaktır. 

 

İş Mah. K.

20.07.2016- 02.12.2016

02.12.2016- 31.12.2016

01.01.2017- 25.10.2017

25.10.2017- 31.12.2017

2018 yılı

İstinaf sınırı

m. 7

1.000 TL

3.000 TL

3.110 TL

3.110 TL

3.560 TL

Temyiz sınırı

m. 7

5.000 TL

40.000 TL

41.530 TL

41.530 TL

47.530 TL

 

(2017 Yılı)

PARASAL SINIRLAR TABLOSU 

A.HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SI­NIRLAR VE TABLOSU

04.02.2011 tarihli 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanu­nu’nun m. 450 düzenlemesi ile 18.06.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte tümüyle yürürlükten kaldırıldığından (bu kapsama, 5236 sayılı Kanunun 19. maddesi ile eklenen Ek Madde 4 de dâhil olduğundan) ve bu hususta ayrı bir düzenleme öngörülmedi­ğinden her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Ka­nunu’nun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranı, Hukuk Muhakemeleri Kanu­nu’ndaki parasal sınırlar için uygulanmamaktaydı. Ancak 02.12.2016 tarihli 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanu­nu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 40. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 341. maddesinin ikinci, üçüncü ve dördün­cü fıkrasında yer alan 1.500 TL tutarındaki istinaf sınırı 3.000 TL’ye, 41. mad­desi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 362. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan 25.000 TL tutarındaki temyiz sınırı 40.000 TL’ye yüksel­tilmiştir. Bu artışlar, 6763 sayılı Kanun’un yayınlandığı 02.12.2016 tarih itiba­rıyla yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınla­nan 6763 sayılı Kanun’un 44. maddesi ile de 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na ek madde (Ek Madde 1) eklenerek hem miktarları artırılan istinaf ve temyiz parasal sınırlarının (HMK m. 341, 362) hem de senetle ispat sınırı (HMK m. 200), senede karşı tanıkla ispat yasağı sınırı (HMK. m. 201) ve tem­yizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınırların Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre her yıl tespit edilecek ve ilan edilecek yeniden değerleme oranında artırılması öngörülmüştür. 11.11.2016 tarihli Resmi Gaze­te’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:474) ve 27.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 olarak tespit edilmiş ve ilan edilmiştir. Bu oran esas alınarak, 2017 yılı takvim başından itibaren Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 200, 201, 341, 362, 369. maddelerinde öngörülen parasal sınırların miktarları, aşağıdaki şekilde tespit edilmiş ve tablo şeklinde hazırlanmıştır.

Senetle İspat Zorunluluğuna ve Senede Karşı Tanıkla İspat Yasağına İlişkin Parasal Sınır (HMK. m. 200, 201):

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihin­den itibaren senetle ispat zorunluluğu ve senede karşı tanıkla ispat yasağına ilişkin parasal sınır 2.500 TL iken, 24.11.2016 kabul tarihli ve 6763 sayılı Ka­nun’un 44. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen parasal sınırların artırılmasına başlıklı Ek Madde 1 uyarınca, 11.11.2016 gün ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı 474 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 3,83 yeniden değerleme ora­nında artırılmıştır. Buna göre, 2017 yılı için senetle ispat zorunluluğu ve senede karşı tanıkla ispat yasağına ilişkin parasal sınır 2.500 x % 3,83 = 95,75 + 2.500 = 2.595,75 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanu­nu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınır on Türk lirasını aşma­yan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2017 yılı için 2.590 TL olarak belirlenmiştir.

İstinaf Sınırı (HMK m. 341):

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihin­den itibaren istinaf sınırı, ilk derece mahkemesinde hükmün verildiği tarihteki miktarına göre 1.500 iken, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na 24.11.2016 kabul tarihli 6763 sayılı Kanun’un 41. maddesi ile 02.12.2016 tarihinden itibaren 3.000 TL’ye artırılmıştır. Bu parasal sınırlar ise, 6763 sayılı Kanun’un 44. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılacaktır. Bu parasal sınır, 11.11.2016 gün ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Ba­kanlığı 474 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 3,83 yeniden değerleme oranına göre 2017 yılı için artırılacaktır. Buna göre, 2017 yılı için istinaf parasal sınırı, 3.000 x % 3,83 = 114,9 + 3.000 = 3.114,9 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınamayacaktır. Buna göre, maddedeki istinaf parasal sınırı, 2017 yılı için 3.110 TL olarak belirlenmiştir.

Temyiz Sınırı (HMK m. 362):

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihin­den itibaren istinaf sonrası temyiz sınırı, 25.000 TL’den 6763 sayılı Kanun’un 42. maddesi ile 02.12.2016 tarihinden itibaren 40.000 TL’ye artırılmıştır. Bu parasal sınır, 6763 sayılı Kanun’un 44. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muha­kemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca, 213 sayılı Vergi Usul Ka­nunu’nun mükerrer 298. maddesine göre her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılacaktır. Bu parasal sınır, 11.11.2016 gün ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı 474 nolu Vergi Usul Ka­nunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 3,83 yeniden değerleme oranına göre 2017 yılı için artırılacaktır. Buna göre, 2017 yılı için temyiz parasal sınırı, 40.000 x % 3,83 = 1.532 + 40.000 = 41.532 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Ka­nun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınamayacaktır. Buna göre, maddedeki istinaf parasal sınır, 2017 yılı için 41.530 TL olarak belirlenmiştir.

Temyizde Duruşma Sınırı (HMK m. 369):

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihin­den itibaren temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınır, 60.000 TL’dir. Bu parasal sınır, 6763 sayılı Kanun’un 44. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Mu­hakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılacaktır. Bu parasal sınır, 11.11.2016 gün ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı 474 nolu Vergi Usul Ka­nunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 3,83 yeniden değerleme oranına göre 2017 yılı için artırılacaktır. Buna göre, 2017 yılı için temyizde duruşma yapıla­bileceğine ilişkin parasal sınır 60.000 x % 3,83 = 2.298 + 60.000 = 62.298 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme ora­nı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on Türk lirasını aşma­yan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2017 yılı için 62.290 TL olarak belirlenmiştir.

 

HMK

01.10.2011- 02.12.2016

02.12.2016- 31.12.2016

2017 yılı

Senetle ispat zorunluluğu ve seneden karşı tanıkla ispat yasağı sınırı

m. 200, 201

2.500 TL

2.500 TL

2.590 TL

İstinaf sınırı

m. 341

1.500 TL

3.000 TL

3.110 TL

Temyiz sınırı

m. 362

25.000 TL

40.000 TL

41.530 TL

Temyizde du­ruşma sınırı

m. 369

60.000 TL

60.000 TL

 

 B.HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

18.7.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 450. maddesi ile tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak 6100 sayılı Kanun’un Geçici 3. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği ta­rihte henüz göreve başlamamış olan Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlama tarihine kadar, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun temyize iliş­kin hükümlerinin uygulanmaya devam edeceği belirtilmiştir. Bundan dolayı 1086 sayılı Kanun’un temyize ilişkin hükümler ile temyizin devamı olarak ka­bul edilen karar düzeltme kanun yoluna ilişkin hükümleri 20.07.2016 tarihinde Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlayana kadar hüküm verilmiş olan dava­larda hüküm kesinleşinceye kadar uygulanmaya devam edecektir. Bu kapsam­da 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun temyiz (HUMK m. 427), temyizde duruşma (HUMK m. 427 IV ve 438) ve karar düzeltmeye iliş­kin parasal sınırları (HUMK m. 440), her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılmaya devam edecektir. Bu nedenle, Bölge Adliye Mahkemeleri’nin 20.07.2016 tarihinde göreve başlamasından evvel kanun yoluna başvurusu ya­pılmış veya 20.07.2016 tarihinden evvel karar verilmekle kanun yolu bakımın­dan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanuna tabi olan yargılamalar bakımından parasal sınırların da artırılarak uygulanması gerekecektir.

Temyiz sınırı (HUMK m. 427):

2016 yılı için temyiz sınırı 2.190 TL iken, bu parasal sınır, Hukuk Mu­hakemeleri Kanunu’na 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 298. maddesine uyarınca artırılacaktır. 11.11.2016 gün ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı 474 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 3,83 yeniden değerleme oranına göre bu parasal sınır artırılacaktır. Buna göre, 2017 yılı için temyize ilişkin parasal sınır 2.190 x % 3,83 = 83.877 + 2.190 = 2.273,877 TL.’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aş­mayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2017 yılı için 2.270 TL olarak belirlenmiştir.

Temyizde duruşma sınırı (HUMK m. 427 f.4, 438):

2016 yılı için temyizde duruşma sınırı 22.400 TL iken, bu parasal sınır, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 298. maddesine uyarınca artırıla­caktır. 11.11.2016 gün ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı 474 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 3,83 yeniden değerleme oranına göre bu parasal sınır artırılacaktır. Buna göre, 2017 yılı için temyizde duruşmaya ilişkin parasal sınır 22.400 x % 3,83 = 857,92 + 22.400 = 23.257,92 TL.’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2017 yılı için 23.250 TL olarak belirlenmiştir.

Karar düzeltme sınırı (HUMK m. 440):

2016 yılı için karar düzeltme sınırı 13.390 TL iken, bu parasal sınır, Hu­kuk Muhakemeleri Kanunu’na 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uya­rınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 298. maddesine uyarınca artırılacaktır. 11.11.2016 gün ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı 474 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 3,83 yeniden değerleme oranına göre bu parasal sınır artırılacaktır.Buna göre, 2017 yılı için karar düzeltmeye ilişkin parasal sınır 13.390 x % 3,83 = 83.837 + 512,837 = 13.902,837 TL.’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2017 yılı için 13.900 TL olarak belirlenmiştir. (AN­CAK, 5236 sayılı Kanunla 1086 sayılı Kanuna eklenen 4. Maddede karar dü­zeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranının uygulanacağına ilişkin açık hüküm bulunmamaktadır. Yargıtay içtihatları ve uygulama ile karar dü­zeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranına göre artış yapılmaktadır.) 

Konu

HUMK

01.01.2016- 31.12.2016

2017 yılı

Temyiz sınırı

m. 427

2.190 TL

2.270 TL

Temyizde du­ruşma sınırı

m. 427,IV, m. 438

22.400 TL

23.250 TL

Karar Düzeltme Sınırı

m.440

13.390 TL

13.900 TL

C. İCRA VE İFLÂS KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’na 4949 sayılı Kanun’un 102 maddesiy­le getirilen Ek Madde 1 düzenlemesi ile Kanun’un 119, 226, 326 ve 363. mad­delerinde yer alan parasal sınırların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun müker­rer 298. maddesine göre her yıl Maliye Bakanlığı tarafından tespit ve Resmi Gazete’de ilan edilecek yeniden değerleme oranına göre artırılacağı öngörül­müştür. Ayrıca, İcra ve İflâs Kanunu’na istinaf ve istinaf sonrası temyiz kanun yolu düzenlemesinin getirildiği 5531 sayılı Kanun’la (m.29) düzenlenen Geçici Madde 7 ile, Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlayacağı tarihe kadar, 5311 sayılı Kanun’dan önce yapılan değişiklikten önceki temyiz ve karar dü­zeltmeye ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Nitekim, Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlayana kadar da 2004 sayılı İİK’nun pazarlık suretiyle satış sınırı (m.119), İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı (m.226), fevkalade mühlete tabi olma sınırı (m.326) ile icra mahkemesi kararlarının temyiz sınırına (m.363) yeniden değerleme oranı üzerinden artırmalar yapıl­mıştır. 20.07.2016 tarihinde Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlamasıy­la uygulama bulan istinaf kanun yolu bakımından Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından farklı parasal sınırların uygulandığı; bir kısım Bölge Adliye Mah­kemeleri’nin 2004 tarihi itibarıyla istinaf değişikliğinin öngörüldüğü 363. mad­dedeki istinaf parasal sınırına geçmiş yıllardaki yeniden değerleme oranlarını uygulamaksızın istinaf sınırını 1.000 TL olarak uyguladığı, bir kısım Bölge Adliye Mahkemeleri’nin 2004 tarihi itibarıyla istinaf değişikliğinin yer aldığı 363. maddedeki istinaf parasal sınırına geçmiş yıllardaki yeniden değerleme oranlarını uygulayarak parasal sınırı 2.190 TL olarak belirledikleri, bir kısım Bölge Adliye Mahkemeleri’nin ise Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlaya­na kadar uygulanmış olan temyiz sınırını (6.310 TL) 20.07.2016 tarihi itibarıy­la istinaf sınırı olarak değerlendirdikleri görülmüştür.

02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6763 sayılı Ceza Muha­kemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 3. maddesi ile İcra ve İflâs Kanunu’nun 363. maddesinde yer alan 1.000 TL tuta­rındaki istinaf sınırı 7.000 TL’ye, 4. maddesi ile de İcra ve İflâs Kanunu’nun 364. maddesinde belirtilen istinaf sonrası temyiz sınırı olan 10.000 TL, 40.000 TL’ye yükseltilmiştir. Bu değişiklikler 6763 sayılı Kanun’un yayınlandığı 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6763 sayılı Kanun’da İcra ve İflâs Kanunu m. 363 ve 364’te belirtilen oranların yeniden değerleme oranına bağlı olarak her yıl takvim başında artırılacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, Bölge Adliye Mahkemeleri bakımından uygulamada özellikle 363. maddede belirtilen parasal sınırın belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin fark­lılıkların görülmesi yine muhtemeldir. Bunun nedeni de 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1’de bahsi geçen parasal sınırlara ilişkin maddeler ara­sında bulunan 363. maddenin istinaf değişikliğine hitap edip etmediği ve 6763 sayılı Kanunda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu bakımından yeniden değerleme oranlarına göre artırma yapılacağının açık bir şekilde düzenlenmesine rağmen, İcra ve İflâs Kanunu için bir düzenlemenin yapılmamış olmasıdır. Bu tartışmaları da öngörerek mevcut yasal duruma göre İcra ve İflâs Kanunu’ndaki parasal sınırlar 2017 için şu şekilde olacaktır.

Pazarlık suretiyle satış sınırı (İİK m. 119):

2016 yılı için pazarlık suretiyle satış sınırı 3.120 TL iken, bu parasal sı­nır, İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanu­nu’nun mükerrer 298. maddesine uyarınca artırılacaktır. 11.11.2016 gün ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı 474 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 3,83 yeniden değerleme oranı­na göre bu parasal sınır artırılacaktır. Buna göre, 2017 yılı için pazarlık suretiy­le satış sınırı 3.120 x % 3,83 = 119,496 + 3.120 = 3.239,496 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2017 yılı için 3.230 TL olarak belirlenmiş­tir.

 İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı (m.226):

2016 yılı için iflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı 6.310 TL iken, bu parasal sınır, İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine uyarınca artırılacaktır. 11.11.2016 gün ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı 474 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 3,83 yeniden değerleme oranına göre bu parasal sınır artırılacaktır. Buna göre, 2017 yılı için iflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı 6.310 x % 3,83 = 241,673 + 6.310 = 6.551,673 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulana­rak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dik­kate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2017 yılı için 6.550 TL olarak belirlenmiştir.

Fevkalade mühlete tabi olma sınırı (m.326):

2016 yılı için fevkalade mühlete tabi olma sınırı 1.500 TL iken, bu para­sal sınır, İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Ka­nunu’nun mükerrer 298. maddesine uyarınca artırılacaktır. 11.11.2016 gün ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı 474 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 3,83 yeniden değerleme oranı­na göre bu parasal sınır artırılacaktır. Buna göre, 2017 yılı için fevkalade müh­lete tabi olma sınırı 1.500 x % 3,83 = 57,45 + 1.500 = 1.557,45 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2017 yılı için 1.550 TL olarak belirlenmiş­tir.

İstinaf sınırı (m.363):

Bölge Adliye Mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde göreve başlamış olup, bu tarih itibarıyla Bölge Adliye Mahkemelerinin uyguladıkları istinaf sınırı farklı farklı olmuştur. 02.12.2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete yayınla­nan 6763 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle istinaf sınırı, 1.000 TL’den 7.000 TL’ye çıkarılmıştır. Kanun yayınlandığı gün yürürlüğe girdiğinden 01.12.2016 tarihi itibarıyla istinaf sınırı icra mahkemeleri bakımından 7.000 olup, bu para­sal sınır İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 lafzına bağlı kalınarak yeniden de­ğerleme oranında artırılacaktır. Bu düzenleme göre bahsi geçen parasal sınır, 11.11.2016 gün ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı 474 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 3,83 yeniden değerleme oranına göre artırılacaktır. Buna göre, 2017 yılı için istinaf sınırı 7.000 x % 3,83 = 268,1 + 7.000 = 7.268,1 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2017 yılı için 7.260 TL olarak belirlenmiştir.

Temyiz sınırı (m.364):

Bölge Adliye Mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde göreve başlamış olup, İcra ve İflâs Kanunu Geçici m. 7’ye göre 20.07.2016 tarihinden sonra verilen kararlar hakkında yeni kanun yolları (istinaf ve temyiz) uygulanacaktır. Bölge adliye mahkemelerinin kararlarının temyiz sınırı, İcra ve İflâs Kanunu m. 364’te 10.000 TL olarak belirlenmiş olup, buradaki parasal sınır, İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1’de bahsi geçen ve yeniden değerlendirmeye tabi olduğu belirtilen parasal sınırlar arasında sayılmamıştır. Dolayısıyla İcra ve İflâs Ka­nunu m. 364’teki parasal sınır, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama­sıyla uygulama bulmuştur. 10.000 TL olan bu parasal sınır, 02.12.2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 6763 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 40.000 TL’ye çıkarılmıştır. Kanun yayınlandığı gün yürürlüğe girdiğinden 02.12.2016 tarihi itibarıyla istinaf sonrası temyiz sınırı 40.000’dır. İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1’de m. 364’e atıf yapılmadığından, bahsi geçen parasal sınır artırılamayacaktır[2]. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2017 yılı için 40.000 TL’dir.

Temyiz sınırı (m.363):

Bölge Adliye Mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde göreve başlamış olup, İcra ve İflâs Kanunu Geçici m. 7’ye göre bu tarihten önce verilen nihai kararlar kesinleşinceye kadar, istinaf kanun yolu değişikliğinden önceki kanun yolları (temyiz ve karar düzeltme) uygulanacağından istinaf öncesi temyiz kanun yo­luna ilişkin parasal sınırın da belirlenmesi gerekmektedir. 2016 yılı itibarıyla temyiz sınırı 6.310 TL’ydi. Bu parasal sınır, İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine uyarınca artırılacaktır. 11.11.2016 gün ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Ma­liye Bakanlığı 474 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 3,83 yeniden değerleme oranına göre bu parasal sınır artırılacaktır. Buna göre, 2017 yılı için İcra ve İflâs Kanunu m. 363’teki temyiz sınırı 6.310 x % 3,83 = 241,673 + 6.310 = 6.551,673 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme ora­nı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on lirayı aşmayan kısımlarının dik­kate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2017 yılı için 6.550 TL olarak belirlenmiştir. 

 

İİK

01.01.2016- 02.12.2016

02.12.2016- 31.12.2016

2017 yılı

Pazarlık suretiyle satış sınırı

m. 119

3.120 TL

3.120 TL

3.230 TL

İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı

m. 226

6.310 TL

6.310 TL

6.550 TL

Fevkalade mühlete tabi olma sınırı

m. 326

1.500 TL

1.500 TL

1.550 TL

İstinaf sınırı

m. 363

2.190 TL

7.000 TL

7.260 TL

Temyiz sınırı

m. 364

 

40.000 TL

40.000 TL

Temyiz sınırı (İstinaf kanun yolu öncesi uy­gulanan kanun yolu bakımından)

m. 363

6.310 TL

6.310 TL

6.550 TL

 D. İŞ MAHKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIR­LAR VE TABLOSU

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’na 5308 sayılı Kanun’la yapılan de­ğişiklikle iş mahkemesi kararlarına karşı istinaf kanun yolu öngörülmüş olup, bu kanun yolu, 20.07.2016 tarihinde Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlamasıyla uygulanmaktadır. Bu tarih itibarıyla iş mahkemesinin verdiği ka­rarlara karşı istinaf kanun yoluna başvurulacaktır. İstinafa ilişkin parasal sınır, 1.000 TL’dir. Bölge Adliye Mahkemesi’nde verilen karara karşı ise temyiz kanun yoluna başvurulacak olup, temyize ilişkin parasal sınır ise, 5.000 TL’dir. 02.12.2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 6763 sayılı Ka­nun’un 5. maddesiyle istinafa ilişkin parasal sınır, 1.000 TL’den 3.000 TL’ye, temyiz parasal sınırı ise 5.000 TL’den 40.000 TL’ye çıkarılmıştır. Kanun ya­yınlandığı gün yürürlüğe girdiğinden 01.12.2016 tarihi itibarıyla iş mahkemele­rinde verilen kararların istinaf sınırı, 3.000 TL, istinaf sonrası temyiz sınırı ise, 40.000’dır. Bu parasal sınırlar, 6763 sayılı Kanun’un 5. maddesinin ikinci fık­rasına göre 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre yeniden değerleme oranında artırılacaktır. 11.11.2016 gün ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı 474 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 3,83 yeniden değerleme oranına göre bu pa­rasal sınırlar artırılacaktır. Buna göre, 2017 yılı için İş Mahkemeleri Kanunu m. 8’deki istinaf sınırı 3.000 x % 3,83 = 114,9 + 3.000 = 3.114,9 TL.’dir. Ancak 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 6763 sayılı Kanun’la değişik 8. mad­desi beşinci fıkrası düzenlemesine göre, her takvim yılı başından itibaren yeni­den değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, madde­deki istinaf parasal sınırı, 2017 yılı için 3.110 TL olarak belirlenmiştir. 2017 yılı için İş Mahkemeleri Kanunu m. 8’deki Bölge Adliye Mahkemesi’nin isti­nafta verdiği kararların temyiz sınırı ise, 40.000 x % 3,83 = 1.532 + 40.000 = 41.532 TL.’dir. Ancak 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 6763 sayılı Kanunla değişik 8. maddesi beşinci fıkrası düzenlemesine göre, her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüş­tür. Buna göre, maddedeki temyiz parasal sınırı, 2017 yılı için 41.530 TL ola­rak belirlenmiştir.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun Geçici Madde 1’e göre, Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlama tarihinden evvel verilen iş mahkemesi kararlarına karşı Yargıtay’a başvurulacağı, yani eski kanun yolunun uygulama bulacağı belirtilmiş olup, bu kararlar bakımından bir parasal sınır uygulanma­yacaktır. 

 

İş Mah. K.

20.07.2016- 02.12.2016

02.12.2016- 31.12.2016

2017 yılı

İstinaf sınırı

m. 8

1.000 TL

3.000 TL

3.110 TL

Temyiz sınırı

m. 8

5.000 TL

40.000 TL

41.530 TL

 

 (2016 Yılı)

HMK m. 450 düzenlemesiyle 18.7.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 450. maddesi düzenlemesiyle tümüyle yürürlükten kaldırıldığından (bu kapsama, 5236 sayılı Kanunun 19. maddesi ile eklenen Ek madde 4 de dâhil olduğundan) her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usûl Kanununun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki parasal sınırlar için uygulama alanı bulamayacaktır.

Bir görüşe göre Hukuk Muhakemeleri Kanununa eklenen geçici madde 3 nedeniyle bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar temyiz (HUMK m. 427), temyizde duruşma (HUMK m. 427 IV ve 438) ve karar düzeltmeye ilişkin parasal sınırlar (HUMK m. 440), her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacaktır.

Bir diğer görüşe göre ise Hukuk Muhakemeleri Kanununa eklenen geçici madde 3 düzenlemesi ile sadece 26.9.2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapı- lan değişiklikten önceki Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 427 ila 454. Madde uygulanmasına devam edileceğinden, yeniden değerleme oranı ile söz konusu maddelerdeki parasal sınırlar, yeniden değerleme oranları ile artırılmadan uygulanacaktır.

Her iki görüşü belirttikten sonra, uygulaması olabileceği düşünülerek söz konusu maddelerdeki parasal sınırlar, 10.11.2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan 457 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen yeniden değerleme oranına (% 5.58) göre şu şekilde artırılmıştır.

Temyiz sınırı: 2015 yılı için temyiz sınırı 2.080 TL iken, maddede belirtilen parasal sınır, 2.080 TL x % 10,11 = 116,064 + 1.890 = 2.196,064 TL’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2016 yılı için 2.190 TL olarak belirlenmiştir.

Temyizde duruşma sınırı: 2015 yılı için temyizde duruşma sınırı 21.220 TL iken, maddede belirtilen parasal sınır, 21.220 TL x % 5,58 = 1.184,076 + 21.220 = 22.404,076 TL’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2016 yılı için 22.400 TL olarak belirlenmiştir.

Karar düzeltme sınırı: 2015 yılı için karar düzeltme sınırı 12.690 TL iken, maddede belirtilen parasal sınır, 12.690 TL x % 5,58 = 708,102 + 12.690 = 13.398,102 TL’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2016 yılı için 13.390 TL olarak belirlenmiştir. (ANCAK, 5236 sayılı Kanunla 1086 sayılı Kanuna eklenen 4. maddede karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranının uygulanacağına ilişkin açık hüküm bulunmamaktadır. Yargıtay içtihatları ve uygulama ile karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranına göre artış yapılmaktadır.)

Konu

HUMK

01.01.2015- 31.12.2015

01.01.2016- 31.12.2016

Temyiz sınırı

m. 427

2.080 TL

2.190 TL

Temyizde duruşma sınırı

m. 427,IV, m. 438

21.220 TL

22.400 TL

 

Karar Düzeltme Sınırı

m.440

12.690 TL

13.390 TL

01.10.2011 tarihinden sonra açılan dava ve işlerde uygulanacak parasal sınırlar

Konu

HMK

01.10.2011- ………

Senetle ispat sınırı

m. 200

2.500 TL

İstinaf sınırı (istinaf yürürlüğe girdikten sonra)

m. 341

1.500 TL

Temyiz sınırı (istinaf yürürlüğe girdikten sonra)

m. 362

25.000 TL

Temyizde duruşma sınırı (istinaf yürürlüğe girdikten sonra)

m. 369

60.000 TL

 İCRA İFLAS HUKUKU ALANINDAKİ PARASAL SINIRLAR TABLOSU

KONU

İİK

01.01.2016- 31.12.2016

Pazarlık suretiyle satış sınırı

m.119

3.120 TL.

İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı

m. 226

6.310 TL.

Fevkalade mühlete tabi olma sınırı

m. 326

1.500 TL.

İcra mahkemesi kararlarının temyiz sınırı

m. 363

6.310 TL.

İstinaf sınırı (istinaf yürürlüğe girdikten sonra)

m. 363

2.190 TL.

 

(2015 Yılı)

HMK m. 450 düzenlemesiyle 18.7.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 450. maddesi düzenlemesiyle tümüyle yürürlükten kaldırıldığından (bu kapsama, 5236 sayılı Kanunun 19. maddesi ile eklenen Ek madde 4 de dâhil olduğundan) her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usûl Kanununun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki parasal sınırlar için uygulama alanı bulamayacaktır.

Bir görüşe göre Hukuk Muhakemeleri Kanununa eklenen geçici madde 3 nedeniyle bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar temyiz (HUMK m. 427), temyizde duruşma (HUMK m. 427 IV ve 438) ve karar düzeltmeye ilişkin parasal sınırlar (HUMK m. 440), her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacaktır.

Bir diğer görüşe göre ise Hukuk Muhakemeleri Kanununa eklenen geçici madde 3 düzenlemesi ile sadece 26.9.2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 427 ila 454. Madde uygulanmasına devam edileceğinden, yeniden değerleme oranı ile söz konusu maddelerdeki parasal sınırlar, yeniden değerleme oranları ile artırılmadan uygulanacaktır.

Her iki görüşü belirttikten sonra, uygulaması olabileceği düşünülerek söz konusu maddelerdeki parasal sınırlar, 15.11.2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan 441 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen yeniden değerleme oranına (% 10.11) göre şu şekilde artırılmıştır.

Temyiz sınırı: 2014 yılı için temyiz sınırı 1.890 TL iken, maddede belirtilen parasal sınır, 1.890 TL x % 10,11 = 191,079 + 1.890 = 2.081,079 TL’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2015 yılı için 2.080 TL olarak belirlenmiştir.

Temyizde duruşma sınırı: 2014 yılı için temyizde duruşma sınırı 19.280 TL iken, maddede belirtilen parasal sınır, 19.280 TL x % 10,11 = 1.949,208 + 19.280 = 21.229,208 TL’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2015 yılı için 21.220 TL olarak belirlenmiştir.

Karar düzeltme sınırı: 2014 yılı için karar düzeltme sınırı 11.530 TL iken, maddede belirtilen parasal sınır, 11.530 TL x % 10,11 = 1.165,683 + 11.530 = 12.695,683 TL’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2015 yılı için 12.690 TL olarak belirlenmiştir. (ANCAK, 5236 sayılı Kanunla 1086 sayılı Kanuna eklenen 4. maddede karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranının uygulanacağına ilişkin açık hüküm bulunmamaktadır. Yargıtay içtihatları ve uygulama ile karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranına göre artış yapılmaktadır.)

Konu

HUMK

01.01.2014- 31.12.2014

01.01.2015- 31.12.2015

Temyiz sınırı

m. 427

1.890 TL

2.080 TL

Temyizde duruşma sınırı

m. 427,IV, m. 438

19.280 TL

21.220 TL

Karar Düzeltme Sınırı

m.440

11.530 TL

12.690 TL

01.10.2011 tarihinden sonra açılan dava ve işlerde uygulanacak parasal sınırlar

Konu

HMK

01.10.2011- ………

Senetle ispat sınırı

m. 200

2.500 TL

İstinaf sınırı (istinaf yürürlüğe girdikten sonra)

m. 341

1.500 TL

Temyiz sınırı (istinaf yürürlüğe girdikten sonra)

m. 362

25.000 TL

Temyizde duruşma sınırı (istinaf yürürlüğe girdikten sonra)

m. 369

60.000 TL

 İCRA İFLAS HUKUKU ALANINDAKİ PARASAL SINIRLAR TABLOSU

KONU

İİK

01.01.2015- 31.12.2015

Pazarlık suretiyle satış sınırı

m.119

2.960 TL.

İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı

m. 226

5.980 TL.

Fevkalade mühlete tabi olma sınırı

m. 326

1.430 TL.

İcra mahkemesi kararlarının temyiz sınırı

m. 363

5.980 TL.

İstinaf sınırı (istinaf yürürlüğe girdikten sonra)

m. 363

2.080 TL.

 

(2014 yılı)

Parasal sınırlar, 19.11.2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmi Gazete ile ya­yınlanan 430 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen yeniden değerleme oranına (% 3.93) göre şu şekilde artırılmıştır.

Temyiz sınırı: 2013 yılı için temyiz sınırı 1.820 TL iken, maddede belir­tilen parasal sınır, 1.820 TL x % 3, 93 = 71, 526 + 1.820 = 1.891, 526 TL’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı ba­şından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörül­müştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2014 yılı için 1.890 TL olarak be­lirlenmiştir.

Temyizde duruşma sınırı: 2013 yılı için temyizde duruşma sınırı 18.560 TL iken, maddede belirtilen parasal sınır, 18.560 TL x % 3, 93 = 729, 408 + 18.560 = 19.289, 408 TL’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulana­rak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dik­kate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2014 yılı için 19.280 TL olarak belirlenmiştir.

Karar düzeltme sınırı: 2013 yılı için karar düzeltme sınırı 11.100 TL iken, maddede belirtilen parasal sınır, 11.100 TL x % 3, 93 = 436, 23 + 11.100 = 11.536, 23 TL’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirle­nen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alın­maması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2014 yılı için 11.530 TL olarak belirlenmiştir. (ANCAK, 5236 sayılı Kanunla 1086 sayılı Kanuna eklenen 4. Maddede karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranının uygulanacağına ilişkin açık hüküm bulunmamaktadır. Yargıtay içti­hatları ve uygulama ile karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme ora­nına göre artış yapılmaktadır.)

Konu

HUMK

01.01.2013- 31.12.2013

01.01.2014- 31.12.2014

Temyiz sınırı

m. 427

1.820 TL

1.890 TL

Temyizde du­ruşma sınırı

m. 427, IV, m. 438

18.560 TL

19.280 TL

Karar Düzeltme Sınırı

m.440

11.100 TL

11.530 TL

01.10.2011 TARİHİNDEN SONRA AÇILAN DAVA VE İŞLERDE UYGULANACAK PARASAL SINIRLAR

Konu

HMK

01.10.2011- ………

Senetle ispat sınırı

m. 200

2.500 TL

İstinaf sınırı (istinaf yürür­lüğe girdikten sonra)

m. 341

1.500 TL

Temyiz sınırı (istinaf yürür­lüğe girdikten sonra)

m. 362

25.000 TL

Temyizde duruşma sınırı (isti­naf yürürlüğe girdikten sonra)

m. 369

60.000 TL

 İCRA İFLAS HUKUKU ALANINDAKİ PARASAL SINIRLAR TABLOSU

Konu

İİK

01.01.2014- 31.12.2014

Pazarlık suretiyle satış sı­nırı

m.119

2.690 TL.

İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı

m. 226

5.440 TL.

Fevkalade mühlete tâbi olma sınırı

m. 326

1.300 TL.

İcra mahkemesi kararları­nın temyiz sınırı

m. 363

5.440 TL.

İstinaf sınırı (istinaf yürür­lüğe girdikten sonra)

m. 363

1.890 TL.

 

(2013 yılı)

HMK m. 450 düzenlemesiyle 18.7.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte Hukuk Muhakemeleri Ka­nunu’nun 450. maddesi düzenlemesiyle tümüyle yürürlükten kaldırıldığından (bu kap­sama, 5236 sayılı Kanunun 19. maddesi ile eklenen Ek madde 4 de dâhil olduğundan) her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usûl Kanununun müker­rer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki parasal sınırlar için uygulama alanı bulamayacaktır.

Bir görüşe göre Hukuk Muhakemeleri Kanununa eklenen geçici madde 3 nede­niyle bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar temyiz (HUMK m. 427), temyizde duruşma (HUMK m. 427 IV ve 438) ve karar düzeltmeye ilişkin para­sal sınırlar (HUMK m. 440), her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacaktır.

Bir diğer görüşe göre ise Hukuk Muhakemeleri Kanununa eklenen geçici madde 3 düzenlemesi ile sadece 26.9.2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 427 ila 454. Madde uygulanmasına devam edileceğinden, yeniden değerleme oranı ile söz konusu maddelerdeki parasal sınırlar, yeniden değerleme oranları ile artırılmadan uygulanacaktır.

Her iki görüşü belirttikten sonra, uygulaması olabileceği düşünülerek söz ko­nusu maddelerdeki parasal sınırlar, 10.11.1912 tarihli ve 28463 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan 419 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen yeniden de­ğerleme oranına (% 7.80) göre şu şekilde artırılmıştır.

Temyiz sınırı: 2012 yılı için temyiz sınırı 1.690 TL iken, maddede belirtilen pa­rasal sınır, 1.690 TL x % 7, 80 = 131, 82 + 1.690 = 1.821, 82 TL’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden de­ğerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2013 yılı için 1.820 TL olarak belirlenmiştir.

Temyizde duruşma sınırı: 2012 yılı için temyizde duruşma sınırı 17.220 TL iken, maddede belirtilen parasal sınır, 17.220 TL x % 7, 80 = 1343, 16 + 17.220 = 18.563, 16 TL’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her tak­vim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2013 yılı için 18.560 TL olarak belirlenmiştir.

Karar düzeltme sınırı: 2012 yılı için karar düzeltme sınırı 10.300 TL iken, mad­dede belirtilen parasal sınır, 10.300 TL x % 7, 80 = 803, 4 + 10.300 = 11.103, 4 TL’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı ba­şından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, madde­deki parasal sınır 2013 yılı için 11.100 TL olarak belirlenmiştir. (ANCAK, 5236 sayılı Kanunla 1086 sayılı Kanuna eklenen 4. Maddede karar düzeltme parasal sınırına yeni­den değerleme oranının uygulanacağına ilişkin açık hüküm bulunmamaktadır. Yargıtay içtihatları ve uygulama ile karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranına göre artış yapılmaktadır.)

Konu

HUMK

01.01.2012- 31.12.2012

01.01.2013- 31.12.2013

Temyiz sınırı

m. 427

1.690 TL

1.820 TL

Temyizde duruşma sınırı

m. 427, IV, m. 438

17.220 TL

18.560 TL

Karar Düzeltme Sınırı

m.440

10.300 TL

11.100 TL

01.10.2011 tarihinden sonra açılan dava ve işlerde uygulanacak parasal sınırlar

Konu

HMK

01.10.2011- …

Senetle ispat sınırı

m. 200

2.500 TL

İstinaf sınırı (istinaf yürürlüğe girdikten sonra)

m. 341

1.500 TL

Temyiz sınırı (istinaf yürürlüğe girdikten sonra)

m. 362

25.000 TL

Temyizde duruşma sınırı (istinaf yürürlüğe girdikten sonra)

m. 369

60.000 TL

İCRA İFLAS HUKUKU ALANINDAKİ PARASAL SINIRLAR TABLOSU

KONU

İİK

01.01.2013- 31.12.2013

Pazarlık suretiyle satış sınırı

m.119

2.590 TL.

İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı

m. 226

5.240 TL.

Fevkalade mühlete tabi olma sınırı

m. 326

1.260 TL.

İcra mahkemesi kararlarının temyiz sınırı

m. 363

5.240 TL.

İstinaf sınırı (istinaf yürürlüğe girdikten sonra)

m. 363

1.820 TL.

 

(2012 yılı)

HMK m. 450 düzenlemesiyle 18.7.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte Hukuk Muhakemeleri Ka­nunu’nun 450. maddesi düzenlemesiyle tümüyle yürürlükten kaldırıldığından (bu kap­sama, 5236 sayılı Kanunun 19. maddesi ile eklenen Ek madde 4 de dâhil olduğundan) her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usûl Kanununun müker­rer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki parasal sınırlar için uygulama alanı bulamayacaktır.

Bir görüşe göre Hukuk Muhakemeleri Kanununa eklenen geçici madde 3 nede­niyle bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar temyiz (HUMK m. 427), temyizde duruşma (HUMK m. 427 IV ve 438) ve karar düzeltmeye ilişkin parasal sınırlar (HUMK m. 440), her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacaktır.

Bir diğer görüşe göre ise Hukuk Muhakemeleri Kanununa eklenen geçici madde 3 düzenlemesi ile sadece 26.9.2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 427 ila 454. madde uygulanmasına devam edileceğinden, yeniden değerleme oranı ile söz konusu maddelerdeki parasal sınırlar, yeniden değerleme oranları ile artırılmadan uygulanacaktır.

Her iki görüşü belirttikten sonra, uygulaması olabileceği düşünülerek söz ko­nusu maddelerdeki parasal sınırlar, 17.11.2011 tarihli ve 2811 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan 410 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde (sıra no: 410) belirtilen yeniden değerleme oranına (% 10.26) göre şu şekilde artırılmıştır.

Temyiz sınırı: 2011 yılı için temyiz sınırı 1.540 TL iken, maddede belirtilen pa­rasal sınır, 1.540 TL x % 10,26 = 158 + 1.540 = 1.698 TL’dir. Ancak 5236 sayılı Ka­nunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değer­leme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kı­sımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2012 yılı için 1.690 TL olarak belirlenmiştir.

Temyizde duruşma sınırı: 2011 yılı için temyizde duruşma sınırı 15.620 TL iken, maddede belirtilen parasal sınır, 15.620 TL x % 10,26 = 1602 + 15.620 = 17.222 TL’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı ba­şından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2012 yılı için 17.220 TL olarak belirlenmiştir.

Karar düzeltme sınırı: 2011 yılı için karar düzeltme sınırı 9.350 TL iken, mad­dede belirtilen parasal sınır, 9.350 TL x % 10,26 = 959 + 9.350 = 10.309 TL’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki para­sal sınır 2012 yılı için 10.300 TL olarak belirlenmiştir. (ANCAK, 5236 sayılı Kanunla 1086 sayılı Kanuna eklenen 4. Maddede karar düzeltme parasal sınırına yeniden de­ğerleme oranının uygulanacağına ilişkin açık hüküm bulunmamaktadır. Yargıtay içti­hatları ve uygulama ile karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranına göre artış yapılmaktadır.)

Konu

HUMK

01.01.2012- 31.12.2012

Temyiz sınırı

m. 427

1.690 TL

Temyizde duruşma sınırı

m. 427,IV, m. 438

17.220 TL

Karar Düzeltme Sınırı

m.440

10.300.- TL

01.10.2011 tarihinden sonra açılan dava ve işlerde uygulanacak parasal sınırlar

Konu

HMK

01.10.2011- …

Senetle ispat sınırı

m. 200

2.500 TL

İstinaf sınırı

m. 341

1.500 TL

Temyiz sınırı

m. 362

25.000 TL

Temyizde duruşma sınırı

m. 369

60.000 TL

 

(2011 yılı)

Konu

HUMK

01.01.2011- 31.12.2011

Görev sınırı

m. 8

7.780 TL

Senetle ispat sınırı

m. 288, m. 290

590 TL

İstinaf sınırı

Değ. m. 426/A

1.540 TL

Temyiz sınırı

m. 427

1.540 TL

Temyizde duruşma sınırı

m. 427,IV, m. 438

15.620 TL

İstinaf sonrası temyiz sınırı

Değ. m. 428

7.780 TL

İstinaf sonrası temyizde duruşma sınırı

Değ. m. 435

15.620 TL

Sulh mahkemelerindeki taksim davalarında muhakeme usûlünün belirlenmesine ilişkin sınır

m. 566

7.780 TL

Karar Düzeltme Sınırı

m.440

9.350.- TL

 

İİK

 

Pazarlık Suretiyle Satış Sınırı

m. 119

2.190 TL

İflâs İdaresinin Alacaklılarla Doğrudan Doğruya Sulh ve Tahkim Yapma Sınırı

m. 226

4.420 TL

Fevkalade Mühlete Tâbi Olmayan Alacaklara İlişkin Sınır

m. 326

1.070 TL

İcra Mahkemesi Kararlarında Temyiz Sınırı

m. 363

4.420 TL

 

Elektronik İmza Kanunu

 
 

m. 13

12.512.-TL

HUMK ve İİK’da yer alan parasal sınırlara 2011 yılında 2010 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,7 olarak uygulanacaktır. Bunlardan göreve ilişkin parasal sınır, hesabın nasıl yapıldığını göstermesi bakımından aşağıdaki şekildeaçıklanmış olup, diğer parasal sınırlar da aynı yöntemle tespit edilmiştir.Parasal sınırların uygulanacağına ilişkin Kanun’da (5236 ek madde 4) karar düzeltmeye ait parasal sınıra yeniden değerleme oranının uygulanacağı belirtilmemekte ise de, Yargıtay’ın aksi yöndeki kabulü dolayısıyla karar düzeltmeye ilişkin parasal sınır da aşağıda tespit edilmiştir.

Göreve İlişkin Sınır (m. 8):

14.07.2004 tarih ve 5219sayılı Kanun m. 2, A, a ile 21.07.2004 tarihinden itibaren “beş milyar” liraya yükseltilmiş olan bu parasal sınır, Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanununa 26.09.2004 tarih ve 5236 sayılı Kanunun 19. maddesi ile eklenen Ek madde 4 uyarınca, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı VergiUsûl Kanununun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında arttırılır. Ek madde 4’te bu şekilde belirlenen sınırların on milyon lirayı (on YTL.) aşmayan kısımlarının dikkate alınmayacağı ve bu uygulama nedeniyle mahkemelerce görevsizlik kararı verilemeyeceği hususları da düzenlenmiştir. 18.11.2005 gün ve 55997 sayılı Res­mi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı 353 nolu Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliğinde, 2006 yılı için yeniden değerleme oranı, % 9,8 olarak belirlenmiştir. Buna göre, 2006 yılında göreve ilişkin parasal sınır, 5.000.000.000 x % 9,8 = 490.000.000 + 5.000.000.000 = 5.490.000.000 TL olarak belirlenmişti. 28.11.2006 gün ve 26360 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 363) 2007 için yeniden değerleme oranı % 7,8 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, maddede belirtilen (göreve ilişkin) parasal sınır 5.490.000.000 x % 7,8 = 428.220.000 + 5.490.000.000 = 5.918.220.000’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on milyon lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, göreve ilişkin parasal sınır 2007 için 5.910.000.000 TL. olarak belirlenmişti. 17.11.2007 gün ve 26703 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 377) 2008 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı % 7,2 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, maddede belirtilen (göreve ilişkin) parasal sınır 5.910.000.000 x % 7,2 = 425.520.000 + 5.910.000.000 = 6.335.520.000’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on milyon lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, göreve ilişkin parasal sınır 2008 yılı için 6.330.000.000 TL. olarak belirlenmişti. 20.11.2008 tarih ve 27060 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 387) 2009 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı % 12 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, maddede belirtilen (göreve ilişkin) parasal sınır 6.330.000.000 x % 12 = 759.600.000 + 6.330.000.000 = 7.089.600.000’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on milyon lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, göreve ilişkin parasal sınır 2009 yılı için 7.080.000.000 TL. olarak belirlenmişti. 14.11.2009tarih ve 27406 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 392) 2010 yılında 2009 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,2 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, maddede belirtilen (göreve ilişkin) parasal sınır 7.080.000.000 x % 2,2 = 155.760.000 + 7.080.000.000 = 7.235.760.000’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on milyon lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, göreve ilişkin parasal sınır 2010 yılı için 7.230.000.000 TL. olarak belirlenmişti.

12.11.2010tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 401) 2011 yılında 2010 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı % 7,7 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, maddede belirtilen (göreve ilişkin) parasal sınır 7.230.000.000 x % 7,7 = 556.710.000 + 7.230.000.000 = 7.786.710.000’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on milyon lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, göreve ilişkin parasal sınır 2010 yılı için 7.780.000.000 TL. olarak belirlenmiştir. Bu miktar, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesinde belirtilen değişim oranında 7.780.- YTL. olarak esas alınmalıdır (5083 s. K. m. 3). 04.04.2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibarelerinin 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağı hükme bağlandığından maddedeki parasal miktar 7.780.-TL şeklinde ifade edilmiştir.

Karar düzeltme:

14.07.2004 tarih ve 5219 sayılı Kanun m.2, A, c ile 21.07.2004 tarihinden itibaren aynı maddenin beşinci fıkrasında geçen “altımilyar” liraya yükseltilmiş olan karar düzeltmeye ilişkin parasal sınır, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesinde belirtilen değişim oranında Yeni Türk Lirasına çevrilmiş, 04.04.2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibarelerinin 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağı hükme bağlanmakla maddedeki parasal miktar TL olarak metne işlenmiştir (5083 s. K m.1, 3).

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na 5236 sayılı Kanun ile eklenen Ek 4. maddeye göre, görev, kesin hüküm, istinaf, temyiz, Yargıtay’da duruşma, senetle ispata ve sulh mahkemelerindeki taksim davalarında muhakeme usulünün belirlenmesine ilişkin parasal sınırlar; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle uygulanır. Bu hükümde karar düzeltmeye ilişkin parasal sınırlar yer almadığı halde, Yargıtay, anılan madde hükmünü karar düzeltme bakımından da uygulamaktadır: “14.07.2004 günlü ve 5219 Sayılı Yasa ile HUMK'nun 440/111-1. maddesindeki karar düzeltme ile ilgili parasal sınır 6.000.000.000.-TL'ye çıkarılmıştır. Yine 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 26.09.2004 tarih ve 5236 Sayılı Yasanın 19. maddesiyle eklenen Ek madde 4. uyarınca karar düzeltme parasal sının Maliye Bakanlığı'nca tespit ve ilan olunan yeniden değerlendirme oranında artırılıp her takvim yılı başından geçerli olacak şekilde uyarlanacağı hükme bağlanmıştır. Yeniden değerlendirme oranı 2006 yılı için 9,8 olarak açıklanmış olmakla bu durumda karar düzeltme sının 6.850.000.000 TL (6.580.00 YTL)'dir. Anılan yasalarda derdest davalar yönünden ne şekilde uygulanacağı yönünde açık bir uygulama hükmü bulunmamakta ise de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 23.02.2005 gün ve Esas 2005/13-32, Karar 2005/85 sayılı kararı uyarınca yerel mahkemelerce kurulan hükümlerin temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay daireleri tarafından verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesi durumunda karar düzeltme istemi hangi karara yönelik ise, o karar tarihinde yürürlükte bulunan kanun hükmünün esas alınacağı belirtilmiştir. Bu durumda 01.01.2006 tarihinden sonra verilen ve 6.580.000.000 TL'den az olan hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin Yargıtay kararları hakkında karar düzeltme yoluna başvurulamaz. Karar düzeltme isteği dairemizin 25.09.2006 günlü kararına ilişkin olduğuna göre davacı tarafın reddedilen 4.958.240.000 Liraya yönelik karar düzeltme dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.” [Bkz. 13. HD, 01.02.2007, E.2006/15609, K.2007/1075]. Bu yöndeki diğer kararlar için bkz. 13. HD, 12.12.2006, 13285/16225; 4. HD, 06.11.2006, 10440/11676 (İBD, 2007/3, s.1171).

Yukarıdaki Yargıtay kararları 2006 senesine ilişkin karar düzeltmedeki parasal sınırlara ilişkin olup, 2007 ve 2008 yılları için bu miktarın şu şekilde hesap edilmesi beklenmelidir: 28.11.2006 gün ve 26360 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 363) 2007 için yeniden değerleme oranı % 7,8 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, maddede belirtilen (karar düzeltmeye ilişkin) parasal sınır 6.580.000.000 x % 7,8 = 513.240.000 + 6.580.000.000 = 7.093.240.000’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on milyon lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, karar düzeltmeye ilişkin parasal sınır 2007 için 7.090.000.000 TL. olacaktır. 17.11.2007 gün ve 26703 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 377) 2008 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı % 7,2 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, maddede belirtilen (karar düzeltmeye ilişkin) parasal sınır 7.090.000.000 x % 7,2 = 510.480.000 + 7.090.000.000 = 7.600.480.000’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on milyon lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, karar düzeltmeye ilişkin parasal sınır 2008 yılı için 7.600.000.000 TL. olarak belirlenmiştir. 20.11.2008 gün ve 27060 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 387) 2009 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı % 12 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, maddede belirtilen (karar düzeltmeye ilişkin) parasal sınır 7.600.000.000 x % 12 = 912.000.000 + 7.600.000.000 = 8.512.000.000’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on milyon lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, karar düzeltmeye ilişkin parasal sınır 2009 yılı için 8.510.000.000 TL. olarak belirlenmiştir. 14.11.2009 gün ve 27406 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 392) 2010 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,2 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, maddede belirtilen (karar düzeltmeye ilişkin) parasal sınır 8.510.000.000 x % 2,2 = 187.220.000 + 8.510.000.000 = 8.697.220.000’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on milyon lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, karar düzeltmeye ilişkin parasal sınır 2010 yılı için 8.690.000.000 TL. olarak belirlenmiştir. Bu miktar, 5083sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesinde belirtilen değişim oranında 8.690.- YTL. olarak esas alınmalıdır (5083 s. K. m. 3). 04.04.2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibarelerinin 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağı hükme bağlandığından maddedeki parasal miktar 8.690.-TL şeklinde ifade edilmelidir.

12.11.2010 gün ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 401) 2011 yılında 2010 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı % 7,7 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, maddede belirtilen (karar düzeltmeye ilişkin) parasal sınır 8.690.000.000 x % 7,7 = 669.130.000 + 8.690.000.000 = 9.359.130.000’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on milyon lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, karar düzeltmeye ilişkin parasal sınır 2010 yılında uygulanmak için 9.350.000.000 TL. olarak belirlenmiştir. Bu miktar, 5083sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesinde belirtilen değişim oranında 9.350.- YTL. olarak esas alınmalıdır (5083 s. K. m. 3). 04.04.2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibarelerinin 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağı hükme bağlandığından maddedeki parasal miktar 9.350.-TL şeklinde ifade edilmelidir. 


[1] Bu parasal sınır İİK. Ek Madde 1’de anılan maddeye atıf yapılmadığından artırılma­yacaktır. 6763 sayılı Kanun’da HMK. ve İş Mahkemeleri Kanununa ilişkin parasal sınırların artışları yapılmışken ve bunların yeniden değerleme oranına bağlı kalınarak artırılması düzenlenmişken, icra mahkemesi kararının bölge adliye mahkemesinde incelenmesi üzerine verilen kararının temyiz edilmesine ilişkin parasal sınıra ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Bu husustaki boşluğun ancak yasal bir düzenlemeyle giderilmesi yerinde olacaktır.

[2] Bu parasal sınır İİK. Ek Madde 1’de anılan maddeye atıf yapılmadığından artırılma­yacaktır. 6763 sayılı Kanun’da HMK. ve İş Mahkemeleri Kanununa ilişkin parasal sınırların artışları yapılmışken ve bunların yeniden değerleme oranına bağlı kalınarak artırılması düzenlenmişken, icra mahkemesi kararının bölge adliye mahkemesinde incelenmesi üzerine verilen kararının temyiz edilmesine ilişkin parasal sınıra ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Bu husustaki boşluğun ancak yasal bir düzenlemeyle giderilmesi yerinde olacaktır.

[3] 20/2/2019 tarihli ve 7165 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan “kırk bin” ibaresi “elli sekiz bin sekiz yüz” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.