Lütfen bekleyiniz...
Başlık
 
1. KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo
2. Usulsüzlük Cezaları (2017 Yılı)
3. Değerli Kağıt Bedelleri (2017 Yılı)
4. Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi (2017 Yılı)
5. Vergiden Müstesna Yemek Bedeli (2017 Yılı)
6. Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar Tarifesi (2017 yılı)
7. İhbar Tazminatı (Akdin Feshinde Bildirim Süreleri)
8. TPE 2017 Yılı Ücret Tarifesi
9. Çevre Temizlik Vergisi (2017 Yılı)
10. Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan T.C. Merkez Bankası Faiz Oranları
11. Asgari Ücretler (16 yaşından büyükler ve 16 yaşından küçükler için) (2017 Yılı)
12. Katma Değer Vergisi Oranları
13. Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerleme Oranları (2016 Yılı İçin)
14. Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı (2017 Yılı)
15. Asgari Geçim İndirimi Miktarları (2017 Yılı)
16. Konsolosluk Harçları Tarifesi (2017 yılı)
17. SGK Gecikme Zammı Oranları (Aylık)
18. Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2017 Yılı)
19. Yasal Faiz Oranları
20. Döviz Kurları (Ekim 2017)
21. Yeniden Değerleme Oranları
22. Aylık Engellilik İndirimi Tutarları (2017 Yılı)
23. Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel (2017 Yılı)
24. Döviz Kurları (Ağustos 2017)
25. Yargı Harçları Tarifesi (2017 yılı)
26. Sigorta Primine Esas Aylık Taban Ve Tavan Ücret Tutarları
27. Döviz Kurları (Kasım 2017)
28. Vergi Yargısı Harçlar Tarifesi (2017 Yılı)
29. 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Zorunlu İstihdam Oranları
30. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2017 Yılı)
31. İstisna Tutarları (2017 Yılı)
32. Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi (2017 Yılı)
33. Noter Harçları (2017 yılı)
34. Gemi ve Liman Harçları Tarifesi (2017 Yılı)
35. Ticari Temerrüt (Avans) Faiz Oranları
36. HMK ve İİK’da Yer Alan Parasal Sınırlar (2017 Yılı)
37. Geçici Vergi Oranları
38. Sigorta Primine Tâbi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk Ve Aile Zammı Tutarları
39. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2017 Yılı)
40. Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2017 Yılı)
41. İzin Süreleri (Yıllık Ücretli İzin Süreleri)
42. Telsiz Ücretleri (2017 Yılı)
43. Gelir Vergisi Tarifeleri (2017 Yılı)
44. Kurumlar Vergisi Oranı
45. Trafik Harçları Tarifesi (2017 yılı)
46. Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak Tanıklık Ücret Tarifesi (2017 Yılı)
47. Amortisman Sınırı (2017 Yılı)
48. SGK Çıkış Kodları
49. Geçici Vergi Dönemlerinde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranları
50. Motorlu Taşıtlar Vergisi Oranları (2017 Yılı)
51. Avukatlık Meslek Kuralları
52. Enflasyon Oranları (TEFE - ÜFE – TÜFE Oranları)
53. Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı (2017 Yılı)
54. Döviz Kurları (Temmuz 2017)
55. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2017 Yılı)
56. Kıdem Tazminatı Tavanı (2017 Yılı)
57. Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları (2017 Yılı)
58. Fatura Düzenleme Sınırı (2017 Yılı)
59. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi (2017 Yılı)
60. Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları Tarifesi (2017 yılı)
61. Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
62. Avrupalı Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları
63. Emlak Vergisi Oranları
64. Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler (Havana Kuralları)
65. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2017 Yılı)
66. Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarlar (2017 Yılı)
67. Damga Vergisi Tutarları (2017 Yılı)
68. Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2017 Yılı)
69. Döviz Kurları (Geçmiş)
70. Kira Artışına Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Uygulanan Endeksler (Oranlar)
71. Döviz Kurları (Eylül 2017)
72. İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları (2017 yılı)
73. İşsizlik Sigortası Primi