Lütfen bekleyiniz...

Önemli Bilgiler

Başlık
 
1 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2022 Yılı)
2 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
3 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
4 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
5 2022 Yılı Çevre ve Temizlik Vergisi Tarifesi
6 Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2022 Yılı)
7 Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2022 Yılı)
8 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2022 Yılı)
9 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2022 Yılı)
10 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2022 Yılı)
11 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2021 Yılı)
12 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
13 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
14 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2021 Yılı)
15 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
16 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2020 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
17 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
18 Enerji Verimliliği Kanunu Uyarınca Uygulanacak Olan İdarî Para Cezaları (2022 Yılı)
19 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
20 2021 Yılı Çevre ve Temizlik Vergisi Tarifesi
21 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2021 Yılı)
22 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2021 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
23 Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2021 Yılı)
24 Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2021 Yılı)
25 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2021 Yılı)
26 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2021 Yılı)
27 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
28 Kanuni Faiz, Temerrüt Faizi ve Ticari Temerrüt Faizi Oranları
29 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2020 Yılı)
30 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
31 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
32 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
33 2020 Yılı Konkordato Gider Avansı Tarifesi
34 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2019 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
35 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2020 Yılı)
36 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2020 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
37 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
38 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
39 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
40 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2019 Yılı)
41 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
42 İdari Yargılama Usulü Kanunu Parasal Sınırlar Tablosu
43 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2018 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
44 Enerji Verimliliği Kanunu Uyarınca Yürütülecek Yetkilendirme ve Sertifikalandırma Çalışmaları ile İlgili Bedeller
45 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
46 KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV Tevkifatlarına İlişkin Tablo (*)
47 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırı (2021 Yılı)
48 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2020 Yılı)
49 Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (2022)
50 Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi (2020 Yılı)
51 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
52 Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu Maddesinin 7 nci Fıkrası Uyarınca Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı
53 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
54 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2019 Yılı)
55 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
56 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
57 Enerji Verimliliği Kanunu Uyarınca Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına (2020 Yılı)
58 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2019 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
59 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre Uygulanacak Olan İdari Para Cezaları (2022)
60 Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılacak Başvurularda Parasal Sınırlar (2021)
61 Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
62 Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
63 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
64 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2019 Yılı)
65 Enflasyon Oranları (TEFE - ÜFE – TÜFE Oranları)
66 Kira Artışına Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Uygulanan Endeksler (Oranlar)
67 SGK Gecikme Zammı Oranları (Aylık)
68 Konut Kira Geliri İstisna Tutarları (2022 Yılı)
69 Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar (2022 Yılı)
70 Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olanlar (2022 Yılı)
71 Çalışan Sigortalılar İçin Prime Esas Günlük Kazançlar (TL) (2021)
72 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak Tanıklık Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
73 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
74 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2018 Yılı)
75 Yeniden Değerleme Oranları
76 Geçici Vergi Dönemlerinde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranları
77 Türk Patent ve Marka Kurumu 2018 Yılı Ücret Tarifesi
78 KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo
79 Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel (2022 Yılı)
80 İstisna Tutarları (2022 Yılı)
81 Amortisman Sınırı (2022 Yılı)
82 Çevre Temizlik Vergisi (2018 Yılı)
83 Özel Usulsüzlük Cezaları (2022 Yılı)
84 Damga Vergisi Tutarları (2022 Yılı)
85 Gemi ve Liman Harçları Tarifesi (2022 Yılı)
86 Asgari Ücretler (16 yaşından büyükler ve 16 yaşından küçükler için) (2022 Yılı)
87 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
88 Avukatlık Meslek Kuralları
89 Avrupalı Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları
90 Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler (Havana Kuralları)
91 Telsiz Ücretleri (2022 Yılı)
92 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Zorunlu İstihdam Oranları
93 Kıdem Tazminatı Tavanı (2022 Yılı)
94 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerleme Oranları (2017 Yılı İçin)
95 Değerli Kağıt Bedelleri (2022 Yılı)
96 Gelir Vergisi Tarifeleri (2022 Yılı)
97 Konsolosluk Harçları Tarifesi (2022 yılı)
98 Noter Harçları (2022 yılı)
99 Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları Tarifesi (2021 yılı)
100 Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar Tarifesi (2022 yılı)
101 Trafik Harçları Tarifesi (2021 yılı)
102 Vergi Yargısı Harçlar Tarifesi (2022 Yılı)
103 İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları (2022 yılı)
104 Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi (2022 Yılı)
105 Yargı Harçları Tarifesi (2022 yılı)
106 Geçici Vergi Oranları (2022)
107 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2018 Yılı)
108 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
109 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
110 Aylık Engellilik İndirimi Tutarları (2022 Yılı)
111 Motorlu Taşıtlar Vergisi Oranları (2022 Yılı)
112 Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı (2022 Yılı)
113 Vergiden Müstesna Yemek Bedeli (2022 Yılı)
114 Fatura Düzenleme Sınırı (2022 Yılı)
115 Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücret Tutarları (2022)
116 Sigorta Primine Tâbi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk ve Aile Zammı Tutarları (2022)
117 Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı (2021 Yılı)
118 Asgari Geçim İndirimi Miktarları (2021 Yılı)
119 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
120 Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları (2022 Yılı)
121 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2018 Yılı)
122 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
123 Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
124 İşsizlik Sigortası Primi
125 Emlak Vergisi Oranları
126 Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarlar (2021 Yılı)
127 Katma Değer Vergisi Oranları
128 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan T.C. Merkez Bankası Faiz Oranları
129 İhbar Tazminatı (Akdin Feshinde Bildirim Süreleri)
130 İzin Süreleri (Yıllık Ücretli İzin Süreleri)
131 Zorunlu BES (2019)
132 Amme Alacaklarının (Kamu Alacaklarının) Tahsilinde Uygulanacak Gecikme Zammı Oranları
133 Tecil Faizi Oranları
134 SSK Taban ve Tavanı
135 Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplamasında Kadının Evlenme Şansı
136 P.M.F. 1931 Yaşam Tablosuna Göre Muhtelif Yaşlarda Ortalama Ömür
137 HMK ve İİK’da Yer Alan Parasal Sınırlar (2022 Yılı)
138 SS ve GSS Kanunu’na Göre Prim Oranları
139 Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Tablosu
140 SGK İşten Çıkış Kodları
141 SS ve GSS Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları (TL) (2013-2022 Yılları)
142 Döviz Kurları (Temmuz 2018)
143 Döviz Kurları (Ağustos 2018)
144 Döviz Kurları (Geçmiş)
145 Döviz Kurları (Eylül 2018)
146 Döviz Kurları (Ekim 2018)
147 Döviz Kurları (Kasım 2018)
148 Döviz Kurları (Aralık 2018)
149 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
150 Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan/Çalıştırılan Yabancılar İle Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Halinde Uygulanacak İdari Para Cezaları
151 İşletmelerde Mesleki Öğretim Gören Öğrenciler ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Staj ve Tamamlayıcı Eğitim Gören Öğrenciler İçin Dönemler İtibariyle Aylık Asgari Ücret Tutarları
152 İzaha Davette Kullanılan Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Tutarı
153 Katsayılar ve Devlet Memurlarına Sağlanan Sosyal Yardımlar
154 KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo(*)
155 Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları
156 Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve GMS İratlarına İlişkin Beyan Sınırları
157 Yatırım Teşvik Belgesine Bağlanabilecek Asgari Sabit Yatırım Tutarları
158 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak Para Cezaları
159 Döviz Kurları (Ocak 2019)
160 Döviz Kurları (Şubat 2019)
161 Döviz Kurları (Mart 2019)
162 Döviz Kurları (Nisan 2019)
163 2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
164 Döviz Kurları (Mayıs 2019)
165 2019 Yılı Konkordato Gider Avansı Tarifesi
166 Döviz Kurları (Haziran 2019)
167 Döviz Kurları (Temmuz 2019)
168 Döviz Kurları (Ağustos 2019)
169 Döviz Kurları (Eylül 2019)
170 Döviz Kurları (Ekim 2019)
171 Döviz Kurları (Kasım 2019)
172 Döviz Kurları (Aralık 2019)
173 Dijital Hizmet Vergisi Oranı (2022)
174 Konaklama Vergisi Oranı (2021)
175 Türk Patent ve Marka Kurumu Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
176 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
177 Vergiden Müstesna Ulaşım Bedeli (2021 Yılı)
178 Döviz Kurları (Ocak 2020)
179 Döviz Kurları (Şubat 2020)
180 Döviz Kurları (Mart 2020)
181 SGK Eksik Gün Nedenleri
182 Döviz Kurları (Nisan 2020)
183 Döviz Kurları (Mayıs 2020)
184 Bazı Menkul Sermaye İratlarına Uygulanan İndirim (Enflasyondan Arındırma) Oranları
185 Döviz Kurları (Haziran 2020)
186 01.01.1996 Tarihinden İtibaren Bankalarca Türk Lirası Üzerinden Açılan Mevduata Uygulanacağı Bildirilen Azami Faiz Oranları
187 Döviz Kurları (Temmuz 2020)
188 Döviz Kurları (Ağustos 2020)
189 Döviz Kurları (Eylül 2020)
190 Döviz Kurları (Ekim 2020)
191 Döviz Kurları (Kasım 2020)
192 Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
193 Döviz Kurları (Aralık 2020)
194 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
195 Döviz Kurları (Ocak 2021)
196 Döviz Kurları (Şubat 2021)
197 Döviz Kurları (Mart 2021)
198 Döviz Kurları (Nisan 2021)
199 Döviz Kurları (Mayıs 2021)
200 Döviz Kurları (Haziran 2021)
201 Döviz Kurları (Temmuz 2021)
202 2021 Yılı Konkordato Gider Avansı Tarifesi
203 Döviz Kurları (Ağustos 2021)
204 Türk Patent ve Marka Kurumu Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
205 Döviz Kurları (Eylül 2021)
206 Döviz Kurları (Ekim 2021)
207 Döviz Kurları (Kasım 2021)
208 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
209 Döviz Kurları (Aralık 2021)
210 Türk Patent ve Marka Kurumu Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
211 Döviz Kurları (Ocak 2022)
212 Döviz Kurları (Şubat 2022)
213 Döviz Kurları (Mart 2022)
214 Döviz Kurları (Nisan 2022)
215 Döviz Kurları (Mayıs 2022)
216 2022 Yılı Konkordato Gider Avansı Tarifesi
217 Döviz Kurları (Haziran 2022)