Lütfen bekleyiniz...

Önemli Bilgiler

Başlık
 
1 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2021 Yılı)
2 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
3 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2020 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
4 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
5 Enerji Verimliliği Kanunu Uyarınca Uygulanacak Olan İdarî Para Cezaları (2021 Yılı)
6 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
7 2021 Yılı Çevre ve Temizlik Vergisi Tarifesi
8 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2021 Yılı)
9 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2021 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
10 Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2021 Yılı)
11 Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2021 Yılı)
12 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2021 Yılı)
13 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2021 Yılı)
14 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
15 Kanuni Faiz, Temerrüt Faizi ve Ticari Temerrüt Faizi Oranları
16 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2020 Yılı)
17 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
18 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
19 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
20 2020 Yılı Konkordato Gider Avansı Tarifesi
21 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2019 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
22 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2020 Yılı)
23 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2020 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
24 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
25 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
26 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
27 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2019 Yılı)
28 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
29 İdari Yargılama Usulü Kanunu Parasal Sınırlar Tablosu
30 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2018 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
31 Enerji Verimliliği Kanunu Uyarınca Yürütülecek Yetkilendirme ve Sertifikalandırma Çalışmaları ile İlgili Bedeller
32 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
33 KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV Tevkifatlarına İlişkin Tablo (*)
34 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırı (2021 Yılı)
35 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2020 Yılı)
36 Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (2021)
37 Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi (2020 Yılı)
38 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
39 Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu Maddesinin 7 nci Fıkrası Uyarınca Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı
40 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
41 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2019 Yılı)
42 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
43 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
44 Enerji Verimliliği Kanunu Uyarınca Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına (2020 Yılı)
45 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2019 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
46 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre Uygulanacak Olan İdari Para Cezaları (2021)
47 Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılacak Başvurularda Parasal Sınırlar (2021)
48 Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
49 Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
50 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
51 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2019 Yılı)
52 Enflasyon Oranları (TEFE - ÜFE – TÜFE Oranları)
53 Kira Artışına Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Uygulanan Endeksler (Oranlar)
54 SGK Gecikme Zammı Oranları (Aylık)
55 Konut Kira Geliri İstisna Tutarları (2021 Yılı)
56 Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar (2021 Yılı)
57 Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olanlar (2021 Yılı)
58 Çalışan Sigortalılar İçin Prime Esas Günlük Kazançlar (TL) (2021)
59 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak Tanıklık Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
60 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
61 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2018 Yılı)
62 Yeniden Değerleme Oranları
63 Geçici Vergi Dönemlerinde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranları
64 Türk Patent ve Marka Kurumu 2018 Yılı Ücret Tarifesi
65 KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo
66 Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel (2021 Yılı)
67 İstisna Tutarları (2021 Yılı)
68 Amortisman Sınırı (2021 Yılı)
69 Çevre Temizlik Vergisi (2018 Yılı)
70 Özel Usulsüzlük Cezaları (2021 Yılı)
71 Damga Vergisi Tutarları (2021 Yılı)
72 Gemi ve Liman Harçları Tarifesi (2021 Yılı)
73 Asgari Ücretler (16 yaşından büyükler ve 16 yaşından küçükler için) (2021 Yılı)
74 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
75 Avukatlık Meslek Kuralları
76 Avrupalı Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları
77 Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler (Havana Kuralları)
78 Telsiz Ücretleri (2021 Yılı)
79 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Zorunlu İstihdam Oranları
80 Kıdem Tazminatı Tavanı (2021 Yılı)
81 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerleme Oranları (2017 Yılı İçin)
82 Değerli Kağıt Bedelleri (2021 Yılı)
83 Gelir Vergisi Tarifeleri (2021 Yılı)
84 Konsolosluk Harçları Tarifesi (2021 yılı)
85 Noter Harçları (2021 yılı)
86 Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları Tarifesi (2021 yılı)
87 Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar Tarifesi (2021 yılı)
88 Trafik Harçları Tarifesi (2021 yılı)
89 Vergi Yargısı Harçlar Tarifesi (2021 Yılı)
90 İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları (2021 yılı)
91 Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi (2021 Yılı)
92 Yargı Harçları Tarifesi (2021 yılı)
93 Geçici Vergi Oranları (2021)
94 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2018 Yılı)
95 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
96 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
97 Aylık Engellilik İndirimi Tutarları (2021 Yılı)
98 Motorlu Taşıtlar Vergisi Oranları (2021 Yılı)
99 Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı (2021 Yılı)
100 Vergiden Müstesna Yemek Bedeli (2021 Yılı)
101 Fatura Düzenleme Sınırı (2021 Yılı)
102 Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücret Tutarları (2021)
103 Sigorta Primine Tâbi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk ve Aile Zammı Tutarları (2021)
104 Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı (2021 Yılı)
105 Asgari Geçim İndirimi Miktarları (2021 Yılı)
106 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
107 Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları (2021 Yılı)
108 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2018 Yılı)
109 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
110 Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
111 İşsizlik Sigortası Primi
112 Emlak Vergisi Oranları
113 Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarlar (2021 Yılı)
114 Katma Değer Vergisi Oranları
115 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan T.C. Merkez Bankası Faiz Oranları
116 İhbar Tazminatı (Akdin Feshinde Bildirim Süreleri)
117 İzin Süreleri (Yıllık Ücretli İzin Süreleri)
118 Kurumlar Vergisi Oranı (2020 Yılı)
119 Zorunlu BES (2019)
120 Amme Alacaklarının (Kamu Alacaklarının) Tahsilinde Uygulanacak Gecikme Zammı Oranları
121 Tecil Faizi Oranları
122 SSK Taban ve Tavanı
123 Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplamasında Kadının Evlenme Şansı
124 P.M.F. 1931 Yaşam Tablosuna Göre Muhtelif Yaşlarda Ortalama Ömür
125 HMK ve İİK’da Yer Alan Parasal Sınırlar (2021 Yılı)
126 SS ve GSS Kanunu’na Göre Prim Oranları
127 Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Tablosu
128 SGK İşten Çıkış Kodları
129 SS ve GSS Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları (TL) (2013-2021 Yılları)
130 Döviz Kurları (Temmuz 2018)
131 Döviz Kurları (Ağustos 2018)
132 Döviz Kurları (Geçmiş)
133 Döviz Kurları (Eylül 2018)
134 Döviz Kurları (Ekim 2018)
135 Döviz Kurları (Kasım 2018)
136 Döviz Kurları (Aralık 2018)
137 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
138 Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan/Çalıştırılan Yabancılar İle Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Halinde Uygulanacak İdari Para Cezaları
139 İşletmelerde Mesleki Öğretim Gören Öğrenciler ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Staj ve Tamamlayıcı Eğitim Gören Öğrenciler İçin Dönemler İtibariyle Aylık Asgari Ücret Tutarları
140 İzaha Davette Kullanılan Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Tutarı
141 Katsayılar ve Devlet Memurlarına Sağlanan Sosyal Yardımlar
142 KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo(*)
143 Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları
144 Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve GMS İratlarına İlişkin Beyan Sınırları
145 Yatırım Teşvik Belgesine Bağlanabilecek Asgari Sabit Yatırım Tutarları
146 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak Para Cezaları
147 Döviz Kurları (Ocak 2019)
148 Döviz Kurları (Şubat 2019)
149 Döviz Kurları (Mart 2019)
150 Döviz Kurları (Nisan 2019)
151 2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
152 Döviz Kurları (Mayıs 2019)
153 2019 Yılı Konkordato Gider Avansı Tarifesi
154 Döviz Kurları (Haziran 2019)
155 Döviz Kurları (Temmuz 2019)
156 Döviz Kurları (Ağustos 2019)
157 Döviz Kurları (Eylül 2019)
158 Döviz Kurları (Ekim 2019)
159 Döviz Kurları (Kasım 2019)
160 Döviz Kurları (Aralık 2019)
161 Dijital Hizmet Vergisi Oranı (2020)
162 Konaklama Vergisi Oranı (2021)
163 Türk Patent ve Marka Kurumu Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
164 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
165 Vergiden Müstesna Ulaşım Bedeli (2021 Yılı)
166 Döviz Kurları (Ocak 2020)
167 Döviz Kurları (Şubat 2020)
168 Döviz Kurları (Mart 2020)
169 SGK Eksik Gün Nedenleri
170 Döviz Kurları (Nisan 2020)
171 Döviz Kurları (Mayıs 2020)
172 Bazı Menkul Sermaye İratlarına Uygulanan İndirim (Enflasyondan Arındırma) Oranları
173 Döviz Kurları (Haziran 2020)
174 01.01.1996 Tarihinden İtibaren Bankalarca Türk Lirası Üzerinden Açılan Mevduata Uygulanacağı Bildirilen Azami Faiz Oranları
175 Döviz Kurları (Temmuz 2020)
176 Döviz Kurları (Ağustos 2020)
177 Döviz Kurları (Eylül 2020)
178 Döviz Kurları (Ekim 2020)
179 Döviz Kurları (Kasım 2020)
180 Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
181 Döviz Kurları (Aralık 2020)
182 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
183 Döviz Kurları (Ocak 2021)
184 Döviz Kurları (Şubat 2021)
185 Döviz Kurları (Mart 2021)
186 Döviz Kurları (Nisan 2021)
187 Döviz Kurları (Mayıs 2021)
188 Döviz Kurları (Haziran 2021)
189 Döviz Kurları (Temmuz 2021)
190 2021 Yılı Konkordato Gider Avansı Tarifesi
191 Döviz Kurları (Ağustos 2021)
192 Döviz Kurları (Eylül 2021)