Lütfen bekleyiniz...

Önemli Bilgiler

Başlık
 
1 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2020 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
2 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
3 Enerji Verimliliği Kanunu Uyarınca Uygulanacak Olan İdarî Para Cezaları (2021 Yılı)
4 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
5 2021 Yılı Çevre ve Temizlik Vergisi Tarifesi
6 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2021 Yılı)
7 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2021 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
8 Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2021 Yılı)
9 Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2021 Yılı)
10 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2021 Yılı)
11 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2021 Yılı)
12 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
13 Kanuni Faiz, Temerrüt Faizi ve Ticari Temerrüt Faizi Oranları
14 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2020 Yılı)
15 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
16 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
17 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
18 2020 Yılı Konkordato Gider Avansı Tarifesi
19 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2019 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
20 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2020 Yılı)
21 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2020 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
22 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
23 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
24 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
25 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2019 Yılı)
26 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
27 İdari Yargılama Usulü Kanunu Parasal Sınırlar Tablosu
28 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2018 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
29 Enerji Verimliliği Kanunu Uyarınca Yürütülecek Yetkilendirme ve Sertifikalandırma Çalışmaları ile İlgili Bedeller
30 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
31 KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV Tevkifatlarına İlişkin Tablo (*)
32 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırı (2020 Yılı)
33 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2020 Yılı)
34 Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (2021)
35 Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi (2020 Yılı)
36 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
37 Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu Maddesinin 7 nci Fıkrası Uyarınca Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı
38 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
39 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2019 Yılı)
40 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
41 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
42 Enerji Verimliliği Kanunu Uyarınca Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına (2020 Yılı)
43 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2019 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
44 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre Uygulanacak Olan İdari Para Cezaları (2021)
45 Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılacak Başvurularda Parasal Sınırlar (2021)
46 Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
47 Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
48 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
49 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2019 Yılı)
50 Enflasyon Oranları (TEFE - ÜFE – TÜFE Oranları)
51 Kira Artışına Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Uygulanan Endeksler (Oranlar)
52 SGK Gecikme Zammı Oranları (Aylık)
53 Konut Kira Geliri İstisna Tutarları (2021 Yılı)
54 Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar (2021 Yılı)
55 Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olanlar (2021 Yılı)
56 Çalışan Sigortalılar İçin Prime Esas Günlük Kazançlar (TL) (2021)
57 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak Tanıklık Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
58 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
59 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2018 Yılı)
60 Yeniden Değerleme Oranları
61 Geçici Vergi Dönemlerinde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranları
62 Türk Patent ve Marka Kurumu 2018 Yılı Ücret Tarifesi
63 KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo
64 Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel (2021 Yılı)
65 İstisna Tutarları (2021 Yılı)
66 Amortisman Sınırı (2021 Yılı)
67 Çevre Temizlik Vergisi (2018 Yılı)
68 Özel Usulsüzlük Cezaları (2021 Yılı)
69 Damga Vergisi Tutarları (2021 Yılı)
70 Gemi ve Liman Harçları Tarifesi (2021 Yılı)
71 Asgari Ücretler (16 yaşından büyükler ve 16 yaşından küçükler için) (2021 Yılı)
72 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
73 Avukatlık Meslek Kuralları
74 Avrupalı Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları
75 Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler (Havana Kuralları)
76 Telsiz Ücretleri (2020 Yılı)
77 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Zorunlu İstihdam Oranları
78 Kıdem Tazminatı Tavanı (2021 Yılı)
79 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerleme Oranları (2017 Yılı İçin)
80 Değerli Kağıt Bedelleri (2021 Yılı)
81 Gelir Vergisi Tarifeleri (2021 Yılı)
82 Konsolosluk Harçları Tarifesi (2021 yılı)
83 Noter Harçları (2021 yılı)
84 Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları Tarifesi (2021 yılı)
85 Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar Tarifesi (2021 yılı)
86 Trafik Harçları Tarifesi (2021 yılı)
87 Vergi Yargısı Harçlar Tarifesi (2021 Yılı)
88 İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları (2021 yılı)
89 Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi (2021 Yılı)
90 Yargı Harçları Tarifesi (2021 yılı)
91 Geçici Vergi Oranları (2021)
92 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2018 Yılı)
93 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
94 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
95 Aylık Engellilik İndirimi Tutarları (2021 Yılı)
96 Motorlu Taşıtlar Vergisi Oranları (2021 Yılı)
97 Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı (2021 Yılı)
98 Vergiden Müstesna Yemek Bedeli (2021 Yılı)
99 Fatura Düzenleme Sınırı (2021 Yılı)
100 Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücret Tutarları (2021)
101 Sigorta Primine Tâbi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk ve Aile Zammı Tutarları (2021)
102 Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı (2021 Yılı)
103 Asgari Geçim İndirimi Miktarları (2021 Yılı)
104 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
105 Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları (2021 Yılı)
106 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2018 Yılı)
107 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
108 Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
109 İşsizlik Sigortası Primi
110 Emlak Vergisi Oranları
111 Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarlar (2021 Yılı)
112 Katma Değer Vergisi Oranları
113 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan T.C. Merkez Bankası Faiz Oranları
114 İhbar Tazminatı (Akdin Feshinde Bildirim Süreleri)
115 İzin Süreleri (Yıllık Ücretli İzin Süreleri)
116 Kurumlar Vergisi Oranı (2020 Yılı)
117 Zorunlu BES (2019)
118 Amme Alacaklarının (Kamu Alacaklarının) Tahsilinde Uygulanacak Gecikme Zammı Oranları
119 Tecil Faizi Oranları
120 SSK Taban ve Tavanı
121 Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplamasında Kadının Evlenme Şansı
122 P.M.F. 1931 Yaşam Tablosuna Göre Muhtelif Yaşlarda Ortalama Ömür
123 HMK ve İİK’da Yer Alan Parasal Sınırlar (2021 Yılı)
124 SS ve GSS Kanunu’na Göre Prim Oranları
125 Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Tablosu
126 SGK İşten Çıkış Kodları
127 SS ve GSS Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları (TL) (2013-2021 Yılları)
128 Döviz Kurları (Temmuz 2018)
129 Döviz Kurları (Ağustos 2018)
130 Döviz Kurları (Geçmiş)
131 Döviz Kurları (Eylül 2018)
132 Döviz Kurları (Ekim 2018)
133 Döviz Kurları (Kasım 2018)
134 Döviz Kurları (Aralık 2018)
135 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
136 Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan/Çalıştırılan Yabancılar İle Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Halinde Uygulanacak İdari Para Cezaları
137 İşletmelerde Mesleki Öğretim Gören Öğrenciler ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Staj ve Tamamlayıcı Eğitim Gören Öğrenciler İçin Dönemler İtibariyle Aylık Asgari Ücret Tutarları
138 İzaha Davette Kullanılan Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Tutarı
139 Katsayılar ve Devlet Memurlarına Sağlanan Sosyal Yardımlar
140 KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo(*)
141 Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları
142 Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve GMS İratlarına İlişkin Beyan Sınırları
143 Yatırım Teşvik Belgesine Bağlanabilecek Asgari Sabit Yatırım Tutarları
144 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak Para Cezaları
145 Döviz Kurları (Ocak 2019)
146 Döviz Kurları (Şubat 2019)
147 Döviz Kurları (Mart 2019)
148 Döviz Kurları (Nisan 2019)
149 2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
150 Döviz Kurları (Mayıs 2019)
151 2019 Yılı Konkordato Gider Avansı Tarifesi
152 Döviz Kurları (Haziran 2019)
153 Döviz Kurları (Temmuz 2019)
154 Döviz Kurları (Ağustos 2019)
155 Döviz Kurları (Eylül 2019)
156 Döviz Kurları (Ekim 2019)
157 Döviz Kurları (Kasım 2019)
158 Döviz Kurları (Aralık 2019)
159 Dijital Hizmet Vergisi Oranı (2020)
160 Konaklama Vergisi Oranı (2021)
161 Türk Patent ve Marka Kurumu Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
162 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
163 Vergiden Müstesna Ulaşım Bedeli (2021 Yılı)
164 Döviz Kurları (Ocak 2020)
165 Döviz Kurları (Şubat 2020)
166 Döviz Kurları (Mart 2020)
167 SGK Eksik Gün Nedenleri
168 Döviz Kurları (Nisan 2020)
169 Döviz Kurları (Mayıs 2020)
170 Bazı Menkul Sermaye İratlarına Uygulanan İndirim (Enflasyondan Arındırma) Oranları
171 Döviz Kurları (Haziran 2020)
172 01.01.1996 Tarihinden İtibaren Bankalarca Türk Lirası Üzerinden Açılan Mevduata Uygulanacağı Bildirilen Azami Faiz Oranları
173 Döviz Kurları (Temmuz 2020)
174 Döviz Kurları (Ağustos 2020)
175 Döviz Kurları (Eylül 2020)
176 Döviz Kurları (Ekim 2020)
177 Döviz Kurları (Kasım 2020)
178 Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
179 Döviz Kurları (Aralık 2020)
180 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
181 Döviz Kurları (Ocak 2021)
182 Döviz Kurları (Şubat 2021)
183 Döviz Kurları (Mart 2021)
184 Döviz Kurları (Nisan 2021)
185 Döviz Kurları (Mayıs 2021)
186 Döviz Kurları (Haziran 2021)