Lütfen bekleyiniz...

Önemli Bilgiler

Başlık
 
1 2019 Yılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi
2 2019 Yılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi
3 2019 Yılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi
4 İdari Yargılama Usulü Kanunu Parasal Sınırlar Tablosu
5 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2018 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
6 Enerji Verimliliği Kanunu Uyarınca Yürütülecek Yetkilendirme ve Sertifikalandırma Çalışmaları ile İlgili Bedeller
7 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
8 KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV Tevkifatlarına İlişkin Tablo (*)
9 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırı (2019 Yılı)
10 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2019 Yılı)
11 Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (2019)
12 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi
13 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
14 Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu Maddesinin 7 nci Fıkrası Uyarınca Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı
15 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
16 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2019 Yılı)
17 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
18 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
19 Türk Patent ve Marka Kurumu Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
20 Enerji Verimliliği Kanunu Uyarınca Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına (2019 Yılı)
21 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2019 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
22 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre Uygulanacak Olan İdari Para Cezaları (2019)
23 Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılacak Başvurularda Parasal Sınırlar (2019)
24 Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2019 Yılı)
25 Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2019 Yılı)
26 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2019 Yılı)
27 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2019 Yılı)
28 Enflasyon Oranları (TEFE - ÜFE – TÜFE Oranları)
29 Kira Artışına Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Uygulanan Endeksler (Oranlar)
30 SGK Gecikme Zammı Oranları (Aylık)
31 Konut Kira Geliri İstisna Tutarları (2019 Yılı)
32 2019 Yılında Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar
33 2019 Yılında Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olanlar
34 Çalışan Sigortalılar İçin Prime Esas Günlük Kazançlar (TL) (2019)
35 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak Tanıklık Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
36 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2018 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
37 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
38 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2018 Yılı)
39 Yeniden Değerleme Oranları
40 Geçici Vergi Dönemlerinde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranları
41 Türk Patent ve Marka Kurumu 2018 Yılı Ücret Tarifesi
42 KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo
43 Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel (2019 Yılı)
44 İstisna Tutarları (2019 Yılı)
45 Amortisman Sınırı (2019 Yılı)
46 Çevre Temizlik Vergisi (2018 Yılı)
47 Özel Usulsüzlük Cezaları (2019 Yılı)
48 Damga Vergisi Tutarları (2019 Yılı)
49 Gemi ve Liman Harçları Tarifesi (2019 Yılı)
50 Asgari Ücretler (16 yaşından büyükler ve 16 yaşından küçükler için) (2019 Yılı)
51 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
52 Avukatlık Meslek Kuralları
53 Avrupalı Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları
54 Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler (Havana Kuralları)
55 Telsiz Ücretleri (2019 Yılı)
56 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Zorunlu İstihdam Oranları
57 Kıdem Tazminatı Tavanı (2019 Yılı)
58 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerleme Oranları (2017 Yılı İçin)
59 Değerli Kağıt Bedelleri (2019 Yılı)
60 Gelir Vergisi Tarifeleri (2019 Yılı)
61 Konsolosluk Harçları Tarifesi (2019 yılı)
62 Noter Harçları (2019 yılı)
63 Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları Tarifesi (2019 yılı)
64 Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar Tarifesi (2019 yılı)
65 Trafik Harçları Tarifesi (2019 yılı)
66 Vergi Yargısı Harçlar Tarifesi (2019 Yılı)
67 İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları (2019 yılı)
68 Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi (2019 Yılı)
69 Yargı Harçları Tarifesi (2019 yılı)
70 Geçici Vergi Oranları (2019)
71 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2018 Yılı)
72 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
73 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
74 Ticari Temerrüt (Avans) Faiz Oranları
75 Aylık Engellilik İndirimi Tutarları (2019 Yılı)
76 Motorlu Taşıtlar Vergisi Oranları (2019 Yılı)
77 Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı (2019 Yılı)
78 Vergiden Müstesna Yemek Bedeli (2019 Yılı)
79 Fatura Düzenleme Sınırı (2019 Yılı)
80 Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücret Tutarları (2019)
81 Sigorta Primine Tâbi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk ve Aile Zammı Tutarları (2019)
82 Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı (2019 Yılı)
83 Asgari Geçim İndirimi Miktarları (2019 Yılı)
84 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
85 Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları (2019 Yılı)
86 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2018 Yılı)
87 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
88 Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
89 İşsizlik Sigortası Primi
90 Emlak Vergisi Oranları
91 Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarlar (2019 Yılı)
92 Katma Değer Vergisi Oranları
93 Yasal Faiz Oranları
94 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan T.C. Merkez Bankası Faiz Oranları
95 İhbar Tazminatı (Akdin Feshinde Bildirim Süreleri)
96 İzin Süreleri (Yıllık Ücretli İzin Süreleri)
97 Kurumlar Vergisi Oranı (2019 Yılı)
98 Zorunlu BES (2019)
99 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a Göre Gecikme Zammı Oranları
100 Tecil Faizi Oranları
101 SSK Taban ve Tavanı
102 Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplamasında Kadının Evlenme Şansı
103 P.M.F. 1931 Yaşam Tablosuna Göre Muhtelif Yaşlarda Ortalama Ömür
104 HMK ve İİK’da Yer Alan Parasal Sınırlar (2019 Yılı)
105 SS ve GSS Kanunu’na Göre Prim Oranları
106 Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Tablosu
107 SGK İşten Çıkış Kodları
108 SS ve GSS Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları (TL) (2013-2019 Yılları)
109 Döviz Kurları (Mayıs 2018)
110 Döviz Kurları (Haziran 2018)
111 Döviz Kurları (Temmuz 2018)
112 Döviz Kurları (Ağustos 2018)
113 Döviz Kurları (Geçmiş)
114 Döviz Kurları (Eylül 2018)
115 Döviz Kurları (Ekim 2018)
116 Döviz Kurları (Kasım 2018)
117 Döviz Kurları (Aralık 2018)
118 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
119 Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan/Çalıştırılan Yabancılar İle Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Halinde Uygulanacak İdari Para Cezaları
120 İşletmelerde Mesleki Öğretim Gören Öğrenciler ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Staj ve Tamamlayıcı Eğitim Gören Öğrenciler İçin Dönemler İtibariyle Aylık Asgari Ücret Tutarları
121 İzaha Davette Kullanılan Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Tutarı
122 Katsayılar ve Devlet Memurlarına Sağlanan Sosyal Yardımlar
123 KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo(*)
124 Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları
125 Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve GMS İratlarına İlişkin Beyan Sınırları
126 Yatırım Teşvik Belgesine Bağlanabilecek Asgari Sabit Yatırım Tutarları
127 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak Para Cezaları
128 Döviz Kurları (Ocak 2019)
129 Döviz Kurları (Şubat 2019)
130 Döviz Kurları (Mart 2019)
131 Döviz Kurları (Nisan 2019)
132 2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
133 Döviz Kurları (Mayıs 2019)
134 2019 Yılı Konkordato Gider Avansı Tarifesi
135 Döviz Kurları (Haziran 2019)
136 Döviz Kurları (Temmuz 2019)
137 Döviz Kurları (Ağustos 2019)
138 Döviz Kurları (Eylül 2019)
139 Döviz Kurları (Ekim 2019)