Lütfen bekleyiniz...

Önemli Bilgiler

Başlık
 
1 2020 Yılı Konkordato Gider Avansı Tarifesi
2 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2019 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
3 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2020 Yılı)
4 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2020 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
5 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
6 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
7 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
8 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2019 Yılı)
9 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
10 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
11 İdari Yargılama Usulü Kanunu Parasal Sınırlar Tablosu
12 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2018 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
13 Enerji Verimliliği Kanunu Uyarınca Yürütülecek Yetkilendirme ve Sertifikalandırma Çalışmaları ile İlgili Bedeller
14 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
15 KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV Tevkifatlarına İlişkin Tablo (*)
16 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırı (2020 Yılı)
17 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2020 Yılı)
18 Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (2020)
19 Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi (2020 Yılı)
20 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
21 Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu Maddesinin 7 nci Fıkrası Uyarınca Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı
22 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
23 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2019 Yılı)
24 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
25 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
26 Enerji Verimliliği Kanunu Uyarınca Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına (2020 Yılı)
27 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2019 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
28 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre Uygulanacak Olan İdari Para Cezaları (2020)
29 Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılacak Başvurularda Parasal Sınırlar (2020)
30 Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
31 Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
32 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
33 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2019 Yılı)
34 Enflasyon Oranları (TEFE - ÜFE – TÜFE Oranları)
35 Kira Artışına Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Uygulanan Endeksler (Oranlar)
36 SGK Gecikme Zammı Oranları (Aylık)
37 Konut Kira Geliri İstisna Tutarları (2020 Yılı)
38 Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar (2020 Yılı)
39 Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olanlar (2020 Yılı)
40 Çalışan Sigortalılar İçin Prime Esas Günlük Kazançlar (TL) (2020)
41 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak Tanıklık Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
42 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2018 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
43 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
44 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2018 Yılı)
45 Yeniden Değerleme Oranları
46 Geçici Vergi Dönemlerinde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranları
47 Türk Patent ve Marka Kurumu 2018 Yılı Ücret Tarifesi
48 KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo
49 Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel (2020 Yılı)
50 İstisna Tutarları (2020 Yılı)
51 Amortisman Sınırı (2020 Yılı)
52 Çevre Temizlik Vergisi (2018 Yılı)
53 Özel Usulsüzlük Cezaları (2019 Yılı)
54 Damga Vergisi Tutarları (2020 Yılı)
55 Gemi ve Liman Harçları Tarifesi (2020 Yılı)
56 Asgari Ücretler (16 yaşından büyükler ve 16 yaşından küçükler için) (2020 Yılı)
57 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
58 Avukatlık Meslek Kuralları
59 Avrupalı Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları
60 Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler (Havana Kuralları)
61 Telsiz Ücretleri (2020 Yılı)
62 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Zorunlu İstihdam Oranları
63 Kıdem Tazminatı Tavanı (2020 Yılı)
64 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerleme Oranları (2017 Yılı İçin)
65 Değerli Kağıt Bedelleri (2020 Yılı)
66 Gelir Vergisi Tarifeleri (2020 Yılı)
67 Konsolosluk Harçları Tarifesi (2020 yılı)
68 Noter Harçları (2020 yılı)
69 Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları Tarifesi (2020 yılı)
70 Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar Tarifesi (2020 yılı)
71 Trafik Harçları Tarifesi (2020 yılı)
72 Vergi Yargısı Harçlar Tarifesi (2020 Yılı)
73 İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları (2020 yılı)
74 Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi (2020 Yılı)
75 Yargı Harçları Tarifesi (2020 yılı)
76 Geçici Vergi Oranları (2020)
77 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2018 Yılı)
78 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
79 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
80 Ticari Temerrüt (Avans) Faiz Oranları
81 Aylık Engellilik İndirimi Tutarları (2020 Yılı)
82 Motorlu Taşıtlar Vergisi Oranları (2020 Yılı)
83 Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı (2020 Yılı)
84 Vergiden Müstesna Yemek Bedeli (2020 Yılı)
85 Fatura Düzenleme Sınırı (2020 Yılı)
86 Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücret Tutarları (2020)
87 Sigorta Primine Tâbi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk ve Aile Zammı Tutarları (2020)
88 Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı (2020 Yılı)
89 Asgari Geçim İndirimi Miktarları (2020 Yılı)
90 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
91 Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları (2020 Yılı)
92 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2018 Yılı)
93 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
94 Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
95 İşsizlik Sigortası Primi
96 Emlak Vergisi Oranları
97 Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarlar (2020 Yılı)
98 Katma Değer Vergisi Oranları
99 Yasal Faiz Oranları
100 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan T.C. Merkez Bankası Faiz Oranları
101 İhbar Tazminatı (Akdin Feshinde Bildirim Süreleri)
102 İzin Süreleri (Yıllık Ücretli İzin Süreleri)
103 Kurumlar Vergisi Oranı (2020 Yılı)
104 Zorunlu BES (2019)
105 Amme Alacaklarının (Kamu Alacaklarının) Tahsilinde Uygulanacak Gecikme Zammı Oranları
106 Tecil Faizi Oranları
107 SSK Taban ve Tavanı
108 Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplamasında Kadının Evlenme Şansı
109 P.M.F. 1931 Yaşam Tablosuna Göre Muhtelif Yaşlarda Ortalama Ömür
110 HMK ve İİK’da Yer Alan Parasal Sınırlar (2020 Yılı)
111 SS ve GSS Kanunu’na Göre Prim Oranları
112 Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Tablosu
113 SGK İşten Çıkış Kodları
114 SS ve GSS Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları (TL) (2013-2019 Yılları)
115 Döviz Kurları (Temmuz 2018)
116 Döviz Kurları (Ağustos 2018)
117 Döviz Kurları (Geçmiş)
118 Döviz Kurları (Eylül 2018)
119 Döviz Kurları (Ekim 2018)
120 Döviz Kurları (Kasım 2018)
121 Döviz Kurları (Aralık 2018)
122 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
123 Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan/Çalıştırılan Yabancılar İle Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Halinde Uygulanacak İdari Para Cezaları
124 İşletmelerde Mesleki Öğretim Gören Öğrenciler ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Staj ve Tamamlayıcı Eğitim Gören Öğrenciler İçin Dönemler İtibariyle Aylık Asgari Ücret Tutarları
125 İzaha Davette Kullanılan Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Tutarı
126 Katsayılar ve Devlet Memurlarına Sağlanan Sosyal Yardımlar
127 KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo(*)
128 Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları
129 Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve GMS İratlarına İlişkin Beyan Sınırları
130 Yatırım Teşvik Belgesine Bağlanabilecek Asgari Sabit Yatırım Tutarları
131 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak Para Cezaları
132 Döviz Kurları (Ocak 2019)
133 Döviz Kurları (Şubat 2019)
134 Döviz Kurları (Mart 2019)
135 Döviz Kurları (Nisan 2019)
136 2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
137 Döviz Kurları (Mayıs 2019)
138 2019 Yılı Konkordato Gider Avansı Tarifesi
139 Döviz Kurları (Haziran 2019)
140 Döviz Kurları (Temmuz 2019)
141 Döviz Kurları (Ağustos 2019)
142 Döviz Kurları (Eylül 2019)
143 Döviz Kurları (Ekim 2019)
144 Döviz Kurları (Kasım 2019)
145 Döviz Kurları (Aralık 2019)
146 Dijital Hizmet Vergisi Oranı (2020)
147 Konaklama Vergisi Oranı (2020)
148 Türk Patent ve Marka Kurumu Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
149 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
150 Vergiden Müstesna Ulaşım Bedeli
151 Döviz Kurları (Ocak 2020)
152 Döviz Kurları (Şubat 2020)
153 Döviz Kurları (Mart 2020)
154 SGK Eksik Gün Nedenleri
155 Döviz Kurları (Nisan 2020)
156 Döviz Kurları (Mayıs 2020)
157 Bazı Menkul Sermaye İratlarına Uygulanan İndirim (Enflasyondan Arındırma) Oranları
158 Döviz Kurları (Haziran 2020)
159 01.01.1996 Tarihinden İtibaren Bankalarca Türk Lirası Üzerinden Açılan Mevduata Uygulanacağı Bildirilen Azami Faiz Oranları
160 Döviz Kurları (Temmuz 2020)