Lütfen bekleyiniz...
Başlık
 
1. Konut Kira Geliri İstisna Tutarları (2018 Yılı)
2. Ticari Temerrüt (Avans) Faiz Oranları
3. Katma Değer Vergisi Oranları
4. Fatura Düzenleme Sınırı (2018 Yılı)
5. Zorunlu BES
6. P.M.F. 1931 Yaşam Tablosuna Göre Muhtelif Yaşlarda Ortalama Ömür
7. Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
8. Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi (2018 Yılı)
9. Avukatlık Meslek Kuralları
10. Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan T.C. Merkez Bankası Faiz Oranları
11. İşsizlik Sigortası Primi
12. Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı (2018 Yılı)
13. Motorlu Taşıtlar Vergisi Oranları (2018 Yılı)
14. Aylık Engellilik İndirimi Tutarları (2018 Yılı)
15. Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olanlar
16. Döviz Kurları (Geçmiş)
17. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
18. Türk Patent ve Marka Kurumu 2018 Yılı Ücret Tarifesi
19. Kira Artışına Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Uygulanan Endeksler (Oranlar)
20. Gelir Vergisi Tarifeleri (2018 Yılı)
21. Konsolosluk Harçları Tarifesi (2018 yılı)
22. Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi (2017 Yılı)
23. İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları (2018 yılı)
24. Sigorta Primine Tâbi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk ve Aile Zammı Tutarları
25. Yasal Faiz Oranları
26. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2018 Yılı)
27. Kurumlar Vergisi Oranı (2018 Yılı)
28. Geçici Vergi Dönemlerinde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranları
29. Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2018 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
30. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
31. İhbar Tazminatı (Akdin Feshinde Bildirim Süreleri)
32. Damga Vergisi Tutarları (2018 Yılı)
33. Vergi Yargısı Harçlar Tarifesi (2018 Yılı)
34. Tecil Faizi Oranları
35. Yeniden Değerleme Oranları
36. Çevre Temizlik Vergisi (2018 Yılı)
37. Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları Tarifesi (2018 yılı)
38. SGK Gecikme Zammı Oranları (Aylık)
39. İstisna Tutarları (2018 Yılı)
40. Yargı Harçları Tarifesi (2018 yılı)
41. Enflasyon Oranları (TEFE - ÜFE – TÜFE Oranları)
42. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
43. Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
44. Trafik Harçları Tarifesi (2018 yılı)
45. Değerli Kağıt Bedelleri (2018 Yılı)
46. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi (2017 Yılı)
47. Kıdem Tazminatı Tavanı (2018 Yılı)
48. Döviz Kurları (Ocak 2018)
49. Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı (2018 Yılı)
50. Çalışan Sigortalılar İçin Prime Esas Günlük Kazançlar (TL)
51. Gemi ve Liman Harçları Tarifesi (2018 Yılı)
52. Telsiz Ücretleri (2018 Yılı)
53. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplamasında Kadının Evlenme Şansı
54. HMK ve İİK’da Yer Alan Parasal Sınırlar (2018 Yılı)
55. Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak Tanıklık Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
56. Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler (Havana Kuralları)
57. Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları (2018 Yılı)
58. Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar Tarifesi (2018 yılı)
59. Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarlar (2018 Yılı)
60. 2018 Yılında Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar
61. 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Zorunlu İstihdam Oranları
62. Vergiden Müstesna Yemek Bedeli (2018 Yılı)
63. Avrupalı Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları
64. Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel (2018 Yılı)
65. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a Göre Gecikme Zammı Oranları
66. Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2018 Yılı)
67. Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
68. Emlak Vergisi Oranları
69. Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
70. Asgari Geçim İndirimi Miktarları (2018 Yılı)
71. İzin Süreleri (Yıllık Ücretli İzin Süreleri)
72. Usulsüzlük Cezaları (2018 Yılı)
73. Geçici Vergi Oranları
74. Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2018 Yılı)
75. Asgari Ücretler (16 yaşından büyükler ve 16 yaşından küçükler için) (2018 Yılı)
76. Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücret Tutarları
77. SGK Çıkış Kodları
78. Amortisman Sınırı (2018 Yılı)
79. KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo
80. Noter Harçları (2018 yılı)
81. Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerleme Oranları (2017 Yılı İçin)