Lütfen bekleyiniz...

Önemli Bilgiler

Başlık
 
1 Enflasyon Oranları (TEFE - ÜFE – TÜFE Oranları)
2 Kira Artışına Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Uygulanan Endeksler (Oranlar)
3 SGK Gecikme Zammı Oranları (Aylık)
4 Konut Kira Geliri İstisna Tutarları (2018 Yılı)
5 2018 Yılında Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar
6 Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olanlar
7 Çalışan Sigortalılar İçin Prime Esas Günlük Kazançlar (TL)
8 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak Tanıklık Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
9 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2018 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
10 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
11 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2018 Yılı)
12 Yeniden Değerleme Oranları
13 Geçici Vergi Dönemlerinde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranları
14 Türk Patent ve Marka Kurumu 2018 Yılı Ücret Tarifesi
15 Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
16 KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo
17 Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel (2018 Yılı)
18 İstisna Tutarları (2018 Yılı)
19 Amortisman Sınırı (2018 Yılı)
20 Çevre Temizlik Vergisi (2018 Yılı)
21 Usulsüzlük Cezaları (2018 Yılı)
22 Damga Vergisi Tutarları (2018 Yılı)
23 Gemi ve Liman Harçları Tarifesi (2018 Yılı)
24 Asgari Ücretler (16 yaşından büyükler ve 16 yaşından küçükler için) (2018 Yılı)
25 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
26 Avukatlık Meslek Kuralları
27 Avrupalı Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları
28 Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler (Havana Kuralları)
29 Telsiz Ücretleri (2018 Yılı)
30 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Zorunlu İstihdam Oranları
31 Kıdem Tazminatı Tavanı (2018 Yılı)
32 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerleme Oranları (2017 Yılı İçin)
33 Değerli Kağıt Bedelleri (2018 Yılı)
34 Gelir Vergisi Tarifeleri (2018 Yılı)
35 Konsolosluk Harçları Tarifesi (2018 yılı)
36 Noter Harçları (2018 yılı)
37 Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları Tarifesi (2018 yılı)
38 Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar Tarifesi (2018 yılı)
39 Trafik Harçları Tarifesi (2018 yılı)
40 Vergi Yargısı Harçlar Tarifesi (2018 Yılı)
41 İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları (2018 yılı)
42 Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi (2018 Yılı)
43 Yargı Harçları Tarifesi (2018 yılı)
44 Geçici Vergi Oranları
45 2018 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
46 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2018 Yılı)
47 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
48 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
49 Ticari Temerrüt (Avans) Faiz Oranları
50 Aylık Engellilik İndirimi Tutarları (2018 Yılı)
51 Motorlu Taşıtlar Vergisi Oranları (2018 Yılı)
52 Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı (2018 Yılı)
53 Vergiden Müstesna Yemek Bedeli (2018 Yılı)
54 Fatura Düzenleme Sınırı (2018 Yılı)
55 Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücret Tutarları
56 Sigorta Primine Tâbi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk ve Aile Zammı Tutarları
57 Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı (2018 Yılı)
58 Asgari Geçim İndirimi Miktarları (2018 Yılı)
59 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
60 Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları (2018 Yılı)
61 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2018 Yılı)
62 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
63 Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
64 İşsizlik Sigortası Primi
65 Emlak Vergisi Oranları
66 Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarlar (2018 Yılı)
67 Katma Değer Vergisi Oranları
68 Yasal Faiz Oranları
69 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan T.C. Merkez Bankası Faiz Oranları
70 İhbar Tazminatı (Akdin Feshinde Bildirim Süreleri)
71 İzin Süreleri (Yıllık Ücretli İzin Süreleri)
72 Kurumlar Vergisi Oranı (2018 Yılı)
73 Zorunlu BES
74 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a Göre Gecikme Zammı Oranları
75 Tecil Faizi Oranları
76 SSK Taban ve Tavanı
77 Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplamasında Kadının Evlenme Şansı
78 P.M.F. 1931 Yaşam Tablosuna Göre Muhtelif Yaşlarda Ortalama Ömür
79 HMK ve İİK’da Yer Alan Parasal Sınırlar (2018 Yılı)
80 SS ve GSS Kanunu’na Göre Prim Oranları
81 Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Tablosu
82 SGK İşten Çıkış Kodları
83 SS ve GSS Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları (TL) (2013-2018 Yılları)
84 Döviz Kurları (Mayıs 2018)
85 Döviz Kurları (Haziran 2018)
86 Döviz Kurları (Temmuz 2018)
87 Döviz Kurları (Ağustos 2018)
88 Döviz Kurları (Geçmiş)
89 Döviz Kurları (Eylül 2018)