Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama

Mahkemesi

Özet Durumu

Hukuk

Ceza

Dairesi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi (93.310) Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (73.775) Yargıtay 2. Ceza Dairesi (73.556) Yargıtay 5. Hukuk Dairesi (63.228) Yargıtay 4. Ceza Dairesi (59.010) Yargıtay 4. Hukuk Dairesi (48.970) Yargıtay 18. Hukuk Dairesi (46.983) Yargıtay 3. Ceza Dairesi (45.672) Yargıtay 22. Hukuk Dairesi (45.128) Yargıtay 13. Ceza Dairesi (45.066) Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (44.877) Yargıtay 7. Ceza Dairesi (43.515) Yargıtay 3. Hukuk Dairesi (42.229) Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (42.076) Yargıtay 15. Ceza Dairesi (38.029) Yargıtay 19. Hukuk Dairesi (37.184) Yargıtay 8. Ceza Dairesi (35.489) Yargıtay 12. Ceza Dairesi (31.760) Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (31.495) Yargıtay 21. Hukuk Dairesi (30.986) Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (29.419) Yargıtay 20. Hukuk Dairesi (28.992) Yargıtay 11. Ceza Dairesi (28.971) Yargıtay 6. Ceza Dairesi (28.940) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (28.580) Yargıtay 17. Hukuk Dairesi (26.102) Yargıtay 13. Hukuk Dairesi (24.708) Yargıtay 19. Ceza Dairesi (24.308) Yargıtay 17. Ceza Dairesi (23.387) Yargıtay 18. Ceza Dairesi (22.603) Yargıtay 6. Hukuk Dairesi (22.136) Yargıtay 7. Hukuk Dairesi (21.867) Yargıtay 10. Ceza Dairesi (21.240) Yargıtay 1. Ceza Dairesi (20.134) Yargıtay 9. Ceza Dairesi (18.732) Yargıtay 14. Hukuk Dairesi (16.964) Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (16.290) Yargıtay 15. Hukuk Dairesi (15.177) Yargıtay 14. Ceza Dairesi (14.943) Yargıtay 5. Ceza Dairesi (13.525) Yargıtay 20. Ceza Dairesi (13.186) Yargıtay 16. Hukuk Dairesi (12.367) Yargıtay 22. Ceza Dairesi (10.509) Yargıtay Ceza Genel Kurulu (10.156) Yargıtay 21. Ceza Dairesi (9.575) Yargıtay 23. Ceza Dairesi (9.505) Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (8.540) Yargıtay 16. Ceza Dairesi (7.753) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu (637) Yargıtay Başkanlar Kurulu (21) Yargıtay Büyük Genel Kurulu (9)

Tarih

Paket

Ceza Kanunu Mevzuatı (38.454) Medeni Kanun Mevzuatı (36.147) İcra ve İflas Kanunu Mevzuatı (29.973) İş Hukuku Mevzuatı (13.755) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı (13.425) Tapu ve Kadastro Mevzuatı (11.930) Borçlar Kanunu Mevzuatı (11.108) Kamulaştırma Mevzuatı (7.320) Anayasa ve İdare Mevzuatı (4.781) Ticaret Mevzuatı (4.035) Trafik Mevzuatı (3.311) Kat Mülkiyeti Mevzuatı (3.298) Sosyal Güvenlik Mevzuatı (3.286) Avukatlık Mevzuatı (2.824) Harçlar Mevzuatı (2.588) Tüketici Mevzuatı (2.455) Kooperatifler Mevzuatı (2.360) İmar Mevzuatı (1.956) Amme Alacakları Mevzuatı (1.590) Vergi Usul Kanunu Mevzuatı (889) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı (701) Belediye Mevzuatı (631) İhale Mevzuatı (492) Banka ve Finans Mevzuatı (482) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı (470) Devlet Memurları Mevzuatı (452) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı (357) Katma Değer Vergisi Mevzuatı (279) Basın Mevzuatı (263) Yükseköğretim Mevzuatı (227) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı (224) Emlak Vergisi Mevzuatı (161) Çevre Mevzuatı (156) Vakıflar Mevzuatı (155) Kambiyo Mevzuatı (147) Gelir Vergisi Mevzuatı (142) Sigortacılık Mevzuatı (127) Serbest Bölgeler Mevzuatı (123) Belediye Gelirleri Mevzuatı (97) Tahkim Mevzuatı (91) İmalat Mevzuatı (88) Gıda Mevzuatı (73) Dernekler Mevzuatı (65) Sağlık Mevzuatı (52) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı (49) Gümrük Mevzuatı (48) Doğal Afetler Mevzuatı (46) İthalat Mevzuatı (41) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı (36) Enerji Mevzuatı (35) Turizm Mevzuatı (32) Mali Müşavirlik Mevzuatı (28) Rekabetin Korunması Mevzuatı (27) Sermaye Piyasası Mevzuatı (25) Bilişim Mevzuatı (24) Toplu Konut Mevzuatı (20) Gider Vergisi Mevzuatı (16) Damga Vergisi Mevzuatı (14) Kira Hukuku Mevzuatı (13) Kurumlar Vergisi Mevzuatı (12) Avrupa Birliği Mevzuatı (9) Spor Mevzuatı (9) Teşvik Mevzuatı (8) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı (3) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı (3) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı (2)

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2018/1306 K. 2018/4719 T. 09.04.2018

VELAYET HAKKINA SAHİP ANNENİN ORTAK ÇOCUĞUN SOYADINI KENDİ SOYADI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ Velayet Hakkı Tevdi Edilen Annenin Çocuğun Soyadının Kendi Soyadı İle Değiştirilmesi Yönündeki Talebinin Velayet Hakkı Kapsamındaki Yetkilerin Kullanımı İle İlgili Olduğu - Velayet Hakkı Kapsamında Çocuğun Soyadını Belirleme Hakkının da Yer Aldığı - Aynı Hukuksal Konumda Olan Erkeğe Velayet Hakkı Kapsamında Tanınan Çocuğun Soyadını Belirleme Hakkının Kadına Tanınmamasının Velayet Hakkının Kullanılması Bakımından Cinsiyete Dayalı Farklı Bir Muamele Teşkil Edeceği - Evlilik Birliği İçinde Doğan Çocuğun Taşıdığı Ailenin Soyadını Evlilik Birliğinin Sona Ermesi İle Kendisine Velayet Hakkı Tevdi Edilen Annenin Kendi Soyadı İle Değiştirmesini Engelleyici Yasal Bir Düzenlemenin Bulunmadığı - Söz Konusu Değişikliğin Çocuğun Üstün Yararına da Aykırı Bulunmadığı - Çocuğun Soyadı Değişmekle Kişisel Durumunun Değişmeyeceği - Anayasa Mahkemesinin Benzer Olaylarda Verdiği Hak İhlaline İlişkin Kararları da Gözetilerek Davanın Kabulüne Karar Vermek Gerektiği
Velayet hakkı tevdi edilen annenin çocuğun soyadının kendi soyadı ile değiştirilmesi yönündeki talebinin velayet hakkı kapsamındaki yetkilerin kullanımı ile ilgili olduğu, velayet hakkı kapsamında çocuğun soyadını belirleme hakkının da yer aldığı, ay...

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E. 2016/8097 K. 2018/1762 T. 08.03.2018

TEMYİZDEN FERAGAT Davacı Vekilinin Temyizden Feragat Ettiği - Vekaletnamesinden Temyizden Feragate Yetkili Bulunduğunun Anlaşıldığı - Temyiz Dilekçesinin Reddi Gerektiği
Davacı vekili temyizden feragat etmiş, dosyada, mevcut vekaletnamesinde temyizden feragate yetkili bulunduğu anlaşılmış olup, temyiz dilekçesinin reddi gerekir.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E. 2018/58 K. 2018/1447 T. 19.02.2018

TASARRUF TEŞVİK FONU PRİM BORCUNU İÇEREN ÖDEME EMRİNİN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI Dava Konusu Ödeme Emrinin Ön Yüzünde Yedi Gün İçinde Borcu Ödeme ve Borcu Karşılayacak Mal Bildiriminde Bulunulması İhtarının Yer Aldığı - Yapılacak İşlemlerin Arka Sayfada Açıklandığı Bilgisi Yer Almakta Olup Arka Sayfada İtiraz Mercinin İş Mahkemeleri Olması Gerektiği Yönünde Kanun Yollarını Açıkça Gösterici İhtarın Yer Almadığı - Davacı Vekilinin Ödeme Emri Tebliğinin Ardından Kuruma Yaptığı Başvurunun Görevli Olmayan Yere Yapılan Başvuru ve Dolayısıyla Sonrasında Açtığı Davanın Yedi Günlük Süresi İçerisinde Açılmış Bir Dava Olarak Kabulü Gerektiği
Davanın hak düşürücü sürede açılması hususuna ilişkin olarak; dava konusu ödeme emrinin ön yüzünde 7 güm içinde borcu ödeme ve borcu karşılayacak mal bildiriminde bulunulması ihtarı devamında ise yapılacak işlemlerin arka sayfada açıklandığı bilgisi...

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi E. 2016/15550 K. 2018/619 T. 14.02.2018

İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİNDE BANKANIN ÇEK BEDELLERİNDEN SORUMLULUĞU Davaya Dayanak Çek Koçanlarının Teslim Tarihi de Dahil Olmak Üzere 04.08.2017 Tarihine Kadar E. D.'İn Şirket Yetkilisi Olduğunun Ticaret Sicil Müdürlüğünün Cevabi Yazısından Anlaşıldığı - Çeklerin E. D. Tarafından İmzalanmadığı - Bankanın Garanti Edilen Çek Bedellerini Ödememekle Haklı Olduğu
Davaya dayanak çek koçanlarının teslim tarihi olan 01.07.2014 tarihi de dahil olmak üzere 04.08.2017 tarihine kadar E. D.'in şirket yetkilisi olduğunun İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün cevabi yazısından anlaşıldığı ve çeklerin E. D. tarafından imzala...

Yargıtay 2. Ceza Dairesi E. 2015/1253 K. 2018/1226 T. 14.02.2018

SAVUNMA HAKKININ KISITLANDIĞI Sanığın Hüküm Tarihinde Aynı Yargı Çevresi İçerisinde Bulunan Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Başka Bir Suçtan Hükümlü Olduğu - Duruşmadan Bağışık Tutulmak İstediğine Dair Bir Talebi Olmadığı - Hususta Bir Karar Alınmadığı - Hükmün Açıklandığı Duruşmada Hazır Edilmeyerek Hükümlülüğüne Karar Verilmesi Suretiyle Savunma Hakkının Kısıtlandığı
ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ Katılanın Yoldan Yürüdüğü Esnada Kolunda Asılı Olan Çantasının Çalınmaya Teşebbüs Edildiğini Beyan Ettiği - Suç Tarihinde Yaz Saati Uygulamasına Göre Güneşin Batış Saatinin 20:44 Olduğu - Gece Vaktinin Saat 21:44’De Başladığı - Hırsızlık Suçunun Gece Vakti İşlendiğinin Kesin Olarak Tespit Edilemediği - Şüphe, Sanıklar Lehine Yorumlanarak Suçun Gündüz İşlendiğinin Kabulü Gerektiği
Sanığın hüküm tarihinde aynı yargı çevresi içerisinde bulunan Silivri 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda başka bir suçtan hükümlü olduğunun UYAP kayıtlarından anlaşılması karşısında; duruşmadan bağışık tutulmak istediğine dair bir talebi olmad...

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E. 2015/5740 K. 2018/940 T. 14.02.2018

TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ Dava Dışı Şirketlerin Bankadan Kullandığı Kredide Aile Şirketi Olan B. Grubunun Yönetim Kurul Başkanının Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil Sıfatı İle Sözleşmelere İmza Attığı - Kefilin Hakkında Kredi Borçları Nedeni İle Genel Haciz Yolu İle İcra Takibine Geçildiği Sırada Şirketlerinin Borca Batık İddiası İle İflasın Ertelenmesinin İstendiği - Müşterek Borçlu ve Kefilin Dava Konusu Taşınmazları Alacaklılarına Zarar Verme ve Mal Kaçırma Kastıyla Kızkardeşinin Görümceleri ve Aynı Zamanda Aile Şirketi Olan ve Şirketinin Ekonomik Durumunu Bilebilecek Durumdaki Davalı Şahıslarına Rayiç Bedellerinin Çok Altında Bir Bedel Göstermek Suretiyle Devrettiği - Borcunu Ödeyemeyen Davalının Alacaklılardan Mal Kaçırma Kastı İle Yaptığı Satış İşleminin Muvazaalı İşlem Olması Nedeniyle Haciz ve Satış İsteyebilme İzni Verildiği
Banka'nın İcra Müdürlüğü'nün alacağın A. M.C.'dan tahsili için davalı F.S.K.'nun Bursa ili, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mah. 3540 ada 215 parsel sayılı taşınmazdaki 3/8 hissesine, davalı A. S. T.'in Bursa ili Yıldırım İlçesi, Samanlı Mah. 3540 ada 217 ...

Yargıtay 6. Ceza Dairesi E. 2018/322 K. 2018/952 T. 13.02.2018

CEZA MAHKEMELERİNDEKİ UYARLAMA YARGILAMALARI YENİ BİR İŞ OLDUĞUNDAN ÖNCEKİ AVUKATIN GÖREVİNİN DEVAM ETMEDİĞİ Uyarlama Yargılaması İle İlgili Olarak Hükümlü İle Avukat Arasında Bir Sözleşme Yapıldığı Hususunda Dosyada Herhangi Bir Bilgi Bulunmadığı - Hükümlünün Bu Yönde Yeni Bir Talimat Verip Vermediğinin de Belli Olmadığı - Dolayısıyla Bu Durumda Avukatlık Sözleşmesinin Sona Erdiğinin ve Herhangi Bir Şekilde Yenilenmediğinin Kabulünün Gerekeceği - Sırf Kesinleşen Davada Hükümlünün Savunmanlığını Yaptığı Gerekçesiyle Avukata Yapılmış Olan Tebligatın Geçersiz Sayılması Gerektiği
Uyarlama yargılaması ile ilgili olarak, hükümlü ile avukat arasında bir sözleşme yapıldığı hususunda dosyada herhangi bir bilgi bulunmadığı gibi, hükümlünün bu yönde yeni bir talimat verip vermediğinin de belli olmadığı, dolayısıyla bu durumda, avuka...

Yargıtay 19. Ceza Dairesi E. 2016/7235 K. 2018/1209 T. 12.02.2018

GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA HALİNDE TAZMİNAT İSTEMİ Şikayetçi Vekilinin Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Nedeniyle Cezalandırma İsteği İle Birlikte Tazminat İsteminde Bulunduğu - Mahkemece, “İcra Mahkemesi, Tazminat Hakkındaki Davayı Genel Hükümlere Göre Halleder.” Hükmü Gözetilerek, Şikayetçi Vekilinin, Tazminat Talebi Hakkında da Hüküm Kurulması Gerektiği
Şikayetçi vekilinin, şikayet dilekçesinde, İİK'nın 338. maddesi uyarınca cezalandırma isteği ile birlikte aynı Kanun'un 89/4. maddesi uyarınca tazminat isteminde bulunması karşısında, mahkemece, İİK'nın 89/4. maddesindeki “İcra mahkemesi, tazminat ha...

Yargıtay 2. Ceza Dairesi E. 2018/236 K. 2018/1015 T. 12.02.2018

İŞYERİNDE KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA SUÇUNDA ZARARIN SORUŞTURMA TAMAMLANMADAN ÖNCE TAZMİN EDİLMESİ HALİNDE KAMU DAVASI AÇILAMAYACAĞI Zararın Giderilmemesinin Dava Şartı Olduğu - Soruşturma Aşamasında Şüpheliye, Belirlenen Vergisiz ve Cezasız Zarar Miktarını Kamu Davası Açılmadan Önce Tamamen Tazmin Etmesi Halinde Hakkında Dava Açılmayacağının Hatırlatılması Gerektiği - Usulünce Bildirimde Bulunulup, Makul Bir Süre Tanınması ve Soruşturma Aşamasında Zararın Tamamen Tazmini Halinde Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği - Zararın Tamamen Tazmin Edilmemesi Halinde Dava Açılması Gerektiği
Sanığa "şikayetçi kurumun tutanaklar nedeniyle oluşan ve bilirkişi tarafından hesaplanan zararının gidermesi durumunda 6352 sayılı Kanun'un geçici 2. maddesi gereğince hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verileceğine" ilişkin giderilmesi g...

Yargıtay Büyük Genel Kurulu E. K. 2018/1 T. 09.02.2018

YARGITAY DAİRELER ARASI İŞ BÖLÜŞÜMÜ
Yargıtay Başkanlar Kurulunun 13.01.2018 tarih, 1 sayılı kararı ile hazırlanan Yargıtay İşbölümü karar tasarısını görüşmek üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulu önceden belli edilen 09.02.2018 Cuma günü saat: 09.15’de 169 Üyenin katılımıyla Konferans Salo...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 150162 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor