Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama

Mahkemesi

Özet Durumu

Hukuk

Ceza

Dairesi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi (95.149) Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (78.473) Yargıtay 2. Ceza Dairesi (75.493) Yargıtay 5. Hukuk Dairesi (66.165) Yargıtay 4. Ceza Dairesi (62.721) Yargıtay 4. Hukuk Dairesi (50.763) Yargıtay 18. Hukuk Dairesi (48.242) Yargıtay 3. Ceza Dairesi (47.331) Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (47.314) Yargıtay 13. Ceza Dairesi (47.257) Yargıtay 22. Hukuk Dairesi (46.351) Yargıtay 7. Ceza Dairesi (45.761) Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (43.969) Yargıtay 3. Hukuk Dairesi (43.045) Yargıtay 15. Ceza Dairesi (41.730) Yargıtay 19. Hukuk Dairesi (38.174) Yargıtay 8. Ceza Dairesi (36.967) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (35.739) Yargıtay 12. Ceza Dairesi (33.718) Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (33.323) Yargıtay 21. Hukuk Dairesi (32.532) Yargıtay 11. Ceza Dairesi (30.767) Yargıtay 20. Hukuk Dairesi (30.761) Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (30.166) Yargıtay 6. Ceza Dairesi (29.857) Yargıtay 17. Hukuk Dairesi (28.202) Yargıtay 17. Ceza Dairesi (26.257) Yargıtay 19. Ceza Dairesi (25.946) Yargıtay 13. Hukuk Dairesi (25.649) Yargıtay 18. Ceza Dairesi (24.893) Yargıtay 7. Hukuk Dairesi (23.858) Yargıtay 6. Hukuk Dairesi (23.507) Yargıtay 10. Ceza Dairesi (22.799) Yargıtay 1. Ceza Dairesi (20.773) Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (20.204) Yargıtay 9. Ceza Dairesi (18.740) Yargıtay 14. Hukuk Dairesi (17.596) Yargıtay 15. Hukuk Dairesi (15.622) Yargıtay 14. Ceza Dairesi (15.552) Yargıtay 20. Ceza Dairesi (14.330) Yargıtay 5. Ceza Dairesi (14.030) Yargıtay 16. Hukuk Dairesi (13.168) Yargıtay Ceza Genel Kurulu (12.857) Yargıtay 22. Ceza Dairesi (10.551) Yargıtay 21. Ceza Dairesi (9.575) Yargıtay 23. Ceza Dairesi (9.506) Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (9.148) Yargıtay 16. Ceza Dairesi (8.429) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu (639) Yargıtay Başkanlar Kurulu (21) Yargıtay Büyük Genel Kurulu (12)

Tarih

Paket

Ceza Kanunu Mevzuatı (38.512) Medeni Kanun Mevzuatı (36.239) İcra ve İflas Kanunu Mevzuatı (30.027) İş Hukuku Mevzuatı (13.801) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı (13.518) Tapu ve Kadastro Mevzuatı (11.933) Borçlar Kanunu Mevzuatı (11.183) Kamulaştırma Mevzuatı (7.329) Anayasa ve İdare Mevzuatı (4.797) Ticaret Mevzuatı (4.052) Trafik Mevzuatı (3.328) Kat Mülkiyeti Mevzuatı (3.304) Sosyal Güvenlik Mevzuatı (3.302) Avukatlık Mevzuatı (2.833) Harçlar Mevzuatı (2.594) Tüketici Mevzuatı (2.472) Kooperatifler Mevzuatı (2.361) İmar Mevzuatı (1.956) Amme Alacakları Mevzuatı (1.590) Vergi Usul Kanunu Mevzuatı (892) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı (702) Belediye Mevzuatı (631) Banka ve Finans Mevzuatı (495) İhale Mevzuatı (492) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı (471) Devlet Memurları Mevzuatı (453) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı (361) Katma Değer Vergisi Mevzuatı (279) Basın Mevzuatı (268) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı (229) Yükseköğretim Mevzuatı (228) Emlak Vergisi Mevzuatı (161) Çevre Mevzuatı (157) Vakıflar Mevzuatı (155) Kambiyo Mevzuatı (147) Gelir Vergisi Mevzuatı (142) Sigortacılık Mevzuatı (141) Serbest Bölgeler Mevzuatı (123) Tahkim Mevzuatı (98) Belediye Gelirleri Mevzuatı (97) İmalat Mevzuatı (88) Gıda Mevzuatı (73) Dernekler Mevzuatı (65) Sağlık Mevzuatı (52) Gümrük Mevzuatı (49) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı (49) Doğal Afetler Mevzuatı (46) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı (46) İthalat Mevzuatı (41) Enerji Mevzuatı (36) Turizm Mevzuatı (32) Mali Müşavirlik Mevzuatı (28) Rekabetin Korunması Mevzuatı (27) Sermaye Piyasası Mevzuatı (25) Bilişim Mevzuatı (24) Toplu Konut Mevzuatı (20) Gider Vergisi Mevzuatı (16) Kira Hukuku Mevzuatı (15) Damga Vergisi Mevzuatı (14) Kurumlar Vergisi Mevzuatı (12) Avrupa Birliği Mevzuatı (10) Spor Mevzuatı (10) Teşvik Mevzuatı (8) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı (4) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı (3) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı (2)

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi E. 2015/32875 K. 2018/15720 T. 25.06.2018

FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI İSTEMİNDE İSPAT YÜKÜ Bordronun Sahteliği İleri Sürülüp Kanıtlanmadıkça, İmzalı Bordroda Görünen Fazla Mesai Alacağının Ödendiği Varsayılır - Fazla Mesainin İspatı Konusunda İşyeri Kayıtları, Özellikle İşyerine Giriş Çıkışı Gösteren Belgeler, İşyeri İç Yazışmaları Delil Niteliğindedir - Bordroların İmzalı ve İhtirazi Kayıtsız Olması Durumunda, İşçinin Bordroda Belirtilenden Daha Fazla Çalışmayı Yazılı Belge İle Kanıtlaması Gerekir - İşçiye Bordro İmzalatılmadığı Halde, Fazla Mesai Ücreti Tahakkuklarını da İçeren Her Ay Değişik Miktarlarda Ücret Ödemelerinin Banka Kanalıyla Yapılması Durumunda, İhtirazi Kayıt İleri Sürülmemiş Olması, Ödenenin Üzerinde Fazla Mesai Yapıldığının Yazılı Delille İspatlanması Gerektiği Sonucunu Doğurmaktadır
FAZLA MESAİNİN BELİRLENMESİNDE ARA DİNLENME SÜRELERİNİN DİKKATE ALINMASI GEREKİR İşçi, İşveren Bankasının Şubesinde Vezne Ana Kasa Görevlisi Olarak Çalışmıştır - Haftalık Kırkbeş Saat Esasına Göre Hesaplama Yapılması Gerekmektedir - Bu İtibarla Usuli Kazanılmış Hak Gözetilerek Giriş Çıkış Kayıtları Haftalık Bazda Değerlendirilerek Sonuca Gidilmesi Gerekir
İşçi, işveren Banka şubesinde vezne ana kasa görevlisi olarak çalışmıştır. Her ne kadar hükme esas alınan bilirkişi raporunda, giriş çıkış kayıtlarında mesai bitimleri üzeri toplanarak fazla mesai hesabı yapılmışsa da, haftalık kırkbeş saat esasına g...

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2016/12104 K. 2018/3998 T. 28.05.2018

KREDİ KARTI DESTEK SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ VE İCRA İNKAR İSTEMİ Davacı İle Dava Dışı Emeklilik Şirketi Arasında Kredi Kartı Destek Sigorta Sözleşmesi İmzalandığı - Teminat Tutarının 10.050,00 Tl Olarak Belirlendiği - Davacının Daha Önce Sigorta Şirketine Karşı Açtığı Alacak Davasının Davalının Davaya Muvafakat Vermemesi Sebebiyle Reddine Karar Verildiği ve Kesinleştiği - Bu Nedenle Davacının Alacağını Davalıdan Talep Etmesinin Haklı Olduğu - Yapılan Harcama Bedelinin Poliçe Kapsamında Kaldığı - Davacının İş Akdinin Feshedileceğini Bildiğine Dair Delil Sunulamadığı - Davanın Kısmen Kabulü Gerektiği
Davacı ile dava dışı A. Emeklilik A.Ş. arasında 29.09.2009- 29.09.2010 tarihleri arasında geçerli olmak üzere kredi kartı destek sigorta sözleşmesi imzalandığı, teminat tutarının 10.050,00 TL olarak belirlendiği, davacının sigorta şirketine kredi ka...

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2017/9812 K. 2018/5461 T. 18.05.2018

TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ UYARINCA ÖDENEN BANKA DOSYA MASRAFININ DAVACI BANKADAN TAHSİLİNE YÖNELİK TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARMA İTİRAZ DAVASI Mahkemece Davalı Tüketici İle Davacı Banka Arasında Tüketici Kredi Sözleşmesi İmzalanmadığı – Bu Kapsamda Ödenmiş Bir Komisyon Ücreti de Bulunmadığı - Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının Husumet Yokluğundan İptaline Karar Verilmesi Gerektiği
Mahkemece, davalı tüketici ile davacı banka arasında tüketici kredi sözleşmesi imzalanmadığından bu kapsamda ödenmiş bir komisyon ücreti de bulunmadığından tüketici sorunları hakem heyeti kararının husumet yokluğundan (davacı bankaya husumet tevcihi ...

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2016/11883 K. 2018/5462 T. 18.05.2018

ABONESİZ KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI NEDENİYLE TAHAKKUK EDİLEN FATURANIN İPTALİNE İLİŞKİN TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI Davalının Kaçak Elektrik Kullandığının Dosya Kapsamı İle Sabit Olduğu - Davalının Tüketici Olmadığı Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın 6502 Sayılı Yasa Kapsamında Kalmadığı - Davacı İle Davalı Arasındaki İlişkinin Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklandığı - Davada Tüketici Yasası Değil Genel Hükümlerin Uygulanacağı - Bu Durumda İhtilafa Tüketici Hakem Heyetinin Bakma Yetkisi ve Görevi Bulunmadığı - Davalı Tarafın Abonesiz Saatsiz Elektrik Kullanma Eyleminin Kaçak Elektrik Kullanımı Olarak Nitelendirilerek Talep Edilen Kaçak Tahakkuk Bedellerinin Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Açıklanan Yöntemle Hesaplanması Gerektiği - Bu İtibarla Çıkan Uyuşmazlıkta Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Görevli Olmadığından Mahkemece Hakem Heyeti Kararının İptali Gerektiği
Davalının kaçak elektrik kullandığının dosya kapsamı ile sabit olduğu, davalının 6502 sayılı Yasada tanımlı "tüketici" olmadığı taraflar arasındaki uyuşmazlığın 6502 sayılı Yasa kapsamında kalmadığı anlaşılmaktadır. Davacı ile davalı arasındaki ilişk...

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2017/14290 K. 2018/5464 T. 18.05.2018

YERSİZ ÖDENEN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNİN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME HÜKÜMLERİNE GÖRE TAHSİLİ İÇİN YAPILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİNDE ZAMANAŞIMI Hatalı Yersiz Ödeme İddiasıyla Açılmış Bir Alacak Davasının Bulunduğu - İdarenin Alacağını İsterse İdari Taleple Dava Açmadan Davalıdan İsteyebileceği - Bu Yola Başvurmadan da Her Zaman Borçlar Kanunu Gereği Sebepsiz Zenginleşme Kurallarına Dayanarak Hukuk Mahkemelerinde Dava Edebileceği - İdare Mahkemesince Bu Süre Yönünden Redde Dair Verilen Karar Hukuk Mahkemesini Bağlamadığı - Alacaklının Hukuk Mahkemesinde Dava Açmasına da Engel Teşkil Etmediği - Davanın Zamanaşımı Süresi İçerisinde Açılmış Olduğu
Olayda, hatalı yersiz ödeme iddiasıyla açılmış bir alacak davası söz konusudur. Davacı idare alacağını isterse idari taleple dava açmadan davalıdan isteyebileceği gibi bu yola başvurmadan da her zaman Borçlar Kanunu gereği sebepsiz zenginleşme kurall...

Yargıtay 19. Ceza Dairesi E. 2018/3072 K. 2018/5874 T. 10.05.2018

KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU Karşılıksız Çek Düzenleme Suçunun Tamamlanması İçin Çekin İbraz Edildiği Banka Tarafından Karşılıksızdır İşleminin Yapılması Gerektiği - Suçun Faili Türk Ticaret Kanununda Belirtilen Zorunlu Unsurları İhtiva Eden ve Yasal İbraz Süresi İçerisinde Bankaya Sunulduğunda Karşılıksız Olduğu Anlaşılan Çeki Düzenleyen Kişiler Olduğu - Bu Suçun Soruşturulması ve Kovuşturulmasının Şikayet Şartına Tabi Olduğu - Anılan Suç Nedeniyle Şikayet Hakkına Sahip Olan Kişinin Hamil Olduğu
KARŞILIKSIZ ÇEKTE ŞİKAYET HAKKI Kambiyo Senetlerinden Doğan Her Türlü Dava Talep ve Şikayet Hakkı Senede Bitişik Olup Senetten Bağımsız Olarak Kullanılamayacağı - Kural Olarak Çeki Elinde Bulunduran Yetkili Hamil Çekten Doğan Her Türlü Alacak Hakkına Sahip Olduğu Gibi Karşılıksız Çek Keşide Eden Kişileri Şikayet Hakkına da Sahip Olduğu - Çeki Elinde Bulundurmayan Cirantaların Şikayet Hakkı Bulunmadığı - Bu Kişiler Çeke Bağlı Olan Talep Haklarını Devrettikleri Gibi Şikayet Haklarını da Devretmiş Sayıldığı - Bu Kişiler Hamil Olmadıkları İçin Bankadan Ödeme Talebinde Bulunamazlar ve Yeniden Hamil Sıfatını Kazanmadan Şikayet Hakkını da Elde Edemeyeceği
Karşılıksız çek düzenleme suçunun tamamlanması için, çekin ibraz edildiği banka tarafından "karşılıksızdır" işleminin YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. Suçun faili, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen zorunlu unsurları ihtiva eden ve yasal ibraz süresi içerisi...

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi E. 2018/9579 K. 2018/12418 T. 10.05.2018

GAİPLİK KARARI VERİLMESİ İSTEMİ Gaiplik Kararının Verilebilmesi İçin Kendisinden Uzun Zamandan Beri Haber Alınamayan Bir Kimsenin Ancak Ölümü Hakkında Kuvvetli Olasılık Varsa Gaipliğine Karar Verilebileceği - Mahkemece Gaipliğine Karar Verilmesi İstenilen Kişi 40 50 Yıldır Haber Alınamadığı Tespiti Yapılmış İse de Bu Kişinin Ölümü Hakkında Kuvvetli Olasılığın Varlığı Kanıtlanmadığı
Gaiplik kararının verilebilmesi için, kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin, ancak ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa gaipliğine karar verilebilecektir. Mahkemece, gaipliğine karar verilmesi istenilen kişiden 40-50 yıldır h...

Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2018/203 K. 2018/210 T. 09.05.2018

Hırsızlık suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda, aynı suçtan sanığın mahkûmiyetine ilişkin Ayvalık 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 17.09.2014 gün ve 142-274 sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 13. ...

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2017/8881 K. 2018/4474 T. 08.05.2018

YEREL MAHKEMENİN KARAR DÜZELTME TALEBİNİ REDDEDEMEYECEĞİ Karar Düzeltme İstemini İnceleme Görevinin Yargıtay'a Ait Olduğu - Temyiz Talebi Hakkında Uygulanan İik'nun 365. Maddesindekine Benzer Bir Düzenlemenin Karar Düzeltme Talebi Hakkında Mevcut Olmadığı - Yerel Mahkemenin Karar Düzeltme Dilekçesini Reddetme Yetkisi Bulunmadığı
Karar düzeltme istemini inceleme görevi Yargıtay'a ait olup, temyiz talebi hakkında uygulanan İİK'nun 365. maddesindekine benzer bir düzenleme, karar düzeltme talebi hakkında mevcut olmadığından, mahkemenin karar düzeltme dilekçesini reddetme yetkisi...

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi E. 2018/6282 K. 2018/10734 T. 04.05.2018

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BİR KISIM İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ Davacının Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanmadığı Dönemde Son Günlük Ücretinin 36,10 Tl Olduğu - Sendikal Haklardan ve Toplu İş Sözleşmesinden Yararlandırılmaya Başlandığı Tarihten Sonra İse 28,80 Tl Olarak Ödendiği - Davacının Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinden Faydalanmaya Başladığında Ücretinin 28,80 Tl Olarak Belirlenmesinde Sendika İle İşveren Arasında İmzalanan Protokol Hükümlerinin Esas Alındığı - Davacının Sendikaya Üye Olup Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanmak İstediğini Belirttiği - Toplu İş Sözleşmesi Gereği Belirlenen Yeni Ücretini Kabul Ettiği - Hem Toplu İş Sözleşmesi Kapsamındaki Sosyal Hakları Hem de Kapsam Dışı İşçilere Ödenen Günlük Ücreti Talep Etmesinin Mümkün Olmadığı
Davacının toplu iş sözleşmesinden faydalanmasıyla birlikte toplu iş sözleşmesinin işçiler lehine getirdiği akçalı menfaatlerden (giyim yardımı, gıda yardımı, yemek yardımı, ikramiye, ilave tediye gibi) de yararlanması mümkün olup, davacının gelirinde...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 158364 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor