Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama

Mahkemesi

Özet Durumu

Hukuk

Ceza

Dairesi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi (96.482) Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (85.098) Yargıtay 2. Ceza Dairesi (78.360) Yargıtay 4. Ceza Dairesi (72.343) Yargıtay 5. Hukuk Dairesi (72.105) Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (57.360) Yargıtay 4. Hukuk Dairesi (52.738) Yargıtay 13. Ceza Dairesi (51.851) Yargıtay 3. Ceza Dairesi (51.303) Yargıtay 22. Hukuk Dairesi (51.270) Yargıtay 7. Ceza Dairesi (49.576) Yargıtay 18. Hukuk Dairesi (48.239) Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (47.641) Yargıtay 3. Hukuk Dairesi (45.796) Yargıtay 15. Ceza Dairesi (43.877) Yargıtay 8. Ceza Dairesi (40.628) Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (39.427) Yargıtay 19. Hukuk Dairesi (38.813) Yargıtay 12. Ceza Dairesi (35.981) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (35.964) Yargıtay 11. Ceza Dairesi (34.334) Yargıtay 21. Hukuk Dairesi (33.834) Yargıtay 20. Hukuk Dairesi (32.615) Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (31.918) Yargıtay 6. Ceza Dairesi (31.493) Yargıtay 17. Hukuk Dairesi (30.579) Yargıtay 19. Ceza Dairesi (30.137) Yargıtay 17. Ceza Dairesi (29.619) Yargıtay 18. Ceza Dairesi (28.721) Yargıtay 13. Hukuk Dairesi (26.929) Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (25.492) Yargıtay 10. Ceza Dairesi (24.580) Yargıtay 7. Hukuk Dairesi (23.856) Yargıtay 6. Hukuk Dairesi (23.493) Yargıtay 1. Ceza Dairesi (21.703) Yargıtay 9. Ceza Dairesi (18.979) Yargıtay 14. Hukuk Dairesi (18.614) Yargıtay 14. Ceza Dairesi (16.469) Yargıtay 15. Hukuk Dairesi (16.394) Yargıtay 20. Ceza Dairesi (15.390) Yargıtay 5. Ceza Dairesi (14.906) Yargıtay 16. Hukuk Dairesi (14.204) Yargıtay Ceza Genel Kurulu (13.168) Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (10.821) Yargıtay 22. Ceza Dairesi (10.551) Yargıtay 21. Ceza Dairesi (9.574) Yargıtay 23. Ceza Dairesi (9.506) Yargıtay 16. Ceza Dairesi (9.004) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu (640) Yargıtay Başkanlar Kurulu (22) Yargıtay Büyük Genel Kurulu (17)

Tarih

Paket

Ceza Kanunu Mevzuatı (38.675) Medeni Kanun Mevzuatı (36.551) İcra ve İflas Kanunu Mevzuatı (30.123) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı (18.799) İş Hukuku Mevzuatı (13.879) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı (13.749) Tapu ve Kadastro Mevzuatı (11.969) Borçlar Kanunu Mevzuatı (11.334) Kamulaştırma Mevzuatı (7.366) Anayasa ve İdare Mevzuatı (4.815) Ticaret Mevzuatı (4.108) Trafik Mevzuatı (3.381) Sosyal Güvenlik Mevzuatı (3.323) Kat Mülkiyeti Mevzuatı (3.312) Avukatlık Mevzuatı (2.851) Harçlar Mevzuatı (2.605) Tüketici Mevzuatı (2.507) Kooperatifler Mevzuatı (2.365) İmar Mevzuatı (1.965) Amme Alacakları Mevzuatı (1.592) Vergi Usul Kanunu Mevzuatı (893) İdari Yargılama Mevzuatı (842) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı (712) Belediye Mevzuatı (635) Banka ve Finans Mevzuatı (516) İhale Mevzuatı (492) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı (472) Devlet Memurları Mevzuatı (456) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı (381) İnsan Hakları Mevzuatı (340) Katma Değer Vergisi Mevzuatı (280) Basın Mevzuatı (276) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı (233) Yükseköğretim Mevzuatı (230) Emlak Vergisi Mevzuatı (161) Vakıflar Mevzuatı (160) Çevre Mevzuatı (158) Sigortacılık Mevzuatı (154) Kambiyo Mevzuatı (147) Gelir Vergisi Mevzuatı (142) Serbest Bölgeler Mevzuatı (124) Tahkim Mevzuatı (117) Belediye Gelirleri Mevzuatı (98) İmalat Mevzuatı (88) Gıda Mevzuatı (74) Dernekler Mevzuatı (66) Sağlık Mevzuatı (54) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı (50) Gümrük Mevzuatı (49) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı (49) Doğal Afetler Mevzuatı (47) Enerji Mevzuatı (46) İthalat Mevzuatı (41) Turizm Mevzuatı (35) Mali Müşavirlik Mevzuatı (28) Rekabetin Korunması Mevzuatı (28) Sermaye Piyasası Mevzuatı (25) Bilişim Mevzuatı (24) Kira Hukuku Mevzuatı (24) Toplu Konut Mevzuatı (21) Gider Vergisi Mevzuatı (16) Damga Vergisi Mevzuatı (14) Spor Mevzuatı (14) Kurumlar Vergisi Mevzuatı (12) Avrupa Birliği Mevzuatı (10) Teşvik Mevzuatı (9) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı (4) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı (3) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı (2)

Yargıtay Büyük Genel Kurulu E. K. 2019/1 T. 30.01.2019

YARGITAY DAİRELER ARASI İŞ BÖLÜŞÜMÜ
Yargıtay Başkanlar Kurulunun 11.01.2019 tarih, 1 sayılı kararı ile hazırlanan Yargıtay İşbölümü karar tasarısını görüşmek üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulu önceden belli edilen 30.01.2019 Çarşamba günü saat: 14.00’de Konferans Salonunda Birinci Başka...

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi E. 2016/1750 K. 2018/5990 T. 20.12.2018

SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI Alacağın Hacizli Malın Yediemin Muhafaza Hizmetinden Doğduğu - İcra Müdürlüğü Dosyasında Mahcuz Aracın Yediemin Muhafaza Ücretinin Yargılama Masrafı İle Birlikte Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Esas Alınarak Tespiti Gerektiği - Aracın Satış Bedelinden Yeddiemin Alacağının Satış Masrafları İle Birlikte Öncelikle Davalıya Ödenmesi Gerektiği - Arta Kalan Miktarın İçerisinde Rehin Alacaklısı Olan Bankaya Bildirdiği Alacak Riski İle Sınırlı Olarak Ödeme Yapılması/Pay Ayrılması Gerektiği
Davalı alacağının hacizli malın yediemin muhafaza hizmetinden doğduğu, bu durumda davalı ücretinin Adalet Bakanlığı tarifesine göre yedieminlik ücretinin hesaplanması gerektiği belirtilerek, İcra Müdürlüğü dosyasında mahcuz aracın yediemin muhafaza ü...

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi E. 2017/3709 K. 2018/6745 T. 20.12.2018

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İHTİYATİ HACİZ İSTEMİ Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesi Kapsamında Tahsis Edilen Kredi Kartı Borcunun Ödenmediği - Gönderilen Hesap Kat İhtarından Sonuç Alınamadığı - Kredi Kartı Borcunun Ödenmemesi Nedeniyle Hesabın Kat Edildiği - Hesabın Kat Edilmesi İle Alacağın Muaccel Hale Geldiği - İhtiyati Haciz Şartlarının Oluştuğu
Kredi kartı borcunun ödenmemesi nedeniyle hesap kat edilmiştir. Hesabın kat edilmesi ile alacak muaccel olduğundan ihtiyati haciz şartları oluşmuştur. Bu durumda ihtiyati haciz talebinin kabulüne karar verilmesi gerekmektedir.

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E. 2017/4269 K. 2018/8284 T. 17.12.2018

KAT MALİKİNİN ORTAK GİDER VE AİDAT BORCUNDAN SORUMLULUĞU Kat Malikinin Payına Düşecek Gider ve Avans Borcundan ve Gecikme Tazminatından Bağımsız Bölümlerin Birinde Kira Akdine Dayanarak Devamlı Bir Şekilde Faydalananlar da Müştereken ve Müteselsilen Sorumludur - Ancak Kiracının Sorumluluğu Ödemekle Yükümlü Bulunduğu Kira Miktarı İle Sınırlı Olup Yaptığı Ödeme Kira Borcundan Düşülür - Ortak Gider ve Aidat Borcundan Kural Olarak Kat Maliki Sorumludur - Kiracı İse Kat Maliki İle Birlikte Söz Konusu Borçlardan Kira Miktarı Kadar Her Ay İçin Müteselsil Sorumlu Bulunmaktadır
ANA TAŞINMAZA AİT ORTAK GİDER BORCUNDAN KAT MALİKİ VE KİRACININ MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLU TUTULACAĞI Ortak Gider ve Aidat Borcundan Kural Olarak Kat Malikinin Sorumlu Olduğu - Kiracının İse Kat Maliki İle Birlikte Söz Konusu Borçlardan Kira Miktarı Kadar Her Ay İçin Müteselsil Sorumlu Olduğu
Kat malikinin payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından bağımsız bölümlerin birinde kira akdine dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü ...

Yargıtay 3. Ceza Dairesi E. 2018/5302 K. 2018/19238 T. 11.12.2018

KASTEN YARALAMA SUÇUNUN UZLAŞMAYA TABİ OLMASI Sanıkların Üzerine Atılı Kasten Yaralama Suçunun Uzlaşmaya Tabi Olması Karşısında, Soruşturma ve Kovuşturma Aşamasında Taraflara Uzlaşmayı Kabul Edip Etmediklerinin Sorulması Gerektiği - Taraflar Arasında Uzlaştırma İşlemi Yapılması İçin Dosyanın Uzlaştırma Bürosuna Gönderilmesi, Uzlaştırma Girişiminin Başarısızlıkla Sonuçlanması Halinde Yargılamaya Devamla Hüküm Kurulması Gerektiği
KASTEN YARALAMA SUÇUNDA HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİ Tarafların Karşılıklı Olarak Kavga Ettikleri Olayda, İlk Haksız Hareketin Hangi Taraftan Geldiği Hususunda Taraflar Arasında Farklı Beyanlar Bulunduğu - , İlk Haksız Hareketin Kimden Kaynaklandığı Şüpheye Yer Bırakmayacak Şekilde Belirlenemediğinde Şüpheli Kalan Bu Halin Sanık Lehine Değerlendirilmesi Gerektiği - Sanıklar Lehine Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gerektiği
Sanıkların üzerine atılı kasten yaralama suçunun uzlaşmaya tabi olması karşısında, soruşturma ve kovuşturma aşamasında taraflara uzlaşmayı kabul edip etmediklerinin sorularak , taraflar arasında uzlaştırma işlemi yapılması için dosyanın uzlaştırma bü...

Yargıtay 3. Ceza Dairesi E. 2018/2291 K. 2018/19205 T. 11.12.2018

SANIĞIN ÖLÜMÜ HÂLİNDE DAVANIN AKIBETİ Uyap Sisteminden Alınan Güncel Nüfus Kayıt Örneğine Göre Sanığın Mahkemenin Hüküm Tarihinden Sonra, Temyiz İnceleme Tarihinden Sanığın Öldüğü - Sanık Hakkında Açılan Kamu Davası İle İlgili Olarak Kamu Davasının Düşürülmesinde Zorunluluk Bulunduğu
Sanığın mahkemenin hüküm tarihinden sonra,temyiz inceleme tarihinden önce öldüğünün anlaşılması karşısında,kamu davasının düşüreleceğinin gözetilmesi gerekmektedir.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi E. 2018/4202 K. 2018/7528 T. 03.12.2018

STAJ ÜCRETİ ALACAĞI İSTEMİ Mesleki ve Teknik Eğitim Yapan Yükseköğretim Kurumlarının da Meslek Eğitimi Kanunu’Na Tabi Olduğu - Ücret Ödenmesi Gereken Mesleki ve Teknik Eğitim Programlarının Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından Alınan Görüş de Dikkate Alınarak Oluşturulan Liste İle Belirlendiği - Davacının Eğitim Aldığı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün Listede Yer Almadığı - Davacının Eğitim Aldığı Programın Staj Ücreti Ödenen Programlar Kapsamında Bulunmadığı Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısında mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının da Meslek Eğitimi Kanunu’na tabi olduğu, ücret ödenmesi gereken mesleki ve teknik eğitim programlarının Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından alı...

Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2018/385 K. 2018/594 T. 30.11.2018

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZI Sanık Hakkında Hırsızlık ve İş Yeri Dokunulmazlığının İhlâli Suçlarından Açılan Kamu Davasında Yapılan Yargılama Sonucunda Sanığın Aynı Suçlardan Mahkûmiyetine İlişkin Hükümlerin Sanık Tarafından Temyiz Edildiği - Dosyayı İnceleyen Yargıtay Ceza Dairesince Bozulmasına Karar Verildiği - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca İtiraz Kanun Yoluna Müracaat Edildiği - İnceleme Yapan Özel Daire Tarafından İtirazın Reddine Karar Verilerek, İtiraz Nedenlerinin Yerinde Görülmediğinden Bahisle Dosya Yargıtay Birinci Başkanlığına Gönderildiği - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca İtirazın Geri Alınması Talebinde Bulunulduğu - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Karar Verilinceye Kadar İtirazını Geri Almasının Mümkün Olduğu - İtirazın Geri Alınması Nedeniyle Dosyanın Mahalline Gönderilmek Üzere İncelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İadesine, Karar Verilmesi Gerektiği
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz kanun yoluna müracaatında Özel Daire tarafından itirazın reddine karar verilerek, itiraz nedenlerinin yerinde görülmediğinden bahisle dosya Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmişse de, Yargıtay Cumhuriyet...

Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2018/356 K. 2018/599 T. 30.11.2018

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ İTİRAZI – Sanık Hakkında Hırsızlık Ve İş Yeri Konut Dokunulmazlığının İhlâli Suçlarından Açılan Kamu Davasında Yapılan Yargılama Sonucunda Sanığın Aynı Suçtan Mahkûmiyetine İlişkin Hükmün Temyiz Edildiği Yargıtay Ceza Dairesince Bozma Kararı Verildiği - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca İtiraz Kanun Yoluna Müracaat Edildiği - İnceleme Yapan Özel Daire Tarafından İtirazın Reddine Karar Verilerek, İtiraz Nedenlerinin Yerinde Görülmediğinden Bahisle Dosya Yargıtay Birinci Başkanlığına Gönderildiği - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca İtirazın Geri Alınması Talebinde Bulunulduğu - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Karar Verilinceye Kadar İtirazını Geri Almasının Mümkün Olduğu - İtirazın Geri Alınması Nedeniyle Dosyanın Mahalline Gönderilmek Üzere İncelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İadesine Karar Verildiği
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz kanun yoluna müracaatında ;inceleme yapan Özel Daire tarafından itirazın reddine karar verilerek, itiraz nedenlerinin yerinde görülmediğinden bahisle dosya Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmişse de, Yar...

Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2018/355 K. 2018/597 T. 30.11.2018

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ İTİRAZI – Sanık Hakkında Hırsızlık Suçundan Açılan Kamu Davasında Yapılan Yargılama Sonucunda Sanığın Aynı Suçtan Mahkûmiyetine İlişkin Hükmün Temyiz Edildiği Yargıtay Ceza Dairesince Bozma Kararı Verildiği - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca İtiraz Kanun Yoluna Müracaat Edildiği - İnceleme Yapan Özel Daire Tarafından İtirazın Reddine Karar Verilerek, İtiraz Nedenlerinin Yerinde Görülmediğinden Bahisle Dosya Yargıtay Birinci Başkanlığına Gönderildiği - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca İtirazın Geri Alınması Talebinde Bulunulduğu - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Karar Verilinceye Kadar İtirazını Geri Almasının Mümkün Olduğu - İtirazın Geri Alınması Nedeniyle Dosyanın Mahalline Gönderilmek Üzere İncelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İadesine Karar Verildiği
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz kanun yoluna müracaatında inceleme yapan Özel Daire tarafından itirazın reddine karar verilerek, itiraz nedenlerinin yerinde görülmediğinden bahisle dosya Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmişse de, Yar...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 170242 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor