Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama

Mahkemesi

Özet Durumu

Dairesi

Paket

Ceza Kanunu Mevzuatı (38.401) Medeni Kanun Mevzuatı (36.084) İcra ve İflas Kanunu Mevzuatı (29.919) İş Hukuku Mevzuatı (13.743) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı (13.352) Tapu ve Kadastro Mevzuatı (11.926) Borçlar Kanunu Mevzuatı (11.057) Kamulaştırma Mevzuatı (7.312) Anayasa ve İdare Mevzuatı (4.775) Ticaret Mevzuatı (3.965) Trafik Mevzuatı (3.295) Kat Mülkiyeti Mevzuatı (3.293) Sosyal Güvenlik Mevzuatı (3.258) Avukatlık Mevzuatı (2.813) Harçlar Mevzuatı (2.586) Tüketici Mevzuatı (2.430) Kooperatifler Mevzuatı (2.358) İmar Mevzuatı (1.911) Amme Alacakları Mevzuatı (1.587) Vergi Usul Kanunu Mevzuatı (889) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı (697) Belediye Mevzuatı (592) İhale Mevzuatı (491) Banka ve Finans Mevzuatı (474) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı (470) Devlet Memurları Mevzuatı (450) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı (353) Katma Değer Vergisi Mevzuatı (278) Basın Mevzuatı (256) Yükseköğretim Mevzuatı (227) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı (224) Çevre Mevzuatı (156) Vakıflar Mevzuatı (154) Kambiyo Mevzuatı (147) Gelir Vergisi Mevzuatı (141) Sigortacılık Mevzuatı (120) Belediye Gelirleri Mevzuatı (97) Serbest Bölgeler Mevzuatı (93) Tahkim Mevzuatı (92) İmalat Mevzuatı (88) Emlak Vergisi Mevzuatı (77) Gıda Mevzuatı (73) Dernekler Mevzuatı (65) Sağlık Mevzuatı (50) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı (49) Gümrük Mevzuatı (48) Doğal Afetler Mevzuatı (46) İthalat Mevzuatı (41) Enerji Mevzuatı (35) Turizm Mevzuatı (32) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı (31) Mali Müşavirlik Mevzuatı (28) Rekabetin Korunması Mevzuatı (27) Sermaye Piyasası Mevzuatı (24) Bilişim Mevzuatı (21) Toplu Konut Mevzuatı (20) Gider Vergisi Mevzuatı (16) Damga Vergisi Mevzuatı (14) Kurumlar Vergisi Mevzuatı (12) Kira Hukuku Mevzuatı (10) Avrupa Birliği Mevzuatı (8) Teşvik Mevzuatı (8) Spor Mevzuatı (7) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı (3) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı (3) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı (2)

Yargıtay Büyük Genel Kurulu E. K. 2018/1 T. 09.02.2018

YARGITAY DAİRELER ARASI İŞ BÖLÜŞÜMÜ
Yargıtay Başkanlar Kurulunun 13.01.2018 tarih, 1 sayılı kararı ile hazırlanan Yargıtay İşbölümü karar tasarısını görüşmek üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulu önceden belli edilen 09.02.2018 Cuma günü saat: 09.15’de 169 Üyenin katılımıyla Konferans Salo...

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2016/26396 K. 2018/183 T. 16.01.2018

HALEN ÇALIŞILMASI NEDENİYLE ALINAN MAAŞ ÜZERİNE KONULAN İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ Takip Talebi İle Aynı Tarihte İhtiyati Haciz Talebinde Bulunulduğu - Takibin Başladığı Tarihten Sonraki Gün İhtiyati Haciz Kararı Verildiği - Borçlunun Ödeme Emrine Süresinde İtirazda Bulunması Üzerine İcra Müdürlüğünce Takibin Durdurulmasına Karar Verildiği - İtirazın İse Alacaklı Vekiline Tebliğ Edilmediği - Kanunda Belirtilen Sürenin Başlamadığı - İhtiyati Hacizlerin Ayakta Kaldığı - Haczin Kaldırılmasına Yönelik Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği
İHTİYATİ HACİZ KARARININ NİTELİĞİ İhtiyati Haciz Kararı, İcra Takip İşlemi Değildir - Yapılacak İcra Takibinden veya Açılacak Davadan Önce ya da Sonra Uygulanan ve İhtiyati Tedbir Benzeri Bir İşlemdir - İhtiyati Haciz Kararına İstinaden İhtiyati Haciz Uygulanması, Genel Anlamda Bir Takip İşlemi Olmayıp, Niteliği İtibariyle Tedbir Vasfındadır - İcra Takibinin Durdurulması, İhtiyati Haczin İnfazına Mani Teşkil Etmez
Alacaklı vekilince takip talebi ile aynı tarihte Asliye Ticaret Mahkemesi'nden ihtiyati haciz talebinde bulunulduğu, mahkemece, takibin başladığı tarihten sonraki gün ihtiyati haciz kararı verildiği, borçlunun ödeme emrine süresinde itirazda bulunmas...

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E. 2015/18257 K. 2017/22166 T. 29.12.2017

FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEBİ Mahkemece İşe Giriş Çıkış Kayıtlarına Göre Davacının Esnek Çalışma Saatlerinin Bulunduğu ve Fazla Mesai Yapmadığı Gerekçesiyle Fazla Mesai Talebinin Reddine Karar Verdiği - Dosyaya Sunulu İşe Giriş Çıkış Saatlerine İlişkin Kayıtlar İncelendiğinde Kayıtların Tutarlı Olmadığı - Davacının Giriş Yaptığı Saat İle Çıkış Yaptığı Saatin Aynı Olduğunu Gösteren Kayıtlar Bulunduğu - Dinlenen Davacı Tanıklarının Beyanlarında Belirttiği Çalışma Saatleri Dinlenen Tanıkların Davacı İle Beraber Çalıştıkları Süreler Dikkate Alınarak Bir Değerlendirmeye Tabi Tutulması Gerektiği
Davacı, dava dilekçesi ile fazla mesai ücreti talep etmiş olup mahkemece dosya arasında bulunan işe giriş çıkış kayıtlarına göre davacının esnek çalışma saatlerinin bulunduğu ve fazla mesai yapmadığı gerekçesiyle fazla mesai talebinin reddine karar v...

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi E. 2016/1166 K. 2017/8796 T. 28.12.2017

HAKSIZ EYLEMDEN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNDE MİKTARIN BELİRLENMESİ –Hakimin Özel Halleri Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Bir Para Tutarı Adalete Uygun Olmalıdır Hükmedilecek Bu Para, Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir Fonksiyonu Olan Özgün Bir Nitelik Taşır - Tazminat Bir Ceza Olmadığı Gibi Mal Varlığı Hukukuna İlişkin Bir Zararın Karşılanmasını da Amaç Edinmemiştir - Takdir Edilecek Miktar, Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olmalıdır – Tazminat Miktarı Her Olaya Göre Değişebileceğinden Hakim Bu Konuda Takdir Hakkını Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri de Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre İsabetli Bir Biçimde Göstermelidir
Dava, haksız eylemden kaynaklanan manevi tazminat istemine ilişkindir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22/06/1966 günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı ...

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi E. 2015/19334 K. 2017/9389 T. 28.12.2017

RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMİ İşçiyi Gözetim Ödevi ve İnsan Yaşamının Üstün Değer Olarak Korunması Gereği - Salt Mevzuatta Öngörülen Önlemlerle Yetinilmeyip, Bilimsel ve Teknolojik Gelişimin Ulaştığı Aşama Uyarınca Alınması Gereken Önlemlerin de İşveren Tarafından Alınmasını Zorunlu Kılındığı - İş Kazasının Oluşumuna Etken Kusur Oranlarının Saptanmasına Yönelik İncelemede; İhlal Edilen Mevzuat Hükümleri, Zararlı Sonuçların Önlenmesi İçin Koşulların Taraflara Yüklediği Özen ve Dikkat Yükümüne Aykırı Davranışın Doğurduğu Sonuçlar, Ayrıntılı Olarak İrdelenip, Kusur Aidiyet ve Oranları Gerekçeleriyle Ortaya Konulmalıdır - Usulüne Uygun Bir Kusur Raporu Alınmalı ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmelidir
Dava dışı sigortalının vefatıyla sonuçlanan davaya konu olayla ilgili esas alınan kusur raporunun kazada vefat eden işçilerin her birinin, diğerlerinin vefatıyla ilgili ne gibi bir kusuru olduğu açıklanmadan, soyut ifadelere dayalı ve öznellikten uza...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 148074 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor